open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Державну інспекцію

ядерного регулювання України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 1078/2011 ( 1078/2011 ) від 29.11.2011 }

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію ядерного
регулювання України (додається).
2. У назві та тексті Указу Президента України від 27 серпня
2004 року N 1011 ( 1011/2004, 1011а/2004 ) "Про символіку
Державного комітету ядерного регулювання України" і додатках до
нього слова "Державний комітет ядерного регулювання України" в
усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна інспекція
ядерного регулювання України" у відповідному відмінку.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 6 березня 2001 року N 155
( 155/2001 ) "Про Положення про Державний комітет ядерного
регулювання України";
абзаци третій та четвертий Указу Президента України від 1
жовтня 2001 року N 913 ( 913/2001 ) "Про заходи щодо забезпечення
виконання зобов'язань, взятих Україною за міжнародними договорами
з питань ядерної та радіаційної безпеки";
Указ Президента України від 25 квітня 2002 року N 378
( 378/2002 ) "Про внесення змін до Положення про Міністерство
екології та природних ресурсів України та Положення про Державний
комітет ядерного регулювання України";
пункт 36 змін, що вносяться до указів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року
N 280 ( 280/2004 ) "Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких указів Президента України".
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 квітня 2011 року

N 403/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 6 квітня 2011 року N 403/2011
ПОЛОЖЕННЯ

про Державну інспекцію ядерного регулювання України

1. Державна інспекція ядерного регулювання України
(Держатомрегулювання України) є центральним органом виконавчої
влади, який є головним у системі центральних органів виконавчої
влади з формування та реалізації державної політики у сфері
безпеки використання ядерної енергії.
2. Держатомрегулювання України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства
України, а також дорученнями Президента України.
3. Основними завданнями Держатомрегулювання України є:
1) формування та реалізація державної політики у сфері
безпеки використання ядерної енергії;
2) здійснення в межах своїх повноважень державного
регулювання безпеки використання ядерної енергії;
3) здійснення повноважень компетентного органу з фізичного
захисту ядерного матеріалу та ядерних установок відповідно до
Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних
установок ( 995_024 ); з питань безпечного перевезення
радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та
радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів; з
питань аварійного оповіщення та інформування згідно з Конвенцією
про оперативне оповіщення про ядерні аварії ( 995_026 ).
4. Держатомрегулювання України відповідно до покладених на
неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його
вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку
вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів
України;
2) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які
надходять для погодження від міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади;
3) готує загальнодержавні та інші програми з безпеки
використання ядерної енергії;
4) координує діяльність центральних та місцевих органів
виконавчої влади, що згідно із законодавством відповідають за
забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;
5) організовує і проводить наукові та науково-технічні
дослідження у сфері безпеки використання ядерної енергії;
6) розробляє і здійснює заходи щодо формування культури
безпеки у сфері використання ядерної енергії та культури
захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
7) розробляє та затверджує:
норми, правила, стандарти з ядерної та радіаційної безпеки у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
норми, правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання;
нормативно-правові акти з організації та ведення обліку і
контролю ядерних матеріалів, застосування гарантій
нерозповсюдження ядерної зброї;
вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження
діяльності у сфері використання ядерної енергії;
8) погоджує проекти державних і галузевих стандартів з питань
ядерної та радіаційної безпеки і охорони праці;
9) погоджує стандарти, технічні умови та інші документи на
засоби праці і технологічні процеси в частині забезпечення ядерної
та радіаційної безпеки;
10) встановлює вимоги до систем (елементів), важливих для
безпеки ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, і уранових об'єктів, а також порядок
ведення обліку та реєстрації зазначених систем (елементів);
11) затверджує вимоги щодо управління якістю діяльності з
використання ядерної енергії в частині ядерної та радіаційної
безпеки;
12) встановлює порядок звільнення від регулюючого контролю
діяльності з радіоактивними матеріалами та діяльності на
майданчиках ядерних установок ( z2099-13 ) і об'єктів, призначених
для поводження з радіоактивними відходами (крім сховищ для
захоронення радіоактивних відходів) після завершення робіт із
зняття їх з експлуатації;
13) здійснює оцінку безпеки ядерних установок, об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових
об'єктів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
14) здійснює державну експертизу:
ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових
об'єктів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
15) здійснює в установленому законодавством порядку
ліцензування:
діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі
життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення
радіоактивних відходів;
діяльності, пов'язаної зі здійсненням персоналом
безпосереднього управління реакторною установкою;
діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до
службових обов'язків яких належить здійснення
організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням
ядерної та радіаційної безпеки;
діяльності з переробки уранових руд, переробки та зберігання
радіоактивних відходів, використання джерел іонізуючого
випромінювання, виробництва джерел іонізуючого випромінювання,
перевезення радіоактивних матеріалів;
підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки (за
переліком посад і спеціальностей, визначеним Кабінетом Міністрів
України);
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання;
16) розробляє та затверджує в установленому порядку перелік
джерел іонізуючого випромінювання, діяльність із використання яких
звільняється від ліцензування;
17) визначає перелік документів, що подаються для отримання
ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної
енергії, а також вимоги щодо їх оформлення і змісту та порядок
подання ліцензіатами звітної документації;
18) веде в установленому порядку ( z1141-13 ) єдиний реєстр
виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання
ядерної енергії;
19) у встановленому законодавством порядку видає:
дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів у разі їх
міжнародного перевезення;
сертифікати про затвердження у разі перевезення радіоактивних
матеріалів;
окремі дозволи на виконання певних видів робіт чи операцій на
етапах будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та
зняття з експлуатації ядерної установки та на етапах експлуатації
і закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів;
висновки щодо додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки
і фізичного захисту у разі експорту, імпорту, тимчасового
вивезення, тимчасового ввезення, реекспорту та транзиту
радіоактивних матеріалів, що можуть бути використані у створенні
ядерної зброї;
дозволи на використання земель і водойм, розташованих у
санітарно-захисній зоні ядерної установки, об'єкта, призначеного
для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта за
погодженням з експлуатуючою організацією;
20) затверджує умови та порядок видачі окремих письмових
дозволів на види робіт чи операцій на етапах будівництва, введення
в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної
установки та на етапах експлуатації та закриття сховищ для
захоронення радіоактивних відходів;
21) погоджує акти визначення рівня фізичного захисту ядерних
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших
джерел іонізуючого випромінювання;
22) погоджує концепції зняття з експлуатації ядерних
установок;
23) надає допуск до виконання особливих робіт керівникам
підприємств приватної форми власності, які використовують джерела
іонізуючого випромінювання;
24) узгоджує технічні умови на пакувальні комплекти,
радіоактивні матеріали, на виробництво джерел іонізуючого
випромінювання, елементи і системи, важливі для безпеки, програми
та методики випробувань пакувальних комплектів і радіоактивних
матеріалів;
25) затверджує порядок обліку радіоактивних відходів;
26) реєструє джерела іонізуючого випромінювання;
27) здійснює замовлення бланків ліцензій на провадження
діяльності у сфері використання ядерної енергії та затверджує
порядок їх обліку і зберігання;
28) забезпечує організацію створення та функціонування єдиної
державної системи контролю та обліку індивідуальних доз
опромінення населення;
29) подає до органів державної податкової служби переліки
підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів
діяльності у сфері використання ядерної енергії, в результаті
діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися
радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи
понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
30) погоджує звітність про фактичні обсяги радіоактивних
відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період,
календарний квартал, та фактичні обсяги радіоактивних відходів,
які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений
особливими умовами ліцензії строк;
31) веде державний облік ядерних матеріалів;
32) забезпечує виконання зобов'язань України відповідно до
Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про
застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження
ядерної зброї ( 995_028 ), Додатковим протоколом ( 951_002 ) до
зазначеної Угоди;
33) забезпечує обмін інформацією з Міжнародним агентством з
атомної енергії щодо незаконного обігу радіоактивних матеріалів та
щодо накопичення радіоактивних відходів в Україні;
34) затверджує перелік документів і відомостей, необхідних
для проведення радіологічного контролю на кордоні України;
35) затверджує порядок проведення інспекційних перевірок
ліцензіата та інспекційних обстежень;
36) здійснює управління створенням та функціонуванням
функціональної підсистеми з питань безпеки об'єктів ядерної
енергетики єдиної державної системи цивільного захисту;
37) встановлює правила радіаційного контролю металобрухту;
38) затверджує порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань ядерної та радіаційної безпеки ( z1817-12 ) у персоналу і
посадових осіб, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку,
суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, яка
підлягає державному регулюванню, перевіряє, бере участь та
контролює перевірку знань з ядерної та радіаційної безпеки у
зазначеного персоналу і посадових осіб;
39) готує щорічну доповідь про стан ядерної та радіаційної
безпеки в Україні, відповідні звіти та огляди і подає їх Верховній
Раді України, Президентові України, іншим органам державної влади,
а також органам місцевого самоврядування, громадським
організаціям;
40) оперативно сповіщає через засоби масової інформації про
радіаційні аварії на території України, а також за її межами в
разі можливості транскордонного перенесення радіоактивних речовин;
41) приймає на підставі інформації про безпеку ядерного
судна, яке має намір зайти в територіальне море України, рішення
щодо його заходження в територіальне море або щодо заборони такого
заходження;
42) інформує громадськість з питань розробки та впровадження
державної політики з безпеки використання ядерної енергії;
43) здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства,
умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю
ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
44) здійснює нагляд за технічним станом, режимами
експлуатації та рівнем аварійної готовності систем (елементів),
важливих для безпеки атомної електростанції, кваліфікацією та
діями персоналу атомної електростанції, що забезпечує її ядерну та
радіаційну безпеку, а також за реалізацією заходів, спрямованих на
запобігання аварії у процесі виробництва і використання джерел
іонізуючого випромінювання, на ядерних установках, об'єктах,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, та уранових
об'єктах, на забезпечення готовності підприємств, установ і
організацій до ліквідації її наслідків;
45) здійснює нагляд за службовим розслідуванням радіаційних
аварій та веде облік таких аварій;
46) застосовує в межах своїх повноважень примусові заходи до
юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними законодавства,
умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного
захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та
контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого
випромінювання;
47) здійснює контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних
відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами
ліцензії строк;
48) надсилає ліцензіатам, їх посадовим особам, керівникам
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органам
місцевого самоврядування обов'язкові до виконання розпорядження
(приписи) про усунення порушень і недоліків у сфері безпеки
використання ядерної енергії;
49) надсилає ліцензіатам, власникам чи керівникам
підприємств, установ і організацій подання про невідповідність
окремих осіб займаним посадам;
50) застосовує в установленому порядку фінансові санкції до
підприємств, установ і організацій, інших суб'єктів
підприємницької діяльності у разі порушення законодавства, умов
виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного
захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та
контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого
випромінювання;
51) притягає в установленому законодавством порядку до
відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, умов
виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного
захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та
контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого
випромінювання;
52) обмежує, припиняє, зупиняє експлуатацію підприємств,
установ, організацій, ядерних установок, об'єктів, призначених для
поводження з радіоактивними відходами, установок з джерелами
іонізуючого випромінювання у разі порушення вимог ядерної та
радіаційної безпеки або неспроможності дотримання цих вимог;
53) відстороняє персонал від діяльності, пов'язаної зі
здійсненням безпосереднього управління реакторною установкою, та
посадових осіб експлуатуючої організації від виконання службових
обов'язків щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій,
пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, у разі
порушення ними законодавства, умов виданих документів дозвільного
характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної
безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших
джерел іонізуючого випромінювання;
54) передає правоохоронним органам акти перевірок про
порушення установлених законами, іншими нормативно-правовими
актами вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю
ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
55) є єдиним пунктом зв'язку згідно з Конвенцією про
оперативне оповіщення про ядерні аварії ( 995_026 ), Конвенцією
про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної
ситуації ( 995_027 ) та Конвенцією про фізичний захист ядерного
матеріалу та ядерних установок ( 995_024 );
56) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує
дотримання і виконання зобов'язань, узятих за міжнародними
договорами України з питань ядерної та радіаційної безпеки;
57) організовує та координує підготовку національних
доповідей про вжиті Україною заходи до виконання зобов'язань,
передбачених Конвенцією про ядерну безпеку ( 995_023 ), Об'єднаною
конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про
безпеку поводження з радіоактивними відходами ( 995_335 ), іншими
міжнародними договорами України з питань, що належать до її
компетенції, затверджує такі доповіді та представляє їх у
відповідних міжнародних організаціях;
58) здійснює міжнародний обмін оперативною інформацією про
ядерні події в рамках міжнародної шкали ядерних подій;
59) координує взаємодію органів виконавчої влади з
Міжнародним агентством з атомної енергії та іншими міжнародними
організаціями, що провадять діяльність у сфері забезпечення
ядерної та радіаційної безпеки;
60) організовує розгляд звернень громадян з питань,
пов'язаних з діяльністю Держатомрегулювання України, її
територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери її управління, а також стосовно актів, які нею
видаються;
61) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи
та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому
порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників,
формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери управління
Держатомрегулювання України;
62) виконує у межах повноважень інші функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;
63) здійснює інші повноваження, визначені законами України та
покладені на неї Президентом України.
5. Держатомрегулювання України з метою організації своєї
діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо
запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті
Держатомрегулювання України, її територіальних органах, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
її управління;
2) здійснює добір кадрів в апарат Держатомрегулювання України
та на керівні посади в її територіальних органах, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади,
організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників апарату Держатомрегулювання України та її
територіальних органів;
3) контролює діяльність територіальних органів
Держатомрегулювання України;
4) організовує планово-фінансову роботу в апараті
Держатомрегулювання України, її територіальних органах, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і
матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення
бухгалтерського обліку;
5) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання
бюджетних коштів;
6) здійснює у межах повноважень разом із відповідними
центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим
використанням державних коштів, передбачених для реалізації
проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;
7) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в
апараті Держатомрегулювання України, на підприємствах, в установах
та організаціях, що належать до сфери її управління;
8) забезпечує в межах повноважень виконання завдань із
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.
6. Держатомрегулювання України має право:
1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів
громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що
належать до її компетенції;
2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних
органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних
державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими
технічними засобами;
5) володіти спеціальними транспортними засобами для
здійснення заходів реагування на надзвичайні ситуації.
7. Державний нагляд за дотриманням законодавства, умов
виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного
захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та
контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого
випромінювання здійснюють державні інспектори Держатомрегулювання
України, які мають право відвідувати безперешкодно в будь-який час
підприємства, установи та організації всіх форм власності для
проведення у межах своїх повноважень відповідних перевірок, а
також мають інші права, передбачені законом.
8. Держатомрегулювання України здійснює повноваження
безпосередньо та через утворені в установленому порядку
міжрегіональні (повноваження яких поширюються на кілька
адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи.
9. Держатомрегулювання України у процесі виконання покладених
на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами
державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними
Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування,
об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців,
відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій,
підприємствами, установами, організаціями.
10. Держатомрегулювання України у межах своїх повноважень, на
основі і на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету
Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх
виконання.
Накази Держатомрегулювання України, які відповідно до закону
є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються
та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
Нормативно-правові акти Держатомрегулювання України
підлягають державній реєстрації в установленому законодавством
порядку.
Накази Держатомрегулювання України, видані в межах її
повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами
виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими
державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.
11. Держатомрегулювання України очолює Голова, який
призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і
звільняється з посади Президентом України.
Голова Держатомрегулювання України має першого заступника та
заступника Голови, які призначаються на посади за поданням
Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови,
та звільняються з посад Президентом України.

{ Абзац третій пункту 11 виключено на підставі Указу
Президента N 1078/2011 ( 1078/2011 ) від 29.11.2011 }

Перший заступник Голови є за посадою Головним державним
інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України.
12. Голова:
1) очолює Держатомрегулювання України, здійснює керівництво
її діяльністю;
2) визначає пріоритети роботи Держатомрегулювання України та
шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її
роботи, звіти про їх виконання;
3) подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені
проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України;
4) організовує та контролює виконання Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, актів і доручень Президента
України, актів Кабінету Міністрів України в територіальних
органах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери управління Держатомрегулювання України;
5) представляє Держатомрегулювання України у
публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами,
установами і організаціями в Україні та за її межами;
6) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України;
7) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання про
утворення в межах граничної чисельності державних службовців та
працівників Держатомрегулювання України і коштів, передбачених на
її утримання, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів,
які є юридичними особами, а також затверджує положення про
зазначені органи;
8) утворює, ліквідує, реорганізовує за погодженням з
Кабінетом Міністрів України територіальні органи як структурні
підрозділи апарату Держатомрегулювання України;
9) призначає на посади за погодженням з головами відповідних
місцевих державних адміністрацій (у разі утворення міжрегіональних
територіальних органів - з головами всіх відповідних обласних
державних адміністрацій) та звільняє з посад керівників
територіальних органів Держатомрегулювання України, призначає на
посади та звільняє з посад заступників керівників територіальних
органів Держатомрегулювання України;
10) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
керівникам територіальних органів Держатомрегулювання України та
їх заступникам відповідних рангів державних службовців, їх
заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
11) затверджує положення про структурні підрозділи апарату
Держатомрегулювання України;
12) призначає на посади та звільняє з посад у порядку,
передбаченому законодавством про державну службу, державних
службовців апарату Держатомрегулювання України, присвоює їм ранги
державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності;
13) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку,
передбаченому законодавством про працю, працівників апарату
Держатомрегулювання України, приймає рішення щодо їх заохочення,
притягнення до дисциплінарної відповідальності;
14) вносить подання щодо представлення в установленому
порядку державних службовців та працівників апарату
Держатомрегулювання України, її територіальних органів,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її
управління, до відзначення державними нагородами України;
15) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
16) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;
17) скликає та проводить наради з питань, що належать до її
компетенції;
18) підписує накази Держатомрегулювання України;
19) скасовує повністю чи в окремій частині акти
територіальних органів Держатомрегулювання України, що суперечать
Конституції України ( 254к/96-ВР ), іншим актам законодавства
України та актам Держатомрегулювання України;
20) організовує роботу колегії Держатомрегулювання України і
головує на її засіданнях;
21) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів
Президента України.
13. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держатомрегулювання України, обговорення найважливіших
напрямів її діяльності у Держатомрегулюванні України утворюється
колегія у складі Голови (голова колегії), першого заступника та
заступника Голови за посадою. У разі потреби до складу колегії
Держатомрегулювання України можуть включатися керівники
структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання України, а
також у встановленому порядку інші особи.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття
відповідного наказу Держатомрегулювання України.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності у Держатомрегулюванні
України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних
або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них
затверджує Голова.
14. Гранична чисельність державних службовців та працівників
Держатомрегулювання України затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Структура апарату Держатомрегулювання України затверджується
її Головою.
Штатний розпис апарату та кошторис Держатомрегулювання
України затверджуються Головою за погодженням із Міністерством
фінансів України.
Держатомрегулювання України є юридичною особою, має печатку
із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням,
власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби
України.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: