open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівель продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 7, ст.43)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

статтю 377 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. До зовнішньоекономічної діяльності також відноситься діяльність державних замовників з державного оборонного замовлення у випадках, визначених законом України";

частину першу статті 378 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"державні замовники з державного оборонного замовлення".

2. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 3, ст. 78):

абзац дванадцятий статті 1 викласти в такій редакції:

"Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, а також діяльність державних замовників з оборонного замовлення у випадках, визначених законами України, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами";

частину першу статті 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"державні замовники з державного оборонного замовлення".

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

3. У Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148; 2011 р., № 6, ст. 46):

абзац двадцять дев’ятий статті 1 викласти в такій редакції:

"суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів - зареєстрований центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, державний замовник з державного оборонного замовлення та суб’єкт господарювання України, який має намір здійснювати або здійснює міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку (брокерську) діяльність";

у статті 11:

частину першу викласти в такій редакції:

"Експертиза в галузі державного експортного контролю проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, для вирішення питання про можливість надання відповідних дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів, можливість проведення реєстрації суб’єктів господарювання, державних замовників з державного оборонного замовлення у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів або надання таким суб’єктам, державним замовникам повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю";

у частині третій:

абзац десятий після слів "суб’єктів господарювання" доповнити словами "державних замовників з державного оборонного замовлення";

абзац одинадцятий після слів "суб’єктам господарювання" доповнити словами "та державним замовникам з державного оборонного замовлення";

у статті 12:

перше речення частини першої після слів "Суб’єкти господарювання України" доповнити словами "державні замовники з державного оборонного замовлення";

абзац другий частини четвертої доповнити словами "державного замовника з державного оборонного замовлення";

у частині п’ятій слова "суб’єкта господарювання та" замінити словами "суб’єкта господарювання, державного замовника з державного оборонного замовлення та";

частину шосту після слів "Суб’єкт господарювання" доповнити словами "державний замовник з державного оборонного замовлення";

статтю 13 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Державні замовники з державного оборонного замовлення отримують повноваження на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, за рішенням Кабінету Міністрів України";

в абзаці третьому частини сьомої статті 16 слова "юридичної особи - суб’єкта" замінити словом "суб’єкта";

у статті 17:

частину першу після слів "суб’єктами господарювання" доповнити словами "державними замовниками з державного оборонного замовлення";

частину третю після слів "Суб’єкт господарювання" доповнити словами "державний замовник з державного оборонного замовлення";

у статті 25:

у частині третій слова "суб’єкту господарювання" замінити словами "суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів";

у частині четвертій слова "товарів - юридичною особою, яка" замінити словами "товарів, який";

частину п’яту після слів "суб’єкта господарювання" доповнити словами "державного замовника з державного оборонного замовлення";

у частині шостій слова "товарів - юридичною особою" замінити словом "товарів", а слова "якщо така особа вчинила порушення" - словами "якщо такий суб’єкт вчинив порушення";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Дія цієї статті не поширюється на державних замовників з державного оборонного замовлення в частині накладення штрафів та скасування реєстрації як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів";

у частинах четвертій, п’ятій та сьомій статті 26 слова "суб’єкт господарювання - юридична особа" в усіх відмінках замінити словами "суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів" у відповідному відмінку;

у другому реченні частини першої статті 30 слова "з центральних органів виконавчої влади" замінити словами "з державних замовників з державного оборонного замовлення".

4. У Законі України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 6, ст. 45; 2016 р., № 29, ст. 537):

у пункті 7 частини першої статті 1 слова "затверджені Кабінетом Міністрів України" замінити словами "затверджені рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони";

абзац другий частини другої статті 3 після слів "бюджетний період" доповнити словами "про що інформує комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони";

частину першу статті 4 доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

"у разі одержання в установленому законодавством порядку повноважень на право здійснення імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, може укладати договори (контракти) з оборонного замовлення на постачання (закупівлю) продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом або уповноважувати на укладання таких договорів (контрактів) виключно для забезпечення потреб державного замовника суб’єкта господарювання, що належить до сфери його управління";

абзац другий частини шостої статті 6 після слів "коригування основних показників оборонного замовлення" доповнити словами "за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

частину третю статті 7 доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

"У разі якщо закупівля продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням становить державну таємницю, такі продукція, роботи і послуги можуть також закуповуватися у іноземних суб’єктів господарювання. Відбір таких виконавців здійснюється державним замовником без застосування конкурентних процедур на підставі обґрунтованих та документально підтверджених результатів маркетингових досліджень ринку продукції, робіт, послуг оборонного призначення.

Порядок проведення маркетингових досліджень ринку продукції, робіт, послуг оборонного призначення затверджується Кабінетом Міністрів України";

статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Особливості здійснення закупівель продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом

1. Закупівля продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом здійснюється відповідно до статті 7 цього Закону та законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність" і "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

2. Закупівля продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань може здійснюватися в іноземних юридичних осіб шляхом:

укладення державним замовником (або уповноваженим ним суб’єктом господарювання, що належить до сфери управління державного замовника) державного контракту з іноземною юридичною особою - виробником або постачальником продукції, робіт і послуг оборонного призначення, за умови надання в установленому законодавством порядку такому державному замовнику повноважень на право здійснення імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

укладення державним замовником державного контракту з вітчизняним суб’єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

3. У разі здійснення закупівлі продукції оборонного призначення в іноземної юридичної особи - виробника або постачальника такої продукції, робіт і послуг на суму, що перевищує п’ять мільйонів євро, обов’язковою умовою такої закупівлі є одержання Україною в особі офсетного бенефіціара відповідних компенсацій.

Одержання Україною компенсацій здійснюється шляхом укладення та виконання компенсаційного (офсетного) договору, який є зовнішньоекономічним договором (контрактом), що укладається в письмовій формі між офсетним бенефіціаром та іноземною юридичною особою.

Офсетним бенефіціаром, що отримує компенсації, може бути державний замовник або інший суб’єкт відносин державної форми власності, відбір якого здійснюється офсетною комісією за поданням державного замовника.

Порядок укладення компенсаційних (офсетних) договорів та види компенсацій визначаються Кабінетом Міністрів України.

Для вирішення питань з організації та координації діяльності щодо проведення переговорів з іноземною юридичною особою про одержання Україною компенсацій, укладення та виконання компенсаційних (офсетних) договорів Кабінет Міністрів України утворює постійно діючу офсетну комісію у складі представників державних замовників, інших державних органів, підприємств, установ, організацій.

Положення про офсетну комісію затверджується Кабінетом Міністрів України.

Інформаційне, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності офсетної комісії здійснює центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України.

4. В умовах особливого періоду, введення надзвичайного стану, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях компенсаційні (офсетні) договори можуть не укладатися. Рішення про неукладення компенсаційного (офсетного) договору приймається Кабінетом Міністрів України за поданням державного замовника".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 січня 2019 року
№ 2672-VIII


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: