open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2018  № 17


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2018 р.
за № 124/31576

Про затвердження Порядку розроблення національних класифікаторів

Відповідно до частини п’ятої статті 259 Господарського кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розроблення національних класифікаторів, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Всеукраїнської організації інвалідів
"Союз організацій інвалідів України"

Генеральний Секретар
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"

Генеральний директор
Федерації роботодавців України

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної служби статистики України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної регуляторної служби України

Міністр оборони України

Міністр соціальної політики України

Міністр екології та природних ресурсів України

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
В.В. Назаренко

В. НазаренкоР. ІллічовГ.В. Осовий

І.Є. ВернерМ. Чечоткін

К. Ляпіна

С.Т. Полторак

А. Рева

О. Семерак

В.А. Негода


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
11.01.2018  № 17


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2018 р.
за № 124/31576

ПОРЯДОК
розроблення національних класифікаторів

1. Цей Порядок визначає процедуру розроблення національних класифікаторів та змін до них, у тому числі гармонізованих з міжнародними або європейськими класифікаторами, скасування національних класифікаторів, основні принципи побудови, правила оформлення, особливості внесення змін до національного класифікатора та подання на затвердження до Мінекономрозвитку.

2. Цей Порядок застосовується юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які замовляють та/або розробляють національні класифікатори та зміни до них.

Замовник та розробник проекту національного класифікатора або змін до нього можуть бути однією особою.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

алфавіт коду - система знаків та/або символів, прийнятих для утворення унікального коду;

глибина класифікації - кількість класифікаційних рівнів;

довжина коду - кількість знаків та/або символів у коді;

європейський класифікатор - класифікатор, прийнятий європейською організацією;

заінтересована сторона - фізична або юридична особа, що має безпосередній або опосередкований інтерес стосовно діяльності щодо розроблення національного класифікатора або змін до нього та/або його застосування;

замовник - юридична особа, яка замовляє розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього;

класифікатор - документ, що містить класифікацію, відомості про її призначення і сферу застосування, а також за потреби відповідні пояснення;

класифікаційний рівень - логічне і змістовне об’єднання класифікаційних угруповань одного ступеня деталізації (група, підгрупа, клас, підклас, категорія, підкатегорія тощо);

класифікаційне угруповання - підмножина об’єктів класифікації, що утворюється за результатами її угруповання;

класифікація - множина об’єктів класифікації, систематизованих і розподілених за їх схожістю чи несхожістю відповідно до визначених ознак і прийнятих методів класифікації на підмножини, яким надані коди;

код - знак (символ) чи сукупність знаків та/або символів, прийнятих для однозначного позначення об’єкта класифікації та/або класифікаційного угруповання;

кодування - присвоєння унікального коду об’єкту класифікації та/або класифікаційному угрупованню;

міжнародний класифікатор - класифікатор, прийнятий міжнародною організацією;

місткість класифікатора - найбільша кількість позицій, яку може містити класифікатор;

метод класифікації - спосіб об’єднання об’єктів класифікації в класифікаційні угруповання;

метод кодування - спосіб утворення структури коду і присвоєння його об’єкту класифікації та/або класифікаційному угрупованню;

національний класифікатор - класифікатор, призначений для загальнодержавного застосування, який затверджується Мінекономрозвитку та є складовою частиною національної системи класифікації;

об’єкт класифікації - елемент множини (поняття, явище тощо), що класифікується;

ознака класифікації - властивість або характеристика об’єкта класифікації, відповідно до якої здійснюється класифікація;

паралельний метод кодування - утворення коду об’єкта класифікації та/або класифікаційного угруповання з використанням кодів незалежних угруповань, які утворюються фасетним методом класифікації, та присвоєння цього коду відповідному об’єкту;

позиція класифікатора - код об’єкта класифікації та/або класифікаційного угруповання з відповідною назвою;

порядковий метод кодування - утворення коду з чисел натурального ряду та присвоєння цього коду відповідному об’єкту класифікації та/або класифікаційному угрупованню;

послідовний метод кодування - утворення коду об’єкта класифікації та/або класифікаційного угруповання з використанням кодів послідовно розташованих підлеглих угруповань, які формуються ієрархічним методом класифікації, та присвоєння цього коду відповідному об’єкту;

резервна місткість класифікатора - кількість вільних позицій класифікатора;

розробник - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, яка розробляє проект національного класифікатора або проект змін до нього;

серійно-порядковий метод кодування - утворення коду з чисел натурального ряду з подальшим закріпленням окремих серій або діапазонів цих чисел за об’єктами класифікації з однаковими ознаками та присвоєння цього коду відповідному об’єкту;

структура коду - унікальне позначення складу та послідовності розташування знаків (символів) у коді.

4. Основними принципами побудови національного класифікатора є:

забезпечення гармонізації національних класифікаторів з міжнародними або європейськими класифікаторами;

наявність концептуальної основи, що визначає зміст національного класифікатора та формує його логічну структуру;

забезпечення унікальності та вичерпності угруповань на одному і тому самому класифікаційному рівні з метою віднесення кожного об’єкта класифікації тільки до одного угруповання без повторення;

забезпечення необхідної повноти охоплення всіх об’єктів класифікації в заданих межах.

5. Розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього складається з таких етапів:

складання розробником технічного завдання на розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку;

письмове повідомлення замовником або розробником Мінекономрозвитку про початок розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього та оприлюднення Мінекономрозвитку інформації, зазначеної в пункті 7 цього Порядку;

розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього та пояснювальної записки до нього чи до його змін за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку;

погодження проекту національного класифікатора або змін до нього із замовником та заінтересованими сторонами;

подання проекту національного класифікатора або змін до нього на затвердження до Мінекономрозвитку.

6. Під час складання проекту технічного завдання на розроблення проекту національного класифікатора розробник збирає та аналізує інформацію, що стосується об’єктів класифікації, використовуючи такі джерела інформації:

міжнародні або європейські класифікатори;

нормативно-правові акти;

національні класифікатори та національні нормативні документи, пов’язані з проектом національного класифікатора;

каталоги, довідкову та додаткову інформацію щодо об’єктів класифікації.

За результатами аналізу визначаються основні завдання, на виконання яких розробляється національний класифікатор, об’єкти класифікації, методи класифікації та кодування, особливості побудови проекту національного класифікатора, принципи гармонізації тощо.

Під час складання проекту технічного завдання на розроблення проекту змін до національного класифікатора розробник:

відстежує зміни в міжнародних або європейських класифікаторах, з якими гармонізовано національний класифікатор, взаємопов’язаних національних класифікаторах та відповідних нормативно-правових актах, що стосуються об’єктів класифікації;

збирає та аналізує пропозиції заінтересованих сторін, що стосуються об’єктів класифікації національного класифікатора.

7. Замовник або розробник повідомляє Мінекономрозвитку про початок розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього шляхом надсилання інформації про позначення, назву проекту національного класифікатора або змін до нього, строк розроблення, найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) замовника та розробника, адреси їх веб-сайтів.

8. Мінекономрозвитку не пізніше семи робочих днів з дня надходження інформації, зазначеної в пункті 7 цього Порядку, розміщує її на своєму офіційному веб-сайті.

9. Розробник готує проект національного класифікатора або змін до нього згідно з вимогами відповідного технічного завдання.

10. Під час розроблення проекту національного класифікатора здійснюються:

1) аналіз об’єктів класифікації, який передбачає:

виявлення загальних властивостей, зв’язків та відношень об’єктів класифікації;

виявлення ознак класифікації (загальних і відмінних);

виділення сукупності об’єктів класифікації, які мають спільні ознаки;

вибір основних і пов’язаних з ними об’єктів класифікації, установлення підпорядкованості об’єктів класифікації;

визначення об’єктів, що підлягають класифікації;

2) систематизація об’єктів класифікації, яка передбачає:

визначення ознак класифікації;

визначення потрібної та достатньої глибини класифікації;

визначення місткості класифікатора;

забезпечення резервної місткості класифікатора;

3) уніфікація побудови та написання назв об’єктів класифікації;

4) кодування об’єктів класифікації, що передбачає:

вибір методу кодування;

вибір алфавіту та довжини коду.

11. Під час розроблення проекту національного класифікатора класифікація об’єктів здійснюється за такими методами:

1) фасетний метод, під час застосування якого здійснюється паралельне розподілення об’єктів класифікації на незалежні підмножини (класифікаційні угруповання) за різними ознаками класифікації;

2) ієрархічний метод, під час застосування якого здійснюється послідовне розподілення об’єктів класифікації на підлеглі підмножини (класифікаційні угруповання).

12. Структура класифікації складається з одного рівня (фасетна класифікація) чи кількох рівнів (ієрархічна класифікація) агрегування.

Під час застосування ієрархічної класифікації враховується необхідність:

установлення критеріїв подібності для визначення найвищого класифікаційного рівня (групи);

установлення для нижчих класифікаційних рівнів (підгрупа, клас, підклас, категорія, підкатегорія тощо) правил, за якими об’єкт відносять до певного угруповання;

забезпечення стабільності структури національного класифікатора протягом певного часу та передбачення на класифікаційних рівнях резервних позицій для внесення до національного класифікатора нових угруповань без порушення ієрархії;

забезпечення внесення змін на найнижчих класифікаційних рівнях без зміни найвищих класифікаційних рівнів;

установлення достатньої кількості класифікаційних рівнів для аналітичних та інших потреб користувача;

передбачення позиції, що об’єднує всю решту об’єктів класифікації під назвою “інші” та/або “не віднесені до інших угруповань”, для забезпечення повноти охоплення всіх об’єктів класифікації;

запобігання надмірній деталізації позицій.

13. Під час розроблення проекту національного класифікатора кодування об’єктів класифікації здійснюється за такими методами:

послідовний;

паралельний;

серійно-порядковий.

Кожному угрупованню відповідає єдиний код, структура якого має бути послідовною і логічною для кожного класифікаційного рівня.

Під час визначення структури коду враховуються мінімальна кількість знаків (мінімальна довжина), достатня кількість знаків для кодування всіх об’єктів (ознак) класифікації та необхідність достатнього резерву для кодування нових об’єктів класифікації.

Код складається з одного чи декількох літерних та/або цифрових символів певних угруповань. Код може містити крапку чи тире.

У кодових позначеннях цифри використовуються у звичайному порядку від 0 або 1.

Групи, підгрупи, класи, підкласи, категорії, підкатегорії тощо типу “інші” та/або “не внесені в інші угруповання” позначаються цифрою 9.

14. Розроблення національного класифікатора, гармонізованого з міжнародним або європейським класифікатором, здійснюється шляхом:

1) розроблення національного класифікатора, зміст, форма та структура якого максимально повно і точно відповідають змісту, формі та структурі міжнародного або європейського класифікатора;

2) побудови національного класифікатора на основі міжнародного або європейського класифікатора за умови збереження структури міжнародного або європейського класифікатора та з урахуванням таких вимог:

побудова національного класифікатора має відповідати тим самим принципам та правилам побудови, що і міжнародний або європейський класифікатор, з подальшою деталізацією з урахуванням національних особливостей і потреб. Для досягнення високого ступеня порівнянності необхідно, щоб угруповання на національному рівні відповідали лише одному угрупованню міжнародного або європейського класифікатора. У цьому разі для порівняння даних національного рівня з міжнародними або європейськими використовуються вищі класифікаційні угруповання національного класифікатора без перехідних таблиць;

якщо національний класифікатор має інше кодування, ніж міжнародний або європейський, складають таблицю відповідності з міжнародним або європейським класифікатором.

15. Проект національного класифікатора оформляється відповідно до типової структури національного класифікатора та вимог до його оформлення згідно з додатком 3 до цього Порядку.

16. Проект змін до національного класифікатора оформляється згідно з додатком 4 до цього Порядку.

Застосовуються такі види змін до національного класифікатора:

скасування позиції національного класифікатора - директива “С” (Скасувати);

зміна назви позиції національного класифікатора - директива “З” (Змінити);

унесення нової позиції до національного класифікатора - директива “У” (Унести).

Зміни до національного класифікатора групують за директивами в такій послідовності: “Скасувати”, “Змінити”, “Унести” та відповідно до зростання кодів.

У разі оформлення змін за директивою “Змінити” спочатку наводиться позиція, яка є, потім - позиція, яка має бути. Код позиції за директивою “Змінити” не змінюється.

Заінтересована сторона, що ініціює внесення змін до національного класифікатора, готує та подає замовнику та/або розробнику проект змін та обґрунтування необхідності їх унесення.

Заінтересована сторона, що ініціює внесення нової професії до національного класифікатора професій, готує та подає замовнику та/або розробнику:

проект змін та обґрунтування необхідності їх унесення;

кваліфікаційну характеристику професії працівника відповідно до вимог, установлених Міністерством соціальної політики України.

17. Розробник надсилає проект національного класифікатора або змін до нього разом з пояснювальною запискою на погодження до визначених ним заінтересованих сторін та замовника, а також визначає строк погодження проекту, який повинен становити не більше ніж 30 календарних днів.

Свою позицію щодо проекту національного класифікатора або змін до нього заінтересована сторона та/або замовник доводить до відома розробника шляхом надсилання листа, до якого додаються зауваження (за їх наявності).

Якщо заінтересована сторона та/або замовник у встановлений строк не висловили своєї позиції щодо проекту національного класифікатора або змін до нього, проект вважається погодженим без зауважень.

18. Проект національного класифікатора або змін до нього надсилається розробником до Мінекономрозвитку на затвердження разом із супровідним листом, до якого додаються:

технічне завдання на розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього;

електронна копія проекту національного класифікатора або змін до нього;

пояснювальна записка до проекту національного класифікатора або змін до нього;

копія міжнародного або європейського класифікатора та змін до нього, якщо національний класифікатор розроблено як гармонізований з відповідним міжнародним або європейським класифікатором та змінами до нього, у паперовому або електронному вигляді;

копії документів, що засвідчують погодження проекту національного класифікатора або змін до нього замовником та заінтересованою стороною.

19. Подання неповного пакета документів є підставою для їх повернення розробнику.

20. У разі надходження до Мінекономрозвитку пропозиції заінтересованої сторони щодо скасування національного класифікатора, погодженої з розробником та замовником, Мінекономрозвитку приймає відповідне рішення.

Якщо пропозиція заінтересованої сторони щодо скасування національного класифікатора не погоджена з розробником та замовником, Мінекономрозвитку повертає документи заінтересованій стороні.

21. Надання роз'яснень щодо положень національного класифікатора здійснює замовник або розробник.

22. Оприлюднення офіційних текстів національних класифікаторів та змін до них здійснює замовник або за його рішенням розробник чи Мінекономрозвитку.

Директор департаменту
технічного регулюванняЛ.М. Віткін


Додаток 1
до Порядку розроблення
національних класифікаторів
(пункт 5)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на розроблення проекту національного класифікатора або змін до ньогоДодаток 2
до Порядку розроблення
національних класифікаторів
(пункт 5)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту національного класифікатора або змін до нього
________________________________________________________________
(позначення та назва проекту національного класифікатора або змін до нього)

1. Підстава розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього

Зазначається підстава розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього (на виконання нормативно-правового акта, за власною ініціативою тощо).

2. Строк розроблення

Зазначаються дата початку і строк проведення робіт з розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього.

3. Призначення і завдання національного класифікатора або змін до нього

Зазначаються:

сфера застосування національного класифікатора або змін до нього, його призначення для загальнодержавного застосування;

результати, яких необхідно досягти;

завдання, які передбачається виконати, застосовуючи національний класифікатор або зміни до нього;

переваги, які надасть застосування національного класифікатора або змін до нього.

У разі розроблення проекту національного класифікатора, гармонізованого з міжнародним або європейським класифікатором, або проекту змін до національного класифікатора, гармонізованих зі змінами до нього, указується відповідний міжнародний або європейський класифікатор.

4. Характеристика об’єктів класифікації

Зазначаються:

загальний опис та кількісна характеристика об’єктів класифікації;

обґрунтування вибору методу класифікації, методу кодування та глибини класифікації;

основні ознаки класифікації та принципи їх виділення;

алфавіт та структура коду;

обґрунтування забезпеченості резервної місткості проекту національного класифікатора або змін до нього;

основні розділи національного класифікатора.

У разі розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього, гармонізованих з міжнародним або європейським класифікатором або змінами до нього, у цьому розділі наводяться:

загальний опис об’єктів класифікації міжнародного або європейського класифікатора;

за необхідності додаткові класифікаційні ознаки для національного рівня класифікації та структура коду з урахуванням національного рівня класифікації.

5. Взаємозв’язок з іншими національними класифікаторами

Наводиться інформація щодо взаємозв’язку проекту національного класифікатора або змін до нього з чинними національними класифікаторами.

6. Джерела інформації

Зазначаються основні джерела інформації, які використовувалися під час розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього.

7. Дата набрання чинності

Зазначається дата набрання чинності національним класифікатором або змінами до нього з урахуванням часу, необхідного для виконання підготовчих заходів.

8. Додаткові дані

Зазначається потреба в додаткових вимогах до проекту національного класифікатора або змін до нього:

розроблення таблиці відповідності між проектом національного класифікатора або змінами до нього та пов’язаними з ними іншими національними, міжнародними або європейськими класифікаторами;

розроблення методичних рекомендацій, настанов щодо застосування національного класифікатора або змін до нього;

складання абеткового покажчика назв позицій проекту національного класифікатора або змін до нього.

_________________________
(найменування розробника)

__________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище
керівника розробника)


Додаток 3
до Порядку розроблення
національних класифікаторів
(пункт 15)

ТИПОВА СТРУКТУРА
національного класифікатора та вимоги до його оформлення


Додаток 4
до Порядку розроблення
національних класифікаторів
(пункт 16)

ЗМІНИ
до національного класифікатора

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: