open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2015  № 509

Про затвердження Статуту Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (нова редакція)

Відповідно до підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою приведення Статуту Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика у відповідність до Закону України "Про вищу освіту" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Статут Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (нова редакція), що додається.

2. Ректору Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Вороненку Ю.В.:

1) у триденний строк з дня видання цього наказу вжити заходів щодо державної реєстрації Статуту Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (нова редакція);

2) у триденний строк з дня державної реєстрації Статуту Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (нова редакція) отримати у державного реєстратора оригінал Статуту Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (нова редакція) з відміткою державного реєстратора та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3) подати до Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки у тижневий строк з дня державної реєстрації:

оригінал Статуту Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (нова редакція), зареєстрованого в установленому порядку, з відміткою державного реєстратора;

належним чином завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Квіташвілі


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
14.08.2015 № 509
Міністр охорони
здоров'я України
_____________О. Квіташвілі

СТАТУТ
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. ШУПИКА

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 01896702


ПОГОДЖЕНО
за поданням вченої ради
конференцією трудового колективу
НАЦІОНАЛЬНОЇ
МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА
10 грудня 2014 р., протокол № З

Київ-2015

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Статут НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (далі - Статут) розроблений відповідно до законодавства України і є установчим документом, який регламентує її діяльність.

2. НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА є правонаступником Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, створеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. № 498 «Про створення Київської медичної академії післядипломної освіти» та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.05.1996 р. № 146 на базі Київського державного інституту удосконалення лікарів, що був організований у липні 1918 р. як Клінічний інститут Київської Спілки лікарів з метою удосконалення лікарів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1998 р. № 513 «Про увічнення пам'яті П.Л. Шупика» Київській медичній академії післядипломної освіти присвоєно ім'я видатного державного діяча і вченого Платона Лукича Шупика і надалі іменовано - Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Указом Президента України від 27 березня 2006 р. № 263/2006 академії надано статус національної і визначено її офіційну назву - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

3. Офіційна назва:

українською мовою: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (скорочено - НМАПО ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА);

російською мовою: НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ П.Л. ШУПИКА (скорочено -НМАПО ИМЕНИ П.Л. ШУПИКА);

англійською мовою: SHUPYK NATIONAL MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION (скорочено - NMAPE).

4. Місцезнаходження (юридична адреса):

вул. Дорогожицька, буд. 9, м. Київ, 04112; тел./факс: (044) 440-02-48; електронна пошта: office@nmapo.edu.ua; веб-сайт: www.nmapo.edu.ua.

5. НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА (далі - НМАПО імені П.Л. Шупика) є державним вищим навчальним закладом післядипломної освіти, який підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України (далі - МОЗ України).

НМАПО імені П.Л. Шупика заснована на державній формі власності і є неприбутковою установою.

6. НМАПО імені П.Л. Шупика є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

НМАПО імені П.Л. Шупика веде самостійний баланс, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, має рахунки в установах банків України, у т.ч. валютні, печатку із зображенням Державного Герба України та своєю назвою, власну атрибутику та символіку (емблему, гімн, прапор, логотип), штампи, бланки тощо. Може мати інші необхідні реквізити та атрибути юридичної особи, які затверджуються вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика.

7. Основними напрямами діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика є:

1) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для сфери охорони здоров'я;

2) підготовка і атестація науково-педагогічних та наукових кадрів;

3) наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність;

4) науково-дослідна робота;

5) медична практика відповідно до спеціалізації та згідно з отриманою ліцензією;

6) міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти та науки.

8. Головними завданнями НМАПО імені П.Л. Шупика є:

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності у сфері охорони здоров'я, яка забезпечує підготовку фахівців, професіоналів і яка відповідає стандартам вищої освіти, ліцензованим напрямам та обсягам за відповідними ступенями вищої освіти;

2) забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців та професіоналів з вищою освітою, у тому числі іноземних громадян;

3) провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом:

- участі у розробленні та виконанні державних цільових програм, пріоритетних наукових програм, проведенні спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок тощо, у тому числі за рахунок державного бюджету та власних надходжень;

- забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу;

- підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації;

- формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок;

- участі у створенні науково-навчальних, науково-дослідних об'єднань, інноваційних структур та інших організаційних форм кооперації;

- забезпечення набуття, охорони та захисту прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності;

- провадження спільної видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності;

- залучення наукових працівників з наукових установ і організацій НАН та НАМН України та залучення науковими установами і організаціями НАН та НАМН України науково-педагогічних працівників НМАПО імені П.Л. Шупика на основі трудового договору (контракту) для провадження освітньої і наукової діяльності, зокрема до підготовки аспірантів і докторантів, підготовки та експертизи підручників, навчальних посібників, освітніх програм та стандартів вищої освіти для забезпечення навчального процесу в НМАПО імені П.Л. Шупика;

4) організації на базі наукових установ і організацій НАН та НАМН України наукових досліджень молодих вчених, докторантів та аспірантів із забезпеченням їх безпосередньої участі у проведенні наукових досліджень;

5) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;

6) формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

7) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

8) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

9) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

10) поширення медичних і фармацевтичних знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

11) налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти і науки шляхом:

- участі у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

- проведення спільних наукових досліджень;

- організації міжнародних наукових форумів (конференцій, симпозіумів, конгресів тощо);

- участі у міжнародних освітніх та наукових програмах;

- спільної видавничої діяльності;

- надання послуг, пов'язаних із здобуттям післядипломної освіти іноземними громадянами в Україні;

- створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, закладами післядипломної освіти, науковими установами та організаціями;

відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між НМАПО імені П.Л. Шупика та іноземними партнерами;

- залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі в НМАПО імені П.Л. Шупика;

- направлення осіб, які навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика, на навчання у закордонних вищих навчальних закладах;

- сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;

- застосування інших напрямів і форм міжнародної діяльності, не заборонених законом;

12) вивчення попиту на перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних кадрів у сфері охорони здоров'я за спеціальностями, затребуваними на ринку праці, та підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів;

13) надання спеціалізованої та висококваліфікованої консультативної і лікувально-діагностичної, в тому числі стоматологічної, допомоги населенню із застосуванням нових медичних та експериментальних технологій;

14) інтеграція освіти та науки з галуззю охорони здоров'я шляхом утворення клінічних баз, університетських клінік та лікарень разом з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами НАН і НАМН України та шляхом залучення висококваліфікованих фахівців закладів охорони здоров'я та наукових установ;

15) постійний розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази НМАПО імені П.Л. Шупика;

16) здійснення інших завдань відповідно до законодавства.

9. НМАПО імені П.Л. Шупика має право здійснювати підготовку фахівців за освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти: другий (магістерський) рівень, третій (освітньо- науковий) рівень та науковий рівень.

Навчання в НМАПО імені П.Л. Шупика здійснюється за такими формами: очна (денна), заочна (дистанційна). Форми навчання можуть поєднуватися.

10. В НМАПО імені П.Л. Шупика надаються освітні послуги у таких формах: магістратура, інтернатура, лікарська резидентура, клінічна ординатура, аспірантура, докторантура, перепідготовка лікарів і провізорів, підвищення кваліфікації лікарів і провізорів, підготовка (навчання) та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою, підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів та інших працівників сфери охорони здоров'я та соціальних служб.

11. НМАПО імені П.Л. Шупика здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.

Структура НМАПО імені П.Л. Шупика

12. Структура НМАПО імені П.Л. Шупика, статус і функції її структурних підрозділів визначаються цим Статутом та положеннями про відповідні структурні підрозділи.

13. Структурні підрозділи утворюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика і функціонують згідно з окремими положеннями, які розробляються та затверджуються НМАПО імені П.Л. Шупика.

14.Основними структурними підрозділами НМАПО імені П.Л. Шупика є:

1) Інститути:

- Інститут сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика;

- Інститут стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика;

-Український державний інститут репродуктології НМАПО імені П.Л. Шупика.

2) Факультети:

- медико-профілактичний і фармацевтичний факультет;

- педіатричний факультет;

- терапевтичний факультет;

- факультет підвищення кваліфікації викладачів;

- хірургічний факультет.

3) Кафедри.

4) Бібліотека.

5) Інші підрозділи для здійснення навчальних та наукових завдань:

- навчальний відділ з навчально-методичним кабінетом та секторами за напрямками роботи;

- відділ інформаційно-аналітичного забезпечення;

- відділ з міжнародних зв'язків із секторами за напрямками роботи;

- відділ аспірантури, магістратури, докторантури, клінічної ординатури;

-науковий навчально-методичний центр дистанційної освіти з проблемною науково-дослідною лабораторією з питань післядипломної підготовки лікарів (провізорів) та науково-методичною лабораторією з сучасних інформаційних технологій дистанційного навчання.

6) Підрозділи, які здійснюють медичну практику і забезпечують практичну підготовку фахівців галузі охорони здоров'я:

- клініка репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології НМАПО імені П.Л. Шупика;

- стоматологічний практично-навчальний медичний центр НМАПО імені П.Л. Шупика.

7) Науково-дослідні структурні підрозділи:

- Центральна науково-дослідна лабораторія з відділом науково-медичної інформації та науково-дослідною лабораторією хірургії ран;

- відділ науки;

- науково-дослідний центр з сектором науково-дослідних робіт з найважливіших новітніх технологій;

- відділ патентно-ліцензійної роботи;

- віварій;

- метрологічний відділ.

8) Інші підрозділи НМАПО імені П.Л. Шупика:

- відділ кадрів;

- юридичний відділ;

- планово-фінансовий відділ;

- бухгалтерська служба;

- видавничий відділ;

- відділ маркетингу;

- канцелярія та архів;

- сектор лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами;

- адміністративно-господарський відділ, до якого входять:

гуртожиток № 1;

гуртожиток № 2;

гуртожиток № 3;

гуртожиток № 4;

гуртожиток № 5;

склади;

інженерна група;

сектор оренди;

- господарська частина, до якої входять:

адміністративно-господарський корпус;

учбово-лабораторний корпус;

морфологічний корпус та гараж;

- штаб цивільної оборони;

- музей.

15. У структурі НМАПО імені П.Л. Шупика можуть бути створені інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом.

16. НМАПО імені П.Л. Шупика може мати у своєму складі філії.

Філію очолює керівник, який підпорядкований ректору НМАПО імені П.Л. Шупика і діє на підставі відповідного доручення.

Відомості про філію НМАПО імені П.Л. Шупика вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

17. Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

1. МОЗ України, у межах повноважень, як центральний орган виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться НМАПО імені П.Л. Шупика:

1) затверджує Статут НМАПО імені П.Л. Шупика та за поданням конференції трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика вносить до нього зміни та доповнення або затверджує нову редакцію;

2) оголошує конкурс на заміщення посади ректора;

3) укладає в місячний строк контракт з ректором НМАПО імені П.Л. Шупика, обраним за конкурсом, у порядку, встановленому законодавством України;

4) за поданням конференції трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика достроково розриває контракт із ректором з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення цього Статуту та умов контракту;

5) здійснює фінансове забезпечення НМАПО імені П.Л. Шупика та контроль за її фінансово-господарською діяльністю;

6) здійснює контроль за дотриманням Статуту НМАПО імені П.Л. Шупика;

7) здійснює контрольні функції за дотриманням вимог стандартів вищої медичної і фармацевтичної освіти;

8) формує і розміщує державне замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з вищою медичною (фармацевтичною) освітою та підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у НМАПО імені П.Л. Шупика;

9) затверджує кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету та зміни до них;

10) затверджує голів Державних екзаменаційних комісій;

11) здійснює контрольні функції за дотриманням вимог щодо якості вищої освіти та медичної допомоги;

12) аналізує якість освітньої діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика;

13) забезпечує організацію внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у НМАПО імені П.Л. Шупика;

14) надає згоду на оренду майна НМАПО імені П.Л. Шупика і пропозиції щодо умов договору оренди з метою забезпечення ефективного використання орендованого майна;

15) може делегувати окремі свої повноваження ректору або іншому органу управління НМАПО імені П.Л. Шупика;

16) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

III. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ

1. Цивільна правоздатність НМАПО імені П.Л. Шупика виникає з моменту реєстрації цього Статуту і складається з її прав та обов'язків.

2. НМАПО імені П.Л. Шупика має право:

1) приймати необхідні рішення і проводити діяльність відповідно до статутних завдань, які віднесені до компетенції НМАПО імені П.Л. Шупика і не суперечать законодавству України;

2) розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності;

3) самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;

4) приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;

5) формувати власний штатний розпис;

6) приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора, під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;

7) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

8) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;

9) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

10) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

11) приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;

12) розробляти свою організаційну структуру;

13) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;

14) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;

15) провадити на підставі відповідних договорів та угод спільну діяльність з закладами охорони здоров'я, навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;

16) укладати договори та угоди з юридичними та фізичними особами в Україні та за її межами для виконання статутних завдань;

17) розміщувати свої навчальні та науково-дослідні підрозділи в установах та організаціях, у тому числі в закладах охорони здоров'я;

18) брати участь у роботі міжнародних організацій;

19) запроваджувати власну символіку та атрибутику;

20) встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

21) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої та післядипломної освіти, а також брати участь у роботі над проектами;

22) провадити наукову, науково-технічну, інноваційну, фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту;

23) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг, відповідно до чинного законодавства;

24) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;

25) власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом);

26) засновувати сталий фонд (ендавмент) НМАПО імені П.Л. Шупика та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;

27) створювати юридичні особи, предметом діяльності яких є доведення результатів наукової і науково-технічної діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика до стану інноваційного продукту та його подальша комерціалізація;

28) проводити спільні наукові дослідження, демонстраційні досліди тощо, зокрема при заснуванні інноваційних структур різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори тощо), у тому числі з використанням земельних ділянок, які знаходяться в постійному користуванні НМАПО імені П.Л. Шупика;

29) володіти майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності та здійснювати заходи з впровадження, включаючи трансфер технологій, об'єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які набула НМАПО імені П.Л. Шупика на правах оперативного управління;

30) здійснювати фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури;

31) проходити державну атестацію для отримання відповідної державної підтримки наукової діяльності;

32) використовувати майно, закріплене за нею на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства;

33) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності;

34) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об'єктів, мережу спортивно-оздоровчих і лікувально-профілактичних структурних підрозділів;

35) утворювати на базі наукових установ, закладів охорони здоров'я, у тому числі тих, що належать територіальним громадам або передані їм, клінічні бази, університетські клініки, лікарні;

36) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів;

37) реалізовувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази НМАПО імені П.Л. Шупика в порядку встановленому законодавством;

38) спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників НМАПО імені П.Л. Шупика та осіб, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика;

39) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю НМАПО імені П.Л. Шупика малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності);

41) засновувати навчальні заклади і наукові установи;

42) засновувати підприємства для провадження наукової та інноваційної діяльності;

43) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних;

43) шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо);

44) провадити освітню діяльність спільно з іноземними навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами;

45) здійснювати міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічну діяльність у сфері освіти, науки відповідно до законодавства;

46) здійснювати медичну практику відповідно до отриманої ліцензії;

47) брати участь у виконанні державних, цільових, галузевих, регіональних, науково-технічних програм;

48) організовувати та проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження;

49) здійснювати підготовку наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в магістратурі, аспірантурі та докторантурі;

50) здійснювати підвищення кваліфікації і атестації власних кадрів;

51) організовувати та забезпечувати спільну роботу з органами та закладами охорони здоров'я в наданні спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги населенню;

52) на добровільних засадах вступати до асоціацій, концернів, консорціумів, технопарків, спілок та інших обєднань(у тому числі міжнародних) з метою забезпечення підвищення якості підготовки фахівців, результативності наукових досліджень, зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури, захисту майнових прав, представлення інтересів у державних та інших органах;

53) провадити діяльність, що підлягає ліцензуванню та отримувати відповідні ліцензії;

54) укладати з профспілковим комітетом колективний договір після схвалення його на конференції трудового колективу;

55) користуватися пільгами, установленими законодавством;

56) здійснювати обробку персональних даних, внесених до баз персональних даних НМАПО імені П.Л. Шупика, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів.

3. НМАПО імені П.Л. Шупика, як національний вищий навчальний заклад, має право:

1) отримувати відповідно до законодавства на конкурсних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення;

2) визначати норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;

3) здійснювати перерозподіл:

- нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників;

- державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не більш як 5 відсотків загального обсягу державного замовлення національного вищого навчального закладу з обов'язковим інформуванням центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить вищий навчальний заклад;

4) формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів.

5) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

4. НМАПО імені П.Л. Шупика зобов'язана:

1) забезпечувати виконання державного замовлення та угод на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців;

2) вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

3) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

4) публікувати на своєму офіційному веб-сайті: кошторис на поточний рік та всі зміни до нього; звіт про використання та надходження коштів; інформацію щодо проведення тендерних процедур; штатний розпис на поточний рік;

5) оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов'язань;

6) оприлюднювати у засобах масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг;

7) забезпечувати охорону об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема інноваційних розробок;

8) забезпечувати захист персональних даних учасників освітнього процесу та пацієнтів.

IV. УПРАВЛІННЯ НМАПО ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕКТОРА

1. Управління НМАПО імені П.Л. Шупика здійснюється на основі принципів:

1) автономії та самоврядування;

2) розмежування прав, повноважень і відповідальності МОЗ України, органів управління вищою освітою, керівництва НМАПО імені П.Л. Шупика та її структурних підрозділів;

3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

4) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2. Автономія та самоврядування НМАПО імені П.Л. Шупика реалізується відповідно до законодавства і передбачає право на самостійність, незалежність і відповідальність НМАПО імені П.Л. Шупика у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації наукових досліджень, освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, передбачених Законом України «Про вищу освіту».

3. Безпосереднє управління діяльністю НМАПО імені П.Л. Шупика здійснює ректор. Його права, обов'язки та відповідальність визначаються законодавством та цим Статутом.

4. Ректор є представником НМАПО імені П.Л. Шупика у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом України «Про вищу освіту» і цим Статутом.

5. Ректор в межах наданих йому повноважень:

1) організовує діяльність НМАПО імені П.Л. Шупика;

2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика, затверджує його структуру і штатний розпис;

3) видає накази і розпорядження, дає обов'язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами НМАПО імені П.Л. Шупика доручення;

4) відповідає за результати діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика перед МОЗ України, у підпорядкуванні якого перебуває НМАПО імені П.Л. Шупика;

5) є розпорядником майна і коштів;

6) забезпечує виконання кошторису, укладає договори;

7) видає довіреності;

8) призначає на посаду та звільняє з посади працівників;

9) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

10) визначає функціональні обов'язки працівників;

11) формує контингент осіб, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика;

12) відраховує з НМАПО імені П.Л. Шупика та поновлює на навчання в ній здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика, за погодженням з органами студентського самоврядування та наукового товариства, первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, установлених чинним законодавством;

13) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

14) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

15) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;

16) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю НМАПО імені П.Л. Шупика;

17) сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування та наукового товариства, організацій профспілок працівників НМАПО імені П.Л. Шупика і осіб, які навчаються, громадських організацій, які діють у НМАПО імені П.Л. Шупика;

18) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, створює належні умови для занять масовим спортом;

19) спільно з профспілковим комітетом НМАПО імені П.Л. Шупика та студентською радою НМАПО імені П.Л. Шупика подає для затвердження конференції трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика Правила внутрішнього розпорядку НМАПО імені П.Л. Шупика та Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом НМАПО імені П.Л. Шупика і після затвердження підписує їх;

20) визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників НМАПО імені П.Л. Шупика, в межах чинного законодавства;

21) забезпечує своєчасне подання до МОЗ України змін та доповнень до Статуту;

22) забезпечує дотримання в НМАПО імені П.Л. Шупика вимог антикорупційного законодавства;

23) застосовує заходи морального заохочення, притягує до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства;

24) забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних», службової та державної таємниці;

25) для вирішення основних питань діяльності відповідно до Статуту утворює робочі органи та визначає їх повноваження;

26) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

6. Ректор НМАПО імені П.Л. Шупика відповідає за провадження освітньої, наукової, медичної, науково-технічної та інноваційної діяльності у НМАПО імені П.Л. Шупика, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна НМАПО імені П.Л. Шупика.

7. Ректор щороку звітує перед МОЗ України та конференцією трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика.

Ректор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті НМАПО імені П.Л. Шупика.

8. Ректор НМАПО імені П.Л. Шупика може делегувати частину своїх повноважень проректорам (за напрямками діяльності) і керівникам структурних підрозділів.

9. Після виходу на пенсію з посади ректора НМАПО імені П.Л. Шупика особа, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути призначена радником ректора НМАПО імені П.Л. Шупика за рахунок власних надходжень НМАПО імені П.Л. Шупика з виплатою грошового утримання у розмірі заробітної плати, яку вона отримувала перед виходом на пенсію.

Рішення про призначення на посаду радника ректора НМАПО імені П.Л. Шупика приймає конференція трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика за поданням вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика.

10. Обрання, призначення та звільнення з посади ректора НМАПО імені П.Л. Шупика.

Кандидат на посаду ректора НМАПО імені П.Л. Шупика повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Кандидат на посаду ректора має бути громадянином України.

Одна і та сама особа не може бути ректором НМАПО імені П.Л. Шупика більше ніж два строки.

Ректор обирається шляхом таємного голосування строком на п'ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту», цим Статутом, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінетом Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726.

Брати участь у виборах ректора НМАПО імені П.Л. Шупика мають право:

1) кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник НМАПО імені П.Л. Шупика;

2) представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;

3) виборні представники з числа здобувачів вищої освіти та осіб, які навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика, які обираються шляхом прямих таємних виборів.

При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників НМАПО імені П.Л. Шупика повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників НМАПО імені П.Л. Шупика - до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа здобувачів вищої освіти та осіб, які навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика, - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, МОЗ України укладає контракт строком на п'ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

Ректор НМАПО імені П.Л. Шупика може бути звільнений з посади МОЗ України, а також у зв'язку з прийняттям рішення про його відкликання конференцією трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика, з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення положень цього Статуту та умов контракту.

Подання про відкликання ректора може бути внесено до конференції трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика не менш як половиною статутного складу наглядової або вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика.

Рішення про відкликання ректора НМАПО імені П.Л. Шупика приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу конференції трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика.

В НМАПО імені П.Л. Шупика діють вчена рада НМАПО імені П.Л. Шупика, вчені ради інститутів/факультетів, наглядова рада, робочі органи:

11. Вчена рада НМАПО імені П.Л. Шупика

Вчена рада НМАПО імені П.Л. Шупика є колегіальним органом управління НМАПО імені П.Л. Шупика, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Вчена рада НМАПО імені П.Л. Шупика:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика;

2) розробляє і подає конференції трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика проект статуту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює кошторис і річний фінансовий звіт НМАПО імені П.Л. Шупика;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

6) за поданням ректора НМАПО імені П.Л. Шупика розглядає пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури НМАПО імені П.Л. Шупика - утворення, реорганізації або ліквідації структурних підрозділів;

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади проректорів та директорів інститутів/деканів факультетів, діяльність яких безпосередньо пов'язана з освітнім або науковим процесом, завідувачів кафедр, професорів, завідувача бібліотеки, керівників філій відповідно;

8) подає пропозиції ректору НМАПО імені П.Л. Шупика щодо звільнення з посади директора інституту/декана факультету;

9) делегує повноваження вченим радам відповідних інститутів/факультетів щодо обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів;

10) затверджує навчальні плани і програми циклів тематичного удосконалення та циклів стажування за всіма спеціальностями;

11) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

12) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру та підстави для його видачі випускникам;

13) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

14) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

15) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

16) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

17) має право вносити подання про відкликання ректора НМАПО імені П.Л. Шупика з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика;

18) може подавати пропозиції ректору щодо призначення та звільнення з посад проректорів, діяльність яких безпосередньо не пов'язана з освітнім або науковим процесом, та головного бухгалтера;

19) приймає рішення щодо висунення або підтримки кандидатур для обрання дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами НАН, НАМН та НАПН України;

20) приймає рішення щодо клопотання про присвоєння почесних звань, висунення кандидатур претендентів на одержання державних премій України, обрання до складу НАН, НАМН та НАПН України;

21) висуває кандидатури на призначення академічних та іменних стипендій;

22) утворює постійно діючі комісії вченої ради: з навчально-методичної роботи, з наукової роботи і міжнародної діяльності, з клінічної роботи, кадрову комісію тощо;

23) затверджує теми та керівників або наукових консультантів дисертаційних досліджень;

24) порушує клопотання перед центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки про створення спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт, відкриття аспірантури та докторантури в НМАПО імені П.Л. Шупика;

25) присвоює звання «Почесний професор» та «Почесний доктор» іноземним науковцям;

26) звертається до конференції трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика з поданням про призначення радника ректора НМАПО імені П.Л. Шупика;

27) затверджує Положення про посаду радника ректора НМАПО імені П.Л. Шупика;

28) визначає чисельність та квоти виборних представників (делегатів) на конференцію трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика;

29) розглядає інші питання діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика відповідно до її Статуту.

Вчену раду НМАПО імені П.Л. Шупика очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика.

До складу вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика входять виборні представники, які представляють:

1) наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, у тому числі за посадами ректор, проректори, діяльність яких безпосередньо пов'язана з освітнім або науковим процесом, директори інститутів/декани факультетів, учений секретар, завідувач бібліотеки;

2) аспірантів денної форми навчання, докторантів, інтернів, які проходять очне та заочне навчання в НМАПО імені П.Л. Шупика, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, у тому числі голова наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, голова студентської ради НМАПО імені П.Л. Шупика;

3) інших працівників НМАПО імені П.Л. Шупика, які працюють у ній на постійній основі, у тому числі за посадами проректори, діяльність яких безпосередньо не пов'язана з освітнім та науковим процесом, головний бухгалтер та голова профспілкового комітету НМАПО імені П.Л. Шупика.

За рішенням вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники НМАПО імені П.Л. Шупика, і не менш як 10 відсотків її загального складу - виборні представники з числа осіб, які навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика.

Представництво на вченій раді НМАПО імені П.Л. Шупика визначається за квотами:

- 1 представник від 6 наукових, науково-педагогічних працівників НМАПО імені П.Л. Шупика (квота 1:6), що становить 80% загального складу вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика;

- 1 представник від 52 осіб інших працівників НМАПО імені П.Л. Шупика (квота 1:52), що становить 10% загального складу вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика;

- 1 представник від 90 осіб, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика (квота 1:90), що становить 10% загального складу вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика.

Виборні представники з числа працівників НМАПО імені П.Л. Шупика обираються конференцією трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика за поданням структурних підрозділів, у тому числі інститутів/факультетів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються, обираються особами, які навчаються, шляхом прямих таємних виборів.

Вибори до складу вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Засідання вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика вважається правомочним, якщо на ньому були присутні дві третини від загальної кількості членів вченої ради.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика.

Рішення вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика вводяться в дію рішеннями (наказами) ректора.

Інші питання діяльності вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика, в тому числі процедурні, регулюються Положенням про вчену раду НМАПО імені П.Л. Шупика та її Регламентом.

12. Вчена рада інституту/факультету

Вчена рада інституту/факультету є колегіальним органом управління інституту/факультету, який утворюється в кожному інституті/факультеті НМАПО імені П.Л. Шупика строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради інституту/факультету.

Вчена рада інституту/факультету:

1) визначає загальні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності інституту/факультету;

2) розглядає питання щодо стану наукової, науково-дослідної, навчальної, навчально-методичної та організаційної роботи в інституті/факультеті;

3) обирає на посаду таємним голосуванням доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів;

4) погоджує навчальні плани та програми навчальних циклів;

5) вирішує питання організації освітнього процесу в інституті/факультеті;

6) заслуховує щорічний звіт директора інституту/декана факультету;

7) здійснює моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в інституті/факультеті;

8) утворює постійно діючі комісії вченої ради інституту/факультету: з навчально-методичної роботи, по роботі з інтернами, з лікувальної роботи, з наукової роботи, по роботі з іноземними громадянами тощо;

9) вирішує інші питання діяльності інституту/факультету.

Вчену раду інституту/факультету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради інституту/факультету, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради інституту/факультету.

До складу вченої ради інституту/факультету входять виборні представники, які представляють:

1) наукових, науково-педагогічних працівників інституту/факультету і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, доцентів, асистентів, докторів філософії, докторів наук, у тому числі за посадами директор інституту/декан факультету, заступник директора інституту/декана факультету;

2) аспірантів денної форми навчання, докторантів, інтернів, які проходять очне та заочне навчання в НМАПО імені П.Л. Шупика, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, у тому числі голова студентської ради інституту/факультету;

3) інших працівників інституту/факультету, які працюють у ньому на постійній основі, у тому числі голова профбюро інституту/факультету.

Кількісний склад вченої ради інституту/факультету визначається по кожному інституту/факультету окремо, залежно від кількості працюючих в інституті/факультеті. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради інституту/факультету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники інституту/факультету і не менш як 10 відсотків її загального складу - виборні представники з числа осіб, які навчаються в інституті/факультеті.

Представництво на вченій раді інституту/факультету визначається за квотами:

- не менше 2 представників від наукових, науково-педагогічних працівників кожної кафедри інституту/факультету, що становить не менше 75% загального складу вченої ради інституту/факультету;

- не менше 2 представників з числа осіб, які навчаються в інституті/факультеті, що становить не менше 10% загального складу вченої ради інституту/факультету;

- не менше 2 представників інших працівників інституту/факультету, але не більше 15% загального складу вченої ради інституту/факультету.

Виборні представники з числа працівників інституту/факультету НМАПО імені П.Л. Шупика обираються конференцією трудового колективу інституту/факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в інституті/факультеті, обираються особами, які навчаються в інституті/факультеті, шляхом прямих таємних виборів.

Вибори до складу вченої ради інституту/факультету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради інституту/факультету.

Засідання вченої ради інституту/факультету вважається правомочним, якщо на ньому були присутні дві третини від загальної кількості членів вченої ради інституту/факультету.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів вченої ради інститут/факультету.

Рішення вченої ради інституту/факультету вводяться в дію розпорядженням директора інституту/декана факультету.

Рішення вченої ради інституту/факультету можуть бути скасовані вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика.

12. Обрання на вакантні посади проректорів і деканів та звільнення їх з посади здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про вищу освіту».

Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників -завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика.

14. Наглядова рада НМАПО імені П.Л. Шупика

Наглядова рада у НМАПО імені П.Л. Шупика утворюється відповідно до вимог законодавства України для здійснення нагляду за управлінням майном НМАПО імені П.Л. Шупика, додержанням мети її створення.

Наглядова рада НМАПО імені П.Л. Шупика сприяє розв'язанню перспективних завдань її розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії НМАПО імені П.Л. Шупика з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності НМАПО імені П.Л. Шупика, здійснює громадський контроль за її діяльністю тощо.

Члени наглядової ради мають право брати участь у роботі конференції трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика з правом дорадчого голосу.

Наглядова рада має право вносити конференції трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом та контрактом.

Порядок формування наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються Положенням про наглядову раду НМАПО імені П.Л. Шупика, яке затверджується вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика.

До складу наглядової ради не можуть входити працівники НМАПО імені П.Л. Шупика.

15. Робочі та дорадчі органи

1) Для вирішення поточних питань діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика утворюються робочі органи - ректорат, дирекція інституту, деканат факультету, приймальна комісія; дорадчі органи - науково-експертна рада тощо;

2) У разі необхідності для розв'язання окремих питань, пов'язаних з діяльністю НМАПО імені П.Л. Шупика, ректором можуть створюватися інші робочі органи, з визначенням їх компетенції.

3) З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика ректор має право утворювати на громадських засадах дорадчо-консультативні органи.

Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика.

V. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Конференція трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика

1) Вищим колегіальним органом громадського самоврядування НМАПО імені П.Л. Шупика є конференція трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика, включаючи виборних представників з числа аспірантів денної форми навчання, докторантів, інтернів, які проходять очне та заочне навчання в НМАПО імені П.Л. Шупика, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів.

2) Порядок скликання і прийняття рішень конференції трудового колективу визначається цим Статутом.

3) На конференції трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу НМАПО імені П.Л. Шупика. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники НМАПО імені П.Л. Шупика, які працюють в ній на постійній основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа аспірантів денної форми навчання, докторантів, інтернів, які очне та заочне навчання проходять в НМАПО імені П.Л. Шупика, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, і які ними обираються, шляхом прямих таємних виборів.

Представництво на конференції трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика визначається пропорційно до чисельності працівників підрозділів за квотами:

- 1 делегат від 6 наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників НМАПО імені П.Л. Шупика, які працюють у ній на постійній основі (квота 1:6);

- 1 делегат від 90 осіб, які навчаються (квота 1:90) (не менш як 15% осіб, які навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика, від кількості делегатів конференції трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика);

- 1 делегат від 51 особи інших працівників НМАПО імені П.Л. Шупика, які працюють у ній на постійній основі (квота 1:51).

4) Конференція трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика скликається не рідше одного разу на рік.

5) Конференція трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика:

- погоджує за поданням вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика Статут НМАПО імені П.Л. Шупика чи зміни (доповнення) до нього;

- заслуховує щороку звіт ректора НМАПО імені П.Л. Шупика та оцінює його діяльність;

- обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

- за обґрунтованим поданням наглядової ради або вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора НМАПО імені П.Л. Шупика;

- порушує клопотання перед МОЗ України про дострокове розірвання контракту із ректором з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення цього Статуту та умов контракту;

- затверджує Правила внутрішнього розпорядку НМАПО імені П.Л. Шупика;

- розглядає, схвалює або відхиляє Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом НМАПО імені П.Л. Шупика та надає повноваження виборному органу первинної профспілкової організації підписувати договір з ректором від імені колективу НМАПО імені П.Л. Шупика;

- розглядає та вносить пропозиції щодо визначення основних напрямів економічного і соціального розвитку НМАПО імені П.Л. Шупика;

- обирає відкритим голосуванням виборних представників (членів) вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика за поданням кандидатур підрозділами, в яких вони працюють;

- затверджує Положення про наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених;

- розглядає інші питання діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика.

2. Конференція трудового колективу інституту/факультету

1) Органом громадського самоврядування інституту/факультету є конференція трудового колективу інституту/факультету, включаючи виборних представників з числа аспірантів денної форми навчання, докторантів, інтернів, які очне та заочне навчання проходять в НМАПО імені П.Л. Шупика, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів;

2) На конференції трудового колективу інституту/факультету повинні бути представлені всі категорії працівників інституту/факультету та виборні працівники з числа аспірантів денної форми навчання, докторантів інтернів, які проходять очне та заочне навчання в НМАПО імені П.Л. Шупика, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, які навчаються на кафедрах інституту/факультету.

При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів конференції трудового колективу інституту/факультету повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники інституту/факультету, які працюють в них на постійній основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа аспірантів денної форми навчання, докторантів, інтернів, які очне та заочне навчання проходять в НМАПО імені П.Л. Шупика, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, які навчаються на кафедрах інституту/факультету, і які ними обираються шляхом прямих таємних виборів.

Представництво на конференції трудового колективу інституту/факультету визначається пропорційно до чисельності працівників кафедр інституту/факультету за квотами:

- по 2 працівники від кафедри, кількість працівників якої становить до 10 осіб, які працюють на кафедрі на постійній основі,

- по 3 працівники від кафедри, кількість працівників якої становить від 10 до 15 осіб, які працюють на кафедрі на постійній основі,

- по 4 працівники від кафедри, кількість працівників якої становить 15 і більше працівників, які працюють на кафедрі на постійній основі.

Конференція трудового колективу інституту/факультету скликається не рідше одного разу на рік.

3) Конференція трудового колективу інституту/факультету:

- оцінює діяльність директора інституту/декана факультету;

- затверджує річний звіт про діяльність інституту/факультету;

- подає ректору НМАПО імені П.Л. Шупика пропозиції щодо відкликання з посади директора інституту/декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом, укладеним з ним контрактом;

- обирає виборних представників до вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика та подає їх до конференції трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика для обрання, як членів вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика;

- обирає виборних представників до вченої ради інституту/факультету;

- обирає делегатів на конференцію трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика;

- надає пропозиції вченій раді НМАПО імені П.Л. Шупика щодо обрання на посади директора інституту/декана факультету та завідувача кафедри.

3. Студентське самоврядування

1) У НМАПО імені П.Л. Шупика та її структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування НМАПО імені П.Л. Шупика. Студентське самоврядування - це право і можливість осіб, які навчаються, вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів осіб, які навчаються, а також брати участь в управління НМАПО імені П.Л. Шупика.

Студентське самоврядування об'єднує всіх інтернів, які проходять очне та заочне навчання в НМАПО імені П.Л. Шупика, магістрантів, клінічних ординаторів, аспірантів денної форми навчання, докторантів НМАПО імені П.Л. Шупика. Усі особи, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються, та їх участь в управлінні НМАПО імені П.Л. Шупика. Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються, безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування осіб, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика.

2) У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, цим Статутом та Положенням про студентське самоврядування НМАПО імені П.Л. Шупика.

3) Органи студентського самоврядування діють на принципах:

- добровільності, колегіальності, відкритості;

- виборності та звітності органів студентського самоврядування осіб, які навчаються;

- рівності права осіб, які навчаються, на участь у студентському самоврядуванні осіб, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика;

- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

4) Студентське самоврядування здійснюється на рівні інституту/факультету, гуртожитку НМАПО імені П.Л. Шупика. Студентське самоврядування може здійснюватися на рівні структурних підрозділів ВНЗ.

5) Органом студентського самоврядування НМАПО імені П.Л. Шупика є студентська рада.

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік.

Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання у НМАПО імені П.Л. Шупика припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування НМАПО імені П.Л. Шупика.

Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як студентська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про вищу освіту».

6) Органи студентського самоврядування НМАПО імені П.Л. Шупика:

- беруть участь в управлінні НМАПО імені П.Л. Шупика у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та цим Статутом;

- беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля тощо;

- проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

- беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

- захищають права та інтереси осіб, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика;

- делегують своїх представників до робочих та дорадчих органів;

- приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

- беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання осіб, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика, в гуртожитках;

- розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках студентської ради;

- вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази НМАПО імені П.Л. Шупика;

- мають право оголошувати акції протесту;

- виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та Положенням про студентське самоврядування НМАПО імені П.Л. Шупика.

7) За погодженням з органом студентського самоврядування НМАПО імені П.Л. Шупика приймаються рішення про:

- відрахування осіб, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика, з ВНЗ та їх поновлення на навчання;

- переведення осіб, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

- призначення заступника директора інституту, заступника декана факультету, заступника керівника ВНЗ;

- поселення осіб, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика, в гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

- затвердження правил внутрішнього розпорядку НМАПО імені П.Л. Шупика в частині, що стосується осіб, які навчаються;

- діяльність гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика.

8) Вищим органом студентського самоврядування є конференція осіб, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика, яка:

- ухвалює Положення про студентське самоврядування НМАПО імені П.Л. Шупика, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

- заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;

- затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки їх ініціатив на конкурсних засадах;

- затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

- обирає контрольно-ревізійну комісію з числа осіб, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика, для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

9) Адміністрація НМАПО імені П.Л. Шупика не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

10) Ректор НМАПО імені П.Л. Шупика забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

11) Фінансовою основою студентського самоврядування є:

- кошти, визначені вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих НМАПО імені П.Л. Шупика від основної діяльності;

- членські внески осіб, які навчаються у НМАПО імені П.Л. Шупика, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування НМАПО імені П.Л. Шупика. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

12) Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

13) Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

4. Наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених

1) У НМАПО імені П.Л. Шупика діє наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі - наукове товариство), яке є частиною системи громадського самоврядування НМАПО імені П.Л. Шупика.

2) У роботі наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років ( для докторантів - 40 років), які навчаються або працюють у НМАПО імені П.Л. Шупика.

3) Наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у НМАПО імені П.Л. Шупика, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

4) У своїй діяльності наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених керується законодавством, цим Статутом та Положенням про наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених.

5) Наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених діє на принципах:

- свободи наукової творчості;

- добровільності, колегіальності, відкритості;

- рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених.

6) Наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених:

- приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність;

- проводить організаційні, наукові та освітні заходи;

- популяризує наукову діяльність серед осіб, які навчаються, та сприяє залученню їх до наукової роботи та інноваційної діяльності;

- представляє інтереси аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією НМАПО імені П.Л. Шупика та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар'єри;

- сприяє підвищенню якості наукових досліджень;

- сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;

- сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

- взаємодіє з НАН та НАМН України, науковими та науково-дослідними установами;

- виконує інші функції, передбачені Положенням про наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених, Законом України «Про вищу освіту» та іншими законами України.

7) За погодженням з науковим товариством аспірантів, докторантів і молодих вчених керівництво НМАПО імені П.Л. Шупика приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з НМАПО імені П.Л. Шупика та їх поновлення на навчання.

8) Органи управління наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених та організаційний механізм її діяльності визначаються Положенням про наукове товариство аспірантів, докторантів і молодих вчених, яке затверджується конференцією трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика.

9) Адміністрація НМАПО імені П.Л. Шупика не має права втручатися в діяльність наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, цьому Статуту чи завдає шкоди інтересам НМАПО імені П.Л. Шупика.

10) Ректор НМАПО імені П.Л. Шупика всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності науково товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

11) Фінансовою основою діяльності наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених є кошти, визначені вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика.

VI. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА

1. Матеріально-технічна база і правовий режим майна НМАПО імені П.Л. Шупика

1) Матеріально-технічна база НМАПО імені П.Л. Шупика включає будівлі, споруди, майнові комплекси, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності та майно.

Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-правової форми НМАПО імені П.Л. Шупика з метою забезпечення її статутної діяльності МОЗ України закріплюються на основі права господарського відання або передаються у власність будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

Землекористування здійснюється НМАПО імені П.Л. Шупика відповідно до Земельного кодексу України.

Повноваження МОЗ України, як засновника НМАПО імені П.Л. Шупика, щодо розпорядження державним майном у системі вищої освіти здійснюються відповідно до законодавства.

2) Майно, закріплене за НМАПО імені П.Л. Шупика на праві господарського відання, не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди МОЗ України та конференції трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика, крім випадків, передбачених законодавством.

Власні надходження НМАПО імені П.Л. Шупика, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків.

Зазначені відсотки, отримані від розміщення коштів НМАПО імені П.Л. Шупика, на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до кошторису НМАПО імені П.Л. Шупика і можуть використовуватися у межах чинного законодавства.

Передача в оренду НМАПО імені П.Л. Шупика закріплених за нею на праві господарського відання об'єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

Будівлі, споруди і приміщення НМАПО імені П.Л. Шупика повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.

Земельні ділянки передаються НМАПО імені П.Л. Шупика у постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом.

2. Фінансування НМАПО імені П.Л. Шупика

1) Фінансове забезпечення НМАПО імені П.Л. Шупика здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на виконання статутної діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика та за рахунок джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

2) Надходження НМАПО імені П.Л. Шупика складаються із коштів загального та спеціального фондів.

3) Власні надходження НМАПО імені П.Л. Шупика отримуються додатково до коштів загального фонду і включаються до спеціального фонду.

Власні надходження НМАПО імені П.Л. Шупика формуються за рахунок:

- плати за послуги, що надаються НМАПО імені П.Л. Шупика згідно з її основною діяльністю;

- надходжень НМАПО імені П.Л. Шупика від додаткової (господарської) діяльності;

- плати за оренду майна НМАПО імені П.Л. Шупика;

- надходжень НМАПО імені П.Л. Шупика від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

- благодійні внески, гранти та дарунки;

- коштів, що отримує НМАПО імені П.Л. Шупика від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб;

- коштів, що отримує НМАПО імені П.Л. Шупика від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;

- інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

4) Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування можуть здійснювати фінансування НМАПО імені П.Л. Шупика у встановленому законодавством порядку.

5) Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика в порядку і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.

6) До кошторису НМАПО імені П.Л. Шупика обов'язково включаються витрати, пов'язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої і наукової діяльності.

7) Кошти, отримані НМАПО імені П.Л. Шупика як плата за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

8) Оплата праці в НМАПО імені П.Л. Шупика здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про освіту», нормативними документами з оплати праці за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України та відповідними центральними органами виконавчої влади, та договорами.

9) Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників НМАПО імені П.Л. Шупика, порядок встановлення надбавок за складність та напруженість у роботі, за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення та скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, визначаються окремим положенням, у межах фонду оплати праці та згідно із законодавством України.

10) Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

2. Формування та розміщення державного замовлення

1) НМАПО імені П.Л. Шупика за рахунок коштів державного бюджету забезпечує в повному обсязі виконання державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації в розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів (наукових ступенів), напрямів підготовки, галузей знань, спеціальностей, професій і форм навчання, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України на навчальний рік.

3. Платні послуги

1) НМАПО імені П.Л. Шупика відповідно до законодавства та цього Статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності та платної медичної допомоги згідно з переліком платних освітніх та інших послуг, що затверджено Кабінетом Міністрів України, та відповідно до порядку надання платних освітніх та інших послуг, включаючи порядок визначення їх вартості для здобувачів вищої освіти, встановленим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку та торгівлі, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової, бюджетної, податкової політики.

2) НМАПО імені П.Л. Шупика має право надавати додатково платні освітні та інші послуги виключно понад обсяги, встановлені державним стандартом, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів.

3) Платні освітні послуги можуть надаватися тими самими структурними підрозділами, що здійснюють освітній процес за державним замовленням, або утвореними для надання платних послуг окремими структурними підрозділами, що діють на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства та Статуту НМАПО імені П.Л. Шупика.

4) Платні освітні та інші послуги надаються НМАПО імені П.Л. Шупика за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги - після отримання таких дозвільних документів.

5) Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що укладається між НМАПО імені П.Л. Шупика та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.

Договір, що укладається між НМАПО імені П.Л. Шупика та фізичною (юридичною) особою на строк навчання, розробляється на підставі типового договору, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

6) Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, особам, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особам, яким надано статус закордонного Українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, встановлюється НМАПО імені П.Л. Шупика в національній валюті.

НМАПО імені П.Л. Шупика має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації, на офіційних веб­сайтах, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

VII. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. НМАПО імені П.Л. Шупика складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до МОЗ України, органів Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України, Державного комітету статистики України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу Президента України "Про Положення про Державну казначейську службу України", інструкцій та інших нормативно-правових актів. При цьому всі примірники фінансового звіту мають однакову юридичну силу.

2. НМАПО імені П.Л. Шупика самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика.

3. Ректор та керівник бухгалтерської служби (головний бухгалтер) несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

4. Керівник бухгалтерської служби (головний бухгалтер) НМАПО імені П.Л. Шупика здійснює постійний контроль за додержанням порядку ведення бухгалтерського обліку.

5. Аудит фінансової діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика проводиться згідно з чинним законодавством України.

6. Внутрішній аудит діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика проводиться МОЗ України.

7. Внутрішній контроль за здійсненням фінансово-господарської діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика проводиться щорічно в строки, визначені наказом ректора.

8. Зовнішній контроль за здійсненням фінансово-господарської діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика проводиться Державною фінансовою інспекцією України, Державною фіскальною службою України та іншими органами державної влади в строки, визначені законодавством України.

VIII. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Освітня діяльність НМАПО імені П.Л. Шупика ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Указу Президента України від 04.07.2005 р. № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), державних стандартах освіти, нормативно-правових актах та чинному законодавстві України з питань освіти і науки, а також враховує міжнародний досвід управлінського та інформаційно-технологічного забезпечення окремих напрямів професійної діяльності.

Концепція освітньої діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика базується на прогресивних методологіях, методично-організаційних підходах, що сприяють забезпеченню якості освіти світового рівня.

2. Мета освітньої діяльності

Метою освітньої діяльності НМАПО імені П.Л. Шупика є:

1) забезпечення розвитку охорони здоров'я України через підготовку, перепідготовку компетентних кадрів;

2) забезпечення належної якості підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації медичних (фармацевтичних) кадрів та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів;

3) забезпечення належної якості підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.

3. Принципи організації післядипломної освіти

Основними принципами організації післядипломної освіти є:

1) оперативне і максимальне повне забезпечення потреби як суспільства, так і окремих громадян;

2) гуманізація, демократизація, науковість, єдність, комплексність, диференціація, інтеграція, неперервність та наскрізність;

3) органічна єдність із системою підготовки фахівців, зв'язок з процесом ринкових перетворень;

4) інтеграція з медичною і фармацевтичною наукою та практикою;

5) взаємозв'язок з освітою зарубіжних країн;

6) незалежність освіти від політичних партій, громадських та релігійних організацій;

7) відповідність стандартам вищої освіти та стандартам освітньої діяльності.

4. Цільові програми освітньої діяльності та засоби реалізації:

1) Кадрове забезпечення освітнього процесу через:

- забезпечення безперервності, наступності, системності, відповідальності підготовки, а також інтеграцію у загальноєвропейську та всесвітню системи підготовки лікарів і провізорів та науково-педагогічних працівників;

- формування якісного контингенту осіб, які навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика;

- адекватність змісту освіти вимогам системи праці;

- запровадження компетентнісного підходу, проблемно- та особистісно-орієнтованих підходів до організації процесу безперервної освіти;

- оновлення змісту освіти та організації освітнього процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних наукових та науково-технічних досягнень;

- підвищення якості освіти, оновлення форм організації освітнього процесу;

- науково-методичне забезпечення освітнього процесу як інформаційної моделі педагогічної системи;

- спеціалізацію, перепідготовку, стажування фахівців;

- розробку ефективних освітніх технологій;

- створення умов для розвитку обдарованої молоді;

- виконання державного замовлення та угод на підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних кадрів та підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів;

- відповідність кадрового забезпечення вимогам акредитації спеціальностей;

- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

- створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення соціального статусу відповідно до їх ролі в суспільстві.

2) Виховна робота шляхом:

- забезпечення культурного та духовного розвитку особистості;

- виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України та законів України;

- прищеплення особам, які навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика, демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання та мов спілкування народів світу;

- формування у молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;

- стимулювання в молоді прагнення до здорового способу життя;

- розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності;

- ствердження національної ідеї, що сприяє національній особистій ідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями світової культури та формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури;

- формування у молоді потреби й уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;

- прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору та діяльності, спрямованої на процвітання України;

- створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечує обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою і можливість опановувати рідну (національну) мову і практично володіти хоча б однією іноземною мовою;

- сприяння розвитку високої мовної культури громадян, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;

- створення умов для затвердження обов'язкового володіння державною мовою науково-педагогічних працівників НМАПО імені П.Л. Шупика та опанування викладачами і науковцями іноземною мовою;

- реалізацію мовної стратегії шляхом комплексного і послідовного впровадження просвітницьких, науково-методичних, роз'яснювальних заходів;

- формування нових життєвих орієнтирів особистості;

- сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства - відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення соціальної нерівності;

- формування відповідальності за власний добробут, стан суспільства.

3) Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти через:

- запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття освіти;

- створення умов для навчання в магістратурі, інтернатурі, лікарській резидентурі, аспірантурі, клінічній ординатурі та докторантурі на конкурсних засадах;

- удосконалення правових шляхів здобуття освіти за рахунок бюджетів усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб;

- інтеграцію з іншими вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації;

- запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання;

- додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту осіб, які навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика, у тому числі шляхом об'єктивного тестування;

- інформатизацію освіти та забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів, удосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки.

4) Створення системи безперервної медичної освіти через:

- забезпечення послідовності змісту та координації освітньої діяльності на різних ступенях освіти;

- формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;

- оптимізацію системи післядипломної медичної освіти на основі відповідних державних стандартів;

- створення інтегрованих навчальних планів і програм післядипломної медичної освіти;

- формування та розвиток навчальних комплексів ступеневої підготовки фахівців;

- розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності, залежно від конкретних потреб;

- гнучкість, динамічність і варіативність післядипломної медичної освіти;

- функціонування різноманітних організаційних форм, що включають перепідготовку, підвищення кваліфікації, спеціалізацію, стажування, навчання в інтернатурі, лікарській резидентурі, клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі, докторантурі;

- органічне поєднання різних форм та видів навчання з самостійною роботою фахівців.

5) Поєднання освіти і науки через:

- фундаменталізацію освіти, інтенсифікацію наукових досліджень;

- розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень;

- випереджальний розвиток освіти;

- інноваційну освітню діяльність;

- правовий захист освітніх інновацій та результатів науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності;

- запровадження наукової експертизи варіативних компонентів державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем навчання та виховання;

- залучення до наукової діяльності обдарованих осіб, що навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика;

- поглиблення співпраці та кооперації з іншими навчальними закладами і науковими установами;

- залучення до освітнього процесу провідних вчених інших навчальних закладів, наукових установ та висококваліфікованих фахівців галузі охорони здоров'я;

- залучення лікарів та провізорів до наукової роботи, у тому числі шляхом віртуалізації дослідницької діяльності на своїх робочих місцях;

- запровадження цільових програм, що сприяють інтеграції освіти і науки;

- забезпечення якості освіти відповідно до новітніх досягнень науки та медичної практики;

- взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики;

- створення ефективної системи методологічного, науково-методичного супроводження модернізації освіти, прогнозування тенденцій інноваційного розвитку системи медичної освіти з використанням результатів моніторингових досліджень;

6) Міжнародне співробітництво та використання зарубіжного досвіду через:

- укладання з іншими освітніми закладами та реалізацію міжурядових та міжвідомчих угод про співробітництво в системі медичної освіти і науки;

- проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з міжнародними фондами, проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів;

- сприяння участі педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідних заходах за кордоном;

- освітні та наукові обміни, стажування і навчання за кордоном аспірантів, докторантів, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- аналіз, відбір та розповсюдження кращих зразків зарубіжної наукової і навчальної літератури;

- вивчення досвіду зарубіжних партнерів з модернізації системи медичної освіти, зокрема вивчення системи професійного зростання в рамках концепції безперервного професійного розвитку шляхом запровадження міжнародних шкіл, дискусійних майданчиків тощо;

- проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.

7) Підготовка осіб, які навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика, до життєдіяльності в інформаційному суспільстві через:

- модернізацію структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, переорієнтацію змісту освіти для забезпечення сталого розвитку;

- створення і забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей, різноманітних форм та засобів отримання знань;

- інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників освітнього процесу;

- запровадження нових форм навчання і застосування у освітньому процесі та бібліотечній справі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій поряд із традиційними засобами;

- створення електронних засобів навчання;

- застосування сучасних методів навчання;

- використання комунікаційно-інформаційних засобів та глобальних інформаційно-освітніх мереж.

8) Підвищення рівня якості освітніх послуг шляхом:

- забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітнього процесу;

- постійного оновлення програм навчання з урахуванням сучасних вимог і актуальності проблем;

- адаптування програм підготовки до ринкових умов;

- відповідності програм підготовки вимогам світового освітнього простору, інтеграції у світове співтовариство;

- забезпечення ефективності системи контролю якості організації підготовки й діагностики професійних компетенцій;

- забезпечення конкурентоспроможності випускників за рахунок високої якості наданих знань;

- високого науково-педагогічного рівня викладачів, рівня їх знань, принциповості, вимогливості;

- забезпечення внутрішньо інституціонального моніторингу навчального процесу;

- застосування сучасних технологій і методик організації навчального процесу, насамперед інформаційних технологій;

- впровадження модернізаційного підходу до технологій навчання, реалізації дистанційного навчання, підвищення комп'ютерної грамотності й програмного забезпечення, удосконалення Інтернету і мультимедійних ресурсів;

- індивідуалізації навчання, спрямованої на врахування інтересів і всебічного розвитку кожного фахівця відповідно до характеру його можливої майбутньої діяльності;

- практичної спрямованості знань, орієнтації та отримання конкретних практичних знань з питань застосування інформаційних технологій;

- розробки спеціальних дисциплін на основі інформаційних і комунікаційних інтернет-технологій, навчально-методичного й програмно-апаратного забезпечення дистанційного навчання;

- створення комп'ютерних технологій навчання, спеціалізованого програмного забезпечення, мультимедійних електронних підручників.

5. Концепція освітньої діяльності доповнюється та деталізується концепціями освітньої діяльності інститутів, факультетів, кафедр, інших підрозділів НМАПО імені П.Л. Шупика.

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ НМАПО ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

1. Зміни та доповнення до Статуту НМАПО імені П.Л. Шупика вносяться за поданням вченої ради конференцією трудового колективу НМАПО імені П.Л. Шупика.

2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.

3. Зміни та доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їхньої державної реєстрації.

X. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НМАПО ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) НМАПО імені П.Л. Шупика здійснюється відповідно до законодавства.

Реорганізація чи ліквідація НМАПО імені П.Л. Шупика не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в НМАПО імені П.Л. Шупика. Обов'язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на МОЗ України.

2. Ліквідація НМАПО імені П.Л. Шупика здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу ліквідаційної комісії входять представники органу управління майном та представники НМАПО імені П.Л. Шупика. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначає орган управління майном, відповідно до законодавства (ст.60 ГК України).

3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НМАПО імені П.Л. Шупика. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс НМАПО імені П.Л. Шупика і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з НМАПО імені П.Л. Шупика, повідомляються про її ліквідацію у письмовій формі.

4. Під час ліквідації та реорганізації НМАПО імені П.Л. Шупика вивільнюваним працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Ректор
академік НАМН України
професор

Ю.В. Вороненко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: