open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.07.2014  № 523

Про затвердження нової редакції Статуту Державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"

Відповідно до підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою приведення у відповідність до Закону України "Про вищу освіту" Статуту Державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України", що додається.

2. Уповноважити ректора Державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України" Л. Ковальчука підписати нову редакцію Статуту Державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України".

3. Ректору Державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України" Л. Ковальчуку:

1) у триденний строк з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України" отримати у державного реєстратора оригінал нової редакції Статуту Державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України" з відміткою державного реєстратора та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

2) подати до Департаменту персоналу, освіти та науки у тижневий строк з дня державної реєстрації:

оригінал нової редакції Статуту Державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України", зареєстрованого в установленому порядку з відміткою державного реєстратора;

належним чином завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Лазоришинця.

Міністр

О. Мусій

ПОГОДЖЕНО
Міністерство освіти і науки України
«______» _________________ 2014 р.
Перший заступник Міністра
________________________ І. Совсун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
«_____» __________ 2014 р. № ____
Міністр охорони здоров'я України
______________________О. Мусій

СТАТУТ
Державного вищого навчального закладу «Тернопільський Державний Медичний Університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 02010830


Прийнято
Конференцією трудового колективу
Державного вищого навчального закладу
«Тернопільський державний
медичний університет
імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров'я України»
«29» серпня 2013 р., протокол № 1

Тернопіль - 2014

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Статут ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» розроблений відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує діяльність ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» (далі - Університет).

Університет заснований на державній формі власності. Постановою Ради Міністрів Української РСР від 12.04.1957 року № 343 створено ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 року № 92 на базі інституту створена ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 2 грудня 2004 року № 596, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 року № 831-р академію реорганізовано у ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО. Університет є правонаступником майнових прав і обов'язків ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО. Наказом Міністерства охорони здоров' я України від 19 жовтня 2011 року № 177-о ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО» перейменовано на ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ».

Повне найменування університету - ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ».

Скорочене найменування університету - ТДМУ.

Іноземними мовами:

- Государственное высшее учебное заведение «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского Министерства здравохранения Украины».

- The State Higher Educational Establishment «I.Horbachevsky Ternopil State Medical University Ministry of Public Health of Ukraine».

- Establissement D'йtudes Superier «L'Universitй d'Etat de medicine Ivan Corbatchevski de Ternopil».

- Staatliche Hochschule «Ternopiler Ivan Horbachewski Medizinische -Staatsuniversitat».

1.2. Місцезнаходження Університету:

Україна, 46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1;

тел. (0352) 52-44-92, 52-55-88;

тел. факс (0352) 52-41-83;

e-mail: university@tdmu.edu.te.ua

веб-сторінка: http://www.tdmu.edu.te.ua

1.3. Основними напрямами діяльності Університету згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями є:

- підготовка висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за напрямами: «Медицина», «Фармація», «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини», «Природничі науки», тощо;

- підготовка іноземних громадян за напрямами «Медицина», «Фармація», «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини», «Природничі науки», тощо;

- підготовка іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів;

- підготовка в інтернатурі та клінічній ординатурі вітчизняних та іноземних громадян;

- військова підготовка вітчизняних студентів за програмою офіцерів запасу медичної служби;

- підвищення кваліфікації, перепідготовка лікарських кадрів;

- науково-дослідна робота;

- медична практика відповідно до спеціалізації та згідно з отриманою ліцензією;

- здійснення міжнародної діяльності у сфері освіти та науки.

1.4. Головними завданнями Університету є:

- здійснення освітньої діяльності у відповідності до державних стандартів вищої освіти;

- забезпечення виконання державного замовлення та угод про підготовку фахівців з вищою освітою;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці;

- проведення наукових досліджень як основи підготовки майбутніх фахівців;

- забезпечення набуття студентами практичних знань, підготовка їх до професійної діяльності на клінічних базах лікувально-профілактичних закладів, в Університетській лікарні та навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги;

- розвиток міжнародних зв' язків у галузі підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажуванні фахівців, науково-педагогічних кадрів, громадян зарубіжних країн;

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Університеті, в дусі патріотизму й поваги до Конституції України;

- постійний розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази Університету.

1.5. Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов' язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Університет веде самостійний баланс, має реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, валютні рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного герба України та своєю назвою, штампи. Може мати інші необхідні реквізити та атрибути, які затверджуються Вченою радою університету.

1.6. Університет здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

1.7. Структурні підрозділи.

Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності Університету і функціонують згідно з Положеннями, що затверджуються ректором.

Основними структурними підрозділами Університету є факультети, навчально-наукові інститути, кафедри, підготовче відділення для іноземних студентів, навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги тощо.

Навчально-допоміжними та навчально-виховними підрозділами є:

- навчальний відділ;

- відділ віртуальних навчальних програм;

- відділ навчальних відеофільмів;

- навчально-науковий відділ незалежного тестування знань студентів;

- центр дистанційного навчання;

- навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги;

- бібліотека;

- музей-садиба І.Я. Горбачевського;

- міжкафедральний навчально-тренінговий центр.

Науково-дослідними підрозділами є:

- науковий відділ;

- патентно-інформаційний відділ;

- відділ системних статистичних досліджень;

- лабораторії;

- віварій;

- метрологічна служба.

Інші підрозділи Університету:

- відділ кадрів;

- секретаріат ректора;

- адміністративно-господарська частина університету, до якої входить:

- відділ технічного забезпечення господарських комунікаційних систем;

- планово-фінансовий відділ;

- бухгалтерія;

- юридичний відділ;

- відділ моніторингу діяльності університету;

- відділ програмного та апаратного забезпечення;

- інформаційно-аналітичний відділ;

- відділ відеоконференцзв'язку;

- відділ міжнародних зв'язків;

- канцелярія;

- відділ сприяння працевлаштуванню випускників;

- видавництво (Укрмедкнига) до якого входить:

- відділ реклами і збуту друкованої продукції

- студентські гуртожитки;

- навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина», який виконує такі функції:

а) навчальна база практики фармацевтичного факультету (ботанічний сад, навчальні кімнати);

б) база для проведення навчальних зборів кафедри медицини катастроф та військової медицини;

в) конгрес-центр;

г) санаторій-профілакторій;

д) база відпочинку для працівників та студентів ТДМУ

- музей університету;

- студентське містечко;

- лікувально-діагностичний центр;

- пункт охорони здоров' я;

- господарські служби та групи;

- комплекс студентського харчування;

- ремонтно-будівельна дільниця.

В Університеті також можуть створюватися та функціонувати і інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

Факультет створюється рішенням Вченої ради Університету за умови, якщо до його складу входить не менше ніж три кафедри і на ньому навчаються не менше ніж 200 студентів денної форми навчання. Факультети діють на підставі Положень, які затверджуються ректором.

В Університеті функціонують факультети:

- медичний;

- фармацевтичний;

- стоматологічний;

- іноземних студентів.

Керівництво факультетом здійснює декан, який обирається таємним голосуванням Вченою радою Університету.

Декан факультету після обрання Вченою радою Університету призначається ректором Університету строком на 5 років з числа науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання професора, доцента і науковий ступінь.

Заступник декана призначається ректором Університету на строк повноважень декана за пропозицією Вченої ради університету.

В Університеті функціонують деканати:

- медичного факультету;

- фармацевтичного факультету;

- стоматологічного факультету;

- іноземних студентів.

Навчально-науковий інститут - структурний підрозділ Університету без права юридичної особи, який об'єднує споріднені кафедри, наукові лабораторії, центри, інші підрозділи, що забезпечують підготовку фахівців з певних спеціальностей (напрямів підготовки) та проводять наукові дослідження з певного напряму.

Керівництво навчально-науковим інститутом здійснює директор, який обирається за конкурсом строком до п' яти років.

В Університеті функціонують навчально-наукові інститути:

- морфології;

- медико-біологічних проблем;

- фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М.П. Скакуна;

- моделювання та аналізу патологічних процесів;

- післядипломної освіти;

- медсестринства.

Кафедра - базовий структурний підрозділ Університету, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямком. Кафедра створюється рішенням Вченої ради університету за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п' ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою Університету таємним голосуванням строком до п' яти років. Завідувач кафедри призначається ректором університету на умовах контракту.

Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги (далі - НПЦ) створені відповідно до статті 30 та статті 63 Закону України «Про вищу освіту», як зразок фельдшерсько-акушерських пунктів та лікарських амбулаторій (амбулаторій загальної практики - сімейної медицини) в розрізі програми реформування медичної галузі Тернопільської області. НПЦ виконують функцію навчальних підрозділів Університету для проходження практичного навчання студентів старших курсів факультетів Університету та лікарів-інтернів інституту післядипломної освіти. Діяльність НПЦ регламентується Положенням про науково-практичні центри Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України».

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА

Міністерство охорони здоров'я України (далі - МОЗ України), відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого Університету, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб;

- визначає головні напрямки діяльності Університету;

- затверджує за погодженням з Міністерством освіти і науки України Статут Університету;

- приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Університету, призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс;

- затверджує Статут та зміни до Статуту Університету, здійснює контроль за його дотриманням;

- організовує і проводить конкурси з визначення керівника Університету, укладає і розриває контракт з керівником Університету та здійснює контроль за його виконанням;

- проводить моніторинг діяльності Університету, забезпечує проведення ревізії фінансово-господарської діяльності у разі зміни керівника та аудиторських перевірок у порядку, встановленому законодавством;

- здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною дисциплінами Університету;

- здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Університету;

- погоджує Університету договори про спільну діяльність та інші договори за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в оперативному управлінні Університету;

- забезпечує приведення Статуту та внутрішніх положень Університету у відповідність із законодавством;

- надає згоду на оренду майна Університету і пропозиції щодо умов договору оренди з метою забезпечення ефективного використання орендованого майна;

- контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди;

- забезпечує управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

- контролює здійснення виплати працівникам заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата;

- здійснює контроль за виконанням доручень та розпорядчих документів;

- здійснює контроль за додержанням керівництвом закладу законодавства про працю;

- погоджує призначення та звільнення з посад проректорів (заступників ректора), директорів інститутів, керівників відокремлених структурних підрозділів та головного бухгалтера;

- погоджує ректору розподіл функціональних обов'язків між проректорами;

- має право вимагати від ректора Університету подання дострокового звіту за результатами його діяльності, якщо останній допустив недбалість, невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління закладом та розпорядження державним майном;

- має право відсторонити ректора Університету від роботи під час проведення перевірки обставин, що вказують на невиконання чи неналежне виконання ним своїх обов'язків;

- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за закладом державного майна;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;

- здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів вищої медичної освіти, державне інспектування;

- розробляє програми розвитку вищої освіти, стандарти вищої освіти;

- погоджує правила внутрішнього розпорядку та колективний договір за поданням ректора Університету;

- звільняє ректора Університету у зв' язку із закінченням терміну дії контракту, достроково за його вимогою та з інших підстав, передбачених Контрактом та законодавством;

- здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

- визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення Університету;

- затверджує кошторис за поданням ректора Університету;

- затверджує штатний розпис закладу;

- сприяє працевлаштуванню випускників;

- формує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою в Університеті;

- бере участь у здійсненні державної політики у галузі вищої медичної освіти, науки та професійної підготовки кадрів;

- бере участь у здійсненні ліцензування та акредитації Університету;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ

3.1. Цивільна правоздатність Університету виникає з моменту реєстрації цього Статуту і складається з його прав та обов'язків.

3.2. Університет для здійснення поставлених перед ним завдань має право:

3.2.1. Визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних закладів освіти;

3.2.2. Визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

3.2.3. Впроваджувати підготовку за новими спеціальностями;

2.2.4. Відкривати нові спеціальності;

3.2.5. Надавати додаткові освітні послуги;

3.2.6. Здійснювати навчання іноземних громадян англійською, російською та іншими мовами;

3.2.7. Надавати послуги, пов'язанні з підготовкою до вступу до вищих навчальних закладів Ш-ІУ рівнів акредитації громадянам України та іноземцям;

3.2.8. Самостійно розробляти та затверджувати власні програми навчальної, наукової діяльності;

3.2.9. Проводити науково-дослідні роботи, спрямовані на вирішення актуальних проблем медицини та охорони здоров'я, проблем вищої освіти;

3.2.10. Залучати науково-педагогічні кадри з інших медичних та фармацевтичних установ для поліпшення якості підготовки фахівців;

3.2.11. Здійснювати спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

3.2.12. Виступати засновником (співзасновником) інших об'єднань у вигляді наукових парків, консорціумів, комплексів тощо, що здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої діяльності;

3.2.13. Брати участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками, у міжнародних освітніх та наукових програмах;

3.2.14. Здійснювати заочне (дистанційне) навчання вітчизняних та іноземних громадян;

3.2.15. Користуватися пільгами, установленими чинним законодавством;

3.2.16. Присвоювати вчені звання професора, доцента, старшого наукового співробітника;

3.2.17. Створювати в установленому порядку структурні підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством;

3.2.18. Здійснювати фінансування проведення капітальних та поточних ремонтів в приміщеннях клінічних кафедр розташованих в клінічних лікувально-профілактичних закладах охорони здоров' я, а також закупівлю обладнання, яке спільно буде використовуватися з цими закладами для проведення навчальної і наукової роботи, лікувального та лікувально-діагностичного процесів відповідно до чинного законодавства;

3.2.19. Розвивати матеріально-технічну базу навчання і наукових досліджень, створювати підручники, навчально-методичні посібники, електронні книги, наукову та навчально-методичну літературу;

3.2.20. Брати приміщення в оренду;

3.2.21. Проводити спільну діяльність разом з вищими навчальними закладами, школами, коледжами, Тернопільською університетською лікарнею, лікувальними закладами міста та аптеками відповідно до законодавства;

3.2.22. Визначати та встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення працівників та студентів Університету;

3.2.23. Приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників за конкурсом та на умовах контракту, строкового трудового договору відповідно до законодавства;

3.2.24. Здійснювати наукову і науково-дослідну діяльність, проводити доклінічні, клінічні, біофармацевтичні та фармацевтичні дослідження;

3.2.25. Здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами відповідно до законодавства;

3.2.26. Створювати навчально-практичні центри;

3.2.27. Надавати послуги, пов'язані із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні, а також підготовку наукових кадрів для іноземних держав;

3.2.28. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами;

3.2.29. Організовувати конференції, симпозіуми, конгреси та інші заходи;

3.2.30. Створювати за погодженням з Міністерством освіти і науки України спеціалізовані вчені ради для захисту кандидатських і докторських дисертацій з присудженням наукових ступенів кандидата і доктора наук;

3.2.31. Здійснювати придбання, зберігання, використання, відпуск, перевезення, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх препаратів і прекурсорів;

3.2.32. Встановлювати ціни на всі види послуг, продукцію власного виробництва відповідно до законодавства;

3.2.33. Отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) безоплатно від органів державної влади, підприємств, установ, організацій (в тому числі благодійних) та фізичних осіб;

3.2.34. Здійснювати у встановленому порядку виробництво лікарських засобів, лікарських препаратів, виробів медичного призначення та продуктів консервування біологічних тканин, рослин;

3.2.35. Здійснювати роздрібну і оптову торгівлю продукцією власного виробництва, в тому числі лікарськими засобами згідно законодавства;

3.2.36. Проводити операції з цінними паперами;

3.2.37. Розпоряджатися за погодженням з МОЗ України коштами , одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг;

3.2.38. Відкривати реєстраційні рахунки в казначействі, валютні, депозитні рахунки в установах банків відповідно до чинного законодавства;

3.2.39. Користуватися банківськими кредитами;

3.2.40. Розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, навчально-практичних центрів, лікувально-профілактичних і культурно-побутових закладів та закладів харчування;

3.2.41. Надавати безкоштовні лікувально-діагностичні послуги студентам та працівникам університету;

3.2.42. Спрямовувати кошти на будівництво та благоустрій соціально-побутових об'єктів;

3.2.43. Спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників університету та студентів, які навчаються у ньому;

3.2.44. Проводити науково-дослідні, пошукові та проектно-пошукові роботи;

3.2.45. Проводити роботи з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;

3.2.46. Проводити лабораторні дослідження зразків, діагностику інфекційних захворювань з метою наукових досліджень;

3.2.47. Здійснювати розробку та впроваджувати, реалізовувати та супроводжувати програмне забезпечення з навчальною, виробничою та науково-дослідницькою метою;

3.2.48. Надавати у тимчасове користування спортивний інвентар та обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

3.2.49. Здійснювати в межах повноважень будівництво, реконструкцію, ремонт та облаштування приміщень;

3.2.50. Забезпечувати оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку;

3.2.51. Здійснювати в межах повноважень медичну практику;

3.2.52. Здійснювати виготовлення, реалізацію та ремонт меблів;

3.2.53. Забезпечувати оформлення студентських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються в університеті;

3.2.54. Проводити інжинірингові роботи;

3.2.55. Збирати, обробляти та використовувати персональні дані суб'єктів персональних даних з обмеженим доступом у картотеках з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів університету з питань реалізації, визначених законодавством і трудовим договором, прав та обов' язків, сфер і трудових відносин та соціального захисту, а також з метою виготовлення, обліку та видачі студентського квитка, документів про освіту та вчені звання державного зразка і забезпечення роботи ІВС «ОСВІТА» в межах, необхідних для досягнення вказаної мети.

3.2.56. Персональні дані суб'єктів персональних даних університет може надавати третім особам, безпосередньо задіяним в замовленні, виготовленні, обліку та видачі студентських квитків, документів про освіту та вчені звання державного зразка і в забезпеченні роботи ІВС «ОСВІТА», інших організацій та в інших випадках прямо передбачених законодавством.

3.2.57. Надавати платні послуги згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, зокрема:

- навчання студентів, курсантів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;

- отримання вищої медичної освіти у випадках, коли абітурієнт уже одержав вищу освіту з іншої спеціальності;

- навчання іноземних і вітчизняних студентів на умовах контракту з фізичними та юридичними особами у межах ліцензованого обсягу підготовки;

- надання послуг з поглибленого вивчення окремих предметів понад обсяг навчального плану, вивчення різних напрямів нетрадиційної медицини;

- відпрацювання студентами університету практичних, лабораторних та семінарських занять з клінічних та медико-біологічних дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин;

- консультації докторантів та аспірантів з інших навчальних закладів;

- переводи з одного до іншого медичного вузу та поновлення на навчання студентів, які раніше були відраховані, понад план державного замовлення, у тому числі на перший курс;

- повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складенням іспитів та заліків;

- прийому кандидатських іспитів у осіб, які не працюють в Університеті, видання та розповсюдження авторефератів та дисертацій;

- навчання іноземних громадян у клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі, їх стажування;

- проведення циклів підвищення кваліфікації лікарів і провізорів та стажування з освоєння окремих методів діагностики і лікування понад державне замовлення на госпрозрахункових засадах;

- навчання лікарів-інтернів (провізорів), які закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти, або навчались на умовах контракту з юридичними та фізичними особами;

- повторного навчання в інтернатурі на очному циклі лікаря (провізора) - інтерна;

- отримання другої спеціальності в інтернатурі або магістратурі;

- проведення наукових досліджень сторонніми юридичними та фізичними особами на базі Університету;

- проведення лабораторних досліджень зразків, діагностика інфекційних захворювань;

- виконання науково-дослідних та консультативно-методичних робіт на договірних умовах;

- проведення наукової та науково-технічної експертизи;

- проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;

- навчання слухачів підготовчих відділень університету;

- організація та проведення семінарів, конференцій, симпозіумів та виставок;

- надання послуг з друкування, ксерокопіювання, сканування текстів та запис їх на носії;

- здійснення видавничої діяльності (підготовка, друкування та розповсюдження підручників, монографій, наукових та навчально-методичних праць, наукових журналів, друкованих засобів масової інформації, тощо);

- забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення на базі НОК «Червона калина»;

- організовувати оздоровлення та відпочинок студентів і працівників університету;

- надання послуг з організації заходів, пов'язаних із проведенням наукових досліджень сторонніми юридичними та фізичними особами, навчальних, навчально-практичних, наукових закладів, установ і центрів на базі Університету;

- надання послуг українськими та іноземними громадянами у легалізації документів про освіту;

- організовувати групові та індивідуальні заняття фізичною культурою та спортом у спортзалі понад норми, встановлені навчальними планами (зазначені послуги можуть надаватися також особам, що не перебувають з навчальним закладом у трудових відносинах і не навчаються в ньому);

- організація тимчасового проживання учасників конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів, олімпіад, фестивалів, конкурсів, змагань на базі НОК «Червона калина»;

- надання для тимчасового проживання в міжсезонний період (канікули, відпустки) гуртожитків університету;

- надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків Університету для тимчасового проживання: осіб, які навчаються або працюють в університеті, абітурієнтів під час вступних іспитів, осіб, які направленні у відрядження до Університету;

- здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, не пов'язаних з навчально-виховною, навчально-виробничою, науковою діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників університету та студентів;

- надавати послуги у сфері громадського харчування (виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організації її споживання кулінарної продукції);

- здійснення в межах повноважень медичної практики, надання ветеринарних послуг, проведення діагностичної медичної та ветеринарної експертизи.

3.2.58. Надавати інші платні послуги, які не вказані в Статуті, але дозволені законодавством, щодо здійснення господарської діяльності вищими навчальними закладами.

Для забезпечення виконання статутних завдань Університет може мати герб, прапор та гімн, які затверджуються Вченою радою.

3.3. Обов'язки Університету:

Університет забезпечує:

3.3.1. Дотримання вимог законодавства України;

3.3.2. Дотримання державних стандартів освіти;

3.3.3. Дотримання безпечних умов проведення освітньої діяльності;

3.3.4. Дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна;

3.3.5. Соціальний захист членів трудового колективу та інших учасників навчально-виховного процесу;

3.3.6. Умови для отримання особою вищої освіти;

3.3.7. Здійснення підготовки кадрів з вищою освітою;

3.3.8. Проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, методичну, наукову, виховну, лікувальну діяльність;

3.3.9. Умови для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство, формування зрілої творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян, формування громадянської позиції, почуття патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;

3.3.10. Дотримання високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

3.3.11. Умови для набуття знань у галузі медицини, фармації та інших напрямів підготовки висококваліфікованих фахівців згідно із ступеневою системою освіти і державними стандартами, затвердженими Законом України «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами та Міністерством освіти і науки України;

3.3.12. Виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

3.3.13. Проведення наукових досліджень як основи підготовки майбутніх фахівців;

3.3.14. Підготовку молоді до викладацької, самостійної наукової діяльності;

3.3.15. Інформування абітурієнтів і студентів щодо ситуації, що склалася на ринку зайнятості;

3.3.16. Підготовку наукових і педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі, магістратурі та докторантурі;

3.3.17. Підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та лікарів в навчально-науковому інституті післядипломної освіти;

3.3.18. Підвищення професійної кваліфікації лікарів через клінічну ординатуру.

3.3.19. Проведення капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту основних фондів.

3.4. Права та обов'язки педагогічних, науково-педагогічних працівників та осіб, що навчаються в Університеті, визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.

4. УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ, ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ РЕКТОРА

4.1. Управління діяльністю Університету здійснюється на основі принципів:

- автономії та самоврядування;

- розмежування прав, повноважень та відповідальності МОЗ України, ректора Університету та структурних підрозділів;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій, крім освітніх та наукових.

4.2. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює ректор на засадах єдиноначальності і несе повну відповідальність за результати роботи університету.

4.3. Ректор Університету обирається і рекомендується на посаду Міністру охорони здоров'я України конференцією трудового колективу за наслідками конкурсу у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту».

Ректор призначається на умовах контракту на посаду і звільняється з посади Міністром охорони здоров'я України.

4.4. Ректор Університету відповідно до законодавства України діє від імені університету, представляє заклад в усіх органах, організаціях, установах та відповідає за результати його діяльності перед МОЗ України, розпоряджається майном та коштами Університету у межах наданих йому повноважень та відповідно до цього Статуту, виконує кошторис доходів і видатків, укладає угоди (контракти), дає доручення, відкриває в органах Державної казначейської служби України та банківських установах рахунки закладу.

У межах своєї компетенції ректор має такі права та обов'язки:

- самостійно вирішувати усі питання управління (керівництва) діяльністю закладу за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції МОЗ України, конференції трудового колективу закладу;

- видати накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Університету;

- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Університету відповідно до законодавства;

- призначати і звільняти з посади проректорів (заступників ректора), директорів інститутів та головного бухгалтера за погодженням з МОЗ України;

- розподіляти функціональні обов' язки між проректорами за погодженням з МОЗ України

- розподіляти функціональні обов' язки між своїми заступниками і керівниками структурних підрозділів, делегувати їм частину своїх повноважень;

- визначати функціональні обов'язки працівників університету;

- накладати на працівників дисциплінарні стягнення та застосовувати заохочення відповідно до чинного законодавства України;

- проводити моніторинг контингенту осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;

- відраховувати та поновлювати на навчання студентів, які навчаються в Університеті за погодженням із органом студентського самоврядування;

- затверджувати правила прийому до Університету за погодженням з Міністерством освіти та науки України;

- погоджувати в обов'язковому порядку з МОЗ України відпустки, відрядження у тому числі закордонні, та забезпечувати інформування МОЗ України про випадки тимчасової втрати працездатності;

- разом з профспілковими організаціями подавати на затвердження вищому органу громадського самоврядування навчального закладу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після прийняття рішення органу громадського самоврядування підписувати його за погодженням з МОЗ України;

- звітувати щорічно перед МОЗ України і конференцією трудового колективу Університету;

- контролювати виконання навчальних планів і програм;

- контролювати дотримання всіма підрозділами Університету штатно-фінансової дисципліни;

- здійснювати контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, організовувати побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Університету;

- вирішувати інші питання, віднесені законодавством України, МОЗ України, Статутом закладу і Контрактом до його компетенції;

- здійснювати інші повноваження відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та інших актів законодавства;

- діяти в межах наданих йому повноважень і прав, які поширюються на заклад законодавчими та іншими нормативними актами, а також відповідно до Статуту закладу та Контракту;

- подавати на затвердження до МОЗ України структуру та штатний розпис закладу;

- забезпечувати дотримання службової та державної таємниці;

- забезпечувати охорону праці, дотримання законодавства, Статуту ТДМУ, правил внутрішнього розпорядку;

- утворювати дорадчі органи, не передбачені цим Статутом.

Ректор університету зобов'язаний забезпечити:

- проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів освіти, підготовку фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями за державними освітніми програмами в галузі вищої медичної та фармацевтичної освіти згідно з ліцензіями Державної акредитаційної комісії;

- виконання державного замовлення та договірних зобов'язань з підготовки фахівців для потреб охорони здоров'я, у тому числі за кошти фізичних та юридичних осіб;

- ефективне використання наукового потенціалу закладу, виходячи з нагальних потреб галузі; удосконалення інфраструктури наукових підрозділів закладу, спрямоване на забезпечення розвитку пріоритетних напрямків медичної і фармацевтичної науки; виконання державних освітянських програм в галузі вищої медичної і фармацевтичної освіти;

- підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук) відповідно до затверджених планів. Проведення атестації наукових, науково-педагогічних кадрів (професорів, доцентів, наукових співробітників) згідно з кадровими потребами закладу;

- організацію підвищення кваліфікації та перепідготовки наукових, науково-педагогічних працівників і спеціалістів закладу, їх економічного, правового і професійного навчання безпосередньо в закладі або на договірних засадах в інших закладах та установах згідно з планами, затвердженими МОЗ України; проведення особистого підвищення кваліфікації або перепідготовки протягом терміну дії Контракту, але не рідше одного разу на п'ять років;

- впровадження і використання в педагогічному, науковому і консультативно-діагностичному та лікувально-профілактичному процесах передових наукових технологій та розробок;

- оснащення кафедр та навчальних підрозділів сучасною комп'ютерною технікою;

- створення університетського редакційно-видавничого комплексу для забезпечення можливості видання навчально-методичної та наукової літератури;

- створення сучасного студентського спортивно-оздоровчого комплексу закладу;

- збільшення бібліотечного фонду закладу;

- переоснащення відділу технічних засобів навчання закладу сучасним мультимедійним та проекційним обладнанням;

- створення дієвого кадрового резерву на посади проректорів, завідуючих кафедр закладу;

- цільове та ефективне використання коштів загального та спеціального фондів;

- своєчасне і повне внесення податків, зборів та платежів до бюджету та проведення розрахунків з постачальниками;

- своєчасне здійснення соціальних виплат;

- організацію ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю з урахуванням: положень Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів; вимого цілеспрямованого, ефективного і економічного управління функціями кожного структурного підрозділу, правильного розмежування функціональних обов'язків; правил бухгалтерського обліку та контролю щодо активів, пасивів, доходів і видатків закладу;

- збереження закріпленого за закладом державного майна;

- забезпечення захисту інтересів закладу, держави;

- встановлення наукових, господарських зв'язків із начальними закладами, науково-дослідними та іншими установами, організаціями, підприємствами, у т. ч. зарубіжних країн, з метою підвищення ефективності роботи закладу;

- захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, відповідно до Закону України «Про державну таємницю»;

- виконання екологічної програми;

- встановлення сучасного технологічного обладнання у корпусах та гуртожитках закладу для забезпечення умов енергозбереження;

- дотримання чинного законодавства, активне використання засобів удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни, фінансового стану закладу;

- дотримання Закону України «Про захист персональних даних»;

- проведення заходів по створенню в кожному структурному підрозділі закладу умов праці, відповідно до правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, санітарних і протиепідемічних правил;

- виконання планів соціального розвитку колективу;

- забезпечення дієвої роботи студентського наукового товариства та Ради молодих вчених вищого навчального закладу;

- виконання програми виховної роботи у закладі;

- забезпечення повного впровадження української мови у навчальний процес;

- забезпечення покращення викладання іноземної мови у навчальному закладі;

- забезпечення додержання умов колективного договору та правил внутрішнього розпорядку закладу;

- діяльність закладу відповідно до Статуту та вимог чинного законодавства;

- виконання щорічного індивідуального плану, затвердженого МОЗ України;

- своєчасний щорічний звіт за результатами діяльності, передбаченими Контрактом, а за вимогою МОЗ України - достроковий;

- щорічний звіт перед конференцією трудового колективу закладу з питань, що відносяться до її компетенції як органу громадського самоврядування;

- укладення колективного договору за погодженням із МОЗ України та виконання його вимог;

- охорону праці, дотримання законодавства, Статуту Університету;

- дотримання граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання, устаткування, мобільних телефонів, комп' ютерів які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 р. № 332 та забезпечує виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів», зокрема:

установити, що підставою для розгляду питання про відповідність займаній посаді керівників або розірвання контракту з керівниками суб' єктів господарювання державного сектору економіки є недотримання ними фінансового та бюджетного законодавства, а також незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог органів, яким надано право здійснення фінансового контролю;

- дотримання вимог визначених у статті 32 Закону України «Про вищу освіту».

У разі виходу на пенсію ректор, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути призначений наказом новообраного ректора на посаду почесного ректора (президента) із виплатою грошового утримання за рахунок університету в розмірі середньої заробітної плати, обчисленої виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці» за останні 2 календарних місяці роботи, що передують виходу на пенсію.

4.5. В Університеті діють: органи громадського самоврядування (конференція трудового колективу університету, збори трудового колективу факультету, збори структурних підрозділів, конференція студентів), робочі органи, (ректорат, деканати, приймальна комісія), Вчена рада університету, вчені ради факультетів, вчені ради навчально-наукових інститутів, Наглядова рада, дорадчі органи. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються ректором.

4.6. Вчені ради.

Вчена рада Університету.

Для розгляду найважливіших питань діяльності Університету утворюється Вчена рада, не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу становлять науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

Вчена рада Університету є колегіальним органом і створюється на термін до п' яти років. Вчену раду університету очолює її голова - ректор. До складу Вченої ради входять за посадами проректори, заступники ректора, декани, головний бухгалтер, головний лікар Тернопільської університетської лікарні на правах проректора, керівники органів самоврядування, голова профспілкового комітету, директори навчально-наукових інститутів, голови спеціалізованих вчених рад, що функціонують при університеті, представники студентства.

Решту членів Вченої ради становлять виборні представники, які обираються з числа постійно працюючих науково-педагогічних, наукових та інших працівників Університету конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

Квота представників від кафедр та інших структурних підрозділів на Вчену раду визначається ректоратом, виходячи із кількості професорів, докторів наук, дисциплін, що викладаються на кафедрі та територіальною віддаленістю курсів. Вибори представників від кафедр та інших структурних підрозділів до складу Вченої ради згідно з доведеними квотами проводяться у підрозділах шляхом таємного голосування. Рекомендації кафедр подаються на затвердження конференції трудового колективу.

До компетенції Вченої ради Університету належать:

- подання на конференцію трудового колективу університету проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього;

- ухвалення фінансових плану і звітів університету;

- подання пропозицій ректору університету щодо призначення та звільнення з посади проректорів, заступників ректора, директорів навчально-наукових інститутів, деканів, головного бухгалтера, завідувача бібліотеки;

- обрання на посаду таємним голосуванням проректорів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, асистентів, викладачів. При проведенні конкурсів щодо обрання на вакантні посади проректорів, деканів та завідувачів кафедр, окрім визначених у Законі України «Про вищу освіту» (ст. 48) професійних вимог до претендентів, обов'язковими вважаються: володіння іноземною мовою та комп' ютером на рівні користувача. Знання якої саме іноземної мови, визначається рішенням Вченої ради Університету і встановлюється в додаткових умовах при оголошенні конкурсу. Перевага надається претендентам до пенсійного віку. Володіння комп' ютером на рівні користувача є обов' язковим для всіх, хто обирається за конкурсом на будь-яку посаду викладача;

- ухвалення навчальних програм, навчальних планів та змін до них;

- рекомендація кандидатів на здобуття іменних та спеціальних стипендій науково-педагогічних працівників та студентів;

- ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

- ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

- оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

- прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника;

- висунення та представлення кандидатур до урядових нагород і присвоєння почесних звань України, звання Почесного професора університету та нагородження нагрудними знаками;

- висунення або представлення наукових розроблень і проектів на здобуття національних і міжнародних премій;

- при наявності вагомих підстав Вчена рада Університету може відміняти попередньо прийняті свої рішення.

Вчена рада розглядає й інші питання діяльності університету.

Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказами ректора.

Вчена рада факультету.

Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету Університету. Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету. До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр, керівники органів студентського самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють на постійній основі, виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради становлять науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.

Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, - вищим органом студентського самоврядування факультету.

До компетенції вченої ради факультету належать:

- визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;

- рекомендує Вченій раді Університету обрання на посаду таємним голосуванням декана, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів;

- ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

- вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

- ухвалення звіту факультету;

- при наявності вагомих підстав Вчена рада факультету може відміняти попередньо прийняті свої рішення.

Рішення вченої ради факультету затверджуються деканом факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою Університету.

Вчена рада навчально-наукового інституту.

Вчена рада навчально-наукового інституту є дорадчим органом директора інституту, який є головою вченої ради, а на час його відсутності - головою призначається один із заступників за вказівкою директора.

Склад вченої ради формується директором інституту і затверджується Вченою радою та ректором університету.

До складу вченої ради крім директора входять заступники, завідувачі кафедр і всі викладачі, які мають наукові ступені і вчені звання. Обов'язки секретаря вченої ради покладаються на одного з її членів.

До компетенції Вченої ради навчально-наукового інституту належать:

- організація навчально-методичної і виховної роботи;

- погодження за поданням заступника з наукової роботи планів наукових досліджень;

- прийняття рекомендацій щодо надбавок, премій та правил внутрішнього розпорядку;

- створення та ефективне використання матеріально-технічної та експериментальної баз;

- подання на придбання та ефективне використання науково-інформаційних ресурсів, запровадження та удосконалення комп' ютерних та інших автоматизованих технологій у навчальному, дослідницькому та науково-інформаційному процесах;

- надання допомоги у реалізації адміністративно-господарських завдань тощо;

- при наявності вагомих підстав Вчена рада навчально-наукового інституту може відміняти попередньо прийняті свої рішення.

Рішення Вченої ради науково-дослідного інституту вступають у дію після їх затвердження розпорядженням директора.

4.7. Ректорат.

Для вирішення поточних питань з навчальної, наукової, лікувально-профілактичної та фінансової діяльності Університету, що потребують колегіального обговорення, формується робочий орган - ректорат.

До складу ректорату, який затверджує ректор, входять проректори, заступники ректора, головний бухгалтер, декани факультетів, директор студмістечка, начальники структурних підрозділів.

4.8. Приймальна комісія.

Приймальна комісія є робочим органом управління, завданням якої є формування контингенту студентів.

Склад, функції та діяльність приймальної комісії регламентується: «Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу», «Умовами прийому до вищих навчальних закладів», «Правилами прийому до Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України» законодавством України, нормативними документами МОЗ України.

Склад та план роботи приймальної комісії затверджує ректор, який є її головою. Термін повноважень приймальної комісії становить 1 рік.

Приймальна комісія щороку розробляє Правила прийому до Університету та погоджує їх з МОН України. Правила прийому до Університету затверджуються ректором.

Перед закінченням терміну повноважень приймальна комісія щороку звітує про результати своєї діяльності перед Вченою радою Університету.

5. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу, де повинні бути представлені всі категорії працівників Університету та їх виборних представників з числа осіб, які навчаються в Університеті.

На конференції трудового колективу Університету повинні бути представлені всі категорії працівників університету та їх представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу становлять науково-педагогічні працівники Університету, які працюють в Університеті на постійній основі, і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в університеті.

Конференція трудового колективу Університету скликається для вирішення найважливіших питань діяльності Університету з ініціативи ректора, Вченої ради Університету, профспілкового комітету, а також не менше третини працівників структурних підрозділів.

Трудовий колектив Університету включає: науково-педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників, адміністративний, навчально-виробничий та допоміжний персонал.

Представництво на конференції трудового колективу Університету визначається пропорційно до чисельності працівників підрозділів за квотою: 1 делегат від 4 науково-педагогічних працівників, 1 делегат від 20 інших категорій працюючих в Університеті та не менш як 10 відсотків від загальної кількості осіб, які навчаються в університеті. Вибори делегатів на конференцію проводяться на загальних зборах працівників структурних підрозділів Університету за участю не менш як 2/3 працівників підрозділу та на Конференції студентів Університету за участю не менш як 2/3 від загальної кількості усіх делегатів.

Обраним делегатам на конференцію Університету видаються посвідчення установленої форми, які підписуються головою профкому і керівником відділу кадрів.

Термін повноважень обраних делегатів на конференцію Університету становить один рік. Підрозділи Університету мають право достроково переобирати делегатів в разі потреби.

Оргкомітет конференції та регламент виборів визначає Вчена рада Університету.

За пропозицією Вченої ради Університету наказом ректора створюється комісія, яка відповідає за виготовлення для таємного голосування необхідної кількості бюлетенів по виборах виборних представників Вченої ради та претендента на посаду ректора Університету. Виготовлення бюлетенів розпочинається і завершується безпосередньо перед проведенням конференції трудового колективу. Виготовлені бюлетені скріплюються з титульної сторони печаткою канцелярії. Проштамповані бюлетені опечатуються в конвертах. Місце склеювання конвертів підписується усіма членами комісії з виготовлення бюлетенів і скріплюється печаткою канцелярії. Конверти з бюлетенями розкриваються в приміщенні, де проводиться конференція трудового колективу, в присутності всіх членів комісії з виготовлення бюлетенів та членів лічильної комісії, обраної конференцією трудового колективу. Розпечатані бюлетені передаються голові лічильної комісії.

Для проведення конференції трудового колективу обираються робоча президія, секретаріат, мандатна та лічильна комісія, комісія з підготовки проектів рішень.

Конференція вважається повноважною, якщо з ній беруть участь дві третини від загальної кількості обраних делегатів.

Конференція скликається не рідше ніж один раз на рік.

Рішення конференції з питання про відкликання ректора Університету з посади приймається не менше, ніж 2/3 голосів делегатів, які беруть участь у конференції Університету.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів делегатів, які беруть участь у конференції.

5.2. Конференція трудового колективу Університету:

- за поданням Вченої ради Університету приймає Статут Університету та зміни і доповнення до нього;

- обирає претендента на посаду ректора Університету шляхом таємного голосування і подає пропозиції Університету МОЗ України щодо призначення обраної особи;

- розглядає проект колективного договору і після погодження з МОЗ України затверджує та надає повноваження профспілковому комітету підписати договір з ректором;

- за поданням ректора і профспілкового комітету розглядає та після погодження з МОЗ України затверджує Правила внутрішнього розпорядку;

- щорічно заслуховує звіт ректора та оцінює його діяльність;

- обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

- обирає виборних представників Вчених рад за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють;

- за мотивованим поданням Вченої ради Університету розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора університету;

- затверджує положення про органи студентського самоврядування;

- розглядає в межах своєї компетенції інші питання діяльності університету.

5.3. Органом громадського самоврядування факультетів Університету є збори (конференція) трудового колективу факультету, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в Університеті.

Орган громадського самоврядування факультету скликається не рідше одного разу в рік.

В органі громадського самоврядування факультету повинні бути представлені всі групи працівників факультету. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу становлять науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

Орган громадського самоврядування факультету:

- дає оцінку діяльності керівника факультету;

- затверджує річний звіт про діяльність факультету;

- вносить пропозиції ректору Університету про відкликання з посади керівника факультету;

- обирає виборних представників до Вченої ради факультету;

- обирає кандидатури до конференції трудового колективу Університету;

- обирає кандидатури до Вченої ради Університету.

5.4. Студентське самоврядування в Університеті діє відповідно до «Положення про студентське самоврядування в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», забезпечуючи виконання студентами своїх обов'язків та захист їх прав, сприяє гармонійному розвиткові особистості студента та формуванню навичок майбутнього організатора, керівника.

Рішення органу студентського самоврядування має дорадчий характер.

Вищим органом студентського самоврядування університету є конференція студентів університету, яка:

- ухвалює Положення про студентське самоврядування;

- обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує їх звіти;

- визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

Вибори делегатів на конференцію студентів Університету проводяться на зборах студентських груп усіх факультетів і навчально-наукового інституту медсестринства за участю не менше 2/3 студентів групи за квотою 1 студент від групи.

Строк повноважень обраних делегатів на конференцію студентів університету становить один рік.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, факультету, гуртожитку, університету.

Виконавчим органом студентського самоврядування є студентська рада і старостати факультетів.

Органи студентського самоврядування Університету користуються всебічною підтримкою і допомогою з боку керівництва Університету щодо вирішення питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, коштами.

5.5. Основними завданнями студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

- забезпечення виконання студентами їх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

- прийняття актів, що регламентують їхню організацію та діяльність;

- проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

- виконання інших функцій.

5.6. За погодженням з виконавчим органом студентського самоврядування в Університеті приймається рішення про:

- відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення на навчання;

- переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

- переведення осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

- призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;

- поселення осіб, які навчаються в Університеті, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

- затвердження рішень з питань студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.

5.7. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України: "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку Університету.

5.8. Права професорсько-викладацького складу та інших працівників Університету забезпечуються шляхом виконання Ректором положень колективного договору, умов трудового договору (контракту).

5.9. За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку Університету Ректор може накласти на студента дисциплінарне стягнення.

З Університету студент може бути відрахований:

- за власним бажанням;

- у зв'язку з переведенням до іншого вищого навчального закладу;

- за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;

- за академічну неуспішність;

- за невиконання студентом індивідуального навчального плану;

- за порушення умов контракту (для студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, що навчаються на контрактних засадах);

- за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку Університету (за погодженням з профспілковим комітетом);

- в інших випадках передбачених законодавством.

6. МАЙНО ТА КОШТИ УНІВЕРСИТЕТУ

6.1. Майно Університету складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Університету.

6.2. За Університетом з метою забезпечення його діяльності, передбаченої цим Статутом, закріплені на праві оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, земля, комунікації, обладнання, транспортні засоби, грошові кошти інше державне майно. Майно Університету використовується ним самостійно, у тому числі для здійснення господарської діяльності, надання в оренду та користування (без права викупу), і не підлягає вилученню.

6.3. Майно Університету, що забезпечує його діяльність, не може бути предметом застави.

6.4. Університет користується земельними ділянками відповідно до державних актів на право постійного користування землею.

6.5. Основним джерелом фінансування Університету як вищого навчального закладу державної форми власності є кошти державного бюджету:

загального фонду державного бюджету;

спеціального фонду державного бюджету (власні надходження):

кошти, одержані від плати за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю;

кошти, одержані від додаткової (господарської) діяльності;

кошти, одержані від плати за оренду майна;

кошти, одержані від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

благодійні внески, гранти, дарунки;

кошти, одержані від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;

кошти, одержані від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг.

6.6. Університет має право:

передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, в тому числі філіями та відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством;

за погодженням з Міністерством охорони здоров' я реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Університету у порядку встановленому законодавством.

6.7. Кошторис Університету затверджуються Міністерством охорони здоров'я за поданням ректора Університету.

6.8. Оплата праці в Університеті здійснюється згідно з законодавством України про працю, за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та договорами.

6.9. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Університету, порядок встановлення стимулюючих надбавок, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників з суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, визначається окремим Положенням, яке затверджує ректор Університету у межах законодавства.

6.10. Розмір плати за надані послуги громадянам України визначається Університетом у грошових одиницях України - гривнях відповідно до законодавства.

6.11. Кошти державного бюджету, загального і спеціального фондів, спрямовуються на:

здійснення статутної діяльності Університету;

виплату заробітної плати та стипендій, у тому числі в підвищених розмірах;

придбання матеріальних цінностей та на виконання робіт (надання послуг);

створення необхідної матеріально-технічної бази;

соціальний розвиток та матеріальне забезпечення працівників Університету відповідно до законодавства України.

6.12. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно до Університету у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної та культурної діяльності, відповідно до податкового законодавства не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.13. Відносини Університету з іншими установами, організаціями, підприємствами і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюється на основі договорів.

6.14. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, соціального страхування членів трудового колективу та їх сімей здійснюються згідно з законодавством та власними можливостями Університету за умовами колективного договору.

7. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Університет як вищий навчальний заклад державної форми власності відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу Президента України «Про Положення про Державну казначейську службу України» та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до центрального органу державної виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад, органів Державної казначейської служби України, Державного комітету статистики України, Пенсійного фонду України,та інших органів відповідно до законодавства.

7.2. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами діяльності Університету.

7.3. Ректор Університету та головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

7.4. Аудит фінансової діяльності Університету здійснюється згідно з законодавством України.

8. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Мета, принципи та програми освітньої діяльності університету відповідають Законам України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

8.2. Мета освітньої діяльності:

- відтворення інтелектуального потенціалу держави;

- забезпечення медичної галузі кваліфікованими фахівцями;

- формування моральних принципів та норм поводження особистості.

8.3. Освітня діяльність базується на принципах:

- багатопрофільності;

- якості освітніх послуг, якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання;

- ступеневості підготовки фахівців;

- становлення демократичної системи навчання;

- задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;

- використання державних стандартів вищої освіти як обов'язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;

- відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки випускників вимогам суспільного поділу праці;

- випереджального інноваційного розвитку освіти;

- мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;

- особистісній орієнтації освіти;

- інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;

- формування національних і загальнолюдських цінностей;

- моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю.

8.4. Цільові програми освітньої діяльності та засоби реалізації:

8.4.1. Кадрове забезпечення медичної галузі здійснюється через:

- формування якісного контингенту студентів;

- адекватність змісту освіти вимогам системи праці;

- формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб'єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та діагностичності;

- формування вузівських компонентів державних стандартів вищої освіти з урахуванням традицій наукових шкіл Університету, потреб галузі та запитів студентів;

- формування номенклатури напрямів і спеціальностей адекватно змінам ринкових умов;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

- конкурентоспроможність випускників на ринку праці;

- оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень;

- підвищення якості освіти, оновлення форм організації навчально-виховного процесу;

- науково-методичне забезпечення навчального процесу як інформаційної моделі педагогічної системи;

- спеціалізацію, перепідготовку, стажування фахівців;

- розробку ефективних освітніх технологій;

- створення умов для розвитку обдарованої молоді;

- виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців відповідної кваліфікації.

8.4.2. Національне виховання здійснюється через:

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

- прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод;

- поваги до традицій, культури, віросповідання та мов спілкування народів світу;

- формування в молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;

- стимулювання в молоді прагнення до здорового способу життя;

- розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності;

- ствердження національної ідеї, що сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями;

- формування у молоді потреби і уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;

- формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей української та світової культури;

- прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України;

- створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечує обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою і можливість опановувати рідну українську мову і практично володіти хоча б однією іноземною мовою;

- сприяння розвитку високої мовної культури громадян, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;

- реалізацію мовної стратегії шляхом комплексного і послідовного впровадження просвітницьких, науково-методичних, роз'яснювальних заходів;

- формування нових життєвих орієнтирів особистості;

- сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства - відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення соціальної нерівності;

- формування відповідальності за власний добробут та стан добробуту суспільства.

8.4.3. Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти здійснюється через:

- запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття вищої освіти;

- створення умов для здобуття безоплатної вищої освіти на конкурсних засадах;

- удосконалення правових шляхів здобуття освіти за рахунок бюджетів усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб;

- розширення можливостей здобуття вищої освіти за рахунок індивідуального кредитування;

- створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми-інвалідами;

- інтеграцію з іншими вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації;

- запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання;

- додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів, у тому числі шляхом об'єктивного тестування.

8.4.4. Створення системи безперервної освіти через:

- забезпечення послідовності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти;

- формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;

- оптимізацію системи післядипломної освіти на основі відповідних державних стандартів;

- створення інтегрованих навчальних планів і програм післядипломної освіти;

- формування та розвиток навчальних науково-виробничих комплексів ступеневої підготовки фахівців;

- розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб.

8.4.5. Підготовка студентства до життєдіяльності в інформаційному суспільстві через:

- інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;

- запровадження нових форм навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами;

- створення електронних підручників;

- застосування сучасних засобів навчання;

- використання комунікаційно-інформаційних засобів та глобальних інформаційно-освітніх мереж.

8.4.6. Поєднання освіти і науки через:

- фундаменталізацію освіти, інтенсифікацію наукових досліджень;

- розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень;

- випереджальний розвиток освіти;

- інноваційну освітню діяльність;

- правовий захист освітніх інновацій та результатів науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності;

- запровадження наукової експертизи варіативних компонентів державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем навчання та виховання;

- залучення до наукової діяльності обдарованої студентської молоді, педагогічних працівників;

- проведення спільної роботи з аптечними і хіміко-фармацевтичними підприємствами щодо пошуку, створення, виробництва, стандартизації і реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення;

- залучення до навчально-виховного процесу провідних вчених інших навчальних закладів;

- запровадження цільових програм, що сприяють інтеграції освіти і науки;

- забезпечення якості освіти відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики;

- взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики;

- поглиблення співпраці та кооперації з іншими навчальними закладами і науковими установами, а також з Тернопільською університетською лікарнею, яка створена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року № 1571-р на основі рішення Тернопільської обласної ради від 2 жовтня 2009 року № 777 «Про створення Тернопільської університетської лікарні», пропозицій Тернопільської обласної державної адміністрації і Міністерства охорони здоров'я України про співпрацю на кооперативних засадах між Державним вищим навчальним закладом «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» і комунальним закладом Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна клінічна лікарня», що здійснюється відповідно до Договору про спільну діяльність в галузі практичної, науково-дослідної медицини та медичної освіти.

8.4.7. Моніторинг та використання зарубіжного досвіду через:

- проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з міжнародними фондами, проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів;

- сприяння участі педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідних заходах за кордоном;

- освітні та наукові обміни, стажування і навчання за кордоном науково-педагогічні, наукові співробітники та студенти;

- аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків зарубіжної наукової і навчальної літератури.

8.4.8. Кадрове забезпечення навчального процесу здійснюється через:

- відповідність кадрового забезпечення вимогам акредитації спеціальностей;

- стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

- створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення соціального статусу відповідно до їх ролі в суспільстві.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ

9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за поданням Вченої ради Університету, конференцією трудового колективу Університету та затверджуються у встановленому порядку.

9.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються у тому ж порядку, що і сам Статут.

9.3. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до законодавства України.

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення) Університету здійснюється згідно з законодавством.

10.2. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється МОЗ України. До складу ліквідаційної комісії входять представники МОЗ України та Університету. Порядок і термін проведення ліквідації, а також строк для заяви, претензій кредиторам визначає МОЗ України у межах визначених законодавством.

10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Університетом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету і подає його до МОЗ України. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Університетом, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

10.4. Під час ліквідації та реорганізації Університету вивільнюваним працівникам гарантується дотриманням їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Ректор

Л. Ковальчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: