open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Всеукраїнський перепис населення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 51-52, ст.446 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61 }
{ У тексті Закону:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади у галузі статистики" в усіх відмінках замінено словами
"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері статистики" у відповідному відмінку; слова "спеціально уповноважені" в усіх відмінках виключено згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні
основи підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення
(далі - Перепис населення), оброблення, узагальнення, поширення та
використання його результатів і регулює відносини суб'єктів
Перепису населення, визначає їх права, обов'язки та
відповідальність, встановлює гарантії держави щодо захисту
конфіденційної інформації, отриманої у процесі Перепису населення.
Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
домогосподарство - сукупність осіб, які спільно проживають в
одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе
всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю
або частково об'єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть
перебувати у родинних стосунках або стосунках свояцтва, не
перебувати у будь-яких з цих стосунків, або бути і в тих, і в
інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи;
календарний план підготовки і проведення Перепису населення -
перелік основних організаційних заходів для кожного етапу робіт з
Перепису населення з встановленням термінів їх виконання та
визначенням відповідальних виконавців;
Концепція технології оброблення даних Перепису населення -
сукупність принципів та методів оброблення даних Перепису
населення, які забезпечують достовірність та конфіденційність
інформації, надійність та точність виконання робіт у встановлені
терміни;
користувач - юридична або фізична особа, яка використовує
дані Перепису населення;
метод Перепису населення - спосіб отримання даних про
населення;
Перепис населення - періодичне суцільне державне статистичне
спостереження, що включає в себе збирання демографічних і
соціально-економічних даних, які на встановлену дату
характеризують чисельність та склад населення країни, а також
оброблення, узагальнення, поширення та використання його
результатів;
переписний лист - бланк для запису відповідей на зазначені в
ньому запитання програми Перепису населення;
переписна документація - сукупність бланків, які заповнюються
тимчасовим переписним персоналом у процесі підготовки, проведення
Перепису населення та оброблення його результатів. До переписної
документації належать переписні листи, списки проживаючих у
приміщенні, довідки про проходження Перепису населення тощо;
переписний інструментарій - переписна документація та
інструктивні матеріали, які використовуються у процесі підготовки
і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення,
поширення та використання його результатів;
програма Перепису населення - перелік запитань щодо
характеристики фізичних осіб, домогосподарств, а також житлових
приміщень, в яких вони проживають, за ознаками, встановленими
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері статистики; { Абзац одинадцятий статті
1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 )
від 16.10.2012 }
програма розроблення матеріалів Перепису населення - система
угруповань та комбінацій ознак, за допомогою яких первинні
(персональні) дані Перепису населення перетворюються у сукупність
зведених знеособлених і узагальнених величин, що характеризують
чисельність та склад населення;
респондент - фізична особа, яка підлягає опитуванню у процесі
Перепису населення;
тимчасовий переписний персонал - спеціально підготовлені
особи, які залучаються до підготовки і проведення Перепису
населення, оброблення його результатів на терміни, встановлені
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 2. Правова основа Перепису населення
Правовою основою Перепису населення є Конституція України
( 254к/96-ВР ), Закон України "Про державну статистику"
( 2614-12 ), цей Закон, законодавство України про інформацію та
інформатизацію, інші нормативно-правові акти, а також чинні
міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України.
Стаття 3. Мета та підстави для проведення Перепису населення
Метою проведення Перепису населення є отримання достовірних,
об'єктивних та цілісних даних щодо різноманітних характеристик
населення країни в цілому та по кожній
адміністративно-територіальній одиниці для інформаційного
забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного
розвитку, а також розроблення та реалізації виваженої державної
політики з питань народонаселення.
Підставою для проведення Перепису населення є рішення
Кабінету Міністрів України, яке приймається не пізніше ніж за
3 роки до його початку.
Стаття 4. Суб'єкти Перепису населення
До суб'єктів Перепису населення належать:
респонденти - громадяни України, в тому числі ті, що на
встановлену дату Перепису населення перебувають за її межами, а
також іноземці та особи без громадянства, які на встановлену дату
Перепису населення перебувають на території України;
тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які
залучаються до підготовки і проведення Перепису населення,
оброблення, узагальнення, поширення та використання його
результатів;
центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи, їх філії,
відділення, представництва тощо, які залучаються згідно з їх
компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення;
користувачі даних Перепису населення.
Розділ II

ПРОГРАМА І МЕТОД ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ, ОСНОВНІ

МЕТОДОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЙОГО

ПРОВЕДЕННЯ
Стаття 5. Програма Перепису населення
Програму Перепису населення становлять основні первинні
(персональні) дані, збирання яких здійснюється у процесі
проведення Перепису населення.
Такими даними є:
склад та родинні стосунки членів домогосподарства;
стать;
вік;
дата і місце народження;
сімейний стан;
етнічне походження;
мовні ознаки;
громадянство;
освіта;
джерела засобів існування;
зайнятість;
міграційна активність;
житлові умови.
Наведений перелік основних (персональних) даних Перепису
населення може бути скорочений або розширений за рішенням
Верховної Ради України.
Не підлягають включенню до програми Перепису населення
запитання, відповіді на які містять в собі інформацію, що належить
до державної або комерційної таємниці, не призначається для
статистичних цілей або обмежує чи порушує права і свободи людини і
громадянина.
Стаття 6. Методи Перепису населення
Перепис населення здійснюється такими методами:
обходом (безпосереднім відвідуванням) житлових будинків та
житлових приміщень в інших будівлях тимчасовим переписним
персоналом і заповненням ним переписної документації;
отриманням письмових (усних) відповідей респондентів на
запитання згідно з програмою Перепису населення.
У порядку, встановленому законом, можуть бути застосовані
також інші методи Перепису населення.
Заповнення переписної документації здійснюється на підставі
повідомлень, отриманих від респондентів без їх документального
підтвердження.
Стаття 7. Основні методологічно-організаційні принципи

проведення Перепису населення
Основними методологічно-організаційними принципами проведення
Перепису населення є:
регулярність і періодичність Перепису населення, що
забезпечує послідовність і зіставлення отримуваних результатів;
загальність і одномоментність Перепису населення, що
передбачає охоплення опитуванням усіх без винятку респондентів, на
яких поширюється дія цього Закону, і отримання від них даних
за станом на єдиний встановлений момент часу;
єдність програми Перепису населення, а також методів його
проведення і оброблення результатів;
персоніфікованість первинних даних Перепису населення, що
означає отримання інформації безпосередньо від конкретної
фізичної особи, а також самовизначення респондентів щодо
відповідей на запитання програми Перепису населення;
конфіденційність первинних (персональних) даних Перепису
населення, що передбачає забезпечення їх захисту у порядку,
встановленому законом;
централізоване керівництво і координація всіх робіт,
пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення, а також
обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його
результатів.
Виходячи з основних методологічно-організаційних принципів
проведення Перепису населення проект програми Перепису населення
та переписний інструментарій розробляються центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики, з урахуванням узагальнених пропозицій, які надходять
від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у межах їх
компетенції, а також відповідно до вимог міжнародних зобов'язань
України.
Проект програми Перепису населення, переписний
інструментарій, метод Перепису населення, основні організаційні
заходи щодо його здійснення, а також Концепція технології
оброблення даних Перепису населення опрацьовуються у процесі
проведення пробних переписів населення в одній або декількох
адміністративно-територіальних одиницях у терміни, встановлені
Кабінетом Міністрів України. Після обговорення результатів пробних
переписів населення і досягнення узгодженості із центральними і
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, відповідними науковими установами, організаціями
програма Перепису населення і переписний інструментарій,
календарний план підготовки і проведення Перепису населення, метод
Перепису населення, Концепція технології оброблення даних Перепису
населення та програма розроблення матеріалів Перепису населення
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері статистики. Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Розділ III

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕПИСУ

НАСЕЛЕННЯ, ОБРОБЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ПОШИРЕННЯ

ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ
Стаття 8. Повноваження органів, що залучаються до підготовки

і проведення Перепису населення, оброблення,

узагальнення, поширення та використання

його результатів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики, здійснює керівництво всіма роботами,
пов'язаними з підготовкою Перепису населення, забезпечує
проведення Перепису населення, крім окремих його категорій, а
також оброблення, узагальнення, поширення та використання
результатів Перепису населення.
У встановленому порядку та у визначені терміни центральні
органи виконавчої влади в межах їх компетенції здійснюють:
підготовку та проведення перепису військовослужбовців, осіб,
які перебувають у місцях позбавлення волі, осіб, які знаходяться
на закритих територіях, тощо;
перепис громадян України, які у період проведення Перепису
населення перебувають за її межами, у тому числі працюють у
дипломатичних представництвах та консульських установах України,
членів їх домогосподарств;
перепис осіб, які постійно перебувають у закладах охорони
здоров'я та закладах соціального призначення.
центральні органи виконавчої влади в межах їх компетенції
забезпечують:
виділення необхідних матеріально-технічних ресурсів,
передбачення цільового виділення коштів у видатках проекту
Державного бюджету України, фінансування робіт, пов'язаних з
проведенням Перепису населення протягом всього терміну їх
виконання;
у встановленому порядку та у визначені терміни необхідною
кількістю картографічних матеріалів;
створення безпечних умов роботи тимчасового переписного
персоналу та збереження переписної документації;
сприяння комплектуванню тимчасового переписного персоналу
особами з числа непрацюючого населення, які зареєстровані в
державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу; { Абзац
п'ятий частини третьої статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
безперебійне прийняття та термінову доставку вантажів,
призначених для здійснення підготовки і проведення Перепису
населення, оброблення його результатів;
гарантоване забезпечення проїзними квитками осіб, що
здійснюють підготовку і проведення Перепису населення;
у встановленому порядку та у визначені терміни створення
належних умов для перепису пасажирів у поїздах та міжміських
автобусах далекого слідування, міжнародних туристських автобусах
незалежно від їх відомчої підпорядкованості, на суднах, на
залізничних, річкових і морських вокзалах, пристанях, автобусних
станціях та в аеропортах;
безперебійну роботу телефонного зв'язку та позачергове
прийняття і доставку поштово-телеграфної кореспонденції, посилок,
бандеролей та електронної пошти, необхідних для здійснення
підготовки і проведення Перепису населення, оброблення його
результатів. Усі зазначені відправлення обробляються у порядку,
встановленому для урядових поштово-телеграфних відправлень;
спеціальне тематичне інформування з метою привернення уваги
громадськості до Перепису населення.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування забезпечують:
визначення і уточнення переліку та меж міських населених
пунктів та упорядкування в них назв вулиць, провулків тощо,
нумерації кварталів, будинків та квартир;
проведення перевірки правильності і повноти обліку населення;
тимчасовий переписний персонал та інших працівників,
залучених до підготовки і проведення Перепису населення та
оброблення його результатів, приміщеннями, обладнаними необхідними
меблями та інвентарем, а також засобами зв'язку, транспорту тощо;
сприяння у доборі та навчанні тимчасового переписного
персоналу.

{ Частину п'яту статті 8 виключено на підставі Закону
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

{ Частину шосту статті 8 виключено на підставі Закону
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 9. Тимчасовий переписний персонал
Для підготовки і проведення Перепису населення та оброблення
його результатів залучається тимчасовий переписний персонал -
громадяни України, які досягли 18 років, із числа працюючого та
непрацюючого населення.
За особами, які залучаються за їх згодою до виконання робіт,
пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення та
обробленням його результатів, зберігається середній заробіток за
місцем основної роботи або стипендія за місцем навчання на
терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України для
виконання таких робіт.
Виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням
Перепису населення та обробленням його результатів, особами з
числа непрацюючого населення, які зареєстровані у службі
зайнятості як такі, що шукають роботу, вважається як виконання
оплачуваних громадських робіт. За такими особами на період
підготовки і проведення Перепису населення та оброблення його
результатів зберігаються статус безробітного та виплата допомоги
по безробіттю.
Порядок оплати праці тимчасового переписного персоналу
визначається Кабінетом Міністрів України.
Особам, які залучаються до підготовки і проведення Перепису
населення, видаються відповідні посвідчення.
Стаття 10. Фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою і

проведенням Перепису населення, обробленням,

узагальненням, поширенням та використанням

його результатів
Фінансування робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням
Перепису населення, обробленням, узагальненням, поширенням та
використанням його результатів згідно із статтями 8 (крім абзаців
другого і третього частини четвертої) та 9 цього Закону,
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а
згідно із абзацами другим і третім частини четвертої статті 8
цього Закону - за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Кабінет Міністрів України затверджує заходи щодо
матеріально-технічного та фінансового забезпечення підготовки і
проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення
та використання його результатів.
Для виконання комплексу робіт, пов'язаних з проведенням
Перепису населення, може використовуватися технічна та матеріальна
допомога, а також кошти міжнародних організацій, іноземних держав,
об'єднань громадян, інших юридичних та фізичних осіб у порядку,
встановленому законодавством.
Розділ IV

ОСНОВНІ ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

СУБ'ЄКТІВ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ
Стаття 11. Основні права та обов'язки респондентів
Респонденти мають право:
знати, які первинні (персональні) дані про них збираються у
процесі Перепису населення, з якою метою вони збираються, як, ким
і з якою метою використовуються;
ознайомитися із записами у переписних листах та іншій
переписній документації, які містять інформацію про дану особу;
вимагати від тимчасового переписного персоналу пред'явлення
відповідного посвідчення. У разі відмови у такому пред'явленні
вони не зобов'язані надавати відповіді на запитання, передбачені
програмою Перепису населення.
Респонденти зобов'язані безоплатно у повному обсязі за
встановленою формою і у визначені терміни подати достовірні
первинні (персональні) дані, передбачені програмою Перепису
населення.
Стаття 12. Основні права та обов'язки тимчасового переписного

персоналу, інших працівників, залучених до

підготовки і проведення Перепису населення,

оброблення, узагальнення, поширення та

використання його результатів
Тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які
залучаються до підготовки і проведення Перепису населення,
оброблення, узагальнення, поширення та використання його
результатів, мають право:
у процесі проведення Перепису населення протягом терміну,
встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері статистики, відвідувати
житлові будинки та житлові приміщення в інших будівлях з метою
виконання покладених на них обов'язків; { Абзац другий частини
першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
на оплату праці за виконання робіт, пов'язаних з підготовкою
і проведенням Перепису населення, обробленням, узагальненням,
поширенням та використанням його результатів.
Тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які
залучаються до підготовки і проведення Перепису населення,
оброблення, узагальнення, поширення та використання його
результатів, зобов'язані:
перед початком опитування пред'явити респонденту відповідне
посвідчення;
якісно і у встановлені терміни виконувати роботи відповідно
до своїх повноважень;
у процесі опитування безумовно дотримуватися переліку
запитань, встановлених програмою Перепису населення, і точно
передавати їх зміст;
чітко і достовірно записувати дані, які повідомляє
респондент, не допускати перекручення їх змісту;
неухильно дотримуватися вимог щодо заборони повідомляти
будь-кому, крім респондента, зміст заповненої щодо нього
переписної документації.
Стаття 13. Основні права та обов'язки центральних і місцевих

органів виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування, а також інших юридичних осіб, їх

філій, відділень, представництв тощо, які

залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки

і проведення Перепису населення
Центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи, їх філії,
відділення, представництва тощо, які залучаються згідно з їх
компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення:
мають право брати участь в обговоренні та вирішенні питань,
пов'язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення;
зобов'язані у встановлені терміни і в повному обсязі
виконувати роботи, передбачені нормативно-правовими актами
Кабінету Міністрів України та календарним планом підготовки і
проведення Перепису населення.
Стаття 14. Основні права та обов'язки користувачів даних

Перепису населення
Користувачі мають право на отримання зведених знеособлених
даних Перепису населення.
Користувачі-респонденти мають право на вільний і безкоштовний
доступ до даних Перепису населення, які стосуються їх особисто.
При використанні даних Перепису населення користувачі
зобов'язані посилатися на їх джерело.
Стаття 15. Відповідальність суб'єктів Перепису населення
Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть
відповідальність, передбачену законами України.
Посадові особи центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, працівники інших
юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які
залучаються до підготовки і проведення Перепису населення,
оброблення, узагальнення, поширення та використання його
результатів, несуть відповідальність згідно із законами України.
Розділ V

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ
Стаття 16. Захист первинних (персональних) та інших даних,

отриманих у процесі проведення Перепису населення
Первинні (персональні) та інші дані, отримані у процесі
проведення Перепису населення, є конфіденційною інформацією, яка
охороняється законом. Записи у переписній документації, що
стосуються респондента, не підлягають поширенню без його згоди і
використовуються лише для статистичних цілей у зведеному
знеособленому вигляді.
Первинні (персональні) дані Перепису населення не можуть
вимагатися судом, органами прокуратури, іншими органами для
вивчення та використання у вигляді доказів під час розгляду
цивільних справ та кримінального провадження. Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
Заповнені переписні листи, інша переписна документація, яка
містить в собі первинні (персональні) дані, підлягають архівному
зберіганню у недоступних для неуповноважених осіб приміщеннях не
менше ніж два роки, а первинні (персональні) дані у вигляді
електронного документа - не менше ніж десять років. По закінченні
зазначених термінів вказана переписна документація підлягає
знищенню у встановленому порядку.
Стаття 17. Поширення результатів Перепису населення
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики, забезпечує поширення основних
результатів Перепису населення на паперових, магнітних та інших
носіях інформації або в електронному вигляді відповідно до
програми розроблення матеріалів Перепису населення. Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 18. Забезпечення користувачів даними Перепису

населення
Порядок та умови доступу користувачів до даних Перепису
населення визначаються Законом України "Про державну статистику"
( 2614-12 ).
Кабінет Міністрів України визначає перелік користувачів, яких
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері статистики, забезпечує зведеними знеособленими даними
Перепису населення безоплатно відповідно до плану державних
статистичних спостережень та у межах коштів, виділених на
зазначені цілі з Державного бюджету України. Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Надання користувачам за їх запитами зведених знеособлених
даних Перепису населення на платній основі здійснюється у порядку,
встановленому законодавством.
Розділ VI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін
до законів України, що випливають з цього Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих
на виконання цього Закону;
привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади прийнятих
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 жовтня 2000 року

N 2058-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: