open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
30.10.2003 N 502

Про затвердження заходів щодо виконання

Державної програми забезпечення населення

лікарськими засобами на 2004-2010 роки

На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2003 р.
N 91 ( 91/2003 ) "Про заходи щодо забезпечення населення
лікарськими засобами і виробами медичного призначення, а також
підвищення ефективності державного управління у цій сфері" та
постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2003 р. N 1162
( 1162-2003-п ) "Про затвердження Державної програми забезпечення
населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи щодо виконання Державної програми
забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки
( 1162-2003-п ) (додаються).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської,
Головного управління та медичного забезпечення Київських міських
держадміністрацій:
2.1. У місячний термін розробити і затвердити регіональні
заходи щодо забезпечення населення лікарськими засобами на
2004-2010 роки.
2.2. Інформацію щодо виконання регіональних заходів подавати
в МОЗ до 15 грудня щорічно.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - голову Державної служби лікарських засобів і виробів
медичного призначення Пасічника М.Ф. та заступника Міністра
Орду О.М.
Перший заступник Міністра Ю.В.Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

30.10.2003 N 502

ЗАХОДИ

щодо реалізації Державної програми забезпечення

населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки

( 1162-2003-п )

-------------------------------------------------------------------------------- N | Заходи по реалізації | Термін | Відповідальні за | | | виконання | виконання | -----+------------------------------------------------------------------------| 1. | Забезпечення доступу населення до ефективних, безпечних і якісних | | лікарських засобів | -----+------------------------------------------------------------------------| 1.1. |Розроблення та затвердження |Перше півріччя|Департамент організації | |методики (на основі моніторингу| 2004 р. |медичної допомоги | |та рейтингової оцінки стану | |населенню, Управління | |здоров'я населення та | |організації медичної | |стандартів лікування) щорічного| |допомоги дітям і матерям,| |визначення потреби охорони | |Департамент державного | |здоров'я у лікарських засобах, | |санітарно- | |імунобіологічних препаратах та | |епідеміологічного нагляду| |виробах медичного призначення | |МОЗ, Державна служба | |(надалі - лікарські засоби) | |лікарських засобів | | | |і виробів медичного | | | |призначення, Міністерство| | | |охорони здоров'я | | | |Автономної Республіки | | | |Крим, управління охорони | | | |здоров'я обласних, | | | |Севастопольської, | | | |Головного управління | | | |охорони здоров'я та | | | |медичного забезпечення | | | |Київської міських | | | |держадміністрацій | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 1.2. |Внесення пропозицій Кабінету | Один раз |Департамент організації | |Міністрів України щодо | на 4 роки |медичної допомоги | |категорій захворювань, а також | |населенню, Управління | |порядку пільгового забезпечення| |організації медичної | |населення лікарськими засобами,| |допомоги дітям і матерям,| |відповідно до законодавства | |Департамент державного | | | |санітарно- | | | |епідеміологічного нагляду| | | |МОЗ, Державна служба | | | |лікарських засобів | | | |і виробів медичного | | | |призначення | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 1.3. |Розроблення концепції | 2003 р. |Департамент організації | |Національного переліку основних| |медичної допомоги | |(життєво необхідних) лікарських| |населенню, Управління | |засобів ( 1482-2001-п ) (далі -| |організації медичної | |Національний перелік) та | |допомоги дітям і матерям,| |наукових критеріїв відбору | |Департамент державного | |лікарських засобів до | |санітарно- | |Національного переліку | |епідеміологічного нагляду| | | |МОЗ, Державна служба | | | |лікарських засобів | | | |і виробів медичного | | | |призначення. Державний | | | |фармакологічний центр МОЗ| -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 1.4. |Здійснення систематичного | Щорічно |Департамент організації | |оновлення Національного | |медичної допомоги | |переліку ( 1482-2001-п ) | |населенню, Управління | | | |організації медичної | | | |допомоги дітям і матерям,| | | |Департамент державного | | | |санітарно- | | | |епідеміологічного нагляду| | | |МОЗ, Державна служба | | | |лікарських засобів | | | |і виробів медичного | | | |призначення | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 1.5. |Запровадження Державного | Починаючи з |Державна служба | |формуляру лікарських засобів за| 2005 р., |лікарських засобів і | |принципами раціонального | щорічно |виробів медичного | |використання наявних лікарських| |призначення, Державний | |засобів на підставі результатів| |фармакологічний центр МОЗ| |фармако-економічного аналізу та| | | |забезпечення його регулярного | | | |оновлення | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 1.6. |Удосконалення та своєчасне | До введення |Департамент організації | |поновлення Переліку лікарських | формулярної |медичної допомоги | |засобів вітчизняного та | системи |населенню, Управління | |іноземного виробництва, які | |організації медичної | |можуть закуповувати заклади | |допомоги дітям і матерям,| |охорони здоров'я, що повністю | |Департамент державного | |або частково фінансуються з | |санітарно- | |державного та місцевих бюджетів| |епідеміологічного нагляду| |( 1071-96-п ), Переліку | |МОЗ, Державна служба | |вітчизняних та іноземних | |лікарських засобів | |лікарських засобів і виробів | |і виробів медичного | |медичного призначення, ціни на | |призначення | |які підлягають державному | | | |регулюванню ( z1045-01 ) | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 1.7. |Щорічне формування державного | Постійно |Відділ державних | |замовлення на розробку та | |закупівель, Департамент | |закупівлю лікарських засобів, | |організації медичної | |необхідних для забезпечення | |допомоги населенню, | |виконання завдань, визначених | |Управління організації | |законами України, програмою | |медичної допомоги дітям і| |діяльності Уряду, актів | |матерям, Департамент | |Президента та Кабінету | |державного санітарно- | |Міністрів України | |епідеміологічного | | | |нагляду МОЗ, Державна | | | |служба лікарських засобів| | | |і виробів медичного | | | |призначення | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 1.8. |Удосконалення роботи тендерних | Постійно |Відділ державних | |комітетів (комісій) щодо | |закупівель МОЗ | |підготовки і проведення | | | |тендерів із закупівлі | | | |лікарських засобів на всіх | | | |рівнях охорони здоров'я | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 1.9. |Створення та підтримка єдиної | 2004-2010 рр.|Департамент організації | |інформаційно-аналітичної | |медичної допомоги | |системи забезпечення | |населенню, Управління | |лікарськими засобами, | |організації медичної | |закупленими за державні кошти | |допомоги дітям і матерям,| |та кошти місцевих бюджетів | |Департамент державного | | | |санітарно- | | | |епідеміологічного нагляду| | | |МОЗ, Державна служба | | | |лікарських засобів | | | |і виробів медичного | | | |призначення, Центр | | | |медичної статистики, | | | |Міністерство охорони | | | |здоров'я Автономної | | | |Республіки Крим, | | | |управління охорони | | | |здоров'я обласних, | | | |Севастопольської, | | | |Головного управління | | | |охорони здоров'я та | | | |медичного забезпечення | | | |Київської міських | | | |держадміністрацій | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 1.10.|Розроблення пропозицій щодо | 2004-2010 рр.|Державна служба | |використання економічних | |лікарських засобів і | |важелів підвищення доступності | |виробів медичного | |лікарських засобів (формування | |призначення, Департамент | |податків, торгівельних націнок | |економіки та фінансів МОЗ| |на лікарські засоби тощо) | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 1.11.|Створення системи реєстрації | 2004-2005 рр.|Державна служба | |оптових цін на лікарські | |лікарських засобів і | |засоби, які включені до | |виробів медичного | |Національного переліку | |призначення, Національний| |( 1482-2001-п ) | |фармацевтичний | | | |університет, Державний | | | |науковий центр лікарських| | | |засобів МОЗ, | | | |Фармацевтична асоціація | | | |України (за згодою) | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 1.12.|Створення умов для забезпечення| 2004-2010 рр.|Державна служба | |доступності сільського | |лікарських засобів і | |населення до життєво-необхідних| |виробів медичного | |лікарських засобів згідно з | |призначення, Міністерство| |рекомендаціями ВООЗ | |охорони здоров'я | | | |Автономної Республіки | | | |Крим, управління охорони | | | |здоров'я обласних | | | |держадміністрацій | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 1.13.|Вдосконалення нормативної бази | 2004 р. |Державна служба | |щодо діяльності аптечних | |лікарських засобів і | |закладів, правил роздрібної | |виробів медичного | |реалізації лікарських засобів | |призначення | |та виписування рецептів | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 1.14.|Затвердження обов'язкового | 2004 р. |Державна служба | |асортименту лікарських засобів | |лікарських засобів і | |для аптечних закладів незалежно| |виробів медичного | |від форм власності | |призначення | -----+------------------------------------------------------------------------| 2. | Забезпечення якості лікарських засобів | -----+------------------------------------------------------------------------| 2.1. |Гармонізація нормативної бази з| 2004-2010 рр.|Державна служба | |питань регулювання створення, | |лікарських засобів і | |виробництва, якості, реалізації| |виробів медичного | |лікарських засобів відповідно | |призначення, Комітет з | |до вимог ЄС | |контролю наркотиків МОЗ | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 2.2. |Удосконалення системи | 2004-2010 рр.|Державна служба | |управління та контролю за | |лікарських засобів і | |якістю, безпекою та | |виробів медичного | |виробництвом лікарських засобів| |призначення, Державна | |на всіх рівнях | |інспекція України з | | | |контролю якості | | | |лікарських засобів | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 2.3. |Удосконалення системи державної| Постійно |Державна служба | |реєстрації (перереєстрації) | |лікарських засобів і | |лікарських засобів відповідно | |виробів медичного | |до рекомендацій ВООЗ та ЄС | |призначення, Державний | | | |фармакологічний центр МОЗ| -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 2.4. |Забезпечити перевірку | Постійно |Державна служба | |спроможності виконання | |лікарських засобів і | |ліцензійних умов суб'єктами | |виробів медичного | |господарювання, що мають намір | |призначення | |отримати ліцензію на | | | |виробництво, оптову та | | | |роздрібну торгівлю лікарськими | | | |засобами, а також забезпечити | | | |контроль за дотриманням цих | | | |умов під час в зазначеної | | | |діяльності | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 2.5. |Здійснювати заходи щодо | Постійно |Державна служба | |стимулювання суб'єктів | |лікарських засобів і | |підприємницької діяльності до | |виробів медичного | |добровільної сертифікації | |призначення | |виробництва та дистрибуції | | | |лікарських засобів на | | | |відповідність вимогам належної | | | |виробничої практики та належної| | | |практики дистрибуції | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 2.6. |Визначити порядок та | 2004-2010 рр.|Державна служба | |започаткувати процедуру | |лікарських засобів і | |передреєстраційного | |виробів медичного | |інспектування виробництва | |призначення | |вітчизняних та імпортних | | | |лікарських засобів | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 2.7. |Забезпечити подальший розвиток | 2004-2010 рр.|Державна служба | |в Україні системи | |лікарських засобів і | |фармакологічного нагляду та | |виробів медичного | |співпрацю з іншими країнами та | |призначення | |міжнародними організаціями з | | | |цих питань | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 2.8. |Здійснювати співробітництво з | Постійно |Державна служба | |міжнародними організаціями та | |лікарських засобів і | |ВООЗ щодо питань вивчення, | |виробів медичного | |виявлення, вилучення, | |призначення, Державна | |запобігання поширенню | |інспекція України з | |фальсифікатів | |контролю якості | | | |лікарських засобів | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 2.9. |Формування вимог щодо | Протягом |Державна служба | |забезпечення умов зберігання та| 2004 р. |лікарських засобів і | |використання лікарських засобів| |виробів медичного | |закладами охорони здоров'я | |призначення, Державна | | | |інспекція України з | | | |контролю якості | | | |лікарських засобів, | | | |Департамент організації | | | |медичної допомоги | | | |населенню МОЗ | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 2.10.|Удосконалення процедури | 2004 р. |Державна служба | |ліцензування та ліцензійних | |лікарських засобів і | |вимог до суб'єктів | |виробів медичного | |господарської діяльності у | |призначення, Комітет з | |сфері обігу лікарських засобів,| |контролю наркотиків МОЗ | |в т. ч. наркотичних, | | | |психотропних речовин і | | | |прекурсорів, гармонізуючи | | | |процедуру ліцензування з | | | |європейським законодавством та | | | |рекомендаціями ВООЗ | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 2.11.|Здійснення комплексних заходів | 2004-2010 рр.|Державна служба | |щодо впровадження в Україні | |лікарських засобів і | |правил GLP/GCP/GMP | |виробів медичного | | | |призначення, Державний | | | |фармакологічний центр МОЗ| -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 2.12.|Здійснення комплексу заходів | 2004-2007 рр.|Державна служба | |щодо вступу України до системи | |лікарських засобів і | |співробітництва з | |виробів медичного | |фармацевтичними інспекціями | |призначення | |(PIC/S) з метою взаємовизнання | | | |результатів інспектування та | | | |сприяння експорту ліків | | | |вітчизняного виробництва | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 2.13.|Створення передумов щодо | Постійно |Державна служба | |збільшення інвестиційних | |лікарських засобів і | |надходжень (реінвестицій у | |виробів медичного | |виробництво) до підприємств | |призначення, | |фармацевтичної галузі | |Фармацевтична асоціація | | | |України (за згодою) | -----+------------------------------------------------------------------------| 3. | Забезпечення раціонального використання лікарських засобів | -----+------------------------------------------------------------------------| 3.1. |Формування стандартів лікування| 2004-2005 рр.|Департамент організації | |на підставі | |медичної допомоги | |фармако-економічного аналізу | |населенню, Управління | |ефективності, безпечності та | |організації медичної | |якості та лікування з метою | |допомоги дітям і матерям,| |визначення реальних витрат | |Департамент державного | |на ефективну підтримку якості | |санітарно- | |життя хворих та їх | |епідеміологічного | |працездатності | |нагляду МОЗ | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 3.2. |Створення нормативної бази та | Після |Департамент організації | |запровадження в | затвердження |медичної допомоги | |лікувально-профілактичних |стандартів МОЗ|населенню, Управління | |закладах формулярів лікарських | |організації медичної | |засобів, розроблених на основі | |допомоги дітям і матерям,| |стандартів лікування | |Департамент державного | | | |санітарно- | | | |епідеміологічного нагляду| | | |МОЗ, Державна | | | |служба лікарських засобів| | | |і виробів медичного | | | |призначення, Міністерство| | | |охорони здоров'я | | | |Автономної республіки | | | |Крим, управління охорони | | | |здоров'я обласних, | | | |Севастопольської, | | | |Головного управління | | | |охорони здоров'я та | | | |медичного забезпечення | | | |Київської міських | | | |держадміністрацій | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 3.3. |Забезпечення постійної | Після |Державна служба | |науково-методологічної та | затвердження |лікарських засобів і | |науково-інформаційної підтримки|стандартів МОЗ|виробів медичного | |заходів щодо впровадження та | |призначення, Державний | |функціонування формулярної | |фармакологічний центр МОЗ| |системи | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 3.4. |Внесення доповнень до учбових | 2004-2005 рр.|Управління освіти та | |програм та навчальних планів | |науки МОЗ, Національний | |вищих медичних та | |фармацевтичний | |фармацевтичних учбових закладів| |університет | |III-IV рівнів акредитації та | | | |післядипломної медичної освіти | | | |з питань раціонального | | | |використання лікарських засобів| | | |та фармакологічного нагляду, | | | |адаптованих до рекомендацій | | | |ВООЗ ЄС та вимог системи | | | |охорони здоров'я | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 3.5. |Затвердження у встановленому |До 01.09.2004 |Управління освіти та | |порядку у номенклатурі | |науки МОЗ | |спеціальностей системи охорони | | | |здоров'я спеціальності | | | |"лікар-клінічний фармаколог", | | | |відповідно до рекомендацій ВООЗ| | | |та ЄС | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 3.6. |Розроблення та провадження | 2004 р. |Державна служба | |заходів з покращення | |лікарських засобів і | |інформування населення щодо | |виробів медичного | |сучасних лікарських засобів, у | |призначення, Державна | |т. ч. - фальсифікованих ліків | |інспекція України з | | | |контролю якості | | | |лікарських засобів, | | | |Державний фармакологічний| | | |центр МОЗ | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 3.7. |Забезпечення неухильного | Постійно |Державна служба | |виконання етичних норм | |лікарських засобів і | |просування на ринок лікарських | |виробів медичного | |засобів на підставі | |призначення, Державний | |рекомендацій ВООЗ, ЄС та | |фармакологічний центр | |регламентів Міністерства | | | |охорони здоров'я та Академії | | | |медичних наук | | | -----+-------------------------------+--------------+-------------------------| 3.8. |Внесення до Верховної Ради та |До 01.12.2004 |Державна служба | |Кабінету Міністрів України | |лікарських засобів і | |обґрунтованих пропозицій щодо | |виробів медичного | |підвищення вимог до якості та | |призначення | |достовірної реклами лікарських | | | |засобів вітчизняного та | | | |закордонного виробництва | | | -------------------------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: