open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 15 червня 2011 р. N 809

Київ
Про затвердження Порядку погодження залучення

державними підприємствами, у тому числі

господарськими товариствами (крім банків),

у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків

акцій (часток) належать державі, кредитів (позик),

надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 451 ( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 551 ( 551-2016-п ) від 23.08.2016

N 393 ( 393-2018-п ) від 23.05.2018

N 451 ( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }

Відповідно до частини четвертої статті 67 Господарського
кодексу України ( 436-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок погодження залучення державними
підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім
банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій
(часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або
поруки за такими зобов’язаннями, що додається. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 451
( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }
2. Установити, що погодження залучення державними
підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім
банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій
(часток) належать державі, кредитів (позик) та погодження внесення
змін до відповідних кредитних договорів (договорів позики) в
рамках реалізації проектів економічного і соціального розвитку
України, для фінансування яких державою або під державні гарантії
залучаються кредити (позики) міжнародних фінансових організацій
та/або Кредитної установи для відбудови, яка діє на підставі
повноважень від Уряду Федеративної Республіки Німеччина,
здійснюється відповідно до Порядку підготовки, реалізації,
проведення моніторингу та завершення реалізації проектів
економічного і соціального розвитку України, що підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. N 70 ( 70-2016-п )
(Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 627). Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 451
( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }
{ Постановляюча частина в редакції Постанови КМ N 393
( 393-2018-п ) від 23.05.2018 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 червня 2011 р. N 809
ПОРЯДОК

погодження залучення державними підприємствами,

у тому числі господарськими товариствами

(крім банків), у статутному капіталі

яких 50 та більше відсотків акцій (часток)

належать державі, кредитів (позик),

надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 451
( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження залучення
державними підприємствами, у тому числі господарськими
товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та
більше відсотків акцій (часток) належать державі (далі -
підприємства), кредитів (позик) шляхом укладення кредитного
договору, договору позики або випуску облігацій підприємства (далі
- залучення кредиту (позики), у результаті якого виникають
зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або
поруки за такими зобов'язаннями. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 451
( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }
2. Залучення підприємством кредиту (позики), надання гарантій
або поруки за таким зобов'язанням погоджується:
Мінфіном - щодо внутрішніх довгострокових (більше одного
року) та зовнішніх кредитів (позик);
органом виконавчої влади, який здійснює функції з управління
державною власністю, або Мінекономрозвитку, якщо функції
управління державною власністю здійснює Кабінет Міністрів України
(далі - уповноважений орган), - щодо внутрішніх короткострокових
(до одного року) кредитів (позик). { Абзац третій пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 451 ( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }
3. Для погодження залучення підприємством кредиту (позики),
надання гарантії або поруки за таким зобов'язанням підприємство
подає Мінфіну або уповноваженому органу заяву, до якої додаються:
1) у разі погодження залучення кредиту (позики):
проект кредитного договору (договору позики, проспекту емісії
або рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій
підприємства, а в разі надання повноважень щодо залучення кредиту
(позики) - також проект відповідного договору), який зокрема:
- повинен передбачати напрями використання залучених коштів,
що відповідають визначеній установчими документами меті діяльності
підприємства, плату за користування кредитом (позикою), яка
відповідає тій, що склалася на ринку фінансових послуг на момент
подання заяви, а також право підприємства на дострокове виконання
зобов'язань за кредитом (позикою);
- не може передбачати дострокове виконання зобов'язань за
кредитом (позикою) з ініціативи кредитора із необгрунтованими
фінансовими втратами (за винятком здійснення запозичення у формі
випуску облігацій підприємства), неконкурентний спосіб переходу
права власності на майно підприємства, а також не повинен містити
положень щодо обов'язкового дострокового виконання зобов'язань на
вимогу кредитора (інвестора) у разі зниження кредитного рейтингу
України та/або підприємства;
довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати
податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними
органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

{ Абзац шостий підпункту 1 пункту 3 виключено на підставі
Постанови КМ N 451 ( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }

копії:
- затвердженого в установленому законодавством порядку
фінансового плану на поточний рік (із змінами та доповненнями), в
якому передбачено здійснення відповідного залучення кредиту
(позики);
- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців;
- установчих документів (у разі коли такі документи вже
подавалися Мінфіну або уповноваженому органові та на дату подання
заяви є чинними, копії таких документів повторно не подаються);
{ Абзац десятий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 451 ( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }
- річної фінансової звітності (балансу, звітів про фінансові
результати, рух грошових коштів, власний капітал) за останній
звітний період;
- квартальної фінансової звітності (балансу, звіту про
фінансові результати) за останній звітний період;
- рішення уповноваженого органу про погодження умов кредиту
(позики) (подається Мінфіну); На часткову зміну абзацу тринадцятого підпункту 1 пункту 3
установити, що у 2016 році для погодження залучення внутрішніх
довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик),
надання гарантії або поруки за такими зобов’язаннями публічне
акціонерне товариство "Українська залізниця" подає Міністерству
фінансів рішення виконавчого органу публічного акціонерного
товариства "Українська залізниця" про погодження умов внутрішніх
довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик),
надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями згідно з
Постановою КМ N 551 ( 551-2016-п ) від 23.08.2016 }
- рішення відповідного органу управління підприємства про
розміщення облігацій підприємства із строком обігу більш як один
рік, погодженого з уповноваженим органом (подається Мінфіну);
- рішення відповідного органу управління підприємства про
розміщення облігацій підприємства із строком обігу менш як один
рік (подається уповноваженому органу);
- рішення відповідного органу управління підприємства, до
компетенції якого статутом віднесено прийняття рішень про
погодження умов кредиту (позики); { Підпункт 1 пункту 3 доповнено
новим абзацом згідно з Постановою КМ N 451 ( 451-2019-п ) від
15.05.2019 }
звіт про виконання фінансового плану за минулий рік;
інформація про:
- зобов'язання за раніше здійсненими та не поверненими
кредитами (позиками) із зазначенням обсягів отриманих коштів,
плати за користування ними та дати їх отримання у розрізі
кредиторів на момент подання заяви, а також плани виконання
зазначених зобов'язань, у тому числі внесення плати за
користування у поточному та наступному роках з помісячним розписом
в розрізі кредиторів;
- відсутність рішення про визнання підприємства банкрутом,
порушення щодо нього справи про банкрутство або ліквідацію
підприємства;

{ Абзац двадцять перший підпункту 1 пункту 3 виключено на
підставі Постанови КМ N 451 ( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }

{ Абзац двадцять другий підпункту 1 пункту 3 виключено на
підставі Постанови КМ N 451 ( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }

техніко-економічне обґрунтування обсягу та доцільності
залучення кредитів (позик), напрями їх використання, можливі
джерела та строки їх повернення;
проект договору застави, погоджений в установленому
статтею 11 Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ) порядку (якщо
залучення кредитів (позик) забезпечується заставою майна
підприємства);
2) у разі погодження забезпечення підприємством виконання
зобов'язань за кредитним договором (договором позики) порукою або
гарантією матеріали, зазначені в підпункті 1 цього пункту, а
також:
проект договору поруки або договору про надання гарантії;
копії:
- рішення відповідного органу управління підприємства про
укладення договору поруки або договору про надання гарантії;
- рішення уповноваженого органу про погодження умов поруки
або гарантії (подається Мінфіну); На часткову зміну абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 3
установити, що у 2016 році для погодження залучення внутрішніх
довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик),
надання гарантії або поруки за такими зобов'язаннями публічне
акціонерне товариство "Українська залізниця" подає Міністерству
фінансів рішення виконавчого органу публічного акціонерного
товариства "Українська залізниця" про погодження умов внутрішніх
довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик),
надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями згідно з
Постановою КМ N 551 ( 551-2016-п ) від 23.08.2016 }
- свідоцтва про реєстрацію підприємства як фінансової
установи (у разі надання гарантії);
інформація про юридичну особу, виконання зобов'язань якої за
кредитним договором (договором позики) передбачається забезпечити
(копії свідоцтва про державну реєстрацію, установчих документів,
річної фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові
результати, рух грошових коштів, власний капітал) за останній
звітний період, квартальної фінансової звітності (балансу, звіту
про фінансові результати) за останній звітний період), та істотні
умови такого залучення кредиту (позики) (проект кредитного
договору, договору позики або проспекту емісії облігацій);
3) інформація Мінекономрозвитку про відповідність державній
політиці у сфері управління державним сектором економіки залучення
підприємствами кредитів (позик), надання гарантій або поруки за
такими зобов'язаннями (щодо внутрішніх довгострокових (більше
одного року) та зовнішніх кредитів (позик).
Зазначені в цьому пункті копії документів засвідчуються
підписом керівника, що скріплюється печаткою підприємства (у разі
її наявності). { Абзац тридцять третій пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 451 ( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }
4. Мінфін або уповноважений орган протягом 30 робочих днів
після надходження заяви та документів, зазначених у пункті 3 цього
Порядку, приймає рішення щодо погодження залучення кредиту
(позики), забезпечення підприємством виконання зобов’язань за
кредитом (позикою) порукою або гарантією чи відмови у погодженні,
про що письмово повідомляє підприємству. Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 451 ( 451-2019-п ) від
15.05.2019 }
5. У погодженні залучення підприємством кредиту (позики),
забезпечення виконання зобов'язань за ним (позикою) порукою або
гарантією може бути відмовлено в разі:
1) невідповідності поданих матеріалів вимогам, зазначеним у
пункті 3 цього Порядку; Підпункт 1 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 451 ( 451-2019-п )
від 15.05.2019 }
2) виявлення в поданих матеріалах недостовірної інформації.

{ Підпункт 3 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 451 ( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }

У разі відмови в погодженні залучення підприємством кредиту
(позики) і забезпечення виконання зобов'язань за ним порукою або
гарантією на підставі підпункту 1 цього пункту підприємство має
право повторно звернутися до Мінфіну або уповноваженого органу.
6. Підприємство, яке здійснило зовнішнє залучення кредиту
(позики) і забезпечило виконання зобов’язань за ним порукою або
гарантією, подає в установленому порядку Мінфіну засвідчені
підписом керівника, скріпленим печаткою підприємства (у разі її
наявності), копії кредитного договору (договору позики, свідоцтва
про державну реєстрацію випуску облігацій підприємства), договору
поруки або договору про надання гарантії для здійснення реєстрації
таких запозичень та забезпечення. Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 451 ( 451-2019-п ) від
15.05.2019 }
7. Зміни до запозичень, що раніше були погоджені Мінфіном
відповідно до цього Порядку, у частині внесення змін до кредитного
договору (договору позики), договору поруки або договору про
надання гарантії та до умов розміщення облігацій підприємства щодо
мети, обсягу і строку залучення кредиту (позики), виду
забезпечення виконання зобов’язань, плати за користування кредитом
(позикою), обов’язків, прав та відповідальності сторін, а також
реструктуризації боргових зобов’язань за кредитами (позиками)
підлягають погодженню з Мінфіном. Для отримання такого погодження
підприємство подає Мінфіну:
техніко-економічне обґрунтування необхідності внесення таких
змін;
проект змін до кредитного договору (договору позики,
проспекту емісії або рішення про закрите приватне розміщення
облігацій підприємства), договору застави;
засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою
підприємства (у разі її наявності), копії кредитного договору
(договору позики, свідоцтва про державну реєстрацію випуску
облігацій підприємства), договору поруки або договору про надання
гарантії, до яких планується внести зміни, договору застави;
рішення уповноваженого органу про погодження таких змін;
копію затвердженого в установленому законодавством порядку
фінансового плану на поточний рік (із змінами), в якому
передбачені зміни. Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 451 ( 451-2019-п ) від
15.05.2019 }
8. Зміни до запозичень, що раніше були погоджені
уповноваженим органом відповідно до цього Порядку, у частині
внесення змін до кредитного договору (договору позики), договору
поруки або договору про надання гарантії та до умов розміщення
облігацій підприємства щодо збільшення строку залучення кредиту
(позики) більше ніж на один рік, а також реструктуризації боргових
зобов’язань за кредитами (позиками) підлягають погодженню з
Мінфіном відповідно до цього Порядку. Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 451
( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }
9. Зміни до запозичень, що раніше були погоджені Мінфіном або
уповноваженим органом відповідно до цього Порядку, у частині
внесення змін до кредитного договору (договору позики), договору
поруки або договору про надання гарантії та до умов розміщення
облігацій підприємства з питань, що не стосуються мети, обсягу і
строку залучення кредиту (позики), виду забезпечення виконання
зобов’язань, плати за користування кредитом (позикою), обов’язків,
прав та відповідальності сторін, а також реструктуризації боргових
зобов’язань за кредитами (позиками), підлягають погодженню з
уповноваженим органом. Для отримання такого погодження
підприємство подає:
обґрунтування необхідності внесення таких змін;
проект змін до кредитного договору (договору позики,
проспекту емісії або рішення про закрите приватне розміщення
облігацій підприємства), договору застави. Порядок доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ N 451
( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }
10. У двотижневий строк після виконання всіх зобов’язань за
кредитним договором (договором позики), договором поруки,
договором про надання гарантії, договором реструктуризації, а
також відповідно до умов розміщення облігацій підприємство
зобов’язане письмово повідомити про це орган, який здійснював
погодження. Порядок доповнено пунктом 10 згідно з Постановою КМ N 451
( 451-2019-п ) від 15.05.2019 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: