open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 31 січня 2013 року № 15

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Центральної виборчої комісії № 817 від 27.08.2014}

Про Порядок організації навчання осіб, які претендують на призначення на посади голів, заступників голів та секретарів окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

З метою підвищення ефективності роботи окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, відповідно до пункту 3 частини другої статті 30 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 13 статті 17, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок організації навчання осіб, які претендують на призначення на посади голів, заступників голів та секретарів окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (додаток 1).

2. Затвердити:

теми теоретичної підготовки претендентів на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України (додаток 2);

форму свідоцтва про проходження курсу навчання претендентів на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України (додаток 3).

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісіїЖ.УСЕНКО-ЧОРНАДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 31 січня 2013 року № 15

ПОРЯДОК
організації навчання осіб, які претендують на призначення на посади голів, заступників голів та секретарів окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

Цей Порядок відповідно до частини сьомої статті 26 та пункту 3 частини другої статті 30 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) регламентує питання організації навчання осіб, які претендують на призначення на посади голів, заступників голів та секретарів окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (далі - окружна виборча комісія).

1. Загальні положення

1.1. На посаду голови, заступника голови та секретаря окружної виборчої комісії можуть бути призначені особи, які пройшли навчання для роботи на керівних посадах у складі окружної виборчої комісії (далі відповідно - навчання, претенденти на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії) успішно склали підсумкове завдання та отримали відповідне свідоцтво.

Метою проведення навчання претендентів на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії є набуття ними знань та навичок, що дають можливість особі, яка успішно пройшла підготовку, на належному професійному рівні виконувати повноваження голови, заступника голови чи секретаря окружної виборчої комісії.

1.2. На проходження навчання можуть претендувати особи, які мають право голосу на виборах народних депутатів України. Навчання здійснюється на безоплатній основі.

1.3. Навчання організовується Центральною виборчою комісією та включає такі етапи:

теоретична підготовка;

практична підготовка;

виконання підсумкового завдання (складання тесту, іспиту тощо).

2. Порядок теоретичної та практичної підготовки

2.1. Етап теоретичної підготовки здійснюється претендентами на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії шляхом самоосвіти та полягає в засвоєнні ними законодавства про вибори народних депутатів України за темами теоретичної підготовки претендентів на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України (додаток 2).

Перелік нормативно-правових актів, актів Центральної виборчої комісії, необхідних для проходження претендентами на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії теоретичної підготовки в розрізі кожної з тем навчання, розміщується на офіційному веб-сайті Комісії.

2.2. Етап практичної підготовки претендентів на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії проводиться у Центральній виборчій комісії за поданнями політичних партій.

2.3. Політичні партії подають до Центральної виборчої комісії на паперовому носії та в електронному вигляді список претендентів на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії для проходження практичної підготовки, до якого включають осіб, які завершили теоретичну підготовку, із зазначенням щодо кожної з них таких відомостей:

1) прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) особи;

2) число, місяць, рік народження;

3) громадянство;

4) місце проживання і адреса житла особи, а також її контактні телефони;

5) володіння державною мовою.

Список підписується керівником політичної партії (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою цієї партії.

До списку додаються заяви претендентів на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії про завершення ними теоретичної підготовки та згоду на проходження практичної підготовки за поданням відповідної політичної партії, а також ксерокопії сторінок паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України) з відомостями про прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження таких осіб.

2.4. Список претендентів на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії для проходження практичної підготовки подається до Центральної виборчої комісії у строки, визначені Головою Центральної виборчої комісії.

Інформація щодо строків подання політичними партіями списків та кількості осіб, які можуть бути включені до них, розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

2.5. Після завершення встановленого строку для подання політичними партіями списків претендентів на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії для проходження практичної підготовки формуються навчальні групи та визначаються графіки проведення занять.

Відповідна інформація доводиться до відома відповідних політичних партій та розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

2.6. Етап практичної підготовки проводиться згідно з планами-графіками практичних занять, затвердженими Головою Центральної виборчої комісії.

2.7. Для проведення занять на етапі практичної підготовки Центральною виборчою комісією (за згодою) можуть залучатися представники органів виконавчої влади, державних наукових установ та навчальних закладів.

3. Виконання підсумкового завдання

3.1. Претенденти на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії після завершення етапів теоретичної та практичної підготовки виконують підсумкове завдання (складають тест, іспит тощо).

3.2. Виконання претендентами на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії підсумкового завдання організовується робочою групою.

Робоча група готує підсумкові завдання, розробляє критерії оцінювання виконання підсумкового завдання, здійснює оцінювання знань претендентів на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії та облік результатів оцінювання, виконує інші завдання з організації підготовки та проведення виконання претендентами підсумкового завдання.

Склад робочої групи затверджується Головою Центральної виборчої комісії з числа членів Комісії, працівників Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців.

3.3. Виконання підсумкового завдання повинно тривати не більше двох годин.

3.4. Підсумкове завдання складається державною мовою і містить питання для виявлення рівня теоретичних знань претендентів на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії законодавства про вибори народних депутатів України, а також практичних навичок щодо виконання повноважень голови, заступника голови чи секретаря окружної виборчої комісії.

3.5. У разі успішного виконання підсумкового завдання претендентам на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії видається свідоцтво встановленого Центральною виборчою комісією зразка.

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 31 січня 2013 року № 15

ТЕМИ
теоретичної підготовки претендентів на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України


з/п

Найменування теми навчання

1

Загальні положення:
- основні засади виборів народних депутатів України (далі відповідно - вибори, депутати);
- принципи виборчого права;
- засади виборчого процесу;
- етапи виборчого процесу;
- суб’єкти виборчого процесу.

2

Види виборів депутатів, порядок і строки їх призначення і проведення:
- види виборів депутатів та порядок їх призначення;
- строки проведення виборів;
- порядок обчислення строків.

3

Територіальна організація виборів депутатів:
- виборчі округи як елемент територіальної організації виборів;
- загальний порядок утворення виборчих дільниць;
- порядок утворення виборчих дільниць на постійній основі;
- зміна відомостей щодо виборчих дільниць на постійній основі, їх тимчасове закриття та ліквідація;
- порядок утворення спеціальних виборчих дільниць на тимчасовій основі;
- порядок утворення спеціальних виборчих дільниць у винятковому випадку;
- оприлюднення рішень про утворення виборчих дільниць.

4

Виборчі комісії з виборів народних депутатів України (далі - виборчі комісії):
- система та статус виборчих комісій;
- утворення та формування складу виборчих комісій;
- повноваження виборчих комісій;
- організація роботи окружних та дільничних виборчих комісій (документування роботи комісій, залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій);
- статус членів окружних та дільничних виборчих комісій, підстави та порядок дострокового припинення повноважень складу окружної та дільничної виборчих комісій або члена комісії.

5

Списки виборців:
- порядок складання попереднього списку виборців;
- порядок уточнення списку виборців;
- внесення змін до уточненого списку виборців.

6

Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів:
- фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів;
- оплата праці членів виборчих комісій та осіб, які залучаються до роботи у виборчих комісіях;
- формування та використання коштів виборчих фондів політичних партій (далі - партії) та кандидатів у депутати;
- фінансова звітність окружних виборчих комісій.

7

Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів:
- забезпечення окружних та дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортними засобами і засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями (печатками, штампами, виборчими скриньками, кабінами для голосування, бланками виборчої документації тощо);
- закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки та проведення виборів.

8

Висування та реєстрація кандидатів у депутати:
- порядок висування кандидатів у депутати в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах;
- умови та порядок реєстрації кандидатів у депутати;
- підстави та порядок відмови в реєстрації кандидата у депутати;
- винесення попередження кандидату у депутати і скасування його реєстрації.

9

Інформаційне забезпечення виборів депутатів:
- основні засади інформаційного забезпечення виборів;
- загальне та спеціальне інформаційне забезпечення виборів;
- участь в інформаційному забезпеченні виборів засобів масової інформації та інформаційних агентств;
- поширення інформації про результати опитування громадської думки, засоби забезпечення публічності і відкритості виборчого процесу у діяльності окружних та дільничних виборчих комісій.

10

Передвиборна агітація:
- форми і засоби передвиборної агітації, строки її проведення;
- порядок фінансування передвиборної агітації та відповідальність за порушення правил її проведення;
- інформаційні плакати партій та кандидатів у депутати;
- загальний порядок використання засобів масової інформації та порядок використання електронних (аудіовізуальних) і друкованих засобів масової інформації.

11

Гарантії діяльності партій, кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів:
- гарантії діяльності у виборчому процесі партій, кандидатів у депутати від яких зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі;
- гарантії діяльності у виборчому процесі кандидатів у депутати, зареєстрованих у загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах;
- статус, повноваження, порядок реєстрації та скасування реєстрації офіційних спостерігачів від партій, кандидатів у депутати, громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій.

12

Голосування та встановлення результатів виборів:
- порядок виготовлення та передачі виборчих бюлетенів;
- організація і порядок голосування;
- порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
- порядок встановлення підсумків голосування в межах одномандатного виборчого округу;
- порядок транспортування виборчими комісіями виборчих документів;
- встановлення результатів виборів та їх офіційне оприлюднення.

13

Повторне голосування, повторні, проміжні та позачергові вибори, порядок заміщення депутатів:
- особливості організації підготовки та проведення повторного голосування, повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів;
- порядок заміщення депутатів, обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, повноваження яких було достроково припинено.

14

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу виборів депутатів, відповідальність за порушення виборчого законодавства:
- суб’єкти та строки оскарження;
- повноваження виборчих комісій з розгляду скарг;
- форма та зміст скарги;
- порядок і строки розгляду скарг;
- прийняття рішень за результатами розгляду скарг;
- відповідальність за порушення виборчого законодавства.

15

Порядок передачі на зберігання виборчої документації та матеріальних цінностей:
- зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей;
- номенклатура справ окружних виборчих комісій;
- формування та оформлення справ окружних виборчих комісій для передачі на зберігання до архівної установи;
- описи справ;
- порядок знищення документації окружних виборчих комісій, що не підлягає зберіганню в архівній установі;
- зберігання та облік виборчих скриньок;
- порядок зберігання матеріальних цінностей;
- терміни зберігання виборчої документації.

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШДодаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 31 січня 2013 року № 15

ФОРМА СВІДОЦТВА
про проходження курсу навчання претендентів на зайняття керівної посади в окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: