open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2012  № 256


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 170/22702

Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

Відповідно до статей 22, 24, 25, 82 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", статті 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" та підпункту 50 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 403, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що додається.

2. Управлінню координації інспекційної діяльності Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Кутузова Т.Я.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови -
Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної
безпеки УкраїниМ.Х. Гашев

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
ядерного регулювання України
28.12.2012 № 256


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 170/22702

ПОРЯДОК
розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

1. Цей Порядок встановлює процедуру розгляду справ і накладання штрафів за порушення, відповідальність за які передбачена статтею 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (далі - порушення).

2. Цей Порядок застосовується державними інспекторами з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та її територіальних органів (далі - державні інспектори) під час здійснення ними державного нагляду відповідно до статті 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

3. Терміни, які застосовані у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

4. Порушення, виявлені державними інспекторами під час здійснення державного нагляду, фіксуються у документах Держатомрегулювання України або її територіальних органів із посиланням на відповідні структурні одиниці нормативно-правових актів та/або умови документів дозвільного характеру, вимоги яких було порушено.

5. Порушення, виявлені за результатами розгляду звітної та іншої документації суб’єктів діяльності, викладаються в листах Держатомрегулювання України або її територіальних органів і надсилаються на адресу цих суб’єктів діяльності з вимогою усунення цих порушень в установлений строк.

6. У разі виявлення порушень, відповідальність за які передбачена абзацом другим частини першої статті 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", державними інспекторами складається протокол за кожним виявленим фактом такого порушення, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку.

7. У разі виявлення порушень, відповідальність за які передбачена абзацом третім частини першої статті 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", протокол складається у випадках, якщо ці порушення завдали або могли завдати шкоди здоров’ю людей чи навколишньому природному середовищу відповідно до статті 82 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". Форма протоколу наведена у додатку 2 до цього Порядку.

8. Рівень впливу кожного виявленого порушення на стан безпеки та ступінь ризику для персоналу, населення та навколишнього природного середовища оцінюються державними інспекторами з урахуванням типів ядерних установок, категорій джерел іонізуючого випромінювання за рівнем потенційної небезпеки, класифікацій радіоактивних відходів, кількості ядерних матеріалів, рівня фізичного захисту, класифікації обладнання та систем за впливом на безпеку та Примірного розподілу об'єктів та видів діяльності за категоріями радіаційної небезпеки відповідно до додатка до Плану реагування на радіаційні аварії, затвердженого наказом Державного комітету ядерного регулювання України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17 травня 2004 року № 87/211, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 червня 2004 року за № 720/9319.

9. Протоколи, передбачені пунктами 6, 7 цього Порядку, складаються у двох примірниках. Один примірник протоколу надсилається суб’єкту діяльності рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під підпис його керівнику чи уповноваженій особі. Другий примірник протоколу обліковується і зберігається у відповідній справі у Держатомрегулюванні України чи її територіальному органі.

У разі відмови суб’єкта діяльності від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Уповноважена посадова особа суб’єкта діяльності повинна пред’явити документ, що посвідчує її повноваження. Копія цього документа додається до протоколу.

10. Датою порушення провадження у справі є дата виявлення порушення, зафіксована у протоколі.

11. Протокол та документи до нього, які підтверджують факти виявлених порушень, разом з пропозиціями щодо накладення штрафу протягом трьох робочих днів після оформлення подаються Головному державному інспектору з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступникам для розгляду та прийняття відповідного рішення.

12. Справа про порушення розглядається Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками.

Держатомрегулювання України або її територіальні органи повідомляють суб'єкта діяльності про місце, дату та час розгляду справи про порушення не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати її розгляду. Форму повідомлення про розгляд справи наведено у додатку 3 до цього Порядку. Один примірник повідомлення надсилається суб’єкту діяльності рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під підпис його керівнику чи уповноваженій особі. Другий примірник повідомлення зберігається у відповідній справі у Держатомрегулюванні України чи її територіальному органі.

Нез'явлення суб'єкта діяльності у разі, якщо про місце, дату та час розгляду справи він був повідомлений у встановленому порядку, не може бути підставою для відкладення розгляду справи.

13. Під час розгляду справи оголошується протокол про порушення вимог Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

Держатомрегулювання України або її територіальні органи та суб’єкти діяльності, що притягуються до відповідальності, мають право залучати до розгляду справи експертів, фахівців з окремих напрямів діяльності, третіх осіб, а також використовувати їх письмові висновки та пояснення, що стосуються справи.

14. Рішення про накладення штрафу на суб’єкта діяльності або про закриття справи приймається Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками від імені Держатомрегулювання України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через один рік з дня вчинення порушення, та оформлюється відповідними постановами, форми яких наведено у додатках 4, 5 до цього Порядку.

15. Підставами закриття провадження у справі є:

установлення Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками під час розгляду справи відсутності події та складу порушення;

установлення Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками під час розгляду справи порушення державними інспекторами Держатомрегулювання України чи її територіальних органів процедур, передбачених законодавством, в тому числі цим Порядком, щодо виявлення та оформлення факту порушення, складання протоколу та провадження у справі про порушення, що перешкоджають прийняттю рішення у справі;

закінчення на дату розгляду справи строків, передбачених пунктом 14 цього Порядку.

16. Штраф за провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої Законом встановлені вимоги обов'язкового отримання ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру і реєстрації, без одержання таких документів або реєстрації, а також за невиконання чи неналежне виконання умов ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру застосовується у розмірах, передбачених у статті 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

При визначенні конкретної суми штрафу Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками враховуються умови вчинення порушення та його наслідки на підставі всебічного, повного й об’єктивного дослідження всіх обставин справи в їх сукупності. При цьому посадові особи Держатомрегулювання України та її територіальних органів керуються законом, правосвідомістю та своїм внутрішнім переконанням і практичним досвідом.

17. Якщо під час розгляду справи посадові особи Держатомрегулювання України та її територіальних органів прийдуть до висновку, що у виявленому порушенні є ознаки кримінального порушення, матеріали справи передаються прокурору або органу досудового розслідування.

18. Штраф за порушення, які були вчинені внаслідок дій/бездіяльності працівників, що працюють на підставі трудових договорів із суб'єктом діяльності, накладається безпосередньо на суб'єкта діяльності.

19. Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після її прийняття надсилається суб’єкту діяльності рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під підпис його керівнику чи уповноваженій особі, про що робиться запис у справі, другий залишається у відповідній справі в Держатомрегулюванні України чи її територіальному органі.

20. Штраф має бути сплачений суб'єктом діяльності до Державного бюджету України протягом одного місяця з дня отримання постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - протягом одного місяця з дня набрання чинності рішенням про залишення скарги без задоволення.

21. Протягом п’яти днів після перерахування суми штрафу суб'єкт діяльності надсилає Держатомрегулюванню України або її територіальному органу копію платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі. Зазначена копія платіжного документа підшивається до справи.

22. У разі якщо суб'єкт діяльності не сплачує штраф протягом строку, передбаченого в пункті 20 цього Порядку, Держатомрегулювання України або її територіальний орган звертається до суду з позовною заявою про стягнення із суб'єкта діяльності суми штрафу.

23. Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена суб'єктом діяльності до суду.

24. Держатомрегулювання України та її територіальні органи формують справи щодо кожного випадку порушення та застосування санкцій до суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, ведуть журнали реєстрації та обліку цих справ, забезпечують контроль виконання постанов про накладення штрафів.

Справа формується з протоколу про порушення, відповідних документів Держатомрегулювання України або її територіальних органів, висновків експертів, письмових пояснень, повідомлень, постанови про накладення штрафу (постанови про закриття справи), листування з суб’єктом діяльності та інших документів, що мають значення для вирішення справи.

25. Застосування до суб’єкта діяльності штрафних санкцій не звільняє його від необхідності усунення порушення у встановлений Держатомрегулюванням України або її територіальними органами строк.

26. Крім застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів, до суб’єкта діяльності може бути застосовано інші передбачені законодавством санкції, зокрема щодо зупинення дії та анулювання ліцензії.

Начальник управління
координації інспекційної
діяльності

Т. Кутузова
Додаток 1
до Порядку розгляду справ про порушення
вимог законодавства та застосування
санкцій до суб’єктів діяльності у сфері
використання ядерної енергії

ПРОТОКОЛ
про порушення вимог Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"


Додаток 2
до Порядку розгляду справ про порушення
вимог законодавства та застосування
санкцій до суб’єктів діяльності у сфері
використання ядерної енергії

ПРОТОКОЛ
про порушення вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»


Додаток 3
до Порядку розгляду справ про порушення
вимог законодавства та застосування
санкцій до суб’єктів діяльності у сфері
використання ядерної енергії

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд справи


Додаток 4
до Порядку розгляду справ про порушення
вимог законодавства та застосування
санкцій до суб’єктів діяльності у сфері
використання ядерної енергії

ПОСТАНОВА
про накладення штрафу за порушення вимог Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"


Додаток 5
до Порядку розгляду справ про порушення
вимог законодавства та застосування
санкцій до суб’єктів діяльності у сфері
використання ядерної енергії

ПОСТАНОВА
про закриття провадження у справі

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: