open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
10.08.2011 N 495

Питання здійснення перегляду

нормативно-правових актів

та інших документів МОЗ України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26 листопада 2008 року N 1040 ( 1040-2008-п ) "Про затвердження
Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого
органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та
організації" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок перегляду нормативно-правових актів та
інших документів МОЗ України, що додається.
2. Утворити Комісію з перегляду нормативно-правових актів та
інших документів МОЗ України (далі - Комісія) у складі, що
додається.
3. Установити, що до повноважень Комісії належить організація
роботи з перегляду нормативно-правових актів та інших документів
МОЗ України структурними підрозділами центрального апарату
Міністерства, розгляд пропозицій та затвердження висновків за
результатами їх перегляду.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від
02.06.2010 N 201-Адм "Про організацію перегляду
нормативно-правових актів МОЗ у 2010 році".
5. В.о. директора Департаменту нормативно-правового
забезпечення Коблошу В.В. довести цей наказ до відома керівників
самостійних структурних підрозділів МОЗ України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Моісеєнко Р.О.
Міністр О.В.Аніщенко

Додаток

до наказу МОЗ України

10.08.2011 N 495

СКЛАД

комісії з перегляду нормативно-правових

актів та інших документів МОЗ України

1. Перший заступник Міністра, голова Комісії.
2. В.о. директора Департаменту нормативно-правового
забезпечення, заступник голови Комісії.
3. Члени Комісії: - заступник директора Департаменту лікувально-профілактичної
допомоги; - заступник директора Департаменту-начальник відділу
акушерсько-гінекологічної допомоги; - заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупції; - заступник директора Департаменту - начальник Управління
контролю якості медичних послуг Департаменту контролю якості
медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного
благополуччя; - заступник начальника Управління розвитку фармацевтичного
сектору галузі охорони здоров'я - начальник відділу забезпечення
державної політики в сфері оптової, роздрібної торгівлі продукцією
в системі охорони здоров'я Департаменту контролю якості медичних
послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного
благополуччя; - заступник начальника Управління - начальник відділу
профілактики неінфекційних захворювань, безпеки факторів
середовища життєдіяльності людини та формування здорового способу
життя Управління громадського здоров'я та санітарно-епідемічного
благополуччя населення Департаменту контролю якості медичних
послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного
благополуччя; - заступник директора Департаменту фінансово-ресурсного
забезпечення; - начальник Контрольно-ревізійного відділу; - заступник директора Департаменту - начальник відділу питань
державного регулювання системи соціального страхування та
соціальних програм Департаменту з реформ та розвитку галузі
охорони здоров'я; - заступник начальника Адміністративно-господарського
управління.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

10.08.2011 N 495

ПОРЯДОК

перегляду нормативно-правових актів

та інших документів МОЗ України

1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040
( 1040-2008-п ) "Про затвердження Загального положення про
юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади,
державного підприємства, установи та організації" (далі -
Положення) та Методичних рекомендації Міністерства юстиції України
щодо приведення нормативно-правових актів центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів господарського управління та
контролю у відповідність із Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та
іншими актами законодавства України, викладених у листі
Міністерства юстиції України від 12 грудня 2000 року N 33-8/1732 з
метою підтримання нормативно-правових актів та інших документів
МОЗ України у контрольному стані, приведення їх у відповідність із
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України та актами Кабінету Міністрів України,
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод
1950 року ( 995_004 ) і протоколами до неї, міжнародними
договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною
Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням
практики Європейського суду з прав людини (далі - чинне
законодавство) і є обов'язковим до виконання структурними
підрозділами центрального апарату МОЗ України.
2. Перегляду підлягають нормативно-правові акти та інші
документи МОЗ України, які зачіпають права, свободи й законні
інтереси громадян або мають міжвідомчий характер та: які прийняті до введення державної реєстрації в установленому
законодавством порядку; які занесені до державного реєстру Міністерства юстиції
України; які не подавались на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України, хоча підлягали такій реєстрації; відносно яких прийнято відповідне судове рішення; окремі доручення, листи, телеграми тощо на предмет виявлення
в них нових правових норм.
3. Підготовка нормативно-правових актів та інших документів
МОЗ України до перегляду та їх перегляд покладається на робочі
групи з перегляду нормативно правових актів та інших документів
МОЗ України, які створюються в кожному структурному підрозділі,
відповідно до їх компетенції (далі - робочі групи). У разі необхідності для надання правової та фахової допомоги
до цієї роботи за погодженням з їх керівниками можуть залучатись
представники Департаменту нормативно-правового забезпечення та
інших підрозділів.
4. Нормативно-правові акти та інші документи, видані
МОЗ України спільно чи за узгодженням з іншими органами виконавчої
влади, змінюються, доповнюються або визнаються такими, що втратили
чинність, спільно або за узгодженням з цими органами.
5. Після опрацювання нормативно-правових актів та інших
документів МОЗ України кожна робоча група готує переліки актів,
які групуються за напрямками роботи: акти, які слід визнати такими, що втратили чинність; акти, що необхідно скасувати, (відкликати) в тому числі
окремі доручення, листи, телеграми тощо; акти, до яких пропонується внести зміни та доповнення; акти, які пропонується викласти в новій редакції (із
внесенням змін та доповнень). Зазначені переліки та пропозиції подаються на розгляд Комісії
з перегляду нормативно-правових актів та інших документів
МОЗ України (далі - Комісія). Разом з переліками до Комісії подаються відповідні
обґрунтування та проект рішення Комісії. За наслідками перегляду нормативно-правових актів та інших
документів МОЗ України Комісія виносить рішення щодо доцільності
внесення змін чи доповнень до актів, скасування актів чи визнання
їх такими, що втратили чинність, викладення актів у новій
редакції, необхідність погодження з іншими заінтересованими
органами тощо та затверджує переліки таких актів. У переліках також зазначається термін виконання та
визначаються підрозділи, відповідальні за розроблення відповідних
проектів актів.
6. Нормативно-правові акти МОЗ України, що занесені
Міністерством юстиції до державного реєстру, - це акти, які
підлягали державній реєстрації відповідно до Указу та Положення та
пройшли державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України. За результатами перегляду цих актів може бути прийнято
наступне рішення: акт (або окремі його положення) визнається таким, що втратив
чинність; до акта вносяться зміни або доповнення; акт викладається у новій редакції (з урахуванням змін та
доповнень, що вносяться до нього). За результатами перегляду цих актів видається наказ, який
подається на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
7. Нормативно-правові акти МОЗ України, які відповідно до
Указу та Положення підлягали державній реєстрації, але не були
зареєстровані в Міністерстві юстиції України, не є чинними,
оскільки не пройшли державну реєстрацію і не набрали чинності та
підлягають скасуванню наказом МОЗ України При необхідності такі нормативно-правові акти слід
переглянути, привести у відповідність із чинним законодавством
України, затвердивши новими наказами МОЗ України, та подати на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. У цьому разі
у новому наказі слід передбачати положення про скасовування
попереднього акта.
8. У разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що
втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято
нормативно-правовий акт МОЗ України, до такого акта у місячний
термін вносяться відповідні зміни, доповнення або він визнається
таким, що втратив чинність. Зміни і доповнення, внесені до нормативно-правового акта
МОЗ України, затверджуються наказом МОЗ України та подаються на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в порядку,
встановленому Положенням та відповідно до Порядку подання
нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затверджено
наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 N 34/5
( z0381-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
12.04.2005 за N 381/10661. Якщо відповідно до акта законодавства необхідно відмінити
окремі положення нормативно-правового акта МОЗ України, то
відповідним наказом МОЗ України ці положення визнаються такими, що
втратили чинність. Відповідний наказ МОЗ України також подається
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. У разі нездійснення перегляду та приведення
нормативно-правового акта МОЗ України у відповідність із чинним
законодавством Міністерство юстиції України має право скасувати
рішення про державну реєстрацію такого акта у встановленому
порядку. При цьому слід мати на увазі, що скасовується державна
реєстрація нормативно-правового акта МОЗ України в цілому, а не
окремих його положень. Нормативно-правовий акт МОЗ України, виключений з державного
реєстру, підлягає скасуванню протягом 5 днів з дня отримання
повідомлення про виключення з державного реєстру. Копія
відповідного розпорядчого документа направляється до Міністерства
юстиції України протягом 2 днів з дня скасування
нормативно-правового акта.
9. У разі винесення рішення суду про визнання
нормативно-правового акта МОЗ України, внесеного Міністерством
юстиції України до державного реєстру, неправомірним (недійсним),
такий акт підлягає невідкладному (або в термін, установлений
судом) перегляду та здійсненню відповідних заходів щодо приведення
його у відповідність із чинним законодавством (внесення змін чи
доповнень або скасування). Наказ МОЗ України про внесення змін чи доповнень або визнання
нормативно-правового акта МОЗ України, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України, таким, що втратив чинність
(скасований), підлягає поданню на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
10. Нормативно-правовий акт МОЗ України, у державній
реєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню у 5-денний термін
з дня отримання рішення Міністерства юстиції України про відмову в
державній реєстрації. Копія відповідного розпорядчого документа в
цей же строк направляється до Міністерства юстиції. МОЗ України має право протягом десяти днів після отримання
рішення про відмову в державній реєстрації звернутися до
Міністерства юстиції України із заявою про його перегляд з
поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому
перегляді. Зазначена заява розглядається протягом десяти робочих
днів. Рішення Міністерства юстиції України про залишення без змін
рішення про відмову в державній реєстрації нормативно-правового
акта МОЗ України, прийняте за результатами розгляду заяви
МОЗ України, за умови наявності правових підстав, у встановленому
порядку може бути оскаржено до суду. Скасування нормативно-правового акта МОЗ України, у державній
реєстрації якого відмовлено, здійснюється на підставі рішення
Міністерства юстиції України щодо залишення без змін рішення про
відмову в державній реєстрації, або, у разі оскарження такого
рішення до суду, на підставі відповідного рішення суду про
визнання правомірною відмови в державній реєстрації. Копія відповідного розпорядчого документа в цей же строк
направляється до Міністерства юстиції України.
11. Окремі доручення, листи, телеграми МОЗ України тощо
повинні мати лише розпорядчий, роз'яснювальний або довідковий
зміст (не містити норм права). У зв'язку з цим підрозділи мають переглядати окремі
доручення, листи, телеграми МОЗ України тощо на предмет виявлення
в них нових правових норм. У разі виявлення окремих доручень, листів, телеграм
МОЗ України тощо, якими встановлюються нові правові норми, вони
підлягають відкликанню з місць та скасуванню наказом МОЗ України.
В.о. Директора
Департаменту
нормативно-правового
забезпечення В.В.Коблош

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: