open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

02.10.2012  № 1343


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2012 р.
за № 1764/22076

Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1810 від 18.12.2012
№ 2349 від 10.10.2013
№ 1929 від 24.09.2013
№ 1249 від 23.09.2014
№ 1711 від 16.12.2014
№ 177 від 16.02.2016
№ 1 від 10.01.2017
№ 691 від 14.09.2017
№ 786 від 07.11.2017
№ 58 від 01.02.2018
№ 940 від 28.12.2018}

Відповідно до пунктів 15 та 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 жовтня 2005 року № 520 «Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1273/11553 (зі змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 серпня 2002 року № 216 «Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 697/6985 (зі змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 340 «Про затвердження Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 січня 2005 року за № 117/10397 (зі змінами).

3. Інформація компанії з управління активами та особи, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів, за 2012 рік подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, які діяли на звітну дату складання такої інформації.

{Рішення доповнено новим пунктом 3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1810 від 18.12.2012}

4. Встановити, що Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143, є обов’язковою для використання компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації.

5. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

7. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
С.Г. Гуржій

М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 2 жовтня 2012 р. № 43
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
02.10.2012  № 1343


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2012 р.
за № 1764/22076

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

{У тексті Положення та додатків до нього слова «в стрічці новин» та «у стрічці новин» виключено; слова «інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» в усіх відмінках замінено словами «інститути спільного інвестування» у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1929 від 24.09.2013}

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає склад, порядок та строки подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку компанією з управління активами (далі - Компанія) або особою, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів (далі - Особа), інформації щодо фінансового стану компанії з управління активами, про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування та про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - Інформація).

2. Дія цього Положення поширюється на Компанії та Осіб, яким видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

3. Подання Інформації Компанією або Особою до Комісії здійснюються відповідно до нормативно - правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії, за винятком випадку, передбаченого пунктом 4 цього розділу.

4. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії Компанія або Особа зобов'язана подати Інформацію відповідно до цього Положення в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Інформації нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Інформації має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом керівника Компанії, або Особи, або особи, яка виконує обов'язки керівника. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: «Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено підписом керівника (кількість) аркушів».

{Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017}

5. У разі якщо останній день подання Інформації є неробочим, строк подання продовжується до першого, після неробочого, робочого дня.

6. У разі подання виправленої Інформації Компанія або Особа зобов'язана подати її до Комісії з дотриманням строків, визначених у розділах ІІ-ІV цього Положення (залежно від виду Інформації).

Чинною вважається остання Інформація, подана до закінчення строку її подання до Комісії.

7. Строк подання Інформації Компанією або Особою продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Інформації у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням документів Компанії або Особи у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

настанням обставин непереборної сили (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

8. Компанія або Особа зобов'язана подати Інформацію до Комісії протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації.

9. Інформація складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

10. Інформація складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

11. Склад та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності встановлюються окремим наказом Голови Комісії.

II. Порядок, строки подання та склад інформації щодо фінансового стану Компанії/Особи

1. Компанія/Особа подає до Комісії інформацію щодо фінансового стану:

місячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної інформації;

{Абзац другий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}

щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;

річну - до 1 березня року, наступного за звітним.

2. Місячна інформація Компанії/Особи включає:

а) інформацію щодо Компанії/Особи:

титульний аркуш (додаток 1);

довідку про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства (додаток 2);

бзац третій підпункту "а" пункту 2 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}

б) перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа (додаток 3);

в) інформацію про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані станом на кінець останнього дня кожного місяця (додаток 15).

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014, № 177 від 16.02.2016}

3. Квартальна інформація Компанії/Особи включає місячну інформацію та фінансову звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

У разі укладання Компанією договору про управління іпотечним покриттям до Комісії щоквартально подається інформація згідно з додатком 4 до цього Положення.

4. Річна інформація Компанії/Особи включає:

місячну інформацію та фінансову звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом;

відомості про аудиторський висновок (звіт) (крім банків) (додаток 16).

бзац третій пункту 4 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}

У разі укладання Компанією договору про управління іпотечним покриттям до Комісії подається інформація згідно з додатком 4 до цього Положення.

III. Порядок, строки подання та склад інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

1. Компанії, які здійснюють управління активами пайових інвестиційних фондів, що згідно з розпорядженням уповноваженої особи Комісії визнані такими, що відповідають вимогам щодо мінімального обсягу активів, та/або корпоративних інвестиційних фондів, що внесені до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, подають інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).

2. З дати прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ Інформація згідно з вимогами цього розділу не розкривається.

3. Компанія подає до Комісії інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування:

щоденну - до 18-ї години наступного робочого дня щодо вартості чистих активів ІСІ, яка розраховується:

на кінець кожного робочого дня - для ІСІ відкритого типу;

на день, починаючи з якого до структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

на кожний день надходження коштів на банківський рахунок ІСІ (під час розміщення цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів ІСІ на рахунок викуплених цінних паперів такого інституту (під час викупу цінних паперів ІСІ);

щомісячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної;

щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;

щорічну - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

4. Щоденна та щомісячна Інформація включає довідку про вартість чистих активів (додаток 5).

5. Щоквартальна Інформація щодо результатів діяльності ІСІ включає:

5.1. Титульний аркуш (додаток 6).

5.2. Інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8).

5.3. Довідку про вартість чистих активів (додаток 5).

6. Щорічна Інформація Компанії щодо результатів діяльності ІСІ включає:

6.1. Титульний аркуш (додаток 6).

6.2. Інформацію про ІСІ відповідно до підпункту 5.2 пункту 5 цього розділу.

6.3. Довідку про вартість чистих активів (додаток 5).

6.4. Інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10).

6.5. Фінансову звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

6.6. Відомості про аудиторський висновок (звіт) (додаток 16).

7. Інформація складається та подається щодо кожного фонду окремо.

озділ III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}

IV. Порядок, строки подання та склад інформації про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

1. Особа подає інформацію про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - НПФ) до Комісії в строки:

1.1. Щомісячну - до 13 години другого робочого дня місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної;

1.2. Щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;

1.3. Щорічну - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

ідпункт 1.3 пункту 1 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}

2. Щомісячна інформація про управління активами НПФ включає інформацію щодо складу, структури та вартості активів НПФ, що знаходяться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 11).

ункт 2 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}

3. Квартальна інформація про управління активами НПФ включає:

3.1. Титульний аркуш (додаток 12);

ідпункт 3.1 пункту 3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}

3.2. Інформацію про недержавний пенсійний фонд станом на останнє число звітного періоду (додаток 13);

ідпункт 3.2 пункту 3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}

3.3. Інформацію щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду, що знаходиться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 11).

{Підпункт 3.3 пункту 3 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}

4. Річна інформація про управління активами НПФ включає:

4.1. Титульний аркуш (додаток 12);

ідпункт 4.1 пункту 4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}

4.2. Інформацію про недержавний пенсійний фонд станом на останнє число звітного періоду (додаток 13);

ідпункт 4.2 пункту 4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}

4.3. Інформацію щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду, що знаходиться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 11).

{Підпункт 4.3 пункту 4 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}

4.4. Довідку про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (додаток 14).

ідпункт 4.4 пункту 4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}

5. Інформація складається та подається щодо кожного НПФ окремо.

V. Порядок та обсяг розкриття інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

1. Інформація, що підлягає розміщенню у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів:

1.1. Щорічна для ІСІ (у разі публічного розміщення цінних паперів):

довідка про вартість чистих активів (додаток 5);

фінансова звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

1.2. Інформація, зазначена у підпункті 1.1 цього пункту, має бути розміщена не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

2. Компанія надає учасникам ІСІ з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ річний звіт щодо діяльності такого інституту в порядку, встановленому його регламентом.

3. Державний контроль за дотриманням Компаніями та Особами вимог щодо розкриття Інформації здійснює Комісія відповідно до закону.

{Розділ V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}
Додаток 1
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Повне найменування Компанії/Особи

Місцезнаходження Компанії/Особи

Посада керівника

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Серія ліцензії

Номер ліцензії

Дата видачі ліцензії

Строк дії ліцензії

Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

E-mail контактної особи з питань складання звітності
Додаток 2
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ДОВІДКА
про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Повне найменування Компанії/Особи

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}
Додаток 3
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ПЕРЕЛІК
інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Повне найменування Компанії/Особи

Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

Повне найменування фонду / страхової компанії

Вид фонду1

Тип фонду2

Дата реєстрації фонду

Дата досягнення нормативів ПІФ

Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

Балансова вартість активів в управлінні (грн)

Дата прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ

Строк дії договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014, № 177 від 16.02.2016}Додаток 4
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ПЕРЕЛІК
емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Повне найменування Компанії

Найменування емітента іпотечних облігацій

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

Номер договору про управління іпотечним покриттям

Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн

Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн

Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій

Вид іпотечних облігацій
Додаток 5
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ДОВІДКА
про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ

Повне найменування ІСІ

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ

Термін дії ІСІ

Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

Код за ЄДРПОУ Компанії

Код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Клас ІСІ (у разі наявності)3

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду)

Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)

Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4

Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів4

Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів4

Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів4

Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів4

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)

Номінальна вартість одного цінного папера

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 47 «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред’явника).

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Вид цінного папера3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Код країни

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера (грн)

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» Системи довідників та класифікаторів.

Перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Найменування об’єкта нерухомого майна (по кожному об’єкту окремо)

Місцезнаходження об’єкта нерухомості

Вартість (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів

Сума грошових коштів у гривнях

Сума грошових коштів в іноземній валюті

Назва валюти3

Найменування банку

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

МФО банку

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

Дата початку зберігання

Дата закінчення зберігання

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

Перелік інвестицій у банківські метали

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Найменування банку

МФО банку

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

Вид банківського металу

Кількість банківського металу (унцій)

Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал

Вартість (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Перелік інших інвестицій

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)

Вартість (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору

Код за ЄДРПОУ об’єкта інвестування (у разі наявності)

Місцезнаходження об’єкта інвестування (у разі наявності)

Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

Найменування дебітора

Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору

Підстави виникнення заборгованості

Розмір забезпечення (у разі наявності)

Дата виникнення дебіторської заборгованості

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

Вартість (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013, № 1249 від 23.09.2014, № 177 від 16.02.2016}Додаток 6
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Дата оприлюднення Інформації

Інтернет-адреса оприлюднення Інформації

Посада керівника Компанії

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії

Повне найменування інституту спільного інвестування

Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації

E-mail контактної особи з питань складеної Інформації
Додаток 7
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ІНФОРМАЦІЯ
про корпоративний інвестиційний фонд

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

Територія (область)3

Місцезнаходження

Дата реєстрації випуску акцій

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

Форма випуску4

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2

Номінальна вартість акції (грн)

Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюється відповідно до довідника 3 «Класифікація фінансових інструментів за підрозділами» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд

Таблиця 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

Найменування юридичної особи

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013, № 1249 від 23.09.2014}Додаток 8
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ІНФОРМАЦІЯ
про пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Повне найменування Компанії

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Код території за КОАТУУ компанії з управління активами

Територія (область) Компанії3

Місцезнаходження Компанії

Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

Форма випуску4

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2

Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн)

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюється відповідно до довідника 3 «Класифікація фінансових інструментів за підрозділами» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Найменування юридичної особи

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013, № 1249 від 23.09.2014}Додаток 9
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ІНФОРМАЦІЯ
про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ Компанії

Код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн)

Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Разом фактичний розмір винагороди (грн)

Разом перевищення нормативу (грн)

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів)

Таблиця 2

Код за ЄДРПОУ Компанії

Код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн)

Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Разом фактичний розмір винагороди (грн)

Разом перевищення нормативу (грн)

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

{Додаток 9 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}Додаток 10
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 6.4 пункту 6 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ Компанії

Код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Повне найменування Компанії

Винагорода депозитарній установі ІСІ, сума витрат за рік (грн)

Винагорода аудитору ІСІ, сума витрат за рік (грн)

Винагорода оцінювачу майна ІСІ, сума витрат за рік (грн)

Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн)

Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, сума витрат за рік (грн)

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2

Код за ЄДРПОУ Компанії

Код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Загальні витрати (грн)

Середньорічна вартість чистих активів (грн)

Норматив витрат (грн)

Сума перевищення нормативу (грн)

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

{Додаток 10 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}


{Додаток 11 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}


{Додаток 12 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}


{Додаток 13 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}


{Додаток 14 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}Додаток 11
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ
активів недержавного пенсійного фонду

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Повідомлення станом на дату

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)

Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (грн)

Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн)

Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)

Балансова вартість інших інвестицій (грн)

Разом (грн)

Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013}Додаток 12
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повне найменування Особи

Посада керівника

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації

E-mail контактної особи з питань складеної Інформації
Додаток 13
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ІНФОРМАЦІЯ
про недержавний пенсійний фонд

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна

Звітний рік

Звітний квартал

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Вид фонду1

Тип фонду2

Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи

Код території за КОАТУУ

Територія (область)3

Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду

Код міжміського телефонного зв'язку

Телефон

E-mail

www-адреса

Код за КВЕД

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Таблиця 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 2 - щоквартальна

Звітний рік

Звітний квартал

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

Найменування юридичної особи

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи

Місцезнаходження юридичної особи

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013}

Додаток 14
до Положення про порядок складання
та розкриття інформації компаніями
з управління активами та особами,
що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 4.4 пункту 4 розділу ІV)

ДОВІДКА
про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ Особи

Код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Вид фонду1

Тип фонду2

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Сума винагороди за рік

__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

{Додаток в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013}


Додаток 15
до Положення про порядок складання
та розкриття інформації компаніями
з управління активами та особами,
що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
(підпункт «в» пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про розрахунок показника розміру власних коштів

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір власних коштів, грн

Розмір капіталу першого рівня, грн

Розмір капіталу другого рівня, грн

Зареєстрований зареєстрований статутний капітал, грн

Резервний капітал, грн

Додатковий капітал, грн

Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн

Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)

Неоплачений статутний капітал, грн

Вилучений статутний капітал, грн

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн

Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн

{Рядок 14 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017}

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн

Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн

Непокритий збиток на початок звітного року, грн

Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн)

Гудвіл, грн

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн

Відстрочені податкові активи, грн

Витрати майбутніх періодів, грн

Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн

Капітал у дооцінках, грн

Примітки

__________
Примітка.Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

ДОВІДКА
про розрахунок нормативу достатності власних коштів

Таблиця 2

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір власних коштів, грн

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн

Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн

Витрати на службові відрядження, грн

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн

Витрати на оплату послуг зв’язку, грн

Винагороди за консультаційні послуги, грн

Винагороди за інформаційні послуги, грн

Винагороди за аудиторські послуги, грн

Винагороди за інші послуги, грн

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн

Витрати на охорону приміщень, грн

Розмір фіксованих накладних витрат, грн

Норматив достатності власних коштів1

Примітки

__________
Примітка.Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

__________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

ДОВІДКА
про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику

Таблиця 3

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір власних коштів, грн

Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн

Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн

Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн

Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн

Величина операційного ризику1

Коефіцієнт покриття операційного ризику1

Примітки

__________
Примітка.Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

__________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

ДОВІДКА
про розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості

Таблиця 4

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір власного капіталу, грн

Вартість активів, грн

Коефіцієнт фінансової стійкості1

Примітки

__________
Примітка.Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

__________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

{Положення доповнено новим Додатком згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014, № 177 від 16.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017, № 58 від 01.02.2018, № 940 від 28.12.2018}


{Додаток 20 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}


{Додаток 21 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014}Додаток 16
до Положення про порядок складання
та розкриття інформації компаніями
з управління активами та особами,
що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 4 розділу ІІ)

ВІДОМОСТІ
про аудиторський висновок (звіт)

1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

5

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

6

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

9

Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

__________
* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

{Положення доповнено новим Додатком 16 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 786 від 07.11.2017}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: