open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 15 червня 2011 р. N 809

Київ
Про затвердження Порядку погодження

залучення державними підприємствами,

у тому числі господарськими товариствами

(крім банків), у статутному капіталі яких

50 та більше відсотків акцій

(часток, паїв) належать державі, кредитів (позик),

надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями

Відповідно до частини четвертої статті 67 Господарського
кодексу України ( 436-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок погодження залучення державними
підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім
банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій
(часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання
гарантій або поруки за такими зобов'язаннями, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 червня 2011 р. N 809
ПОРЯДОК

погодження залучення державними підприємствами,

у тому числі господарськими товариствами

(крім банків), у статутному капіталі

яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв)

належать державі, кредитів (позик),

надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження залучення
державними підприємствами, у тому числі господарськими
товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та
більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі
(далі - підприємства), кредитів (позик) шляхом укладення
кредитного договору, договору позики або випуску облігацій
підприємства (далі - залучення кредиту (позики), у результаті
якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання
гарантій або поруки за такими зобов'язаннями.
2. Залучення підприємством кредиту (позики), надання гарантій
або поруки за таким зобов'язанням погоджується:
Мінфіном - щодо внутрішніх довгострокових (більше одного
року) та зовнішніх кредитів (позик);
органом виконавчої влади, який здійснює функції управління
державною власністю (далі - уповноважений орган), - щодо
внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик).
3. Для погодження залучення підприємством кредиту (позики),
надання гарантії або поруки за таким зобов'язанням підприємство
подає Мінфіну або уповноваженому органу заяву, до якої додаються:
1) у разі погодження залучення кредиту (позики):
проект кредитного договору (договору позики, проспекту емісії
або рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій
підприємства, а в разі надання повноважень щодо залучення кредиту
(позики) - також проект відповідного договору), який зокрема:
- повинен передбачати напрями використання залучених коштів,
що відповідають визначеній установчими документами меті діяльності
підприємства, плату за користування кредитом (позикою), яка
відповідає тій, що склалася на ринку фінансових послуг на момент
подання заяви, а також право підприємства на дострокове виконання
зобов'язань за кредитом (позикою);
- не може передбачати дострокове виконання зобов'язань за
кредитом (позикою) з ініціативи кредитора із необгрунтованими
фінансовими втратами (за винятком здійснення запозичення у формі
випуску облігацій підприємства), неконкурентний спосіб переходу
права власності на майно підприємства, а також не повинен містити
положень щодо обов'язкового дострокового виконання зобов'язань на
вимогу кредитора (інвестора) у разі зниження кредитного рейтингу
України та/або підприємства;
довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати
податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними
органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
результати аналізу фінансово-господарської діяльності за
попередній рік, а також показники господарської діяльності та
розвитку підприємства в поточному і плановому роках, підготовлені
відповідно до методики аналізу фінансово-господарської діяльності
підприємств державного сектору економіки, затвердженої Мінфіном;
копії:
- затвердженого в установленому законодавством порядку
фінансового плану на поточний рік (із змінами та доповненнями), в
якому передбачено здійснення відповідного залучення кредиту
(позики);
- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців;
- установчих документів;
- річної фінансової звітності (балансу, звітів про фінансові
результати, рух грошових коштів, власний капітал) за останній
звітний період;
- квартальної фінансової звітності (балансу, звіту про
фінансові результати) за останній звітний період;
- рішення уповноваженого органу про погодження умов кредиту
(позики) (подається Мінфіну);
- рішення відповідного органу управління підприємства про
розміщення облігацій підприємства із строком обігу більш як один
рік, погодженого з уповноваженим органом (подається Мінфіну);
- рішення відповідного органу управління підприємства про
розміщення облігацій підприємства із строком обігу менш як один
рік (подається уповноваженому органу);
звіт про виконання фінансового плану за минулий рік;
інформація про:
- зобов'язання за раніше здійсненими та не поверненими
кредитами (позиками) із зазначенням обсягів отриманих коштів,
плати за користування ними та дати їх отримання у розрізі
кредиторів на момент подання заяви, а також плани виконання
зазначених зобов'язань, у тому числі внесення плати за
користування у поточному та наступному роках з помісячним розписом
в розрізі кредиторів;
- відсутність рішення про визнання підприємства банкрутом,
порушення щодо нього справи про банкрутство або ліквідацію
підприємства;
- застосовану з урахуванням вимог Закону України "Про
здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) процедуру відбору
кредитора та особи, якій надано повноваження щодо залучення
кредиту (позики);
- застосовану з урахуванням вимог Закону України "Про
здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) процедуру відбору
організатора торгівлі, через якого здійснюватиметься розміщення
облігацій, а також андеррайтера, якщо емітент має намір залучити
андеррайтера до розміщення облігацій (для випуску облігацій
підприємства шляхом відкритого (публічного) розміщення);
техніко-економічне обґрунтування обсягу та доцільності
залучення кредитів (позик), напрями їх використання, можливі
джерела та строки їх повернення;
проект договору застави, погоджений в установленому
статтею 11 Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ) порядку (якщо
залучення кредитів (позик) забезпечується заставою майна
підприємства);
2) у разі погодження забезпечення підприємством виконання
зобов'язань за кредитним договором (договором позики) порукою або
гарантією матеріали, зазначені в підпункті 1 цього пункту, а
також:
проект договору поруки або договору про надання гарантії;
копії:
- рішення відповідного органу управління підприємства про
укладення договору поруки або договору про надання гарантії;
- рішення уповноваженого органу про погодження умов поруки
або гарантії (подається Мінфіну);
- свідоцтва про реєстрацію підприємства як фінансової
установи (у разі надання гарантії);
інформація про юридичну особу, виконання зобов'язань якої за
кредитним договором (договором позики) передбачається забезпечити
(копії свідоцтва про державну реєстрацію, установчих документів,
річної фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові
результати, рух грошових коштів, власний капітал) за останній
звітний період, квартальної фінансової звітності (балансу, звіту
про фінансові результати) за останній звітний період), та істотні
умови такого залучення кредиту (позики) (проект кредитного
договору, договору позики або проспекту емісії облігацій);
3) інформація Мінекономрозвитку про відповідність державній
політиці у сфері управління державним сектором економіки залучення
підприємствами кредитів (позик), надання гарантій або поруки за
такими зобов'язаннями (щодо внутрішніх довгострокових (більше
одного року) та зовнішніх кредитів (позик).
Зазначені в цьому пункті копії документів засвідчуються
підписом керівника, скріпленим печаткою підприємства.
4. Мінфін або уповноважений орган протягом 30 робочих днів
після надходження заяви приймає рішення щодо погодження залучення
кредиту (позики), забезпечення підприємством виконання зобов'язань
за кредитом (позикою) порукою або гарантією чи відмови у
погодженні, про що письмово повідомляє підприємству.
5. У погодженні залучення підприємством кредиту (позики),
забезпечення виконання зобов'язань за ним (позикою) порукою або
гарантією може бути відмовлено в разі:
1) невідповідності поданих матеріалів вимогам, зазначеним у
пункті 4 цього Порядку;
2) виявлення в поданих матеріалах недостовірної інформації;
3) порушення під час відбору кредитора, особи, якій надаються
повноваження щодо залучення кредиту (позики), організатора
торгівлі або андеррайтера встановленої Законом України "Про
здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) процедури.
У разі відмови в погодженні залучення підприємством кредиту
(позики) і забезпечення виконання зобов'язань за ним порукою або
гарантією на підставі підпункту 1 цього пункту підприємство має
право повторно звернутися до Мінфіну або уповноваженого органу.
6. Підприємство, яке здійснило зовнішнє залучення кредиту
(позики) і забезпечило виконання зобов'язань за ним порукою або
гарантією, подає в установленому порядку Мінфіну засвідчені
підписом керівника, скріпленим печаткою підприємства, копії
кредитного договору (договору позики, свідоцтва про державну
реєстрацію випуску облігацій підприємства), договору поруки або
договору про надання гарантії для здійснення реєстрації таких
запозичень та забезпечення.
7. Зміни до кредитного договору (договору позики), договору
поруки або договору про надання гарантії, а також до умов
розміщення облігацій підприємства щодо мети, обсягу і строку
залучення кредиту (позики), виду забезпечення виконання
зобов'язань, плати за користування кредитом (позикою), обов'язків,
прав та відповідальності сторін, а також реструктуризації боргових
зобов'язань за кредитами (позиками) підлягають погодженню з
Мінфіном або уповноваженим органом відповідно до цього Порядку
шляхом подання техніко-економічного обґрунтування необхідності
внесення таких змін або здійснення реструктуризації.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: