open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
10.07.2008 N 5811
Народному депутату України

вул. Грушевського, 5,

м. Київ, 01008

Про розгляд звернення

Шановний !
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваше звернення від 25.06.2008 року
N 457-2/2008 та, в межах компетенції, повідомляє наступне.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) (далі - Закон) державний нагляд (контроль) - діяльність
уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних органів, органів місцевого самоврядування, інших
органів (далі - органи державного нагляду (контролю) в межах
повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання
порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та
забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості
продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для
населення, навколишнього природного середовища.
Згідно зі статтею 2 Закону ( 877-16 ) його дія поширюється на
відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності.
Дія цього Закону ( 877-16 ) не поширюється на відносини, що
виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного
контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового
законодавства, контролю за дотриманням порядку проведення
розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв
і тютюнових виробів, використанням державного та комунального
майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального
державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на
ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням
законодавства про захист економічної конкуренції, під час
проведення процедур, передбачених Кодексом України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), а також
оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського
нагляду, досудового слідства і правосуддя (зміни, внесені пунктом
17 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI
( 107-17 ), визнано такими, що не відповідають Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (є неконституційними), згідно з Рішенням
Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008
( v010p710-08 )).
Статтею 4 Закону ( 877-16 ) встановлено, що орган державного
нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль)
у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує
такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній
сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого
органу під час здійснення державного нагляду (контролю).
Слід також зазначити, що перелік контролюючих органів
(додається), діяльність яких підпадає під сферу дії Закону
( 877-16 ), не остаточний та може коригуватися, враховуючи
можливість реорганізації органів державного нагляду (контролю) та
внесення змін і доповнень до законів України.
З повагою,
Перший заступник Голови А.Гота

Додаток

ПЕРЕЛІК

органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати

державний нагляд (контроль) у відповідних сферах

господарської діяльності (діяльність яких підпадає

під сферу дії Закону України "Про основні засади

державного нагляду (контролю) у сфері

господарської діяльності"

( 877-16 ))
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Орган виконавчої влади | Предмет контролю |Суб'єкт контролю | Об'єкт контролю | Правові підстави | | (нагляду) | (нагляду) | (нагляду) - вид | для здійснення | | | | господарської |контролю (нагляду) | | | | діяльності, що | | | | | підлягає контролю | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 1. Міністерство |Контроль за |Ліцензіати |експорт, імпорт дисків|ЗУ "Про | економіки України |додержанням | |для лазерних систем |ліцензування певних| |ліцензіатами | |зчитування, матриць |видів господарської| |ліцензійних умов | | |діяльності" | | | | |( 1775-14 ) | | | | |ЗУ "Про особливості| | | | |державного | | | | |регулювання | | | | |діяльності | | | | |суб'єктів | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------|господарювання, | Державна інспекція з |Контроль за цінами і |Всі підприємства |Встановлення і |пов'язаної з | контролю за цінами |тарифами |й організації |застосування державних|виробництвом | | |незалежно від |фіксованих та |експортом, імпортом| | |форм власності, |регульованих цін і |дисків для лазерних| | |підпорядкованості|тарифів |систем зчитування" | | |і методів | |( 2953-14 ) | | |організації праці| |ЗУ "Про ціни і | | |та виробництва | |ціноутворення" | | | | |( 507-12 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державний департамент з |Контроль за |Арбітражні |забезпечення умов |ЗУ "Про відновлення| питань банкрутства |додержанням |керуючі |реалізації процедур |платоспроможності | |ліцензіатами |(розпорядники |відновлення |боржника або | |ліцензійних умов |майна, керуючі |платоспроможності |визнання його | | |санацією, |боржника або визнання |банкрутом" | | |ліквідатори) |його банкрутом |( 2343-12 ) | | | | |ЗУ "Про | | | | |ліцензування певних| | | | |видів господарської| | | | |діяльності" | | | | |( 1775-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 2. Міністерство охорони |Контроль за |Суб'єкти |Проведення |ЗУ "Про | здоров'я України |додержанням |господарської |дезінфекційних, |ліцензування певних| |ліцензіатами |діяльності |дезінсекційних; |видів господарської| |ліцензійних умов |незалежно від |дератизаційних робіт |діяльності" | | |форм власності |(крім робіт на |( 1775-14 ) | | | |об'єктах ветеринарного| | | | |контролю); медична | | | | |практика переробка | | | | |донорської крові та її| | | | |компонентів, | | | | |виготовлення з них | | | | |препаратів | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державна служба |Контроль за |Суб'єкти |виробництво лікарських|ЗУ "Про | лікарських засобів і |додержанням |господарської |засобів, оптова, |ліцензування певних| виробів медичного |ліцензіатами |діяльності |роздрібна торгівля |видів господарської| призначення |ліцензійних умов |незалежно від |лікарськими засобами |діяльності" | | |форм власності | |( 1775-14 ) | | | | |"Основи | | | | |законодавства | | | | |України про охорону| | | | |здоров'я" | | | | |( 2801-12 ) | | | | |ЗУ "Про лікарські | | | | |засоби" | | | | |( 123/96-ВР ) | | | | |ЗУ "Про донорство | | | | |крові та її | | | | |компонентів" | | | | |( 239/95-ВР ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державна інспекція з |Якість лікарських |Суб'єкти |Виробництво, |"Основи | контролю якості |засобів |господарської |зберігання, |законодавства | лікарських засобів | |діяльності |транспортування, |України про охорону| | |незалежно від |реалізації та |здоров'я" | | |форм власності |медичного застосування|( 2801-12 ) | | | |лікарських засобів; |ЗУ "Про лікарські | | | |ввезення на митну |засоби" | | | |територію України |( 123/96-ВР ) | | | |лікарських засобів |ЗУ "Про донорство | | | |(зареєстровані в |крові та її | | | |Україні, за наявності |компонентів" | | | |сертифіката якості); |( 239/95-ВР ) | | | |контроль крові, її | | | | |компонентів і | | | | |препаратів та | | | | |відповідних | | | | |консервуючих розчинів | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Комітет з контролю за |Контроль за обігом в |Підприємства, |Культивування рослин, |ЗУ "Про наркотичні | наркотиками |Україні наркотичних |установи і |розроблення, |засоби, психотропні| |засобів, психотропних |організації, |виробництво, |речовини і | |речовин і прекурсорів.|ліцензіати |виготовлення, |прекурсори" | |Контроль за | |зберігання, |( 60/95-ВР ) | |додержанням | |перевезення, |ЗУ "Про | |ліцензіатами | |придбання, реалізація |ліцензування певних| |ліцензійних умов | |(відпуск), ввезення на|видів господарської| | | |територію України, |діяльності" | | | |вивезення з території |( 1775-14 ) | | | |України, використання,| | | | |знищення наркотичних | | | | |засобів, психотропних | | | | |речовин і прекурсорів | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державна санітарно- |Санітарний та |Юридичні та |Нагляд за дотриманням |ЗУ "Про | епідеміологічна служба, |епідемічний стан; |фізичні особи |вимог санітарних норм |забезпечення | територіальні органи |контроль за | |у стандартах та інших |санітарного та | |додержанням | |нормативно-технічних |епідемічного | |ліцензіатами | |документах, |благополуччя | |ліцензійних умов | |відповідністю |населення" | | | |продукції вимогам |( 4004-12 ) | | | |безпеки для здоров'я і|Декрет КМУ "Про | | | |життя населення; |державний нагляд за| | | |державний санітарно- |додержанням | | | |епідеміологічний |стандартів, норм і | | | |нагляд; |правил та | | | |контроль за усуненням |відповідальність за| | | |причин і умов |їх порушення" | | | |виникнення і поширення|( 30-93 ) | | | |інфекційних, масових |ЗУ "Про молоко та | | | |неінфекційних |молочні продукти" | | | |захворювань, отруєнь |( 1870-15 ) | | | |та радіаційних уражень|ЗУ "Про питну воду | | | |людей |та питне | | | |нагляд за організацією|водопостачання" | | | |і проведенням |( 2918-14 ) | | | |санітарних і |ЗУ "Про дошкільну | | | |протиепідемічних |освіту" | | | |заходів; |( 2628-14 ) | | | |нагляд за дотриманням |ЗУ "Про об'єкти | | | |санітарного |підвищеної | | | |законодавства; |небезпеки" | | | |виготовлення |( 2245-14 ) | | | |продукції, що |ЗУ "Про перевезення| | | |виробляється з |небезпечних | | | |відходів; |вантажів" | | | |діяльність щодо |( 1644-14 ) | | | |розроблення і |ЗУ "Про захист | | | |використання нових |населення від | | | |технологій, |інфекційних хвороб"| | | |проектування, |( 1645-14 ) | | | |розміщення, |Закон України "Про | | | |будівництва, |безпечність та | | | |реконструкції та |якість харчових | | | |технічного |продуктів" | | | |переобладнання |( 771/97-ВР ) | | | |підприємств, |ЗУ "Про правовий | | | |виробничих об'єктів і |режим території, що| | | |споруд будь-якого |зазнала | | | |призначення, |радіоактивного | | | |планування та |забруднення | | | |забудова населених |внаслідок | | | |пунктів, курортів, |Чорнобильської | | | |проектування і |катастрофи" | | | |будівництво |( 791а-12 ) | | | |каналізаційних, | | | | |очисних, | | | | |гідротехнічних | | | | |споруд, інших | | | | |об'єктів; виготовлення| | | | |харчової продукції, в | | | | |тому числі для | | | | |спеціального | | | | |дієтичного споживання,| | | | |функціональні харчові | | | | |продукти, а також | | | | |харчові добавки, | | | | |ароматизатори, | | | | |дієтичні добавки; | | | | |державний нагляд за | | | | |додержанням | | | | |законодавчих та інших | | | | |нормативних актів про | | | | |охорону праці; | | | | |контроль за якістю | | | | |води, що | | | | |використовується для | | | | |нецентралізованого | | | | |водопостачання | | | | |населення; | | | | |контроль за виконанням| | | | |санітарно-гігієнічних | | | | |та інших нормативних | | | | |вимог щодо продуктів | | | | |дитячого харчування; | | | | |нагляд за дотриманням | | | | |вимог санітарно- | | | | |гігієнічних і | | | | |санітарно- | | | | |протиепідемічних | | | | |правил і норм у | | | | |стандартах та інших | | | | |нормативно-технічних | | | | |документах; | | | | |контроль та нагляд з | | | | |питань додержання | | | | |санітарних норм і | | | | |правил у процесі | | | | |розроблення технічних | | | | |умов, технічних | | | | |регламентів на молочну| | | | |продукцію, визначення | | | | |показників її безпеки | | | | |та здійснення | | | | |періодичного нагляду у| | | | |процесі виробництва | | | | |молочної продукції, а | | | | |також за використанням| | | | |обладнання, відходів | | | | |вторинної сировини, | | | | |тари, транспортних | | | | |засобів; | | | | |державний контроль | | | | |якості питної води; | | | | |контроль за | | | | |дотриманням | | | | |санітарного | | | | |законодавствах у | | | | |дошкільних навчальних | | | | |закладах; | | | | |державний нагляд та | | | | |контроль у сфері | | | | |діяльності, пов'язаної| | | | |з об'єктами підвищеної| | | | |небезпеки; | | | | |контроль за виконанням| | | | |профілактичних і | | | | |протиепідемічних | | | | |заходів (благоустрій, | | | | |водопостачання та | | | | |водовідведення, | | | | |прибирання та | | | | |санітарна очистка, | | | | |боротьба з живими | | | | |переносниками | | | | |збудників інфекційних | | | | |хвороб тощо) на | | | | |територіях населених | | | | |пунктів, у місцях | | | | |масового відпочинку | | | | |населення та | | | | |рекреаційних зонах; | | | | |контроль за | | | | |додержанням юридичними| | | | |і фізичними особами | | | | |санітарно-гігієнічних,| | | | |санітарно- | | | | |протиепідемічних | | | | |правил і норм, правил | | | | |торгівлі та побутового| | | | |обслуговування | | | | |населення, за якістю | | | | |та безпекою харчових | | | | |продуктів і | | | | |продовольчої сировини | | | | |на всіх етапах їх | | | | |виробництва, | | | | |зберігання та | | | | |реалізації; | | | | |контроль за станом | | | | |епідемічної ситуації в| | | | |регіоні; | | | | |контроль виконання | | | | |вимог санітарно- | | | | |протиепідемічних | | | | |правил і норм; | | | | |виробничий контроль, у| | | | |тому числі лабораторні| | | | |дослідження і | | | | |випробування при | | | | |виробництві, | | | | |зберіганні, | | | | |транспортуванні та | | | | |реалізації харчових | | | | |продуктів і | | | | |продовольчої сировини | | | | |та іншої продукції, | | | | |при виконанні робіт і | | | | |наданні послуг; | | | | |контроль за | | | | |дотриманням порядку та| | | | |умов зберігання, | | | | |транспортування, а | | | | |також знешкодження | | | | |медичних | | | | |імунобіологічних | | | | |препаратів; | | | | |санітарно- | | | | |епідеміологічний | | | | |нагляд у пунктах | | | | |пропуску через | | | | |державний кордон | | | | |України; | | | | |огляд транспортних | | | | |засобів (що в'їжджають| | | | |на територію України),| | | | |ввезення вантажів, | | | | |товарів та інших | | | | |предметів, у тому | | | | |числі харчових | | | | |продуктів та | | | | |продовольчої сировини,| | | | |лікарських засобів, | | | | |хімічних, біологічних | | | | |і радіоактивних | | | | |речовин, а також | | | | |матеріалів і відходів,| | | | |що можуть бути | | | | |факторами передачі | | | | |інфекції або створити | | | | |небезпеку для життя і | | | | |здоров'я людей; | | | | |санітарний огляд | | | | |речей, багажу, | | | | |транспортних засобів | | | | |та вантажів (на | | | | |територіях, де | | | | |встановлено карантин) | | | | |санітарний контроль за| | | | |гуманітарною допомогою| | | | |нагляд за дотриманням | | | | |державних санітарних | | | | |норм, правил, | | | | |гігієнічних | | | | |нормативів під час | | | | |утворення, збирання, | | | | |перевезення, | | | | |зберігання, | | | | |оброблення, | | | | |утилізації, | | | | |видалення, | | | | |знешкодження та | | | | |захоронення відходів; | | | | |контроль, при | | | | |визначенні рівня | | | | |небезпечності | | | | |відходів; | | | | |радіаційний контроль | | | | |за вивезенням знарядь | | | | |праці та будівельних | | | | |матеріалів за межі | | | | |радіоактивно | | | | |забрудненої території,| | | | |з якої передбачається | | | | |відселення людей | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 3. Міністерство України | | | | | з питань надзвичайних | | | | | ситуацій та у справах | | | | | захисту населення від | | | | | наслідків Чорнобильської| | | | | катастрофи | | | | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державний департамент |Забезпечення пожежної |Підприємства, |Проектування, монтаж, |Водний кодекс | пожежної безпеки |безпеки; |установи та |технічне |України | |Контроль у сфері |організації |обслуговування засобів|( 213/95-ВР ) | |діяльності, пов'язаної|незалежно від |та систем опалення, |ЗУ "Про пожежну | |з об'єктами підвищеної|форми власності |оцінка протипожежного |безпеку" | |небезпеки; | |стану об'єктів; |( 3745-12 ) | |Дотримання | |проведення випробувань|ЗУ "Про Цивільну | |ліцензійного | |на пожежну небезпеку |оборону України" | |законодавства | |речовин, матеріалів, |( 2974-12 ) | | | |будівельних |ЗУ "Про | | | |конструкцій, виробів і|ліцензування певних| | | |обладнання, а також |видів господарської| | | |пожежної техніки, |діяльності" | | | |пожежно-технічного |( 1775-14 ) | | | |озброєння, продукції |Закон України "Про | | | |протипожежного |об'єкти підвищеної | | | |призначення на |небезпеки" | | | |відповідність |( 2245-14 ) | | | |встановленим вимогам; | | | | |нагляд за дотриманням | | | | |порядку користування | | | | |водними об'єктами для | | | | |протипожежних потреб; | | | | |державний нагляд та | | | | |контроль у сфері | | | | |діяльності, пов'язаної| | | | |з об'єктами підвищеної| | | | |небезпеки | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державна інспекція |Захист населення і |Підприємства, |Використання |ЗУ "Про правові | цивільною захисту та |територій від |установи та |небезпечних об'єктів, |засади цивільного | техногенної безпеки |надзвичайних ситуацій;|організації |виготовлення, |захисту" | |контроль у сфері |незалежно від |переробка, |( 1859-15 ) | |діяльності, пов'язаної|форми власності; |транспортування, |ЗУ "Про Цивільну | |з об'єктами підвищеної|юридичні або |зберігання |оборону України" | |небезпеки; |фізичні особи, у |небезпечних речовин; |( 2974-12 ) | |контроль накопичення, |власності або у |здійснення пошукових |ЗУ "Про об'єкти | |збереження і |користуванні якої|та інших невідкладних |підвищеної | |цільового використання|є хоча б один |робіт; |небезпеки" | |матеріальних ресурсів,|об'єкт підвищеної|будівництво об'єкта |( 2245-14 ) | |призначених для |небезпеки |підвищеної небезпеки | | |ліквідації наслідків | | | | |надзвичайних ситуацій;| | | | |контроль за | | | | |додержанням вимог | | | | |будівельних норм і | | | | |правил у частині | | | | |інженерно-технічних | | | | |заходів щодо | | | | |цивільного захисту та | | | | |цивільної оборони | | | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 4. Міністерство |Координація діяльності|суб'єкти |Надання послуг з |ЗУ "Про транспорт" | транспорту та зв'язку |всіх видів |господарювання |перевезення пасажирів |( 232/94-ВР ) | України |транспорту | |і вантажів залізничним|ЗУ "Про | | | |транспортом |ліцензування певних| | | | |видів господарської| | | | |діяльності" | | | | |( 1775-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державний департамент |Державне регулювання у|Суб'єкти |Послуги з перевезення |ЗУ "Про | автомобільного |галузі автомобільного |господарювання, |пасажирів та/чи |автомобільний | транспорту |транспорту, безпека на|які провадять |вантажів автомобільним|транспорт" | |транспорті |діяльність у |транспортом; надання |( 2344-14 ) | | |сфері |диспетчерських, | | | |автомобільного |автостанційних | | | |транспорту |послуг; здійснення | | | | |сертифікації | | | | |транспортних засобів, | | | | |робіт, послуг на | | | | |автомобільному | | | | |транспорті | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Головна державна |Контроль за |Суб'єкти |Надання послуг з |ЗУ "Про | інспекція на |додержанням |господарювання, |перевезення пасажирів |автомобільний | автомобільному |ліцензіатами |які провадять |і вантажів |транспорт" | транспорті |ліцензійних умов; |діяльність у |автомобільним |( 2344-14 ) | |дотримання вимог |сфері |транспортом |ЗУ "Про | |безпеки на |автомобільного | |ліцензування певних| |транспорті |транспорту, | |видів господарської| | |ліцензіати | |діяльності" | | | | |( 1775-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державний департамент |Державне регулювання у|Суб'єкти |Надання послуг з |Кодекс | морського і річкового |галузі морського та |господарювання, |перевезення пасажирів,|торговельного | транспорту |річкового транспорту; |які провадять |вантажів, багажу та |мореплавства | |безпека на транспорті |діяльність у |пошти, надання інших |України | | |сфері морського і|транспортних послуг; |( 176/95-ВР ) | | |річкового |безпека судноплавства |ЗУ "Про транспорт" | | |транспорту |морських і річкових |( 232/94-ВР ) | | | |перевезень, правила |ЗУ "Про | | | |технічної |ліцензування певних| | | |експлуатації |видів господарської| | | | |діяльності" | | | | |( 1775-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державна адміністрація |Державне регулювання у|Суб'єкти |Надання послуг з |ЗУ "Про транспорт" | залізничного транспорту |галузі залізничного |господарювання, |перевезення пасажирів,|( 232/94-ВР ) | України |транспорту; безпеки на|які провадять |вантажів, багажу та |ЗУ "Про залізничний| |транспорті |діяльність у |пошти, надання інших |транспорт" | | |сфері |транспортних послуг; |( 273/96-ВР ) | | |залізничного |Виробництво та ремонт | | | |транспорту |рухомого складу, | | | | |будівництво та ремонт | | | | |інфраструктури | | | | |залізничного | | | | |транспорту; | | | | |підготовка, | | | | |перепідготовка і | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | | | |персоналу | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державний департамент |державне регулювання у|Суб'єкти |Надання послуг з |Повітряний кодекс | авіаційного транспорту |галузі повітряного |господарювання, |перевезення пасажирів |( 3167-12 ) | України |транспорту; нагляд і |які провадять |та вантажів повітряним|ЗУ "Про | |контроль за безпекою |діяльність у |транспортом; |ліцензування певних| |польотів |сфері повітряного|виконання авіаційних |видів господарської| | |транспорту |хімічних робіт; |діяльності" | | | |експлуатація, технічне|( 1775-14 ) | | | |обслуговування, | | | | |ремонт, виробництво, | | | | |розробка та інша | | | | |діяльність в галузі | | | | |авіаційної техніки (за| | | | |ліцензію); | | | | |контроль за | | | | |додержанням умов | | | | |зазначених у дозволах | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 5. Державний департамент|Якість послуг |Суб'єкти |Послуги поштового |ЗУ "Про поштовий | з питань зв'язку та |поштового зв'язку |господарювання |зв'язку |зв'язок" | інформатизації | | | |( 2759-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 6. Міністерство культури| | | | | та туризму України | | | | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державна служба з |Охорона культурної |Суб'єкти |Дослідження, |Закон України "Про | питань, національної |спадщини |господарської |консервація, |охорону культурної | культурної спадщини | |діяльності |реабілітація, |спадщини" | | | |реставрація, ремонт, |( 1805-14 ) | | | |пристосування, | | | | |музеєфікація та інші | | | | |роботи на нерухомих | | | | |пам'ятках; | | | | |земляні роботи на | | | | |пам'ятках, їх | | | | |територіях, у зонах | | | | |охорони, на | | | | |охоронюваних | | | | |археологічних | | | | |територіях, в | | | | |історичних ареалах | | | | |населених місць; | | | | |використання об'єктів | | | | |культурної спадщини за| | | | |первісним призначенням| | | | |для розміщення в них | | | | |закладів культури; | | | | |проведення | | | | |будівельних, | | | | |меліоративних, | | | | |шляхових, земляних та | | | | |інших робіт на | | | | |пам'ятках | | | | |національного | | | | |значення, в межах | | | | |території, на якій | | | | |вони розташовані, та в| | | | |зонах їх охорони, на | | | | |охоронюваних | | | | |археологічних | | | | |територіях, в | | | | |історичних ареалах | | | | |населених місць; | | | | |проведення | | | | |археологічної | | | | |розвідки, розкопок, | | | | |інших земляних робіт | | | | |в межах території, на | | | | |якій розташовані | | | | |пам'ятки, та в зонах | | | | |їх охорони, на | | | | |охоронюваних | | | | |археологічних | | | | |територіях, в | | | | |історичних ареалах | | | | |населених місць, а | | | | |також дослідження | | | | |решток життєдіяльності| | | | |людини, що містяться | | | | |під земною поверхнею, | | | | |під водою; | | | | |відновлення земляних | | | | |робіт | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державна служба туризму |Якість наданих |Суб'єкти |Турагентська та |ЗУ "Про туризм" | і курортів |туристичних послуг |господарювання |туроператорська |( 324/95-ВР ) | | | |діяльність |ЗУ "Про | | | | |ліцензування певних| | | | |видів господарської| | | | |діяльності" | | | | |( 1775-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 7. Міністерство праці та|Контроль за |Суб'єкт |Посередництво у |ЗУ "Про зайнятість | соціальної політики |додержанням |господарювання, |працевлаштуванні на |населення" | України |ліцензіатами |який в |роботу за кордоном |( 803-12 ) | |ліцензійних умов |установленому | |ЗУ "Про | | |законодавством | |ліцензування певних| | |порядку отримай | |видів господарської| ------------------------+----------------------|ліцензію на | |діяльності" | Державний департамент |Дотримання |посередництво у | |( 1775-14 ) | нагляду за додержанням |законодавства про |працевлаштуванні | | | законодавства про працю |зайнятість населення |на роботу за | | | |----------------------|кордоном; |----------------------+-------------------| |Додержання |суб'єкти |Використання найманої |ЗУ "Про охорону | |законодавства про |господарської |праці |праці" | |працю |діяльності | |( 2694-12 ) | | |(фізичні та | | | | |юридичні особи), | | | | |ліцензіати | | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 8. Міністерство освіти і|Контроль за |Суб'єкти |Надання освітніх |ЗУ "Про освіту" | науки України |додержанням |господарської |послуг; |( 1060-12 ) | |ліцензіатами |діяльності, |Розповсюдження |"Про особливості | |ліцензійних умов |ліцензіати |примірників |державного | | | |аудіовізуальних |регулювання | | | |творів, фонограм, |діяльності | | | |відеограм, |суб'єктів | | | |комп'ютерних програм, |господарювання, | | | |баз даних; |пов'язаної з | ------------------------+----------------------| |виробництво, експорт, |виробництвом, | Державний департамент |Контроль за | |імпорт дисків для |експортом, | інтелектуальної |дотриманням державних | |лазерних систем |імпортом дисків | власності |стандартів освіти, | |зчитування, матриць |для лазерних систем| |державне | | |зчитування, | |інспектування, | | |матриць" | | акредитація. Захист | | |( 2953-14 ) | |інтересів суб'єктів | | |ЗУ "Про | |авторського права і | | |розповсюдження | |суміжних прав та | | |примірників | |захист прав | | |аудіовізуальних | |споживачів; дотримання| | |творів, фонограм, | |ліцензійного | | |відеограм, | |законодавства | | |комп'ютерних | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------|програм, баз даних"| Державна інспекція |Контроль за діяльністю|Навчальні заклади|Контроль за діяльністю|( 1587-14 ) | навчальних закладів |навчальних закладів |незалежно від |навчальних закладів |ЗУ "Про | |незалежно від форм |форм власності |незалежно від форм |ліцензування певних| |власності | |власності |видів господарської| | | | |діяльності" | | | | |( 1775-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 9. Міністерство фінансів|Сфера ліцензування |Суб'єкти |випуск та проведення |ЗУ "Про | України |(проведення на |господарювання |лотерей; |ліцензування певних| |території України | |організація діяльності|видів господарської| |азартних ігор та | |з проведення азартних |діяльності" | |лотерей, виробництво, | |ігор; |( 1775-14 ) | |виготовлення та | |розроблення, |ЗУ "Про державне | |торгівля дорогоцінними| |виробництво і |регулювання | |металами та | |проведення |видобутку, | |дорогоцінним | |сертифікаційних |виробництва і | |камінням) | |випробувань |використання | | | |голографічних захисних|дорогоцінних | | | |елементів; |металів і | | | |виготовлення бланків |дорогоцінного | | | |цінних паперів, |каміння та контроль| | | |документів суворої |за операціями з | | | |звітності; |ними" | | | |виробництво, |( 637/97-ВР ) | | | |виготовлення | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння і торгівля | | | | |виробами з | | ------------------------+----------------------+-----------------|дорогоцінних металів і|-------------------| Державна пробірна |Додержання суб'єктами |Суб'єкти |дорогоцінного каміння,|ЗУ "Про державне | служба |підприємницької |господарювання |дорогоцінного каміння |регулювання | |діяльності та іншими | |органогенного |видобутку, | |суб'єктами | |утворення, |виробництва і | |господарювання вимог | |напівдорогоцінного |використання | |законодавства у | |каміння; |дорогоцінних | |процесі здійснення | |видобуток, |металів і | |операцій з | |виробництво, |дорогоцінного | |дорогоцінними металами| |використання, |каміння та контроль| |і дорогоцінним | |зберігання |за операціями з | |камінням, виробами з | |дорогоцінних металів і|ними" | |них та матеріалами, що| |дорогоцінного каміння,|( 637/97-ВР ) | |містять дорогоцінні | |дорогоцінного каміння | | |метали | |органогенного | | | | |утворення та | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, виготовлення | | | | |виробів з них та | | | | |операції з ними | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 10. Міністерство палива | | | | | та енергетики | | | | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державна інспекція з |Нагляд за електричними|Суб'єкти |Виробництво, передача,|ЗУ "Про | енергетичного нагляду за|і |господарської |постачання і |електроенергетику" | режимами споживання |тепловикористовуючими |діяльності |використання енергії |( 575/97-ВР ) | електричної та теплової |установками та |незалежно від їх |та теплової енергії; |ЗУ "Про | енергії |тепловими мережами |відомчої |продаж та купівля |теплопостачання" | |споживачів та |належності та |електричної енергії на|( 2633-15 ) | |суб'єктів |форм власності |оптовому ринку | | |електроенергетики | |електричної енергії | | | | |України. | | | | |Транспортування | | | | |теплової енергії; | | | | |постачання споживачам | | ------------------------+----------------------+-----------------|теплової енергії; | | Державна інспекція з |Нагляд за додержанням |Суб'єкти |технічного | | експлуатації електричних|вимог технічної |підприємницької |обслуговування засобів| | станцій і мереж |експлуатації |діяльності |виробництва, | | |електричних станцій і |незалежно від їх |транспортування та | | |мереж, вимог технічної|відомчої |споживання теплової | | |експлуатації |належності та |енергії | | |енергетичного |форм власності | | | |обладнання об'єктів | | | | |електроенергетики, | | | | |підключених до | | | | |об'єднаної | | | | |енергетичної системи | | | | |України | | | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 11. Національна комісія |Регулювання діяльності|Суб'єкти |Виробництво, передача |ЗУ "Про | регулювання |в електроенергетиці; |підприємницької |електроенергії та |електроенергетику" | електроенергетики |додержання ліцензійних|діяльності |теплової енергії; |( 575/97-ВР ) | України |умов здійснення | |зберігання природного |ЗУ "Про | |ліцензійної діяльності| |газу; транспортування |теплопостачання" | |в електроенергетиці | |нафти та |( 2633-15 ) | | | |нафтопродуктів, |ЗУ "Про комбіноване| | | |природного газу |виробництво | | | | |теплової та | | | | |електричної енергії| | | | |(когенерацію) та | | | | |використання | | | | |скидного | | | | |енергопотенціалу" | | | | |( 2509-15 ) | | | | |ЗУ "Про | | | | |ліцензування певних| | | | |видів господарської| | | | |діяльності" | | | | |( 1775-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 12. Пенсійний фонд |Порядок формування |Суб'єкти |Нарахування, |ЗУ "Про | України |накопичувального |підприємницької |обчислення та сплата |загальнообов'язкове| |пенсійного фонду; |діяльності |страхових внесків |державне пенсійне | |цільове використання | | |страхування" | |коштів Пенсійного | | |( 1058-15 ) | |фонду | | |ЗУ "Про порядок | | | | |погашення | | | | |зобов'язань | | | | |платників податків | | | | |перед бюджетами та | | | | |державними | | | | |цільовими фондами" | | | | |( 2181-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 13. Фонд соціального |Правильність |Підприємства, |Здійснення |Основи | страхування з тимчасової|нарахування, своєчасна|установи, |загальнообов'язкового |законодавства | втрати працездатності |сплата страхових |організації, а |державного соціального|України про | |внесків, достовірність|також фізичні |страхування |загальнообов'язкове| |поданих |особи - суб'єкти |(нарахування, сплата |державне соціальне | |страхувальниками та |підприємницької |страхувальником |страхування | |застрахованими особами|діяльності, які |страхових внесків та |( 16/98-ВР ); | |відомостей |використовують |обґрунтоване |ЗУ "Про | | |працю найманих |використання страхових|загальнообов'язкове| | |працівників |коштів) |державне соціальне | | | | |страхування у | | | | |зв'язку з | | | | |тимчасовою втратою | | | | |працездатності та | | | | |витратами, | | | | |зумовленими | | | | |похованням" | | | | |( 2240-14 ) | | | | |ЗУ "Про порядок | | | | |погашення | | | | |зобов'язань | | | | |платників податків | | | | |перед бюджетами та | | | | |державними | | | | |цільовими фондами" | | | | |( 2181-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 14. Державний комітет |Контроль за |Суб'єкти |Ведення лісового і |Лісовий кодекс | лісового господарства |додержанням норм, |господарювання |мисливського |України | |правил та інших | |господарства та |( 3852-12 ) | |нормативно правових | |полювання | | |актів з ведення | | | | |лісового господарства | | | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Укрдержліснасін- |Контроль за |Лісокористувачі |Виробництво, |ЗУ "Про насіння і | інспекція |дотриманням вимог |та інші суб'єкти |розмноження, |садивний матеріал" | |законодавства про |господарської |збереження, |( 411-15 ) | |насіння і садибний |діяльності усіх |реалізація та | | |матеріал |форм власності |використання лісового | | | | |насіння і садибного | | | | |матеріалу | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 15. Міністерство охорони| | | | | навколишнього природного| | | | | середовища | | | | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державна екологічна |Контроль за |Суб'єкти |Використання і охорона|Водний кодекс | інспекція |використанням і |господарювання |земель, надр, |України | |охороною земель, надр,| |поверхневих і |( 213/95-ВР ) | |поверхневих і | |підземних вод, |Кодекс України "Про| |підземних вод, | |атмосферного повітря, |надра" | |атмосферного повітря, | |лісів та іншої |(132/94-ВР) | |лісів та іншої | |рослинності, |ЗУ "Про охорону | |рослинності, | |тваринного світу, |навколишнього | |тваринного світу, | |морського середовища |природного | |морського середовища | |та природних ресурсів |середовища" | |та природних ресурсів | |територіальних вод, |( 1264-12 ) | |територіальних вод, | |континентального | | |континентального | |шельфу та виключної | | |шельфу і виключної | |(морської) економічної| | |(морської) економічної| |зони республіки, | | |зони республіки, а | |природних територій | | |також за додержанням | |та об'єктів, що | | |норм екологічної | |підлягають особливій | | |безпеки | |охороні | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Держгеолслужба |Контроль за |Ліцензіати |Пошук (розвідка) |ЗУ "Про | |додержанням | |корисних копалин; |ліцензування певних| |ліцензіатами | |видобування корисних |видів господарської| |ліцензійних умов | |копалин із родовищ, що|діяльності" | | | |мають загальнодержавне|( 1775-14 ) | | | |значення та включені | | | | |до Державного фонду | | | | |родовищ корисних | | | | |копалин; | | | | |видобування | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Укргеодезкартографія |Контроль за |Ліцензіати |виконання топографо- |ЗУ "Про | |додержанням | |геодезичних, |ліцензування певних| |ліцензіатами | |картографічних |видів господарської| |ліцензійних умов | |робіт |діяльності" | | | | |( 1775-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 16. Держводгосп |Контроль за |Суб'єкти |Використання води |Водний кодекс | |додержанням режиму |господарювання |Проектування, |України | |роботи водосховищ |(юридичні та |будівництво нових і |( 213/95-ВР ) | |комплексного та |фізичні особи) |реконструкція існуючих|ЗУ "Про | |водогосподарських; | |меліоративних систем |ліцензування певних| |Контроль за | | |видів господарської| |використанням та | | |діяльності" | |охороною водних | | |( 1775-14 ) | |ресурсів Додержання | | | | |ліцензійних умов | | | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 17. Держкомзем |Контролю за |Суб'єкти |Забезпечення |Земельний кодекс | |використанням та |господарювання |раціонального |України | |охороною земель; | |використання і |( 2768-14 ) | |Додержання ліцензійних| |відтворення природних |ЗУ "Про державний | |умов | |ресурсів; проведення |контроль за | | | |робіт із землеустрою, |використанням та | | | |землеоціночних робіт |охороною земель" | | | |та земельних торгів |( 963-15 ) | | | | |ЗУ "Про | | | | |ліцензування певних| | | | |видів господарської| | | | |діяльності" | | | | |( 1775-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 18. Дсржгірпромнагляд |Нагляд за додержанням |Суб'єкти |Проведення гірничих |Кодекс України "Про| |законодавства з |господарювання, |робіт, забезпечення |надра" | |охорони праці в |ліцензіати |протиаварійного |( 132/94-ВР ) | |частині промислової | |захисту, поводження з |"Гірничий закон | |безпеки, безпечного | |вибуховими |України" | |ведення робіт | |матеріалами; |( 1127-14 ) | |юридичними та | |виробництво вибухових |ЗУ "Про поводження | |фізичними особами, які| |матеріалів |з вибуховими | |відповідно до | |промислового |матеріалами | |законодавства | |призначення (за |промислового | |використовують найману| |переліком, що |призначення" | |працю; здійснює в | |затверджується |( 2288-15 ) | |установленому порядку | |спеціально |ЗУ "Про | |державний гірничий | |уповноваженим |ліцензування певних| |нагляд та контроль за | |центральним органом |видів господарської| |веденням пошуково- | |виконавчої влади з |діяльності" | |розвідувальних та | |питань нагляду за |( 1775-14 ) | |інших робіт щодо | |охороною праці та | | |геологічного вивчення | |державного гірничого | | |підземних вод; | |нагляду) | | |контроль за | | | | |додержанням | | | | |ліцензіатами | | | | |ліцензійних умов | | | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 19. Міністерство |Контроль та нагляд за |Суб'єкти |Вироблення, |Водний кодекс | аграрної політики |якістю та безпекою |господарювання |зберігання, |України | України |сільськогосподарської | |транспортування риби, |( 213/95-ВР ) | |продукції, сировини і | |інших водних живих |ЗУ "Про ветеринарну| |продовольства, їх | |ресурсів та харчової |медицину" | |зберіганням і | |продукції з них, що |( 2498-12 ) | |продажем; за охороною | |експортується; |ЗУ "Про рибу, інші | |і відтворенням водних | |зберігання і продаж |водні живі ресурси | |живих ресурсів, | |сільськогосподарської |та харчову | |регулюванням | |продукції, сировини і |продукцію з них" | |рибальства | |продовольства |( 486-15 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державний комітет |ветеринарно- | |вироблення, |ЗУ "Про ветеринарну| ветеринарної медицини |санітарний контроль та| |зберігання, |медицину" | України |нагляд за тваринами, | |транспортування риби, |( 2498-12 ) | |продуктами тваринного | |інших водних живих |ЗУ "Про рибу, інші | |походження, | |ресурсів та харчової |водні живі ресурси | |ветеринарними | |продукції з них, що |та харчову | |препаратами, | |експортується; |продукцію з них" | |субстанціями, | |виробництво і обіг |( 486-15 ) | |кормовими добавками, | |продуктів тваринного, | | |преміксами, кормами | |а на агропродовольчих | | |рослинного та | |ринках - і рослинного | | |тваринного походження,| |походження, | | |готовими кормами, | |ветеринарних | | |штамами | |препаратів, | | |мікроорганізмів, | |субстанцій, кормових | | |репродуктивним | |добавок, преміксін, | | |матеріалом, | |кормів, штамів | | |патологічним | |мікроорганізмів, | | |матеріалом, засобами | |репродуктивного і | | |ветеринарної медицини,| |патологічного | | |засобами догляду за | |матеріалу | | |тваринами, а також | | | | |потужностями | | | | |(об'єктами), які | | | | |використовуються для | | | | |виробництва, | | | | |переробки, зберігання | | | | |та обігу | | | | |вищезазначених | | | | |об'єктів державного | | | | |ветеринарно- | | | | |санітарного контролю | | | | |та нагляду; контроль | | | | |та нагляд за. якістю | | | | |та безпекою риби, | | | | |інших водних живих | | | | |ресурсів та харчової | | | | |продукції з них, що | | | | |призначаються для | | | | |експорту | | | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державний комітет |Контроль за |Суб'єкти |Використання та |Водний кодекс | рибного господарства |використанням і |господарювання, |відтворення водних |України | України |охороною вод та |ліцензіати |ресурсів; |( 486-15 ) | |відтворенням водних | |діяльність, пов'язана |ЗУ "Про | |ресурсів. Контроль за | |з промисловим виловом |ліцензування певних| |додержанням | |риби на промислових |видів господарської| |ліцензіатами | |ділянках |діяльності" | |ліцензійних умов | |рибогосподарських |( 1775-14 ) | | | |водойм, крім | | | | |внутрішніх водойм | | | | |(ставків) господарств | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Головна державна |Здійснення державного |підприємства, |Контроль за своєчасним|ЗУ "Про захист | інспекція захисту рослин|контролю за захистом |установи, |проведенням |рослин" | "Головдержзахист" |рослин |організації усіх |підприємствами, |( 180-14 ) | | |форм власності та|установами, | | | |громадяни |організаціями усіх | | | | |форм власності та | | | | |громадянами заходів | | | | |щодо захисту рослин, | | | | |додержанням | | | | |регламентів | | | | |застосування засобів | | | | |захисту рослин | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державна служба з |Контроль у сфері |юридичні і |Контроль за набуттям |ЗУ "Про охорону | охорони прав на сорти |охорони прав на сорти |фізичні особи |прав на сорти рослин |прав на сорти | рослин (Держсортслужба) |рослин (відповідно до | |та їх реєстрацією і |рослин" | |Положення) | |реалізацією |( 3116-12 ) | | | |проведенням експертизи| | | | |сортів рослин в | | | | |Україні на наявність | | | | |генетично | | | | |модифікованих | | | | |організмів, у тому | | | | |числі під час | | | | |сертифікації сортів | | | | |рослин, що ввозяться | | | | |або вивозяться, | | | | |Контроль та нагляд за | | | | |збереженістю сортів | | | | |рослин | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Українська державна |контроль у |Суб'єкти |контроль за якістю |ЗУ "Про насіння і | помологічно- |сільськогосподарському|господарювання |насіння плодових і |садивний | ампелографічної |насінництві та | |горіхоплідних культур |матеріал" | інспекція |розсадництві | |(далі - насіння), |( 411-15 ) | | | |садибного матеріалу | | | | |плодових, ягідних, | | | | |горіхоплідних | | | | |культур, винограду та | | | | |хмелю | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державна служба з |Контроль за |Суб'єкти |Контроль за |ЗУ "Про карантин | карантину рослин |дотриманням |господарювання |дотриманням |рослин" | України |карантинного режиму | |карантинного режиму і |( 3348-12 ) | | | |проведенням заходів з | | | | |карантину рослин при | | | | |вирощуванні, | | | | |заготівлі, вивезенні, | | | | |ввезенні, | | | | |транспортуванні, | | | | |зберіганні, | | | | |переробці, реалізації | | | | |та використанні | | | | |об'єктів регулювання | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------| | Державна інспекція з |Контроль якості |Суб'єкти |Контроль за | | контролю якості |сільськогосподарської |господарювання |додержанням вимог | | сільськогосподарської |продукції, зокрема | |стандартів, технічних | | продукції та моніторингу|зерна та продуктів | |умов, інших | | її ринку |його переробки, | |нормативних | | |проведення | |документів, пов'язаних| | |моніторингу ринку | |з якістю, безпекою, | | |сільськогосподарської | |сертифікацією | | |продукції | |сільськогосподарської | | | | |продукції під час її | | | | |заготівлі, зберігання,| | | | |переробки, реалізації | | | | |та здійснення | | | | |експортно-імпортних | | | | |операцій | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 20. Міністерство |Додержання ліцензійних|Суб'єкти |Виробництво особливо |ЗУ "Про | промислової політики |умов |господарювання |небезпечних хімічних |ліцензування певних| України | | |речовин (згідно з |видів господарської| | | |переліком, який |діяльності" | | | |визначається Кабінетом|( 1775-14 ) | | | |Міністрів України) | | | | |заготівля, переробка, | | | | |металургійна | | | | |переробка брухту | | | | |кольорових і чорних | | | | |металів | | | | |розроблення, | | | | |виготовлення, | | | | |реалізація, ремонт, | | | | |модернізація та | | | | |утилізація озброєння, | | | | |військової техніки, | | | | |військової зброї і | | | | |боєприпасів до неї | | | | |діяльність, пов'язана | | | | |з виробництвом | | | | |автомобілів та | | | | |автобусів | | | | |виробництво хімічних | | | | |джерел струму, імпорт | | | | |хімічних джерел | | | | |струму | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 21. Мінрегіонбуд |Контроль за |Фізичні та |Виконання робіт, |ЗУ "Про основи | |дотриманням |юридичні особи |пов'язаних з |містобудування" | |законодавства у сфері | |дослідженням, |( 2780-12 ) | |містобудування, | |консервацією, | | |державних стандартів | |реабілітацією, | | |і норм, регіональних | |реставрацією, | | |та місцевих правил | |ремонтом і | | |забудови населених | |музеєфікацією пам'яток| | |пунктів, вимог | |архітектури та | | |вихідних даних, | |містобудування, | | |затвердженої | |планування, забудова | | |містобудівної | |та використання | | |документації та | |територій | | |проектів конкретних | | | | |об'єктів, раціональним| | | | |використанням | | | | |територіальних і | | | | |матеріальних ресурсів | | | | |при проектуванні та | | | | |будівництві, за | | | | |дотриманням вимог щодо| | | | |охорони культурної | | | | |спадщини та | | | | |збереженням | | | | |традиційного характеру| | | | |середовища населених | | | | |пунктів | | | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Державна архітектурно- |нагляд за додержанням |Підприємства, їх |Проектування, |ЗУ "Про | будівельна інспекція |вимог містобудівної |об'єднання, |будівельні роботи, |відповідальність | |документації, місцевих|установи та |виготовлення |підприємств, їх | |правил забудови |організації всіх |будівельних |об'єднань, установ | |населених пунктів, |форм власності |матеріалів, виробів і |та організацій за | |державних стандартів, | |конструкцій |правопорушення у | |норм і правил | | |сфері | | | | |містобудування" | | | | |( 208/94-ВР ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 22. Державний комітет |Захист прав |Суб'єкти |Виробництво та/або |ЗУ "Про рекламу" | України з питань |споживачів; |господарювання |розповсюдження |( 270/96-ВР ) | технічного регулювання |дотриманням | |реклами; метрологічна |ЗУ "Про метрологію | та споживчої політики |законодавства України | |діяльність (повірка |та метрологічну | |про рекламу; | |засобів вимірювальної |діяльність" | |організація та | |техніки, калібрування |( 113/98-ВР ) | |проведення державного | |засобів вимірювальної |ЗУ "Про захист прав| |контролю і нагляду у | |техніки, вимірювання),|споживачів" | |сфері метрології та | |а також виробництво, |( 1023-12 ) | |метрологічної | |ремонт, продаж і | | |діяльності | |прокат засобів | | | | |вимірювальної техніки;| | | | |виробництво товарів, | | | | |надання послуг, | | | | |виконання робіт | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 23. Національна комісія |Нагляд щодо |Суб'єкти |Реалізація, |ЗУ "Про | з питань регулювання |користування |господарювання, |експлуатація |радіочастотний | зв'язку України |радіочастотним |ліцензіати |радіоелектронних |ресурс України" | |ресурсом України; | |засобів, |( 1770-14 ) | |контролю за | |випромінювальних |ЗУ "Про | |додержанням | |пристроїв на території|телекомунікації" | |ліцензійних умов | |України та порядку |( 1280-15 ) | |користування | |ввезення їх із-за |ЗУ "Про | |радіочастотним | |кордону; надання та |ліцензування певних| |ресурсом України; | |отримання |видів господарської| |контроль за | |телекомунікаційних |діяльності" | |додержанням | |послуг і використання |( 1775-14 ) | |ліцензіатами | |телекомунікаційних | | |ліцензійних умов | |мереж загального | | | | |користування; | | | | |пересилання поштових | | | | |переказів, простих та | | | | |реєстрованих листів, | | | | |поштових карток, | | | | |бандеролей та посилок | | | | |масою до 30 | | | | |кілограмів | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 24. Держспецзв'язок |Контроль за станом |Суб'єкти |Розроблення, |ЗУ "Про Державну | |криптографічного та |господарювання |виробництво, |службу спеціального| |технічного захисту | |використання, |зв'язку та захисту | |інформації, яка є | |експлуатація, |інформації України"| |власністю держави, або| |сертифікаційні |( 3475-15 ) | |інформації з обмеженим| |випробування, |ЗУ "Про електронний| |доступом, вимога щодо | |тематичні |цифровий підпис" | |захисту якої | |дослідження, |( 852-15 ) | |встановлена законом, а| |експертиза, ввезення, | | |також за додержанням | |вивезення і знищення | | |вимог законодавства у | |криптографічних систем| | |сфері надання послуг | |і засобів | | |електронного цифрового| |криптографічного | | |підпису; | |захисту інформації та | | |контроль за | |обладнання | | |додержанням вимог | |спеціального зв'язку; | | |законодавства у сфері | |використання | | |надання послуг | |електронного цифрового| | |електронного цифрового| |підпису | | |підпису | | | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 25. Національне |Контроль за |Суб'єкти |Виконання робіт на |ЗУ "Про | агентство України з |додержанням вимог |господарювання |об'єктах |альтернативні | питань забезпечення |законодавства у сфері | |альтернативної |джерела енергії" | ефективного використання|альтернативних джерел | |енергетики; отримання,|( 555-15 ) | енергетичних ресурсів |енергії; | |переробка, |ЗУ "Про | (НАЕР) |контроль у сфері | |перетворення, |енергозбереження" | |енергозбереження | |транспортування, |( 74/94-ВР ) | | | |зберігання, облік та |ЗУ "Про комбіноване| | | |використання паливно- |виробництво | | | |енергетичних ресурсів,|теплової та | | | |розміщених на |електричної енергії| | | |території України; |(когенерацію) та | | | |будівництво чи |використання | | | |реконструкція |скидного | | | |когенераційних |енергопотенціалу | | | |установок |( 2509-15 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 26. Міністерство |Контроль за |Ліцензіати |Виробництво та ремонт |ЗУ "Про | внутрішніх справ |додержанням | |вогнепальної зброї |ліцензування певних| України |ліцензіатами | |невійськового |видів господарської| |ліцензійних умов | |призначення і |діяльності" | | | |боєприпасів до неї, |( 1775-14 ) | | | |холодної зброї, | | | | |пневматичної зброї | | | | |калібру понад 4,5 | | | | |міліметра і швидкістю | | | | |польоту кулі понад 100| | | | |метрів на секунду, | | | | |торгівля вогнепальною | | | | |зброєю невійськового | | | | |призначення та | | | | |боєприпасами до неї, | | | | |холодною зброєю, | | | | |пневматичною зброєю | | | | |калібру понад 4,5 | | | | |міліметра і швидкістю | | | | |польоту кулі понад 100| | | | |метрів на секунду; | | | | |виробництво | | | | |спеціальних засобів, | | | | |заряджених речовинами | | | | |сльозоточивої та | | | | |дратівної дії, | | | | |індивідуального | | | | |захисту, активної | | | | |оборони та їх продаж, | | | | |надання послуг, | | | | |пов'язаних з охороною | | | | |державної та іншої | | | | |власності, надання | | | | |послуг з охорони | | | | |громадян; | | | | |діяльність, пов'язана | | | | |з виробництвом, | | | | |торгівлею | | | | |піротехнічними | | | | |засобами; | | | | |діяльність, пов'язана | | | | |з відкриттям та | | | | |функціонуванням | | | | |стрілецьких тирів, | | | | |стрільбищ | | | | |невійськового | | | | |призначення, | | | | |мисливських стендів | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 27. Мінсім'ямолодьспорт |Контроль за |Ліцензіати |Фізкультурно-оздоровча|ЗУ "Про | |додержанням | |та спортивна |ліцензування певних| |ліцензіатами | |діяльність: |видів господарської| |ліцензійних умов | |організація і |діяльності" | | | |проведення спортивних |( 1775-14 ) | | | |занять професіоналів | | | | |та любителів спорту; | | | | |діяльність з | | | | |підготовки спортсменів| | | | |до змагань з різних | | | | |видів спорту, визнаних| | | | |в Україні | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 28. Мінжитлокомунгосп |Контроль за |Ліцензіати |централізоване |ЗУ "Про | |додержанням | |водопостачання та |ліцензування певних| |ліцензіатами | |водовідведення; |видів господарської| |ліцензійних умов | |виробництво теплової |діяльності" | | | |енергії, |( 1775-14 ) | | | |транспортування її | | | | |магістральними та | | | | |місцевими | | | | |(розподільчими) | | | | |тепловими мережами, | | | | |постачання теплової | | | | |енергії (крім певних | | | | |видів господарської | | | | |діяльності у сфері | | | | |теплопостачання, якщо | | | | |теплова енергія | | | | |виробляється на | | | | |теплоелектроцентралях,| | | | |когенераційних | | | | |установках та | | | | |установках з | | | | |використанням | | | | |нетрадиційних або | | | | |поновлюваних джерел | | | | |енергії) | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| Українська державна |Державний контроль у |Суб'єкти |Контроль за |ЗУ "Про насіння та | квітково-декоративна |насінництві та |господарювання |дотриманням суб'єктами|садивний матеріал" | насіннєва інспекція |розсадництві |усіх форм |господарювання усіх |( 411-15 ) | (Укрдержквітнасін- | |власності у сфері|форм власності у сфері| | інспекція) | |квітково- |квітково-декоративного| | | |декоративного |насінництва та | | | |насінництва та |розсадництва вимог | | | |розсадництва |законодавства про | | | | |насіння і садибний | | | | |матеріал | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 29. Рада міністрів |Контроль за |Ліцензіати |Роздрібна торгівля |ЗУ "Про | Автономної Республіки |додержанням | |пестицидами та |ліцензування певних| Крим, обласні, Київська |ліцензіатами | |агрохімікатами (тільки|видів господарської| та Севастопольська |ліцензійних умов | |регуляторами росту |діяльності" | міські держадміністрації| | |рослин); |( 1775-14 ) | | | |централізоване | | | | |водопостачання та | | | | |водовідведення; | | | | |виробництво теплової | | | | |енергії, | | | | |транспортування її | | | | |магістральними та | | | | |місцевими | | | | |(розподільчими) | | | | |тепловими мережами, | | | | |постачання теплової | | | | |енергії (крім певних | | | | |видів господарської | | | | |діяльності у сфері | | | | |теплопостачання, якщо | | | | |теплова енергія | | | | |виробляється на | | | | |теплоелектроцентралях,| | | | |когенераційних | | | | |установках та | | | | |установках з | | | | |використанням | | | | |нетрадиційних або | | | | |поновлюваних джерел | | | | |енергії); організація | | | | |та утримання | | | | |тоталізаторів, | | | | |гральних закладів; | | | | |турагентська | | | | |діяльність, оптова | | | | |торгівля насінням; | | | | |професійна діяльність | | | | |у сфері надання | | | | |соціальних послуг | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 30. Державна митна |Контроль за |Ліцензіати |Посередницька |ЗУ "Про | служба України |додержанням | |діяльність митного |ліцензування певних| |ліцензіатами | |брокера та митного |видів господарської| |ліцензійних умов | |перевізника |діяльності" | | | | |( 1775-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 31. Фонд соціального |Правильність |Підприємства, |Здійснення |Основи | страхування від нещасних|нарахування, своєчасна|установи, |загальнообов'язкового |законодавства | випадків на виробництві |сплата страхових |організації, а |державного соціального|України про | та професійних |внесків, достовірність|також фізичні |страхування |загальнообов'язкове| захворювань України |поданих |особи - суб'єкти |(нарахування, сплата |державне соціальне | |страхувальниками та |підприємницької |страхувальником |страхування | |застрахованими особами|діяльності, які |страхових внесків та |( 16/98-ВР ); | |відомостей |використовують |обґрунтоване |ЗУ "Про | | |працю найманих |використання страхових|загальнообов'язкове| | |працівників |коштів) |державне соціальне | | | | |страхування від | | | | |нещасного випадку | | | | |на виробництві та | | | | |професійного | | | | |захворювання, які | | | | |спричинили втрату | | | | |працездатності" | | | | |( 1105-14 ) | | | | |ЗУ "Про порядок | | | | |погашення | | | | |зобов'язань | | | | |платників податків | | | | |перед бюджетами та | | | | |державними | | | | |цільовими фондами" | | | | |( 2181-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 32. Фонд |Правильність |Підприємства, |Здійснення |Основи | загальнообов'язкового |нарахування, своєчасна|установи, |загальнообов'язкового |законодавства | державного соціального |сплата страхових |організації, а |державного соціального|України про | страхування України на |внесків, достовірність|також фізичні |страхування |загальнообов'язкове| випадок безробіття |поданих |особи - суб'єкти |(нарахування, сплата |державне соціальне | |страхувальниками та |підприємницької |страхувальником |страхування | |застрахованими особами|діяльності, які |страхових внесків та |( 16/98-ВР ); | |відомостей |використовують |обґрунтоване |ЗУ "Про | | |працю найманих |використання страхових|загальнообов'язкове| | |працівників. |коштів) |державне соціальне | | | | |страхування на | | | | |випадок безробіття"| | | | |( 1533-14 ) | | | | |ЗУ "Про порядок | | | | |погашення | | | | |зобов'язань | | | | |платників податків | | | | |перед бюджетами та | | | | |державними | | | | |цільовими фондами" | | | | |( 2181-14 ) | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 33. Державна податкова |контроль за |Суб'єкти |здійсненням контролю |ЗУ "Про державну | служба України |додержанням |господарювання |за своєчасністю, |податкову службу в | |податкового |(фізичні та |достовірністю, |Україні" | |законодавства |юридичні особи) |повнотою нарахування |( 509-12 ); | | | |та сплати податків та |ЗУ "Про державне | | | |зборів (обов'язкових |регулювання | | | |платежів), контролю |виробництва і обігу| | | |своєчасності подання |спирту етилового, | | | |платниками податків |коньячного і | | | |бухгалтерських звітів |плодового, | | | |і балансів, податкових|алкогольних напоїв | | | |декларацій, |та тютюнових | | | |розрахунків та інших |виробів" | | | |документів, пов'язаних|( 481/95-ВР ); | | | |з обчисленням | | | | |податків, інших | | | | |платежів, а також | | | | |перевіряють | | | | |достовірність цих | | | | |документів щодо | | | | |правильності | | | | |визначення об'єктів | | | | |оподаткування і | | | | |обчислення податків, | | | | |інших платежів; | | | | |контролю за | | | | |додержанням порядку | | | | |проведення готівкових | | | | |розрахунків за товари | | | | |(послуги) у | | | | |встановленому законом | | | | |порядку, а також | | | | |контролю за наявністю | | | | |свідоцтв про державну | | | | |реєстрацію суб'єктів | | | | |підприємницької | | | | |діяльності та ліцензій| | | | |на провадження видів | | | | |господарської | | | | |діяльності, що | | | | |підлягають | | | | |ліцензуванню, торгових| | | | |патентів; контролю за | | | | |дотриманням | | | | |встановленого порядку | | | | |відпуску спирту | | | | |етилового та сплати | | | | |акцизного збору з | | | | |нього; контроль за | | | | |виробництвом спирту | | | | |етилового, коньячного | | | | |і плодового, спирту | | | | |етилового | | | | |ректифікованого | | | | |виноградного, спирту | | | | |етилового | | | | |ректифікованого | | | | |плодового, спирту- | | | | |сирцю виноградного, | | | | |спирту-сирцю | | | | |плодового, алкогольних| | | | |напоїв та тютюнових | | | | |виробів | | ------------------------+----------------------+-----------------+----------------------+-------------------| 34. Національної ради |Нагляд за дотриманням |Суб'єкти |Ліцензування |ЗУ "Про | України і питань |ліцензіатами |господарювання |діяльності в галузі |ліцензування певних| телебачення і |ліцензійних умов. | |телебачення і |видів господарської| радіомовлення |Нагляд за дотриманням | |радіомовлення (надання|діяльності" | |телерадіоорганізаціями| |послуг радіозв'язку (з|( 1775-14 ), | |та провайдерами | |використанням |ЗУ "Про Національну| |програмної послуги | |радіочастот) |раду України з | |вимог законодавства у | | |питань телебачення | |галузі | | |і радіомовлення" | |телерадіомовлення. | | |( 538/97-ВР ) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Органи місцевого самоврядування ЗУ "Про місцеве
самоврядування в Україні " ( 280/97-ВР ).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: