open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2009 N 510

Про затвердження Методологічних положень

стандартного модульного опитування населення

щодо ефективності програм соціальної допомоги

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про
державну статистику" ( 2614-12 ) та з метою забезпечення
доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її
джерел та методології складання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення
методології та звітної документації Методологічні положення
стандартного модульного опитування населення щодо ефективності
програм соціальної допомоги (далі - Методологічні положення), що
додаються.
2. Департаменту обстежень домогосподарств (Осипова І.І.):
2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування
на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.
2.2. Довести Методологічні положення, затверджені цим
наказом, до відома територіальних органів державної статистики.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.
Голова О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

30.12.2009 N 510

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

стандартного модульного опитування населення

щодо ефективності програм соціальної допомоги

Передмова
Методологічні положення підготовлені на виконання п. V.46
Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики
на період до 2012 року, схваленого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 05.11.2008 N 1413-р ( 1413-2008-р ), п. V.36
Заходів щодо реалізації у 2009 році Стратегії розвитку державної
статистики на період до 2012 року, наведених у плані державних
статистичних спостережень на 2009 рік ( 286а-2009-п ),
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня
2009 року N 286 ( 286-2009-п ), та з урахуванням рекомендацій
міжнародних експертів проекту Світового банку "Удосконалення
системи соціальної допомоги в Україні". Програма опитування була
розроблена експертами з урахуванням зауважень та пропозицій
фахівців Міністерства праці та соціальної політики України. Методологічні положення містять опис завдань опитування
населення щодо ефективності програм соціальної допомоги в рамках
моніторингу та оцінки соціальної політики, визначення загальних
підходів до формування програми та анкети опитування, а також до
порядку його проведення та напрямів аналізу результатів. На
сьогодні стандартне модульне опитування населення щодо
ефективності програм соціальної допомоги здійснюється в рамках
проекту Світового банку "Удосконалення системи соціальної допомоги
в Україні". Надалі передбачається проводити такі опитування з
певною періодичністю та з урахуванням актуалізації переліку
програм соціальної допомоги відповідно до потреб Мінпраці та
можливих змін у системі соціального захисту. Документ складається з шести розділів і додатків. У першому
розділі наведені загальні положення стандартного модульного
опитування населення щодо ефективності програм соціальної
допомоги. Другий розділ уміщує словник основних термінів,
використаних у Методологічних положеннях. У третьому розділі
наведені методологічні положення проведення стандартного
модульного опитування населення щодо ефективності програм
соціальної допомоги. У четвертому розділі викладений порядок
проведення опитування. У п'ятому розділі уміщено опис основних
етапів аналізу, оброблення та поширення результатів опитування на
генеральну сукупність, а також основні розрізи розробки підсумків
опитування. У шостому розділі наведені основні показники, які
використовуються для аналізу ефективності програм соціальної
допомоги. У додатках наведені зразки листа-звернення до
респондента, інструкції фахівцю з інтерв'ювання, анкети опитування
та допоміжних карток.
1. Загальні положення
Методологічні положення методологічні та принципи організації
модульного щодо ефективності соціальної допомоги, містять опис
основних етапів та аналізу опитування. Метою розроблення цих положень є: - впровадження в практику проведення обстеження умов життя
домогосподарств стандартного модульного опитування щодо
ефективності програм соціальної допомоги, програма якого
розроблена за підтримки проекту Світового банку "Удосконалення
системи соціальної допомоги в Україні" (1, 2, 3) та за участю
фахівців Міністерства праці та соціальної політики України; - документування основних концептуальних засад щодо
методології, порядку проведення й аналізу результатів зазначеного
опитування; - поширення методологічних положень серед основних
користувачів статистичної інформації. На сьогоднішньому етапі завдання удосконалення системи
соціальної допомоги вимагає поліпшення інформаційного забезпечення
для оцінки соціальних програм. Всебічний елективний моніторинг -
це одна з основних умов забезпечення ефективного функціонування
системи соціального захисту населення, оскільки його результати
вказують як на доцільність запровадження певних заходів соціальної
політики, так і на якість механізму їх реалізації, в тому числі з
точки зору підтримки вразливих верств населення. Завдяки проведенню моніторингу й оцінки окремих соціальних
програм можна з'ясувати: 1) зміни чисельності громадян (домогосподарств, сімей), яким
надаються відповідні допомоги; 2) зміни потреби в послугах за програмою і, відповідно, в її
фінансуванні; 3) загальні характеристики претендентів на допомогу та
особливості їх поведінки щодо участі в програмі; 4) проблеми, що виникають у практичній діяльності органів,
які надають соціальну допомогу; 5) сучасні та перспективні потреби органів, які надають
соціальну допомогу, щодо їх технічної підтримки; 6) проблемні питання щодо обізнаності окремих верств
населення у сфері соціальної допомоги; 7) ступінь упущення системою соціального захисту важливих
компонентів та аспектів у ході реалізації соціальної програми. Крім загального моніторингу, який проводиться міністерствами,
відомствами та іншими зацікавленими органами виконавчої влади,
ефективність соціальних програм має оцінюватися безпосередньо
учасниками цих програм - органами, які надають соціальну допомогу,
та отримувачами послуг. За результатами адміністративної оцінки можуть бути
опрацьовані пропозиції щодо вдосконалення системи або щодо
можливих адміністративних переваг від запровадження змін:
наприклад, щодо економії коштів та економії часу співробітників у
зв'язку з централізацією функцій призначення допомоги, уніфікації
процедур роботи з документами тощо. Оцінка соціальної програми отримувачами допомоги висвітлює
такі характеристики, як: - час, затрачений на приїзд для оформлення допомоги,
очікування, прийом, заповнення заяви, збір необхідних довідок; - проблеми, які виникали при оформленні та отриманні
допомоги, та швидкість їх вирішення; - загальне враження від відвідування; - обізнаність окремих верств населення щодо особливостей
програми соціальної допомоги; - користь від участі у програмі, вплив на рівень
добробуту тощо. Не менш важливим аспектом для всебічного моніторингу є
оцінювання системи соціального захисту не тільки отримувачами
допомог, а й потенційними реципієнтами та іншими верствами
населення. Тобто такий моніторинг надає загальне уявлення про
ставлення суспільства до існуючої системи соціальної допомоги, про
ступінь поінформованості населення щодо основних програм
соціальної допомоги; про оцінювання населенням змін, які
відбуваються у системі, а також про доступність та якість
послуг тощо. Збір інформації щодо суб'єктивного оцінювання ефективності
програм соціальних допомог може здійснюватися шляхом проведення
відповідного опитування населення (домогосподарств). Програма такого опитування була розроблена консультантами
проекту Світового банку "Удосконалення системи соціальної
допомоги" у співпраці з фахівцями Мінпраці та Держкомстату й
апробована наприкінці 2008 року шляхом пілотного обстеження
домогосподарств, які брали участь в обстеженні умов їх життя. За
підсумками пілотного проекту була вдосконалена анкета опитування:
оптимізовано її зміст з точки зору забезпечення адекватної
інформації для здійснення оцінки ефективності визначених
соціальних програм, змінено редакцію деяких запитань для подання
їх у більш коректній формі; здійснені коригування окремих
варіантів відповідей з метою усунення дублювання і спрощення їх
сприйняття респондентами. Крім того, був скорочений перелік
соціальних програм для оцінки їх ефективності.
2. Словник термінів
Анкета - форма (бланк) державного статистичного
спостереження, за якою респонденти подають інформацію органам
державної статистики під час проведення спеціально організованого
державного статистичного спостереження. Анкета може заповнюватися
безпосередньо респондентом або фахівцем з інтерв'ювання і
подаватися органам державної статистики за підписом респондента
або анонімно. Вибіркове обстеження - статистичне спостереження, під час
якого реєструються не всі елементи статистичної сукупності, а лише
певна їх частина, відібрана у випадковому порядку. Домогосподарство - це сукупність осіб, які спільно проживають
в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе
всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю
або частково об'єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть
перебувати у родинних стосунках або стосунках свояцтва, не
перебувати у будь-яких з цих стосунків або бути і в тих, і в інших
стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи
(стаття 1 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення"
від 19 жовтня 2000 року N 2058-III) ( 2058-14 ). Загальні доходи домогосподарства складаються з грошових
доходів, а також вартості спожитої продукції, отриманої з
особистого підсобного господарства (за винятком поточних витрат на
її виробництво), в порядку самозаготівель, суми безготівкових
пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг,
електроенергії та палива, а також суми пільг на оплату товарів та
послуг з охорони здоров'я, туристичних послуг, путівок на бази
відпочинку тощо, на оплату послуг транспорту, зв'язку, вартості
подарованих родичами та іншими особами продовольчих товарів. Імпутація - технологічна операція, що полягає у визначенні та
введенні до обстежуваної сукупності значень для специфічних
елементів даних, щодо яких інформація відсутня або не може бути
використана. Метод імпутації "hot-deck" - метод імпутації, який передбачає
вибір даних, що імпутуються, для кожного пропущеного значення з
урахуванням розподілу ознаки і ступеня схожості елементів вибірки
за деяким набором ознак (набором класифікаційних змінних). Об'єкт-донор - об'єкт вибірки, по якому є значення ознаки y. Об'єкт-реципієнт - об'єкт вибірки, по якому відсутні значення
ознаки y. Опитування - це, як правило, несуцільне статистичне
спостереження висловлених респондентом думок, мотивів, оцінок, що
реєструються з їхніх слів або безпосередньо респондентами при
заповненні анкети. Похибка вибірки - частина розбіжності між істинним
статистичного показника та його значенням, розрахованим за
вибіркою, яка зумовлена застосуванням саме несуцільного характеру
спостереження. Респондент - особа, яка повідомляє дані під час статистичного
спостереження (перепис населення чи обстеження), що проводяться
методом опитування. Система статистичних показників - сукупність взаємопов'язаних
статистичних показників, які всебічно і науково обґрунтовано
відображають явища та процеси суспільно-економічного життя за
певних умов місця і часу. Соціальна програма - комплекс взаємопов'язаних завдань і
заходів, які спрямовані на розв'язання проблем підвищення рівня
так якості життя, проблем безробіття, посилення соціального
захисту населення, поліпшення умов праці, розвиток охорони
здоров'я та освіти, здійснюються з використанням коштів Державного
бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом
виконавців, ресурсним забезпеченням. (Закон України "Про державні
цільові програми" від 18 березня 2004 року N 1621-IV) ( 1621-15 ). Соціальний захист - право громадян на забезпечення їх у разі
повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у
старості та інших випадках, передбачених законом (стаття 46
Конституції України ( 254к/96-ВР ), прийнятої на п'ятій сесії
Верховної Ради України 28 червня 1996 року). Це комплекс
організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на
захист добробуту кожного члена суспільства в конкретних
економічних умовах. Статистичний показник - узагальнююча кількісно-якісна
характеристика явища чи процесу, статистична величина, яка
розраховується, на відміну від ознак, які реєструються. Якісна
сторона статистичного показника відображає сутність явища чи
процесу в конкретних умовах місця та часу, а кількісна - його
розмір, абсолютну, відносну або середню величину. Статистичні
показники завжди вказують на те, до якого місця і часу належать
явища та процеси, у яких одиницях виміру вони виражені.
3. Основні методологічні положення
Збір інформації щодо ставлення суспільства до чинної в
Україні системи соціальної допомоги й оцінки її ефективності
здійснюється шляхом проведення вибіркового опитування населення. Для забезпечення можливості проведення комплексного
моніторингу цієї сфери таке опитування доцільно проводити в якості
окремого модуля в рамках вибіркового обстеження умов життя
домогосподарств. Таке поєднання пояснюється необхідністю охоплення
спостереженням усього населення країни у розрізі типів місцевості
та регіонів, використавши при цьому надійну вибірку. Такий підхід дозволить проводити всебічний аналіз
ефективності системи соціального захисту й окремих соціальних
програм як у цілому по населенню, так і в розрізі окремих груп:
залежно від участі у зазначених програмах, від рівня добробуту,
від наявності та кількості дітей, за статево-віковими ознаками та
статусами зайнятості респондентів тощо. У зв'язку з тим, що модульне опитування населення щодо
ефективності програм соціальної допомоги є тематичним модулем
обстеження умов життя домогосподарств, ці дослідження мають єдині
методологічні засади в частині одиниці спостереження, принципів
формування вибіркової сукупності респондентів (6, 8), оброблення,
аналізу, а також розповсюдження отриманих даних на генеральну
сукупність (7). Одиницею спостереження є домогосподарство. Вибіркова
сукупність домогосподарств, які беруть участь в обстеженні умов
їхнього життя і, відповідно, в опитуванні щодо ефективності
програм соціальної допомоги, репрезентує все населення України, за
винятком військовослужбовців строкової служби, осіб, що
знаходяться у місцях позбавлення волі, осіб, які постійно
проживають у будинках-інтернатах, будинках для осіб похилого віку,
а також маргінальних прошарків населення (безпритульні тощо). При
формуванні вибіркової сукупності були також виключені території,
які не можуть бути обстежені у зв'язку з радіоактивним
забрудненням (зони відчуження та обов'язкового відселення). Стандартне модульне опитування населення щодо ефективності
програм соціальної допомоги проводиться у грудні 2009 року в
якості апробації для подальшого впровадження до програми
обстеження умов життя окремим модулем з певною періодичністю. До програми стандартного модульного опитування для проведення
оцінки програм соціальної допомоги включено тематичні напрями: - ступінь інформованості населення щодо чинних в Україні
програм соціальної допомоги та джерела отримання інформації; - оцінка якості програм соціальної допомоги з боку населення,
причини незадоволення якістю; - поширеність різних видів програм серед населення; - потреби населення у певному виді допомоги та ступінь їх
задоволення; - причини, за якими населення, яке потребує допомоги, не
звертається за нею до соціальних служб; - причини відмови у призначенні допомоги; - частота затримок виплат соціальних допомог; - оцінка користувачами роботи соціальних служб (за
доступністю, якістю обслуговування, обладнаністю приміщень, якістю
інформаційного забезпечення, професіоналізмом персоналу, часу,
який витрачається на оформлення); - оцінка прозорості та доступності для населення правил
призначення та надання допомоги; - оцінка впроваджених нововведень в організації надання
допомоги, правилах призначення; інформаційному забезпеченні. Збирання відомостей про оцінку населенням ефективності
окремих програм соціальної допомоги здійснюється за такими
програмами: 1. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку; 2. Допомога при народженні дитини; 3. Субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого нічного побутового палива; 4. Допомога на дітей одиноким матерям; 5. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям; 6. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам. Перелік програм був визначений консультантами Проекту
"Удосконалення системи соціальної допомоги в Україні" за участю
фахівців Мінпраці та Держкомстату з урахуванням результатів
пілотного опитування, проведеного у грудні 2008 року. Для
отримання більш якісних і достовірних результатів у форматі
стандартного опитування були залишені найбільш поширень серед
населення програми. В подальшому в рамках періодичного модуля
обстеження умов життя домогосподарств перелік програм соціальної
допомоги, ефективність яких має бути оціненою може змінюватися
відповідно до змін у системі соціального захисту за ініціативи або
за погодженням з Мінпраці. При вирішенні питання щодо включення певної соціальної
програми до опитування, слід ураховувати об'єктивні обмеження,
зокрема, недостатнє охоплення представників цільових груп,
оскільки вибірка, репрезентативна для населення країни в цілому,
недостатньо представляє контингенти отримувачів різних видів
допомоги.
4. Порядок проведення опитування
За програмою стандартного модульного опитування щодо
ефективності програм соціальної допомоги опитуються всі
домогосподарства, які беруть участь у вибірковому обстеженні умов
життя домогосподарств. Інтерв'ю проводиться фахівцем з
інтерв'ювання безпосередньо за місцем проживання домогосподарства. В опитуванні бере участь лише один член домогосподарства -
особа, яка володіє найповнішою інформацією щодо участі членів
домогосподарства у програмах соціальної допомоги. Участь в
опитуванні є добровільною. Опитування проводиться українською або
російською мовами залежно від того, яка мова зручніша для
респондента. Під час першого візиту фахівець з інтерв'ювання має
ознайомити членів домогосподарства з листом-зверненням, у якому
вони запрошуються до участі в опитуванні (додаток 1). Якщо під час першого візиту фахівцю з інтерв'ювання не
вдалося провести інтерв'ю через відсутність членів
домогосподарства вдома, відсутність особи, яка володіє необхідною
інформацією, або через інші причини, крім відмови від участі в
опитуванні, фахівець з інтерв'ювання повинен здійснити інші спроби
взяти інтерв'ю в цьому домогосподарстві. Передбачається, що
фахівець з інтерв'ювання здійснить не більше трьох спроб взяти
інтерв'ю, і результат кожного візиту зафіксує у бланку інтерв'ю. Опитування респондентів відбувається у формі інтерв'ю без
документального підтвердження правильності відповідей. Фахівець з
інтерв'ювання не передає респонденту анкету, а заповнює її
власноручно в ході інтерв'ю, відмічаючи варіанти відповідей,
надані респондентом, або записуючи окремо відповіді, коли
респондент обрав варіант відповіді "інше". Порядок опитування
викладений в Інструкції фахівцю з інтерв'ювання для проведення
стандартного модульного опитування щодо ефективності програм
соціальної допомоги (додаток 2). Уся інформація, отримана від респондента під час опитування,
є конфіденційною. Анкета містить декілька запитань, для зручності отримання
відповіді на які фахівець з інтерв'ювання має запропонувати
респондентові допоміжні картки з можливими варіантами відповідей: - Картка N 1 містить перелік соціальних програм, ефективність
яких досліджується; - Картка N 2 містить перелік характеристик доступності
органів соціального захисту щодо оформлення допомоги. Зразок анкети наведено у додатку 3, зразки карток - у
додатках 4 та 5. Для перевірки якості польових робіт після проведення
стандартного опитування щодо ефективності програм соціальної
допомоги працівниками територіальних органів статистики
здійснюється 10%-вий контроль роботи фахівців з інтерв'ювання, в
ході якого проводиться повторне інтерв'ю з респондентами по
телефону. Після впровадження опитування до програми обстеження умов
життя домогосподарств на умовах постійного модулю, якість роботи
фахівців з інтерв'ювання буде перевірятися в порядку, чинному для
базового обстеження (10).
5. Концептуальні підходи до аналізу,

оброблення та поширення результатів

опитування на генеральну сукупність
Основні етапи аналізу, оброблення та поширення результатів
опитування на генеральну сукупність: - Контроль анкет у регіональних управліннях статистики -
візуальний контроль повноти та якості заповнення анкет. - Введення в ПЕОМ даних модульного опитування за допомогою
програмного модуля SPSS Data Entry. На цьому етапі з метою
перевірки правильності введення даних застосовується метод
подвійного введення. Сутність цього методу полягає в тому, що
анкети вводяться у два різні файли різними операторами і, таким
чином, створюються два незалежні масиви первинних даних. У
подальшому проводиться процедура порівняння даних із двох масивів
на основі змінної-ключа "код домогосподарства" з метою виявлення й
усунення помилок. - Чищення даних здійснюється в середовищі SPSS. Ця процедура
враховує логіку побудови анкети, визначені умови узгодження
змінних (наприклад, номер ПТОВ залежить від типу місцевості тощо),
а також відповідність даних області можливих значень для кожної
змінної в масиві. Компенсація відсутніх значень - застосовується метод
заповнення з підбором або метод "hot-deck" (підставляються
значення змінних інших обсягів вибірки). Найчастіше розподіл
ознаки задається присутніми значеннями, тому при заповненні
відсутніх значень з підбором підставляються наявні значення, які
отримані для схожих об'єктів. Якщо у вибірці обсягом n у r
об'єктів зареєстровані значення ознаки y, тоді для заповнення
відсутніх значень усі одиниці вибірки розподіляють на дві групи -
об'єкти, по яких є значення ознаки y (об'єкти-донори), і об'єкти,
по яких немає значень ознаки y (об'єкти-реципієнти). На підставі
класифікаційних змінних та інших показників будують спеціальні
ознаки q - ключі подібності по обох групах одиниць, її
використанням цих ключів отримуються необхідні значення ознаки для
n - r одиниць вибірки: y = y , (i = 1, 2, ..., n - r;

i j
j = 1, 2, ..., r), при q = q , де i - об'єкт-реципієнт

i j j - об'єкт-донор. Ключі подібності будуються як багатопозиційні
ознаки на підставі класифікаційних змінних.j = 1, 2, ..., r), при q = q , де i - об'єкт-реципієнт

i j j - об'єкт-донор. Ключі подібності будуються як багатопозиційні
ознаки на підставі класифікаційних змінних. При використанні методу "hot-declc" імпутації контролюється
частота, з якою використовуються окремі значення ознаки y
одиниць-донорів. Алгоритм заповнення! пропущених значень
реалізований в вигляді параметричної макропроцедури на спеціальній
мові програмування Syntax для застосування в середовищі SPSS. - Оскільки опитування населення щодо ефективності програм
соціальної допомоги є тематичним модулем обстеження умов життя
домогосподарств, для проведення всебічного аналізу підсумків цього
дослідження первинні дані опитування об'єднуються з первинними
даними обстеження умов життя домогосподарств за ключовою змінною
"код домогосподарства". - Статистичне зважування та перезважування результатів.
Ураховуючи, що опитування здійснювалося на базі обстеження умов
життя домогосподарств, тобто в ньому брали участь ті самі
домогосподарства, процедура розрахунку системи статистичних ваг
зводиться до коригування системи статистичних ваг домогосподарств
базового обстеження з урахуванням відмов від участі в опитуванні. - Оцінка якості результатів обстеження включає статистичну й
економічну оцінку. Статистична оцінка включає розрахунки
стандартних показників надійності даних (похибки вибірки тощо).
Економічна оцінка полягає у логічному аналізі та отриманих даних
із зовнішньою (по відношенню до цього опитування) інформацією. - Підготовка вихідної інформації на основі даних об'єднаного
масиву результатів й обстеження умов життя домогосподарств. Основні розрізи розробки підсумків опитування: - залежно від участі домогосподарств у програмах соціальної
допомоги; - за типами місця проживання домогосподарств (міські
поселення, сільська місцевість). При цьому міста розподіляються на
великі (з чисельністю населення 100 тис. чоловік і більше) та малі
(з чисельністю населення менше 100 тис. чоловік); - за наявністю дітей у складі домогосподарств
(домогосподарства з дітьми, у т.ч. - з дітьми до 3-х років, та без
дітей); - за кількістю дітей у складі домогосподарств (одна, дві,
троє і більше дітей); - за складом домогосподарств без дітей (домогосподарства з
однієї особи: у працездатному та непрацездатному віці;
домогосподарства з двох і більше осіб: усі у працездатному віці, у
працездатному та в непрацездатному віці, всі у непрацездатному
віці); - у групуваннях залежно від розміру середньодушових загальних
доходів домогосподарств; - за децильними групами залежно від розміру загальних доходів
домогосподарств; - по регіонах. Основні розрізи розробки підсумків опитування можуть бути
доповнені відповідно до потреб користувачів.
6. Система статистичних показників,

які розробляються за результатами

опитування населення щодо ефективності

програм соціальної допомоги
Система статистичних показників опитування населення щодо
ефективності програм соціальної допомоги включає такі напрями:
вагомість (значення) соціальної допомоги для населення, ступінь
адресності різних видів допомог, ступінь охоплення нужденних
верств населення, якість роботи соціальних служб із точки зору
зручності для клієнтів, періодичність виплат і стан заборгованості
з виплат соціальних допомог, задоволеність із боку населення;
оцінка рівня бідності та крайньої бідності серед населення в
цілому і серед отримувачів допомог. Проведення дослідження у розрізі різних типів домогосподарств
дозволить ґрунтовно дослідити склад учасників соціальних програм,
провести аналіз адресного спрямування допомоги, визначити
проблемні питання щодо обізнаності окремих верств населення у
сфері соціальної допомоги та інші аспекти. У таблиці 1 основні статистичні показники, які розробляються
за результатами опитування населення щодо ефективності програм
соціальної допомоги.
Таблиця 1
Система статистичних показників, які розробляються

за результатами опитування населення

щодо ефективності програм соціальної допомоги
------------------------------------------------------------------ |Напрям моніторингу | Назва показника |Розрізи, за якими | | | | здійснюється | | | | розробка | |-------------------+-------------------------+------------------| |Склад учасників |Питома вага отримувачів |У цілому та за | |програм |соціальної допомоги серед|окремими | | |домогосподарств певного |програмами. | | |типу. | | |-------------------+-------------------------+------------------| |Вагомість |Питома вага соціальних |За різними | |(значення) |виплат у сукупних доходах|категоріями | |соціальної допомоги|особи |отримувачів. | |для населення |(сім'ї/домогосподарства).| | | |-------------------------+------------------| | |Розподіл домогосподарств |За окремими | | |за оцінкою ступеня впливу|програмами та за | | |соціальної допомоги на |різними групами | | |рівень добробуту |домогосподарств. | | |домогосподарства (суттєве| | | |підвищення добробуту, | | | |підвищення певною мірою, | | | |відсутність впливу). | | |-------------------+-------------------------+------------------| |Ступінь адресності |Частка населення, яке має|За видами допомог,| | |доходи нижче |які мають | | |встановленого мінімуму |адресний принцип | | |серед отримувачів |надання. | | |допомог. | | | |-------------------------+------------------| | |Розподіл домогосподарств |За різними групами| | |за оцінкою ступеня |домогосподарств і | | |адресації соціальної |за різними | | |допомоги (надається тим, |програмами. | | |хто її потребує; | | | |частково так, частково | | | |ні; надається не тим, хто| | | |її потребує). | | |-------------------+-------------------------+------------------| |Ступінь охоплення |Частка отримувачів |За окремими | |допомогою тих |соціальної допомоги серед|програмами та за | |верств населення, |тих, хто має на неї |різними групами | |які її потребують |право. |домогосподарств. | | |-------------------------+------------------| | |Розподіл домогосподарств |За окремими | | |за причинами, через які |програмами та за | | |потенційні користувачі не|різними групами | | |звертались за допомогою: |домогосподарств. | | |- не маю потреби у | | | |допомозі або розмір | | | |допомоги є замалим; | | | |- не маю можливості або | | | |часу для оформлення | | | |повного пакета | | | |документів; | | | |- незручно, відчуваю | | | |дискомфорт від | | | |необхідності звертатися | | | |за допомогою; | | | |- тільки плануємо | | | |звернутися; | | | |- інше. | | | |-------------------------+------------------| | |Частки домогосподарств, |За окремими | | |яким було відмовлено у |програмами. | | |призначенні допомоги, | | | |серед тих, хто звертався | | | |за її отриманням, за | | | |причинами: | | | |- несвоєчасне подання | | | |документів; | | | |- пакет документів був | | | |неповним; | | | |- рівень доходів не давав| | | |права на допомогу; | | | |- не відповідали іншим | | | |(крім доходів) критеріям.| | | |-------------------------+------------------| | |Частка домогосподарств, |За окремими | | |які не мають права на |програмами та за | | |отримання будь-якої |різними групами | | |допомоги, але відчувають |домогосподарств. | | |у ній потребу. | | | |-------------------------+------------------| | |Розподіл домогосподарств |За різними групами| | |залежно від кількості |домогосподарств. | | |програм державної | | | |соціальної допомоги, в | | | |яких вони беруть участь. | | |-------------------+-------------------------+------------------| |Якість роботи та |Оцінка учасниками програм|У цілому та за | |доступність |соціальної допомоги |різними групами | |соціальних служб |доступності органів |домогосподарств. | | |соціального захисту (за | | | |5-бальною шкалою): | | | |- легкість уперше | | | |територіальне знайти | | | |відповідні органи | | | |соціального захисту; | | | |- зручність діставатися | | | |громадським транспортом | | | |до відповідного органу | | | |соціального захисту; | | | |- достатність робочих | | | |годин відповідного органу| | | |соціального захисту для | | | |вирішення питань щодо | | | |оформлення допомоги; | | | |- відчуття комфорту при | | | |перебуванні у приміщені | | | |відповідних органів; | | | |- достатність у | | | |приміщенні зручних місць | | | |для очікування та | | | |оформлення документів; | | | |- приміщення враховують | | | |потреби громадян з | | | |обмеженими можливостями; | | | |- працівниками | | | |відповідних органів | | | |приділено достатньо уваги| | | |Вашим потребам; | | | |- доброзичливе ставлення | | | |персоналу; | | | |- можливість отримання | | | |консультації з будь-яких | | | |питань щодо отримання | | | |допомоги; | | | |- наявність у приміщеннях| | | |відповідних органів | | | |інформаційних матеріалів | | | |(стендів, буклетів) щодо | | | |умов отримання допомоги; | | | |- наявність у приміщеннях| | | |відповідних органів | | | |інформаційних матеріалів | | | |зі зразками заповнення | | | |усіх необхідних | | | |документів. | | | |-------------------------+------------------| | |Частота звернень до |За окремими | | |органів соціального |програмами та за | | |захисту домогосподарств- |різними групами | | |отримувачів для отримання|домогосподарств. | | |допомоги впродовж | | | |останніх двох років: | | | |- звернулися вперше; | | | |- звернення для | | | |продовження допомоги; | | | |- повторне звернення у | | | |разі відмови. | | | |-------------------------+------------------| | |Розподіл домогосподарств |За окремими | | |за ступенем зрозумілості |програмами та за | | |програм після першого |різними групами | | |візиту до органів |домогосподарств. | | |соціального захисту: | | | |- кому і за яких умов | | | |надається допомога; | | | |- які документи і куди | | | |слід подавати; | | | |- розмір допомоги, за | | | |якою звертаються; строк, | | | |на який призначається | | | |допомога. | | |-------------------+-------------------------+------------------| |Ставлення |Розподіл домогосподарств |У цілому по | |населення |за оцінкою зміни якості |населенню, а також| | |(дієвості, адресного |за окремими | | |характеру тощо) програм |програмами та за | | |соціальної допомоги |групами | | |протягом останніх двох |домогосподарств. | | |років (поліпшення, | | | |залишилася без змін, | | | |погіршилася). | | | |-------------------------+------------------| | |Частка домогосподарств, |У цілому по | | |які визнали систему |населенню, а також| | |пільг ефективною для |за окремими пільг | | |населення. |та за групами | | | |домогосподарств. | | |-------------------------+------------------| | |Частка домогосподарств, |У цілому по | | |які вважають доцільним |населенню, а також| | |замінити пільги на |за окремими видами| | |грошові виплати. |пільг та за | | | |групами | | | |домогосподарств. | | |-------------------------+------------------| | |Розподіл отримувачів за |За окремими | | |ступенем задоволення |програмами та за | | |якістю відповідної |групами | | |державної програми |домогосподарств. | | |соціальної допомоги | | | |(задоволений, | | | |незадоволений, важко | | | |визначитися). | | | |-------------------------+------------------| | |Розподіл отримувачів |За окремими | | |програм, не задоволених |програмами та за | | |якістю надання державної |групами | | |соціальної допомоги, за |домогосподарств. | | |основними причинами | | | |незадоволення: | | | |- тривала процедура збору| | | |та оформлення документів;| | | |- занадто великі черги | | | |при оформленні | | | |документів; | | | |- затримка призначених | | | |виплат; | | | |- невідчутний вплив на | | | |рівень добробуту родини; | | | |- недоліки у роботі | | | |персоналу соціальних | | | |служб. | | | |-------------------------+------------------| | |Розподіл отримувачів |За окремими | | |програм за оцінкою впливу|програмами та за | | |(поліпшило, не вплинуло, |групами | | |погіршило) на якість |домогосподарств | | |програм соціальної | | | |допомоги впродовж двох | | | |останніх років окремих | | | |заходів: | | | |- збільшення розмірів | | | |допомоги; | | | |- спрощення процедури | | | |подання заяви та | | | |отримання допомоги, | | | |зокрема підхід "єдиного | | | |вікна"; | | | |- прискорення розгляду | | | |заяв на отримання | | | |допомоги; | | | |- проведення | | | |інформаційних кампаній з | | | |метою покращення | | | |обізнаності населення | | | |щодо програм; | | | |- поліпшення умов прийому| | | |громадян за рахунок | | | |ремонту та покращення | | | |облаштування приміщень. | | |-------------------+-------------------------+------------------| |Обізнаність |Частка домогосподарств, |У цілому по | |населення про |яким відомі програми |населенню, а також| |програми соціальною|соціальної допомоги (маю |за окремими | |допомоги. |загальне уявлення; відомо|програмами та за | | |хоча б про одну |групами | | |програму). |домогосподарств. | | |-------------------------+------------------| | |Обізнаність населення про|За окремими | | |окремі аспекти надання |програмами та за | | |програм соціальної |групами | | |допомоги (% загальної |домогосподарств. | | |кількості | | | |домогосподарств): | | | |- кому та за яких умов | | | |надається допомога; | | | |- куди звернутися для | | | |призначення допомоги; | | | |- які документи подавати;| | | |- орієнтовні розміри | | | |окремих видів допомоги. | | | |-------------------------+------------------| | |Частки домогосподарств, |За окремими | | |які отримали інформацію |програмами та за | | |щодо найбільш відомої |групами | | |програми соціальної |домогосподарств. | | |допомоги з джерел | | | |інформації: | | | |- офіційні органи влади | | | |або соціального захисту; | | | |- медичні заклади; | | | |- засоби масової | | | |інформації; | | | |- родичі, колеги, друзі, | | | |сусіди. | | |-------------------+-------------------------+------------------| |Періодичність |Питома вага |За окремими | |виплат та стан |домогосподарств, які |програмами та за | |заборгованості з |повідомили про наявність |групами | |виплат соціальних |заборгованості з виплат |домогосподарств. | |допомог |соціальних допомог; сума | | | |заборгованості; середній | | | |період заборгованості. | | ------------------------------------------------------------------
Також результати опитування мають бути застосовані для
визначення впливу змін у соціальній політиці на показники бідності
в Україні (9), зокрема в частині впливу змін в організації системи
соціальної допомоги та соціальних пільг. Показники, що можуть бути використані для оцінки впливу на
ситуацію з бідністю: - Питома вага обізнаних з основними програмами соціальної
допомоги серед цільових груп (визначаються окремо для кожної
програми) та типів домогосподарств, які відносяться до груп ризику
бідності (ідентичні за всіма програмами), %; - Питома вага домогосподарств, які володіють основною
інформацією про адресні програми соціальної допомоги (допомога по
малозабезпеченості та житлова субсидія), серед: * низькодоходних (перших децильних груп); * бідних; * вкрай бідних. - Суб'єктивна оцінка важливості допомоги учасниками
відповідних програм - питома вага домогосподарств серед бідних та
злиденних домогосподарств, які визнали конкретний вид допомоги
важливим для себе, %; - Питома вага учасників різних програм соціальної допомоги,
що визнали покращення якості її надання (дієвості, адресності
тощо) упродовж останнього періоду, %; - Частки бідних та злиденних домогосподарств серед усіх
домогосподарств-отримувачів допомоги та серед отримувачів адресних
видів допомоги, %; - Частки домогосподарств-отримувачів допомоги серед бідних та
злиденних домогосподарств, %; - Питома вага домогосподарств, які отримують певний вид
допомоги, серед тих, хто має на них право, %; - Частки бідних та злиденних домогосподарств, що не мають
права на отримання будь-якої допомоги, але відчувають у ній
потребу, %; - Головні причини, через які бідні домогосподарства не
звертатимуться за допомогою, в розрізі окремих типів
домогосподарств (рейтинг основних причин); - Розподіл домогосподарств-отримувачів, не задоволених якістю
надання державної соціальної допомоги, за основними причинами
незадоволення, %; - Оцінка впливу окремих заходів на якість програм соціальної
допомоги впродовж двох останніх років - питома вага
домогосподарств-отримувачів допомоги, які відчули покращення, % (у
розрізі окремих заходів); - Питома вага домогосподарств-учасників різних програм
державної соціальної допомоги, які визнали, що призначені виплати
підвищили рівень їх добробуту, % (у розрізі різних програм); - Питома вага звернень, у тому числі серед бідних та
злиденних домогосподарств, за продовженням допомоги серед
учасників адресних програм (малозабезпеченим сім'ям та житлової
субсидії), %.
Перелік використаних джерел
1. Звіт головного спеціаліста з оцінки ефективності та
наслідків програм соціальної допомоги та моніторингу бідності
Черенько Л.М. "Аналітичні матеріали за результатами пілотного
модульного опитування та пропозиції щодо їх застосування для
визначення впливу змін у соціальній політиці на показники
бідності" - Додаток 3 до третього звіту за договором N 4807-56
від 22 жовтня 2008 року щодо надання консультативних послуг
з моніторингу та оцінки соціальної політики між Міністерством
праці та соціальної політики України та компанією ECORYS
Netherland B.V.; у рамках реалізації спільного з Міжнародним
банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи
соціальної допомоги".
2. Звіт головного спеціаліста з питань моніторингу, оцінки та
прогнозування в системі соціальної допомоги Макарової О.В.
"Пропозиції щодо змін у програмі та системі показників пілотного
модуля для його запровадження у стандартному форматі на постійній
основі до ОУЖД" - Додаток 2 до четвертого звіту за договором
N 4807-56 від 22 жовтня 2008 року щодо надання консультативних
послуг з моніторингу та оцінки соціальної політики між
Міністерством праці та соціальної політики України та компанією
ECORYS Netherland B.V., в рамках реалізації спільного з
Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту
"Удосконалення системи соціальної допомоги".
3. Звіт головного спеціаліста з технології обробки та аналізу
даних вибіркових обстежень населення та досліджень суспільної
думки Огай М.Ю. "Інструментарій стандартного модульного опитування
населення на базі ОУЖД" - Додаток 6 до п'ятого звіту за договором
N 4807-56 від 22 жовтня 2008 року щодо надання консультативних
послуг з моніторингу та оцінки соціальної політики між
Міністерством праці та соціальної політики України та компанією
ECORYS Netherland B.V., у рамках реалізації спільного з
Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту
"Удосконалення системи соціальної допомоги".
4. Вибіркове спостереження: Термінологічний словник. - К.:
НТК статистичних досліджень, 2004.
5. Організація вибіркових обстежень: Навчальний посібник /
Єріна А.М. - К.: КНЕУ, 2004.
6. Методика формування вибіркових сукупностей для проведення
у 2009-2013 роках вибіркових обстежень населення
(домогосподарств): умов життя домогосподарств, економічної
активності населення та сільськогосподарської діяльності населення
у сільській місцевості. Державний комітет статистики
України. - К.: 2009. - 162 с.
7. Методика розрахунку системи статистичних ваг для поширення
результатів державного вибіркового обстеження умов життя
домогосподарств на генеральну сукупність. - Методологічні
положення зі статистики. Том 2. Державний комітет статистики
України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. - с. 456 - 483.
8. Методологічні основи формування вибіркових сукупностей для
проведення органами державної статистики України базових державних
вибіркових обстежень населення (домогосподарств). - Методологічні
положення зі статистики. Том 2. Державний комітет статистики
України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. - с. 497 - 525.
9. Методика комплексної оцінки бідності. - Методологічні
положення зі статистики. Том 2. Державний комітет статистики
України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. - с. 484 - 496.
10. Методика організації контролю якості роботи фахівців з
інтерв'ювання. Затверджена наказом Держкомстату України від
18.07.2006 р. N 335 (у редакції наказу Державного комітету
статистики України від 29.12.2008 N 525). - 72 с.

Додаток 1

до Методологічних положень

стандартного модульного

опитування домогосподарств

щодо ефективності програм

соціальної допомоги,

затверджених

наказом Держкомстату

30.12.2009 N 510

(Державний Герб України)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат)

вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01023

тел. (044) 287-24-22, факс (044) 235-37-39,

телетайп 132-168,

E-mail: office@ukrstat.gov.ua, www.ukrstat.gov.ua
Шановні учасники

обстеження умов життя домогосподарств!
Державний комітет статистики України разом з Міністерством
праці та соціальної політики України проводять опитування
населення з питань ефективності програм соціальної допомоги. Метою
обстеження є отримання об'єктивної інформації, необхідної для
оцінки та поліпшення системи державного соціального захисту
населення.
Ми сподіваємося, що, виходячи з усвідомлення важливості
отримання надійних даних про ситуацію з дієвістю програм
соціальної допомоги, Ви погодитесь взяти участь в опитуванні. У
разі відмови ми не в змозі будемо замінити Ваше домогосподарство
іншим і це негативно вплине на об'єктивність інформації в цілому
по країні, а особливо по регіону, де Ви проживаєте.
Повна конфіденційність наданої Вами інформації гарантується.
Відповіді будуть використані лише в узагальненому вигляді.
Опитування буде проводити фахівець з інтерв'ювання, який
співпрацює з Вами з питань обстеження умов життя домогосподарств.
Сподіваємося на Ваше співробітництво. Ваші відповіді стануть
джерелом дуже цінної інформації, яка дозволить у майбутньому
приймати рішення для поліпшення ефективності та дієвості системи
програм соціальної допомоги для тих, хто її потребує.
Якщо у Вас виникнуть запитання, звертайтеся, будь ласка,
безпосередньо до фахівця з інтерв'ювання або до місцевого органу
державної статистики
за адресою: ____________________________________________
за телефонами: _________________________________________
Дякуємо за співпрацю!
З повагою,
Заступник Голови

Додаток 2

до Методологічних положень

стандартного модульного

опитування домогосподарств

щодо ефективності програм

соціальної допомоги,

затверджених

наказом Держкомстату

30.12.2009 N 510

ІНСТРУКЦІЯ ФАХІВЦЮ З ІНТЕРВ'ЮВАННЯ

для проведення стандартного модульного опитування

щодо ефективності програм соціальної допомоги

Метою опитування є отримання інформації для оцінки
ефективності та дієвості існуючої в Україні системи соціального
захисту окремих верств населення. Обстеження проводиться фахівцями з інтерв'ювання шляхом
безпосереднього опитування членів домогосподарств. Уся інформація,
отримана від респондента під час опитування, є конфіденційною
(незалежно від того, чи стосується опитування, чи ні). Роботою
фахівців з інтерв'ювання керує супервайзер, який повинен
забезпечити фахівців з інтерв'ювання необхідною кількістю бланків
анкет та інструкцією, довести до них завдання щодо порядку
опитування домогосподарств, надати необхідні роз'яснення щодо
заповнення анкети та прийняти від фахівців з інтерв'ювання
заповнені анкети. Хто підлягає опитуванню. В опитувані беруть участь
домогосподарства, які відібрані для обстеження умов життя
домогосподарств у 2009 році. Інтерв'ю проводиться фахівцем з
інтерв'ювання безпосередньо у домогосподарстві у грудні 2009 року. В опитуванні бере участь лише один член домогосподарства -
особа, яка володіє найповнішою інформацією щодо участі членів
домогосподарства у програмах соціальної допомоги. Участь у опитуванні є добровільною. Фахівець з інтерв'ювання
не має права наполягати на проведенні інтерв'ю у випадку
категоричної відмови респондента. Він лише фіксує відмову у бланку
запитальника і переходить до наступного за графіком опитування
домогосподарства. Якщо під, час першого візиту фахівцю з інтерв'ювання не
вдалося провести інтерв'ю через відсутність членів
домогосподарства вдома, відсутність особи, яка володіє необхідною
інформацією, або через інші причини, крім відмови від участі в
опитуванні, фахівець з інтерв'ювання повинен здійснити інші спроби
взяти інтерв'ю в цьому домогосподарстві. Передбачається, що
фахівець з інтерв'ювання здійснить не більше трьох спроб узяти
інтерв'ю і результат кожного візиту зафіксує у бланку інтерв'ю. Початок інтерв'ю. Інтерв'ю повинно розпочатися з того, що
фахівець з інтерв'ювання представляється, повідомляє, що працює в
головному управлінні статистики у області/місті, в якому
проводиться обстеження та пред'являє посвідчення. Фахівець з інтерв'ювання має повідомити, що це опитування
проводиться Державним комітетом статистики України разом з
Міністерством праці та соціальної політики України за підтримки
проекту Світового банку "Удосконалення системи соціальної
допомоги". Фахівець з інтерв'ювання повинен докласти максимум
зусиль для того, щоб переконати респондента, що це опитування є
дуже важливим, та стисло пояснити мету опитування. Нижче наведений
можливий варіант мотивації респондента. "Шановний господарю! Державний комітет статистики України
разом з Міністерством праці та соціальної політики України за
підтримки проекту Світового банку "Удосконалення системи
соціальної допомоги" проводять опитування щодо ефективності
програм соціальної допомоги. Надані Вами відповіді допоможуть у
майбутньому приймати рішення для поліпшення ефективності та
дієвості програм соціальної допомоги для тих, хто її потребує". Потім фахівцю з інтерв'ювання слід запитати респондента, чи
міг би він приділити йому 15 - 20 хвилин для того, щоб відповісти
на запитання анкети. Процедура опитування. Опитування респондентів відбувається у
формі інтерв'ю без документального підтвердження правильності
відповідей. Фахівець з інтерв'ювання не передає респонденту
анкету, а заповнює її власноручно в ході інтерв'ю, відмічаючи
варіанти відповідей, надані респондентом. Анкета містить декілька запитань, для зручності отримання
відповіді на які фахівець з інтерв'ювання пропонує респондентові
допоміжні картки з можливими варіантами відповідей. Порядок заповнення анкети. Фахівець з інтерв'ювання зачитує
запитання анкети, акуратно обводить кружечком номери відповідей,
які обрав респондент, або записує окремо відповіді, коли
респондент обрав варіант відповіді "Інше". Зачитуючи респондентові варіанти відповідей на запитання не
слід проголошувати такі варіанти як "не знаю відповіді" та "інше".
Лише у випадку, коли респондент вагається з відповіддю, фахівець з
інтерв'ювання обводить варіант відповіді "НЗВ". У випадку
застосування варіанту відповіді "інше" бажано попросити
респондента надати коментарі або пояснення. Якщо респондент із
якихось причин відмовляється дати відповідь на певне запитання
(можливо просто не знає її), фахівцю з інтерв'ювання слід обвести
варіант відповіді "НЗВ".
Умовні позначення
Слід звернути увагу, що дизайн анкети та порядок проведення
опитування побудовані на принципах і підходах, що застосовуються в
основному обстеженні умов життя домогосподарств. Зокрема,
використовуються такі позначки:

--- --- (---) Чорний квадрат у кінці запитання означає, що післятого, як Ви прочитали текст запитання, Ви очікуєте відповіді
респондента. (|) Вертикальна стрілка в кінці запитання означає, що, крім v тексту запитання, Ви зачитуєте варіанти відповідей (або даєте
респондентові картку, якщо це передбачено для цього запитання), а
потім обводите код того варіанту, який вибрав респондент. (->) Горизонтальна стрілка біля коду варіанту відповіді на
певне запитання означає, що наступне запитання, яке Ви повинні
зачитати, має бути саме за номером, указаним стрілкою. (=>) Поряд із цією позначкою наводяться додаткові указівки
фахівцю з інтерв'ювання. Якщо Ви помилково обвели неправильний код відповіді, будь
ласка, перекресліть цей код (Х) та обведіть код правильного
варіанта. При цьому необхідно на вільному полі аркуша поряд із
помилкою вказати: "помилково обведено" або "виправлення
респондента" з одночасним підтвердженням підписом респондента. Коментарі щодо запитань Увага! Адресна частина (зверху анкети) заповнюється
супервайзером. Зробіть відмітку про результати відвідування
домогосподарства. Зафіксуйте результат кожного з візитів. Для
залучення респондента здійснюється три спроби взяти інтерв'ю у
домогосподарстві. Запишіть у відповідні графи дату проведення інтерв'ю, час,
коли інтерв'ю розпочалося, а також час закінчення інтерв'ю після
його завершення.
I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Перед тим, як поставити запитання N 1.1., скажіть
респондентові, що ви збираєтеся поставити йому декілька запитань
щодо програм соціальної допомоги, про які він щось знає, і
виявити, що саме він знає про них. Зазначте також, що протягом інтерв'ю ви будете говорити
ТІЛЬКИ про конкретні 6 програм, перелік яких запропонуєте
респондентові, надавши йому картку.
1.1. Зачитайте запитання так, як воно сформульовано в анкеті. Передайте респондентові Картку N 1. Дайте респондентові час
уважно прочитати зміст картки. У запитанні 1.1. відмітьте коди
програм, які назвав респондент. Увага! Якщо респондент знає якісь інші програми, не
відображені в Картці 1, по них респондент не опитується. Беруться до уваги ТІЛЬКИ програми, наведені в Картці 1.
Можливі три варіанти заповнення цього запитання:

=> Якщо респондент назвав будь-які програми, то варіанти
відповідей 15 (Не знаю жодної з перелічених, але маю загальну уяву
про систему соціальної допомоги) та 99 (НЗВ) не можуть бути
зазначені; => Якщо респондент назвав варіант відповіді 15, то коди
програм та варіант відповіді 99 не можуть бути зазначені; => Якщо респондент назвав варіант відповіді 99, то коди
програм та варіант відповіді 15 не можуть бути зазначені. => Якщо респондент назвав будь-які програми, то варіанти
відповідей 15 (Не знаю жодної з перелічених, але маю загальну уяву
про систему соціальної допомоги) та 99 (НЗВ) не можуть бути
зазначені; => Якщо респондент назвав варіант відповіді 15, то коди
програм та варіант відповіді 99 не можуть бути зазначені; => Якщо респондент назвав варіант відповіді 99, то коди
програм та варіант відповіді 15 не можуть бути зазначені. Варіант відповіді 99 (НЗВ) не зачитувати! Якщо вибрано варіант відповіді 15 (Не знаю жодної з
перелічених, але маю загальну уяву про систему соціальної
допомоги), переходьте до Запитання 1.4. Якщо вибрано варіант відповіді 99 (НЗВ) переходьте до
Запитання 1.7.
1.2. Задайте це запитання по кожній з програм, названих
респондентом у відповіді на запитання 1.1., по черзі. Лише одна відповідь по кожній з програм! Мають бути заповнені відповіді у всіх рядках! Якщо респондент
не вказує "Інше", у відповідному рядку слід відмітити відповідь 2
(Ні). Якщо респондент зазначить "Інше", вкажіть, що саме, та
відмітьте номер програми у дужках. Якщо респондент зазначив більше, ніж один варіант "Інше",
вкажіть, що саме під запитанням (на полях), та відмітьте номер
програми у дужках.
1.3. Зачитайте запропоновані варіанти відповідей послідовно
(варіанти відповіді 7 Інше та 99 (НЗВ) не зачитуйте!). Запишіть УСІ відповіді респондента. Якщо респондент назвав відповідь, відсутню в запропонованому
переліку, запишіть її у рядку "Інше (вкажіть)" і обведіть цифру 7,
яка відповідає обраному варіанту. Якщо респондент не знає або не пам'ятає жодного джерела
інформації, позначте варіант відповіді 99 (НЗВ).
1.4. Увага! Запитання ставиться в цілому відносно програм,
названих респондентом у запитанні 1.1. Лише одна відповідь!
(варіант відповіді 99 (НЗВ) не зачитувати!)
1.5. Увага! Запитання ставиться в цілому програм, названих
респондентом в запитанні 1.1. Лише одна відповідь! (варіант
відповіді 99 (НЗВ) не зачитувати!). Якщо респондент не надав відповіді або йому важко відповісти
(відмічено 99 (НЗВ)) переходьте до запитання 1.7.
1.6. Запитання ставиться в цілому відносно програм, названих
респондентом з запитанні 1.1. Зачитайте варіанти відповідей
(варіанти відповіді 4 (Не відомо про захід) та 99 (НЗВ) не
зачитувати!). Відмітьте варіант відповіді 4, якщо респонденту
невідомо про реалізацію відповідного заходу. Увага! Лише одна відповідь у рядку! Мають бути заповненими
відповіді у кожному рядку!
1.7. Зачитайте варіанти відповідей. Зачитайте послідовно
запропонований перелік пільг. Увага! Лише одна відповідь у рядку! Мають бути заповненими
відповіді у кожному рядку!
1.8. Зачитайте послідовно запропонований перелік пільг. Увага! Лише одна відповідь по рядку! (варіант відповіді 99
(НЗВ) не зачитувати!). Мають бути заповненими відповіді по всіх рядках.
1.9. Зачитайте послідовно запропонований перелік пільг. Увага! Лише одна відповідь по рядку! (варіант відповіді 99
(НЗВ) не зачитувати!). Мають бути заповненими відповіді по усіх рядках.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІЙНИХ УЧАСНИКІВ

ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
2.1. Увага! Запитання-фільтр. Якщо вибрано варіант відповіді 2 (Ні) або 99 (НЗВ),
переходьте до запитання 2.7.
2.2. Увага! Запитання-фільтр. Якщо вибрано варіант відповіді 1 (Так), переходьте до
запитання 3.1.
2.3. Увага! Запитання-фільтр. Якщо вибрано варіант відповіді 1 (Так), переходьте до
запитання 2.5. Якщо вибрано варіант відповіді 99 (НЗВ), переходьте до
запитання 4.5.
2.4. Увага! Варіанти відповідей не зачитувати! Лише одна
відповідь. Відмітьте найважливішу причину. Якщо респондент назвав відповідь, відсутню в запропонованому
переліку, запишіть її у рядку "Інше (вкажіть)" і обведіть цифру 7,
яка відповідає цьому варіанту. Увага! Респонденти, які відповідали на запитання 2.4.
переходять до запитання 4.5.
2.5. Зачитайте запропоновані варіанти відповідей послідовно
(варіант відповіді 99 (НЗВ) не зачитувати!) Варіанти заповнення запитання:

=> Респондент назвав варіант відповіді 1, тоді варіанти
відповіді 2 - 5 та 99 не можуть бути зазначені; => Респондент назвав варіанти відповідей 2 - 5, тоді варіанти
відповідей 1 та 99 не можуть бути зазначені; => Респондент назвав варіант відповіді 99, то варіанти
відповідей 1 - 5 не можуть бути зазначені. => Респондент назвав варіант відповіді 1, тоді варіанти
відповіді 2 - 5 та 99 не можуть бути зазначені; => Респондент назвав варіанти відповідей 2 - 5, тоді варіанти
відповідей 1 та 99 не можуть бути зазначені; => Респондент назвав варіант відповіді 99, то варіанти
відповідей 1 - 5 не можуть бути зазначені. Увага! Якщо респондент надав відповідь "1" або відмічено
варіант відповіді "99", переходьте до запитання 4.5.
2.6. Зачитайте послідовно запропонований перелік заходів. Увага! Лише одна відповідь по рядку! (варіант відповіді 99
(НЗВ), не зачитувати!). Мають бути заповненими відповіді по всіх рядках. Увага! Респонденти, які відповідала на запитання 2.6.,
переходить до запитання 4.5.
2.7. Увага! Запитання-фільтр. Якщо вибрано варіант відповіді 2 (Ні) або 99 (НЗВ) -
переходьте до запитання 2.9.
2.8. Передайте респондентові Картку N 1. У запитанні 2.8.
відмітьте коди програм, які назвав респондент. Увага! Якщо респондент назвав будь-які програми, запишіть
варіант відповіді "7". Якщо респондент не зазначив жодної з
програм, то має бути зазначений варіант відповіді 99 (НЗВ)
(варіант відповіді 99 (НЗВ) не зачитувати!).
2.9. Увага! Запитання-фільтр. Якщо обрано варіант відповіді 1 (Так), переходьте до
запитання 4.5.
2.10. Зачитайте запропоновані варіанти відповідей послідовно
(варіанти відповіді 7 (Інше) та 99 (НЗВ) не зачитуйте!). Запишіть
УСІ відповіді респондента. Якщо респондент назвав відповідь, відсутню в запропонованому
переліку, запишіть її у рядку "Інше (вкажіть)" і обведіть цифру 7,
яка відповідає обраному варіанту. Якщо респондент не назвав жодної з причин, позначте варіант
відповіді 99 (НЗВ).
III. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПРОГРАМИ

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
3.1. Передайте респондентові Картку N 1. У запитанні 3.1.
відмітьте коди програм, які назвав респондент. Увага! Якщо
респондент назвав будь-яку із запропонованих програм, то варіант
відповіді 99 (НЗВ) не може бути зазначений, і навпаки (варіант
відповіді 99 (НЗВ) не зачитувати!). Якщо вибрано варіант
відповіді 99 (НЗВ), переходьте до Запитання 4.5.
3.2. Задайте це запитання по черзі по кожній з програм,
названих респондентом у відповіді на запитання 3.1. (варіант
відповіді 99 (НЗВ) не зачитувати!) Лише одна відповідь по кожній з програм! Увага! Наступне запитання 3.3. ставте по тих програмах, по
яких обрано варіанти відповіді "2" або "3", або "4", або "5". Увага, запитання 3.3. НЕ СТАВИТЬСЯ у випадках: - Якщо респондент по якійсь із програм надав відповідь "1" -
повністю задоволений, по цій програмі переходьте до Запитання 3.4. - Якщо респондент по якійсь із програм не може надати
відповідь (варіант 99 (НЗВ) / по цій програмі також переходьте
Запитання 3.4. - Якщо по всіх програмах надано відповідь "1" - повністю
задоволений, переходьте одразу до Запитання 3.4. - Якщо по всіх програмах не надано відповіді (варіант 99
(НЗВ) переходьте одразу до Запитання 3.4.
3.3. Ставиться по кожній з програм, по якій у попередньому
запитанні вибрано варіант відповідей "2" або "3", або "4", або "5"
(варіант відповіді 99 (НЗВ) не зачитувати!). Поставте запитання за відповідними програмами. Можливо
декілька варіантів відповіді по кожній з програм! Якщо респондент не вибрав жоден з запропонованих варіантів
відповіді, але має додатковий власний варіант відповіді, позначте
варіант "Інше" та запишіть, що саме зазначив респондент. Якщо респондент не вибрав жоден із запропонованих варіантів
відповіді і не має власного варіанту відповіді, позначте варіант
відповіді 99 (НЗВ).
3.4. Увага! Запитання ставиться по кожній з програм, які
респондент назвав у відповіді на запитання 3.1. Лише одна
відповідь по кожній з програм! (варіант відповіді 99 (НЗВ) не
зачитувати!).
3.5. Увага! Запитання ставиться по кожній з програм, які
респондент назвав у відповіді на запитання 3.1. Лише одна
відповідь по кожній з програм! (варіант відповіді 99 (НЗВ) не
зачитувати!).
3.6. Увага! Запитання ставиться по кожній з програм, які
респондент назвав у відповіді на запитання 3.1. Лише одна
відповідь по кожній з програм! (варіант відповіді 99 (НЗВ) не
зачитувати!).
IV. ДОСТУПНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
4.1. Задайте запитання по кожній з програм (варіант
відповіді 99 (НЗВ) не зачитувати!). Можливо декілька відповідей відповідь по кожній з програм! Увага! Якщо по кожній з програм респондент не надав відповіді
або йому важко відповісти (відмічено всі варіанти відповіді 99
(НЗВ)), переходьте до запитання 4.5.
4.2. Задайте запитання по кожній з програм послідовно
(варіант відповіді 99 (НЗВ) не зачитувати!). Увага! Лише одна відповідь по кожній з програм!
4.3. Увага! Запитання ставиться в цілому відносно програм,
названих респондентом у запитанні 3.1. Лише одна відповідь!
(варіант відповіді 99 (НЗВ) не зачитувати!). Мають бути заповнені
відповіді у кожному рядку!
4.4. Передайте респондентові Картку N 2. Запропонуйте
респондентові оцінити за стандартною п'ятибальною шкалою кожне
твердження для кожної з програм послідовно. Увага! В таблиці не повинно лишитися незаповнених рядків!
Якщо респондент не може надати відповідь, оцінити твердження або
йому важко відповісти, позначте варіант відповіді 99 (НЗВ).
4.5. Один варіант відповіді! (варіант відповіді 99 НЗВ не
зачитувати!) Довідково: інформація щодо респондента, який надав відповіді.
5.1. Згідно з Контрольною карткою ОУЖД запишіть код особи,
яка надавала відповідь. Закінчення інтерв'ю. Подякуйте респондентові за надані
відповіді та допомогу в оцінці ефективності соціальних програм. Звітність Фахівця з інтерв'ювання. Фахівець з інтерв'ювання
здає супервайзеру коректно заповнені та візуально перевірені
анкети 24 грудня 2009 року. Фахівець з інтерв'ювання здає супервайзеру заповнений звіт
про хід опитування та лист контролю якості польових робіт. Увага! При відмові респондента від інтерв'ю необхідно
обов'язково вказати причину відмови у звіті! Увага! Будь ласка, обов'язково фіксуйте контактні дані
респондентів, яких Ви опитали.
БАЖАЄМО УСПІШНОЇ РОБОТИ!

Додаток 3

до Методологічних положень

стандартного модульного

опитування домогосподарств

щодо ефективності програм

соціальної допомоги,

затверджених

наказом Держкомстату

30.12.2009 N 510

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНИХ РЕФОРМ

УКРАЇНИ

Вибіркове опитування домогосподарств

щодо ефективності програм соціальної допомоги__________________________________________________________________
------- ---- ------------- ------- ------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------- ---- ------------- ------- -------------
регіон тип номер ПТОВ код фахівця порядковий номер

населеного (ВТОВ) з інтерв'ювання домогосподарства

пункту
Шановні господарі!

Державний комітет статистики України разом

з Міністерством праці та соціальної політики України

за підтримки проекту Світового банку "Удосконалення

системи соціальної допомоги" проводять опитування

щодо ефективності програм соціальної допомоги. Надані

Вами відповіді допоможуть у майбутньому приймати

рішення для поліпшення ефективності та дієвості

програм соціальної допомоги для тих, хто її потребує.
------------------------------------------------------------------ | ------- ------- ------- | |ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ'Ю: | | | | | | | | | | | ------- ------- ------- | | число місяць рік | | | | ------- ------- ------- ------- | |ПОЧАТОК | | | | | | ЗАКІНЧЕННЯ | | | | | | | |ІНТЕРВ'Ю: ------- ------- ІНТЕРВ'Ю: ------- ------- | | год. хв. год. хв. | |----------------------------------------------------------------| |РЕЗУЛЬТАТИ ВІЗИТІВ У ДОМОГОСПОДАРСТВО: | |----------------------------------------------------------------| | | Перший | Другий | Третій | | | візит | візит | візит | |--------------------------------+---------+----------+----------| |Інтерв'ю проведено ____________ | 1 | 1 | 1 | |--------------------------------+---------+----------+----------| |Відмова від інтерв'ю __________ | 2 | 2 | 2 | |--------------------------------+---------+----------+----------| |Відсутність господарів ________ | 3 | 3 | 3 | |--------------------------------+---------+----------+----------| |Інтерв'ю перенесено ___________ | 4 | 4 | 4 | ------------------------------------------------------------------
I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА --- 1.1. Які програми соціальної допомоги Ви знаєте? ---
=> Запропонуйте респондентові Картку N 1 та обведіть коди
програм, які назвав респондент.
------------------------------------------------------------------ | Назва програми | Коди | Варіанти | | | | програм | відповіді | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |Допомога по догляду за дитиною | N 1 | 1 | | |до досягнення нею трирічного віку | | | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |Допомога при народженні дитини | N 2 | 2 | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |Субсидія для відшкодування витрат | N 3 | 3 | | |на оплату житлово-комунальних | | | | |послуг, на придбання скрапленого | | | | |газу, твердого та рідкого пічного | | | | |побутового палива | | | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |Допомога на дітей одиноким матерям| N 4 | 4 | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |Державна соціальна допомога | N 5 | 5 | | |малозабезпеченим сім'ям | | | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |Державна соціальна допомога | N 6 | 6 | | |інвалідам з дитинства | | | | |та дітям-інвалідам | | | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |Не знаю жодної з перелічених, | | 15 |-> 1.4.| |але маю загальну уяву про систему | | | | |соціальної допомоги | | | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |НЗВ | | 99 |-> 1.7.| ------------------------------------------------------------------
=> Можливий один з трьох варіантів заповнення: коди програм з
Картки N 1, або "15", або код "99".
1.2. Що саме Вам відомо про ці програми соціальної
допомоги? | v
=> Мають бути заповненими відповіді по всіх Програмах,
відмічених у запитанні 1.1.!
=> Якщо респондент зазначив "Інше", вкажіть, що саме.
------------------------------------------------------------------------- | | Програма | | |-----------------------------------------------| | | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 | N 6 | | |-------+-------+-------+-------+-------+-------| | |Так| Ні|Так| Ні|Так| Ні|Так| Ні|Так| Ні|Так| Ні| |-----------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| |1. Кому та за яких умов| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |надається допомога | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| |2. Куди звернутися для | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |призначення допомоги | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| |3. Які документи | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |подавати | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| |4. Орієнтовні розміри | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |окремих видів допомоги | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---| |5. Інше (вкажіть) ____ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -------------------------------------------------------------------------
=> На запитання 1.3. - 1.6. запропонуйте респондентові
надавати відповіді щодо відомих йому програм у цілому.
1.3. З яких джерел Ви отримуєте інформацію про програми
соціальної допомоги, які Ви знаєте? | v
=> Можливі декілька варіантів відповідей!
------------------------------------------------------------------ |Від працівників органів соціального захисту __________ | 1 | |-------------------------------------------------------+--------| |В органах місцевої влади _____________________________ | 2 | |-------------------------------------------------------+--------| |У медичних закладах __________________________________ | 3 | |-------------------------------------------------------+--------| |Від родичів, колег, друзів, сусідів __________________ | 4 | |-------------------------------------------------------+--------| |Із засобів масової інформації (телебачення, преса, | 5 | |радіо) _______________________________________________ | | |-------------------------------------------------------+--------| |Інтернет _____________________________________________ | 6 | |-------------------------------------------------------+--------| |Інше (вкажіть) _______________________________________ | 7 | |-------------------------------------------------------+--------| |НЗВ __________________________________________________ | 99 | ------------------------------------------------------------------
1.4. З Вашої точки зору, соціальна допомога надається саме
тим, хто її потребує? | v
=> Можливий лише один варіант відповіді!
------------------------------------------------------------------ |Так, цілком __________________________________________ | 1 | |-------------------------------------------------------+--------| |Скоріше так __________________________________________ | 2 | |-------------------------------------------------------+--------| |Частково так, частково ні ____________________________ | 3 | |-------------------------------------------------------+--------| |Скоріше ні ___________________________________________ | 4 | |-------------------------------------------------------+--------| |Зовсім ні ____________________________________________ | 5 | |-------------------------------------------------------+--------| |НЗВ __________________________________________________ | 99 | ------------------------------------------------------------------
1.5. Оцініть, будь ласка, які зміни Ви відчули у системі
соціальної допомоги за останні два роки? | v
=> Можливий лише один варіант відповіді!
------------------------------------------------------------------ |Значно поліпшилася ________________________ | 1 | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Дещо поліпшилася __________________________ | 2 | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Залишилася без змін _______________________ | 3 | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Дещо погіршилася __________________________ | 4 | | |--------------------------------------------+--------+----------| |Значно погіршилася ________________________ | 5 | | |--------------------------------------------+--------+----------| |НЗВ _______________________________________ | 99 |-> 1.7. | ------------------------------------------------------------------
1.6. З 2006 року уряд проводить низку заходів з метою
вдосконалення системи соціальної допомоги. Якщо Вам відомо про
які-небудь із цих заходів, оцініть їх, будь ласка: | v
=> Можливий лише один варіант відповіді у рядку!
=> Мають бути заповненими відповіді у кожному рядку!
------------------------------------------------------------------ | |Поліпшили| Не |Погіршили|Не відомо| НЗВ | | | |вплинули| |про захід| | |-------------------+---------+--------+---------+---------+-----| |1. Збільшення | 1 | 2 | 3 | 4 | 99 | |розмірів допомоги | | | | | | |-------------------+---------+--------+---------+---------+-----| |2. Спрощення | 1 | 2 | 3 | 4 | 99 | |процедури подання | | | | | | |документів | | | | | | |(можливість | | | | | | |отримання всіх | | | | | | |видів допомоги під | | | | | | |час одного | | | | | | |звернення, на | | | | | | |підставі одного | | | | | | |пакета документів | | | | | | |за принципом | | | | | | |"єдиного вікна") | | | | | | |-------------------+---------+--------+---------+---------+-----| |3. Прискорення | 1 | 2 | 3 | 4 | 99 | |розгляду поданих | | | | | | |документів на | | | | | | |отримання допомоги | | | | | | |-------------------+---------+--------+---------+---------+-----| |4. Покращення | 1 | 2 | 3 | 4 | 99 | |інформування | | | | | | |населення щодо | | | | | | |правил та умов | | | | | | |надання | | | | | | |соціальної допомоги| | | | | | |-------------------+---------+--------+---------+---------+-----| |5. Поліпшення | 1 | 2 | 3 | 4 | 99 | |умов прийому | | | | | | |громадян за | | | | | | |рахунок ремонту та | | | | | | |обладнання | | | | | | |приміщень | | | | | | ------------------------------------------------------------------
1.7. Чи вважаєте Ви, що існуюча система пільг є справедливою
(тобто чи отримують пільги саме ті люди, які потребують соціальної
підтримки)? | v
=> Можлива лише одна відповідь у рядку!
=> Мають бути заповненими відповіді у кожному рядку!
------------------------------------------------------------------ | | Цілком | Недостатньо|Несправедливою| НЗВ | | |справедливою|справедливою| | | |-----------------+------------+------------+--------------+-----| |1. Пільги на | 1 | 2 | 3 | 99 | |житлово- | | | | | |комунальні | | | | | |послуги та паливо| | | | | |-----------------+------------+------------+--------------+-----| |2. Пільги на | 1 | 2 | 3 | 99 | |абонентську плату| | | | | |за телефон | | | | | |-----------------+------------+------------+--------------+-----| |3. Пільги на | 1 | 2 | 3 | 99 | |плату за проїзд | | | | | |громадським | | | | | |транспортом | | | | | |-----------------+------------+------------+--------------+-----| |4. Пільги на | 1 | 2 | 3 | 99 | |плату за ліки | | | | | |-----------------+------------+------------+--------------+-----| |5. Пільги на | 1 | 2 | 3 | 99 | |санаторно- | | | | | |курортне | | | | | |лікування | | | | | |-----------------+------------+------------+--------------+-----| |6. Пільги на | 1 | 2 | 3 | 99 | |зубопротезування | | | | | ------------------------------------------------------------------
1.8. Чи вважаєте Ви доцільним замінити пільги на грошові
виплати? | v
=> Можлива лише одна відповідь у рядку!
=> Мають бути заповненими відповіді у кожному рядку!
------------------------------------------------------------------ | | Так | Ні | НЗВ | |------------------------------------------+------+------+-------| |1. На житлово-комунальні послуги та паливо| 1 | 2 | 99 | |------------------------------------------+------+------+-------| |2. На абонентську плату за телефон | 1 | 2 | 99 | |------------------------------------------+------+------+-------| |3. На плату за проїзд громадським | 1 | 2 | 99 | |транспортом | | | | |------------------------------------------+------+------+-------| |4. На плату за ліки | 1 | 2 | 99 | |------------------------------------------+------+------+-------| |5. На санаторно-курортне лікування | 1 | 2 | 99 | |------------------------------------------+------+------+-------| |6. На зубопротезування | 1 | 2 | 99 | ------------------------------------------------------------------
1.9. Чи підтримуєте Ви надання пільг залежно від рівня
доходів громадян? | v
=> Можлива лише одна відповідь у рядку!
=> Мають бути заповненими відповіді у кожному рядку!
------------------------------------------------------------------ | | Так | Ні | НЗВ | |------------------------------------------+------+------+-------| |1. На житлово-комунальні послуги та паливо| 1 | 2 | 99 | |------------------------------------------+------+------+-------| |2. На абонентську плату за телефон | 1 | 2 | 99 | |------------------------------------------+------+------+-------| |3. На плату за проїзд громадським | 1 | 2 | 99 | |транспортом | | | | |------------------------------------------+------+------+-------| |4. На плату за ліки | 1 | 2 | 99 | |------------------------------------------+------+------+-------| |5. На санаторно-курортне лікування | 1 | 2 | 99 | |------------------------------------------+------+------+-------| |6. На зубопротезування | 1 | 2 | 99 | ------------------------------------------------------------------
=> Для респондентів, які на запитання 1.7. перейшли з
запитання 1.1. -> 4.5.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІЙНИХ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМ

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
2.1. Чи маєте Ви або члени Вашого домогосподарства зараз або
мали у який-небудь період протягом останніх двох років право на
отримання будь-якої державної соціальної допомоги? --- ---
------------------------------------------------------------------ |Так ______________________________________ | 1 | | |-------------------------------------------+------+-------------| |Ні _______________________________________ | 2 |-> 2.7. | |-------------------------------------------+------+-------------| |НЗВ ______________________________________ | 99 |-> 2.7. | ------------------------------------------------------------------
2.2. Чи отримуєте або отримували Ви або члени Вашого
домогосподарства будь-яку державну соціальну допомогу протягом
двох останніх років? --- ---
------------------------------------------------------------------ |Так ______________________________________ | 1 |-> 3.1. | |-------------------------------------------+------+-------------| |Ні _______________________________________ | 2 | | |-------------------------------------------+------+-------------| |НЗВ ______________________________________ | 99 | | ------------------------------------------------------------------
2.3. Чи зверталися Ви або члени Вашого домогосподарства до
відповідних органів для оформлення державної соціальної допомоги
протягом останніх двох років? --- ---
------------------------------------------------------------------ |Так ______________________________________ | 1 |-> 2.5. | |-------------------------------------------+------+-------------| |Ні _______________________________________ | 2 | | |-------------------------------------------+------+-------------| |НЗВ ______________________________________ | 99 |-> 4.5. | ------------------------------------------------------------------
2.4. З яких причин Ви або члени Вашого домогосподарства не
зверталися за допомогою, на яку маєте право? --- ---
=> Можлива лише одна відповідь!
------------------------------------------------------------------ |Не маю потреби у допомозі ________________________ | 1 | |---------------------------------------------------+------------| |Розмір допомоги є замалим ________________________ | 2 | |---------------------------------------------------+------------| |Не маю можливості для оформлення повного пакета | 3 | |документів або процедура оформлення є надто | | |складною _________________________________________ | | |---------------------------------------------------+------------| |Незручно, відчуваю дискомфорт від необхідності | 4 | |звертатися за допомогою __________________________ | | |---------------------------------------------------+------------| |Тільки плануємо звернутися _______________________ | 5 | |---------------------------------------------------+------------| |Незручне розташування або незручний графік роботи | 6 | |органів соціального захисту ______________________ | | |---------------------------------------------------+------------| |Інше (вкажіть) ___________________________________ | 7 | |---------------------------------------------------+------------| |НЗВ ______________________________________________ | 99 | ------------------------------------------------------------------
=> Перехід на запитання -> 4.5.
2.5. Чи було Вам або членам Вашого домогосподарства
відмовлено у призначені допомоги, за якою звернулися? | v
=> Можливі декілька варіантів відповідей!
------------------------------------------------------------------ |Ні, завершуємо оформлення допомоги __________ | 1 |-> 4.5. | |----------------------------------------------+--------+--------| |Так, було за причинами: | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Несвоєчасне подання документів ______________ | 2 | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Пакет документів був неповним _______________ | 3 | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Рівень доходів не давав права на призначення | 4 | | |допомоги ____________________________________ | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Не відповідали іншим (крім рівнів доходів) | 5 | | |критеріям ___________________________________ | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |НЗВ _________________________________________ | 99 |-> 4.5. | ------------------------------------------------------------------
=> Можливий один з трьох варіантів заповнення: код "1", або
декілька з кодів "2 - 5", або код "99".
2.6. Чи вдавалися Ви або члени Вашого домогосподарства до
таких заходів у зв'язку з відмовою у призначені допомоги, за якою
звернулися: | v
=> Можлива лише одна відповідь у рядку!
------------------------------------------------------------------ | | Так | Ні | НЗВ | |----------------------------------------+-------+------+--------| |1. Подавав апеляцію або скаргу | 1 | 2 | 99 | |----------------------------------------+-------+------+--------| |2. Намагався дооформити всі необхідні | 1 | 2 | 99 | |документи | | | | ------------------------------------------------------------------
=> Перехід на запитання -> 4.5.
2.7. Чи відчуваєте Ви або члени Вашого домогосподарства
потребу в отриманні будь-якої державної соціальної допомоги? --- ---
------------------------------------------------------------------ |Так ___________________________________ | 1 | | |----------------------------------------+--------+--------------| |Ні ____________________________________ | 2 |-> 2.9. | |----------------------------------------+--------+--------------| |НЗВ ___________________________________ | 99 |-> 2.9. | ------------------------------------------------------------------
2.8. Якої саме державної соціальної допомоги потребуєте Ви
або члени Вашого домогосподарства? --- ---
=> Запропонуйте респондентові Картку N 1 та запишіть коди
програм, які зазначив респондент!
------------------------------------------------------------------ | Назва програми | Коди | Варіанти | | |програм | відповіді | |-----------------------------------------+--------+-------------| |Допомога по догляду за дитиною до | N 1 | 1 | |досягнення нею трирічного віку | | | |-----------------------------------------+--------+-------------| |Допомога при народженні дитини | N 2 | 2 | |-----------------------------------------+--------+-------------| |Субсидія для відшкодування витрат на | N 3 | 3 | |оплату житлово-комунальних послуг, на | | | |придбання скрапленого газу, твердого та | | | |рідкого пічного побутового палива | | | |-----------------------------------------+--------+-------------| |Допомога на дітей одиноким матерям | N 4 | 4 | |-----------------------------------------+--------+-------------| |Державна соціальна допомога | N 5 | 5 | |малозабезпеченим сім'ям | | | |-----------------------------------------+--------+-------------| |Державна соціальна допомога інвалідам з | N 6 | 6 | |дитинства та дітям-інвалідам | | | |-----------------------------------------+--------+-------------| |Будь-якої іншої програми | | 7 | |-----------------------------------------+--------+-------------| |НЗВ | | 99 | ------------------------------------------------------------------
=> Можливі три варіанти заповнення: коди програм з Картки N
1, варіант відповіді "7", або код 99".
2.9. Якби Ви або члени Вашого домогосподарства мали право на
отримання державної соціальної допомоги, чи стали б займатися її
оформленням? --- ---
------------------------------------------------------------------ |Так ____________________________________ | 1 |-> 4.5. | |-----------------------------------------+--------+-------------| |Ні _____________________________________ | 2 | | |-----------------------------------------+--------+-------------| |НЗВ ____________________________________ | 99 | | ------------------------------------------------------------------
2.10. Якими є головні причини, через які Ви не стали б
звертатися за соціальною допомогою? | v
=> Можливі декілька варіантів відповідей!
------------------------------------------------------------------ |Не маю потреби у допомозі ____________________________ | 1 | |-------------------------------------------------------+--------| |Розмір допомоги є замалим ____________________________ | 2 | |-------------------------------------------------------+--------| |Не маю можливості для оформлення повного пакету | 3 | |документів, або процедура оформлення є надто складною | | |______________________________________________________ | | |-------------------------------------------------------+--------| |Незручно, відчуваю дискомфорт від необхідності | 4 | |звертатися за допомогою ______________________________ | | |-------------------------------------------------------+--------| |Незручне розташування або незручний графік роботи | 5 | |органів соціального захисту __________________________ | | |-------------------------------------------------------+--------| |Сподіваюсь на те, що найближчим часом самостійно вийду | 6 | |із скрутного становища _______________________________ | | |-------------------------------------------------------+--------| |Інше (вкажіть) _______________________________________ | 7 | |-------------------------------------------------------+--------| |НЗВ __________________________________________________ | 99 | ------------------------------------------------------------------
=> Перехід на запитання -> 4.5.
III. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПРОГРАМАМИ

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
3.1. Учасниками яких програм державної соціальної допомоги є
Ви або члени Вашого домогосподарства протягом останніх двох
років? --- ---
=> Запропонуйте респондентові Картку N 1 та обведіть коди
програм, які назвав респондент!
------------------------------------------------------------------ | Назва програми | Коди | Варіанти | | | | програм | відповіді | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |Допомога по догляду за дитиною | N 1 | 1 | | |до досягнення нею трирічного віку | | | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |Допомога при народженні дитини | N 2 | 2 | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |Субсидії для відшкодування витрат | N 3 | 3 | | |на оплату житлово-комунальних | | | | |послуг, на придбання скрапленого | | | | |газу, твердого та рідкого пічного | | | | |побутового палива | | | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |Допомога на дітей одиноким матерям| N 4 | 4 | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |Державна соціальна допомога | N 5 | 5 | | |малозабезпеченим сім'ям | | | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |Державна соціальна допомога | N 6 | 6 | | |інвалідам з дитинства | | | | |та дітям-інвалідам | | | | |----------------------------------+---------+-----------+-------| |НЗВ | | 99 |-> 4.5.| ------------------------------------------------------------------
=> Можливі два варіанти заповнення: коди програм з Картки N 1
або код "99".
3.2. Як би Ви оцінили ступінь задоволення якістю надання
державної соціальної допомоги? | v
=> Запишіть відповіді по кожній з програм, які респондент
назвав у запитанні 3.1.
=> Можлива лише одна відповідь по кожній з програм!
------------------------------------------------------------------- | | Програма | | | |-----------------------------------+-------| | | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 | N 6 | | |---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |Повністю задоволений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |-> 3.4.| |---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |Скоріше задоволений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |Важко визначитись | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |Скоріше незадоволений| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |Зовсім незадоволений | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------| |НЗВ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |-> 3.4.| -------------------------------------------------------------------
=> Якщо респондент на запитання 3.2. по всіх програмах
відповів "1 - повністю задоволений" або відмічено всі відповіді
"НЗВ", запитання 3.3. йому не ставиться, переходьте до
запитання -> 3.4.
Якщо по окремих програмах респондент надав будь-яку іншу
відповідь, крім "1 - повністю задоволений", поставте йому
запитання 3.3. по цих програмах.
3.3. Якими є основні причини неповної задоволеності якістю
надання державної соціальної допомоги? | v
=> Можливі декілька варіантів відповідей по кожній програмі!
=> Якщо респондент зазначив "Інше", вкажіть, що саме.
------------------------------------------------------------------ | | Програма | | |-----------------------------| | |N 1 |N 2 |N 3 |N 4 |N 5 |N 6 | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |1. Відсутність інформації про | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |право на допомогу або порядок її | | | | | | | |отримання | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |2. Тривала процедура збору та | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |оформлення документів | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |3. Занадто великі черги при | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |оформленні документів | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |4. Низький професіоналізм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |персоналу, помилки у роботі, | | | | | | | |ставлення до відвідувачів | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |5. Затримка призначених виплат | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |6. Малий розмір допомоги | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |7. Інше (вкажіть) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |----------------------------------+----+----+----+----+----+----| |8. НЗВ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ------------------------------------------------------------------
3.4. Як призначена соціальна допомога вплинула на рівень
добробуту Вашого домогосподарства? | v
=> Запишіть відповіді по кожній з програм, які респондент
назвав у запитанні 3.1.
=> Можлива лише одна відповідь по кожній з програм!
------------------------------------------------------------------ | | Програма | | |-----------------------------------| | | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 | N 6 | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Суттєво підвищила | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Підвищила певною мірою | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Ніяк не вплинула | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |НЗВ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ------------------------------------------------------------------
3.5. Як часто виникали затримки з отриманням соціальної
допомоги? | v
=> Запишіть відповіді по кожній з програм, які респондент
назвав у запитанні 3.1.
=> Можлива лише одна відповідь по кожній з програм!
------------------------------------------------------------------ | | Програма | | |-----------------------------------------------------| | | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 | N 6 | |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Часто | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Іноді | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Ніколи | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |НЗВ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ------------------------------------------------------------------
3.6. Скільки часу Вам знадобилося, щоб оформити допомогу, яку
Ви отримуєте (від моменту першого відвідування центру до моменту
призначення допомоги)? | v
=> Запишіть відповіді по кожній з програм, які респондент
назвав у запитанні 3.1.
=> Можлива лише одна відповідь по кожній з програм!
------------------------------------------------------------------ | Тривалість оформлення | Програма | | допомоги |-----------------------------------| | | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 | N 6 | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |До 2 тижнів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Від 2 до 4 тижнів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Від 4 до 8 тижнів | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Від 8 тижнів і більше | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |НЗВ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ------------------------------------------------------------------
IV. ДОСТУПНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
4.1. З якої причини Ви або члени Вашого домогосподарства
зверталися до органів соціального захисту за останні два роки? | v
=> Запишіть відповіді по кожній з програм, які респондент
назвав у запитанні 3.1.
=> Можливі декілька відповідей по кожній з програм!
------------------------------------------------------------------ | | Програма | | |-----------------------------------| | | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 | N 6 | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Це було перше звернення | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |за отриманням допомоги | | | | | | | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Звернення для продовження | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |допомоги | | | | | | | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |Повторне звернення на | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |призначення допомоги через | | | | | | | |відмову у попередні рази | | | | | | | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |НЗВ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ------------------------------------------------------------------
=> Якщо у запитанні 4.1. відмічено всі відповіді
"НЗВ" -> 4.5.
4.2. Чи була у Вас або членів Вашого домогосподарства
можливість подати заяву на призначення вищезазначених видів
соціальної допомоги на підставі єдиного пакета документів ("єдине
вікно")? --- ---
=> Запишіть відповіді по кожній з програм, які респондент
назвав у запитанні 3.1.
=> Можлива лише одна відповідь по кожній з програм!
------------------------------------------------------------------ | | Програма | | |-----------------------------------------------------| | | N 1 | N 2 | N 3 | N 4 | N 5 | N 6 | |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Так | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Ні | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |НЗВ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ------------------------------------------------------------------
4.3. Чи були зрозумілими такі відомості щодо призначення
допомоги після першого візиту до органів соціального захисту? | v
=> Запропонуйте респондентові надавати відповіді в цілому по
програмах, які він назвав у запитанні 3.1.
=> Можлива лише одна відповідь у рядку!
=> Мають бути заповненими відповіді у кожному рядку!
------------------------------------------------------------------ | |Так |Частково| Ні |НЗВ | |----------------------------------------+----+--------+----+----| |Кому і за яких умов надається допомога | 1 | 2 | 3 | 99 | |----------------------------------------+----+--------+----+----| |Які документи і куди слід подавати | 1 | 2 | 3 | 99 | |----------------------------------------+----+--------+----+----| |Розмір допомоги, за якою Ви звертаєтеся | 1 | 2 | 3 | 99 | |----------------------------------------+----+--------+----+----| |Строк, на який призначається допомога | 1 | 2 | 3 | 99 | ------------------------------------------------------------------
4.4. Оцініть за 5-бальною шкалою такі характеристики
доступності органів соціального захисту щодо оформлення допомоги:
(1 - дуже погано, 2 - погано, 3 - задовільно, 4 -добре, 5 - дуже
добре, 99 - НЗВ) --- ---
=> Запропонуйте респондентові надавати відповіді в цілому по
програмах, які він назвав у запитанні 3.1.
=> Запропонуйте респондентові Картку N 2.
=> Мають бути заповненими відповіді у кожному рядку!
---------------------------------------------------------------------- | 1 |Легкість вперше територіально знайти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |99| | |відповідні органи соціального захисту | | | | | | | |---+-----------------------------------------+---+---+---+---+---+--| | 2 |Зручність діставатися громадським | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |99| | |транспортом до відповідного органу | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | |---+-----------------------------------------+---+---+---+---+---+--| | 3 |Достатність робочих годин відповідного | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |99| | |органу соціального захисту для вирішення | | | | | | | | |питань щодо оформлення допомоги | | | | | | | |---+-----------------------------------------+---+---+---+---+---+--| | 4 |Відчуття комфорту при перебуванні у | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |99| | |приміщенні відповідних органів | | | | | | | |---+-----------------------------------------+---+---+---+---+---+--| | 5 |Достатність у приміщенні зручних місць | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |99| | |для очікування та оформлення документів | | | | | | | |---+-----------------------------------------+---+---+---+---+---+--| | 6 |Приміщення враховують потреби громадян з | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |99| | |обмеженими можливостями | | | | | | | |---+-----------------------------------------+---+---+---+---+---+--| | 7 |Працівниками відповідних органів | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |99| | |приділено достатньо уваги Вашим потребам | | | | | | | |---+-----------------------------------------+---+---+---+---+---+--| | 8 |Доброзичливе ставлення персоналу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |99| |---+-----------------------------------------+---+---+---+---+---+--| | 9 |Можливість отримання консультації з будь-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |99| | |яких питань щодо отримання допомоги | | | | | | | |---+-----------------------------------------+---+---+---+---+---+--| |10 |Наявність у приміщеннях відповідних | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |99| | |органів інформаційних матеріалів | | | | | | | | |(стендів, буклетів) щодо умов отримання | | | | | | | | |допомоги | | | | | | | |---+-----------------------------------------+---+---+---+---+---+--| |11 |Наявність у приміщеннях відповідних | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |99| | |органів інформаційних матеріалів | | | | | | | | |(стендів, дошок) зі зразками заповнення | | | | | | | | |усіх необхідних документів | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
4.5. Чи вважаєте Ви, що безкоштовна телефонна "гаряча лінія"
з питань призначення соціальної допомоги або надання пільг була б
корисною? --- ---
------------------------------------------------------------------ |Так __________________________________________ | 1 | |-----------------------------------------------+----------------| |Ні ___________________________________________ | 2 | |-----------------------------------------------+----------------| |НЗВ __________________________________________ | 99 | ------------------------------------------------------------------
=> ЗАКІНЧЕННЯ ІНТЕРВ'Ю
Щиро дякуємо за співпрацю!
Довідково: інформація щодо респондента, який надав відповіді.
5.1. Код (згідно з Контрольною карткою ОУЖД):

Додаток 4

до Методологічних положень

стандартного модульного

опитування домогосподарств

щодо ефективності програм

соціальної допомоги,

затверджених

наказом Держкомстату

30.12.2009 N 510

КАРТКА N 1

до запитань 1.1., 2.8., 3.1.

------------------------------------------------------------------ |Які з наведених програм соціальної допомоги Ви знаєте/отримуєте?| |----------------------------------------------------------------| |1. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного | |віку | |----------------------------------------------------------------| |2. Допомога при народженні дитини | |----------------------------------------------------------------| |3. Субсидії для відшкодування витрат на оплату | |житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, | |твердого та рідкого пічного побутового палива | |----------------------------------------------------------------| |4. Допомога на дітей одиноким матерям | |----------------------------------------------------------------| |5. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | |----------------------------------------------------------------| |6. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та | |дітям-інвалідам | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до Методологічних положень

стандартного модульного

опитування домогосподарств

щодо ефективності програм

соціальної допомоги,

затверджених

наказом Держкомстату

30.12.2009 N 510

КАРТКА N 2

до запитання 4.4.

------------------------------------------------------------------ |Оцініть наведені характеристики доступності органів соціального | | захисту щодо оформлення допомоги за 5-бальною шкалою | | (1 - дуже погано, 5 - дуже добре) | |----------------------------------------------------------------| |1. Легкість вперше територіальне знайти відповідні органи | |соціального захисту | |----------------------------------------------------------------| |2. Зручність діставатися громадським транспортом до відповідного| |органу соціального захисту | |----------------------------------------------------------------| |3. Достатність робочих годин відповідного органу соціального | |захисту для вирішення питань щодо оформлення допомоги | |----------------------------------------------------------------| |4. Відчуття комфорту при перебуванні у приміщенні відповідних | |органів | |----------------------------------------------------------------| |5. Достатність у приміщенні зручних місць для очікування та | |оформлення документів | |----------------------------------------------------------------| |6. Приміщення враховують потреби громадян з обмеженими | |можливостями | |----------------------------------------------------------------| |7. Працівниками відповідних органів приділено достатньо уваги | |Вашим потребам | |----------------------------------------------------------------| |8. Доброзичливе ставлення персоналу | |----------------------------------------------------------------| |9. Можливість отримання консультації з будь-яких питань щодо | |отримання допомоги | |----------------------------------------------------------------| |10. Наявність у приміщеннях відповідних органів інформаційних | |матеріалів (стендів, буклетів) щодо умов отримання допомоги | |----------------------------------------------------------------| |11. Наявність у приміщеннях відповідних органів інформаційних | |матеріалів (стендів, дошок) зі зразками заповнення усіх | |необхідних документів | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: