open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.09.2011 N 3009/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 вересня 2011 р.

за N 1100/19838
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

юстиції

N 1328/5 ( z1576-12 ) від 07.09.2012 }
Про затвердження Положення

про Комісію Міністерства юстиції України

з розгляду питань про анулювання ліцензій

на провадження діяльності арбітражних

керуючих (розпорядників майна,

керуючих санацією, ліквідаторів)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

юстиції

N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }

Відповідно до статті 2 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ), статей 5, 21 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Комісію Міністерства юстиції
України з розгляду питань про анулювання ліцензій на провадження
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів), що додається.
2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей
наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента
України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади".
3. Цей наказ набирає чинності після завершення виконання
заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством
юстиції України повноважень державного органу з питань
банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу Чижмарь К.І.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

14.09.2011 N 3009/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 вересня 2011 р.

за N 1100/19838

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію Міністерства юстиції України

з розгляду питань про анулювання ліцензій

на провадження діяльності арбітражних

керуючих (розпорядників майна,

керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок
діяльності Комісії Мін'юсту з розгляду питань про анулювання
ліцензій на провадження діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі -
Комісія), що утворена з метою реалізації покладеного на
Міністерство юстиції України відповідно до Законів України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ) (далі - Закон) та "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента
України від 06.04.2011 N 395 ( 395/2011 ), повноваження з
ліцензування діяльності фізичних осіб - підприємців, які провадять
діяльність як арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі
санацією, ліквідатори), в частині анулювання ліцензій арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
(далі - арбітражні керуючі).
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України,
іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері
банкрутства та ліцензування, а також цим Положенням.
3. Комісію створено з метою всебічного розгляду питань про
анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів) (далі - ліцензія), а також підготовки відповідних
рішень Мін'юсту з цих питань.
4. Комісія є постійно діючим органом Мін'юсту.
5. Основними завданнями Комісії є: підготовка рішень Мін'юсту про анулювання ліцензій за
результатами перевірок додержання арбітражними керуючими
ліцензійних умов відповідно до акта про повторне порушення
ліцензіатом ліцензійних умов, акта про встановлення факту передачі
ліцензії або її копії іншій фізичній особі для провадження
господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про
усунення порушень ліцензійних умов, акта про неможливість
ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, акта про
відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або
спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, які є
підставами для анулювання ліцензії (далі - акти); розгляд матеріалів перевірок додержання арбітражними
керуючими ліцензійних умов на предмет відповідності законодавству
у сфері ліцензування, узагальнення та аналіз зазначених
матеріалів; моніторинг стану здійснення перевірок додержання арбітражними
керуючими ліцензійних умов з метою усунення причин порушення
законодавства у сфері ліцензування з метою надання роз'яснень та
рекомендацій.
6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань у порядку,
передбаченому цим Положенням: розглядає акти за результатами здійснених перевірок
додержання арбітражними керуючими ліцензійних умов; розглядає висновок відділу ліцензування та контролю за
арбітражними керуючими Управління з питань банкрутства
Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу щодо відповідності матеріалів перевірки
додержання арбітражними керуючими ліцензійних умов вимогам
законодавства у сфері ліцензування та заслуховує доповідь
керівника цього відділу з даного питання; розглядає пояснення та документи, що надійшли від арбітражних
керуючих, з приводу актів (матеріалів) перевірки додержання ними
ліцензійних умов; за результатами розгляду вищезазначених матеріалів перевірки
приймає рішення про анулювання ліцензії та підготовку відповідного
рішення Мін'юсту або про відмову в анулюванні ліцензії; надає роз'яснення та рекомендації щодо здійснення перевірок
додержання арбітражними керуючими ліцензійних умов з метою
усунення причин порушення законодавства у сфері ліцензування.
7. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право: одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно
від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених
завдань інформацію, документи і матеріали; залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
компетенції Комісії; запрошувати на засідання Комісії арбітражних керуючих у
випадках, передбачених законодавством; запрошувати на засідання Комісії посадових осіб, які
відповідальні за складення актів, матеріалів перевірки, що
розглядатимуться на засіданні Комісії; заслуховувати на засіданнях Комісії усні пояснення
арбітражних керуючих, щодо яких розглядається питання про
анулювання ліцензії.
8. Комісія зобов'язана: розглядати акти та інші матеріали перевірок додержання
арбітражними керуючими ліцензійних умов, що надійшли на розгляд
Комісії; забезпечувати об'єктивність та неупередженість при прийнятті
рішень.
9. Комісія утворюється у кількості не менше ніж 7 осіб та у
складі Голови, його заступника, членів та секретаря.
10. Головою Комісії призначається керівник (заступник
керівника) структурного підрозділу Мін'юсту, відповідального за
забезпечення виконання Мін'юстом повноважень державного органу з
питань банкрутства.
11. Персональний склад Комісії затверджується Міністром
юстиції.
12. Голова Комісії відповідно до наданих йому повноважень: скликає засідання Комісії і головує на її засіданнях; визначає та затверджує порядок денний Комісії; дає доручення, обов'язкові для членів Комісії; підписує протоколи засідань Комісії.
13. У разі відсутності Голови Комісії його обов'язки виконує
заступник Голови Комісії.
14. Члени Комісії мають право: вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань,
що належать до її компетенції; брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання
Комісії; вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії; брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування; висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому
вигляді як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його
невід'ємною частиною.
15. Члени Комісії зобов'язані: брати участь у роботі Комісії; бути особисто присутніми на засіданнях Комісії; виконувати відповідно до законодавства доручення Голови
Комісії та його заступника у разі відсутності Голови Комісії.
16. З метою усунення проявів корупції член Комісії повинен
заявляти самовідвід чи підлягає відводу (самовідводу), якщо: він є членом сім'ї або близьким родичем чи свояком (чоловік,
дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок,
падчерка, брат, сестра, дід, баба, онук, онука, усиновлювач чи
усиновлений, член сім'ї або близький родич цих осіб) арбітражного
керуючого, щодо якого вирішується питання про анулювання ліцензії; якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності
та неупередженості члена Комісії. За наявності зазначених вище підстав член Комісії
зобов'язаний заявити самовідвід. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим
Комісії у письмовій формі та розглянутий на засіданні Комісії. Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається
більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії,
щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід). У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд
справи та прийняття рішення здійснюються без участі члена Комісії,
стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).
17. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь
більше половини її персонального складу.
18. Член Комісії, який з поважних причин не може брати участі
у роботі Комісії, може передати свій голос іншому члену Комісії.
Передача голосу має бути оформлена довіреністю. При цьому кожний
член Комісії може голосувати тільки за одного відсутнього члена
Комісії.
19. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі
необхідності та скликаються Головою Комісії. Час та місце проведення засідання визначає Голова Комісії. Про засідання Комісії та порядок денний її членів
повідомляють не пізніше наступного робочого дня після затвердження
Головою Комісії порядку денного засідання Комісії. Разом з повідомленням членам Комісії надається висновок
відділу ліцензування та контролю за арбітражними керуючими по
кожному питанню порядку денного.
20. Голова Комісії затверджує порядок денний чергового
засідання Комісії і визначає доповідача по кожному питанню порядку
денного.
21. Матеріали перевірок додержання арбітражними керуючими
ліцензійних умов надаються чи надсилаються Комісії на адресу
структурного підрозділу Міністерства юстиції України, який
забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань
банкрутства Мін'юстом, Головним управлінням юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними
управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі в
день складання відповідного акта.
22. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, а також
ведення і зберігання документації, пов'язаної з роботою Комісії,
забезпечує секретар Комісії. У разі відсутності з поважних причин
секретаря Комісії виконання його обов’язків покладається за
рішенням Голови Комісії на одного із членів Комісії. Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
23. Обговорення питань і рішення, що приймаються Комісією,
оформляються в протоколах засідання Комісії, які складаються під
час засідання секретарем Комісії. Протокол засідання Комісії
підписують головуючий на засіданні та секретар Комісії.
24. Рішення Комісії з кожного питання порядку денного
приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні Комісії.
25. З урахуванням розгляду матеріалів перевірки, висновку
відділу ліцензування та контролю за арбітражними керуючими
Управління з питань банкрутства Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування центрального засвідчувального
органу, об'єктивно оцінивши надані арбітражними керуючими
документи та пояснення, Комісія приймає рішення про анулювання
ліцензії та підготовку відповідного рішення Мін'юсту України або
про відмову в анулюванні ліцензії.
26. У разі прийняття Комісією рішення про анулювання
Мін'юстом ліцензії Департамент нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального засвідчувального органу готує проект
наказу Міністерства юстиції України про анулювання ліцензії.
Директор
Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального
органу К.І.Чижмарь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: