open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо орендних відносин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.458 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) статтю 115 виключити;
2) перше речення частини другої статті 284 доповнити словами
"крім об'єктів оренди державної та комунальної власності, оцінка
яких здійснюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів
України";
3) у статті 287:
пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
"3) державні (комунальні) підприємства, установи та
організації - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не
перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу,
організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в
установчих документах суб'єкта господарювання, який здійснює
господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть
суперечити умовам договору оренди";
4) у статті 289:
частину другу виключити;
частину четверту після слів "цілісних майнових комплексів"
доповнити словами "нерухомого та іншого окремого індивідуально
визначеного майна".
2. У Законі України "Про оренду державного та комунального
майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 15, ст. 99 із наступними змінами):
1) у статті 1:
в абзаці другому частини першої слова "майна державних
підприємств та організацій" замінити словами "майна державних
підприємств, установ та організацій" та доповнити словами "та
іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в
державній та комунальній власності";
абзац другий частини п'ятої виключити;
2) у статті 4:
у частині першій:
в абзаці четвертому слово "приміщення" замінити словами
"нежитлові приміщення";
абзац шостий після слів "Державної прикордонної служби
України" доповнити словами "Державної кримінально-виконавчої
служби України";
частину другу доповнити абзацами шостим - двадцятим такого
змісту:
"майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної
системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне)
управління;
майно підприємств урядового, фельд'єгерського та спеціального
зв'язку;
майно підприємств, що провадять діяльність у сфері
метрології, сертифікації та стандартизації;
об'єкти космічної діяльності;
захисні споруди цивільної оборони;
установи виконання покарань та слідчі ізолятори;
полігони, будови, споруди, устаткування для захоронення
твердих промислових та побутових відходів, скотомогильники;
автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам до
першого розгалуження їх за межами території цих підприємств;
злітно-посадкові смуги, що мають стратегічне значення;
акваторії портів, гідрографічні споруди, захисні гідроспоруди
(греблі, дамби, вали, моли, насипи) та системи сигналізації,
портові системи інженерної інфраструктури і споруди зв'язку,
енерговодопостачання та водовідведення, залізничні колії (до
першого розгалуження за межами території порту), навчальний та
гідрографічний флоти;
водосховища та водогосподарські канали комплексного
призначення, міжгосподарські меліоративні системи, гідротехнічні
захисні споруди;
магістральні та міждержавні електричні мережі (лінії
електропередачі);
магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговує потреби
держави в цілому;
магістральні нафто-, газо-, аміакопроводи та підземні нафто-
та газосховища.
Окреме індивідуально визначене майно із складу цілісного
майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу,
забороненого до оренди, може бути об'єктом оренди (без права
приватизації та суборенди), якщо воно не заборонене до оренди
законами України, не задіяне у процесі основного виробництва та за
висновком органу, уповноваженого управляти цим майном, його оренда
не порушить цілісності майнового комплексу";
3) абзац четвертий статті 5 викласти в такій редакції:
"підприємства, установи та організації - щодо нерухомого
майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на
одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого
індивідуально визначеного майна";
4) у статті 7:
друге речення частини першої викласти в такій редакції:
"Орендодавець може оголосити про передачу майна в оренду в
порядку, встановленому цим Законом";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Фонд державного майна України щодо державного майна, а
органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та
органами місцевого самоврядування, щодо майна, яке належить
Автономній Республіці Крим, або комунального майна формують щороку
на підставі інформації органів, уповноважених управляти
відповідним майном, переліки цілісних майнових комплексів
підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що
може бути передано в оренду.
Зазначені переліки оприлюднюються в засобах масової
інформації та на офіційних веб-сайтах орендодавців";
5) частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:
"4. Створене членами трудового колективу господарське
товариство, у статутному (складеному) капіталі якого частка
внесків членів трудового колективу становитиме відповідно до
статуту товариства більш як 50 відсотків, має переважне перед
іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору
оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його
структурного підрозділу, де створене це товариство. Заява
господарського товариства про намір скористатися переважним правом
на укладення договору оренди подається орендодавцю до проведення
конкурсу на право оренди цього майна";
6) у статті 9:
абзац перший частини другої після слова "орендодавець"
доповнити словами "за умови відсутності заборони на передачу майна
в оренду";
частини четверту - шосту викласти в такій редакції:
"4. Орендодавець протягом п'яти днів після погодження умов
договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним
майном (у випадках, передбачених цим Законом, - органом
Антимонопольного комітету України), а в разі якщо заява про оренду
майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально
визначеного майна, крім нерухомого), протягом 15 днів після дати
її реєстрації розміщує в офіційних друкованих засобах масової
інформації та на веб-сайтах орендодавців оголошення про намір
передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди
і повідомляє про це заявника.
Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення
орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.
Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання
заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами
вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі якщо подано лише одну
заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди
укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв
орендодавець оголошує конкурс на право оренди.
У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк
(не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору
оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи
громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі
національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні),
релігійної організації для забезпечення проведення релігійних
обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або
інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та
дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих
підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що
надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про
соціальні послуги" ( 966-15 ), Пенсійного фонду України та його
органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження,
вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що
забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як
50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком
видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір
передати майно в оренду не розміщується і договір оренди
укладається з таким заявником без проведення конкурсу.
Порядок визначення обсягу книжкової продукції державною мовою
затверджується Кабінетом Міністрів України.
У договорі оренди приміщень, укладеному відповідно до абзацу
четвертого цієї частини з державним видавництвом, підприємством
книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвом, підприємством
книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи)
розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції
державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного
характеру), передбачається умова стосовно того, що недотримання
орендарем вимоги щодо підготовки, випуску та (чи) розповсюдження
книжкової продукції державною мовою в обсязі не менш як 50
відсотків є підставою для розірвання договору оренди в
установленому законодавством порядку.
Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з
метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під
час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення
конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до
орендодавця.
Фонд державного майна України, його регіональні відділення
під час розгляду матеріалів про передачу в оренду нерухомого майна
враховують пропозиції центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних
установ.
Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди в разі,
якщо:
прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну
підготовку цих об'єктів;
об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують
залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету
Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;
орган Антимонопольного комітету України не дає згоди,
виходячи з підстав, наведених в абзацах другому - четвертому
частини другої цієї статті;
орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на
укладення договору оренди;
орендодавець, зазначений в абзацах другому і третьому
статті 5 цього Закону, прийняв рішення про укладення договору
оренди нерухомого майна з бюджетною установою;
є інші підстави, передбачені законом.
5. З моменту надходження до орендодавця заяви та проекту
договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його
структурного підрозділу щодо такого майна підприємству
забороняється здійснювати купівлю, продаж, передачу, обмін,
надання в безоплатне користування, списання майна, придбання
цінних паперів, одержання кредитів у розмірах, що перевищують
середньорічний рівень за останні три роки. У разі якщо зазначені
дії необхідні для ефективного функціонування підприємства, його
структурного підрозділу, вони вчиняються з дозволу органу,
уповноваженого управляти відповідним майном.
6. Порядок проведення конкурсу визначається: Кабінетом
Міністрів України - для об'єктів, що перебувають у державній
власності; органами, визначеними Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці
Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що
перебувають у комунальній власності.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендодавець
надсилає копії проекту договору та інших матеріалів відповідним
органам, зазначеним у частині другій цієї статті, у п'ятиденний
термін після дати затвердження результатів конкурсу";
частину сьому виключити;
7) абзац п'ятий частини першої статті 10 доповнити словами
"якщо їх нарахування передбачено законодавством";
8) частину другу статті 11 доповнити реченням такого змісту:
"У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання
оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для
продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка
об'єкта оренди";
9) у статті 19:
друге і третє речення частини першої виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її
розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і
балансоутримувачем визначаються для об'єктів, що перебувають у
державній власності, Кабінетом Міністрів України. Методика
розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між
відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем
визначаються органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної
Республіки Крим (для об'єктів, що належать Автономній Республіці
Крим), та органами місцевого самоврядування (для об'єктів, що
перебувають у комунальній власності) на тих самих методологічних
засадах, як і для об'єктів, що перебувають у державній власності.
Орендна плата, встановлена за відповідною методикою,
застосовується як стартова під час визначення орендаря на
конкурсних засадах";
частину четверту виключити;
10) у частині третій статті 22:
абзац перший доповнити словами "за майно, що передається в
суборенду";
після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого
змісту:
"Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її
частиною, яку отримує орендар, спрямовується до державного або
місцевого бюджету.
Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та
спрямуванням її (в частині, що перевищує суму орендної плати за
майно, яке передається в суборенду) до відповідного бюджету
покладається на орендодавців, зазначених у статті 5 цього Закону".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
11) в абзаці п'ятому частини третьої статті 23 слова "якщо
інше не передбачено договором оренди" виключити;
12) частину третю статті 27 доповнити абзацом третім такого
змісту:
"У разі якщо правонаступник органу, який до укладення
договору оренди здійснював повноваження з управління відповідним
майном, не визначений, об'єкт оренди, не заборонений до оренди чи
приватизації, може бути переданий в оренду орендодавцем,
зазначеним в абзацах другому і третьому статті 5 цього Закону, або
приватизований в установленому законом порядку, якщо вивчення
попиту не виявило потенційних орендарів";
13) у тексті Закону слова "статутних фондів" замінити словами
"статутного (складеного) капіталу".
3. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 1 Декрету
Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 26-92
( 26-92 ) "Про перелік майнових комплексів державних підприємств,
організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва,
приватизація або передача в оренду яких не допускається"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 96; 2004 р.,
N 19, ст. 253).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін
до законів України, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
3. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом
орендні підприємства повинні бути перетворені в юридичні особи
інших організаційно-правових форм.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року

N 3269-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: