open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України

щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.76 )

З метою створення сприятливих умов для започаткування та
ведення бізнесу в Україні Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 52 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 49, ст. 682; 1994 р., N 3, ст. 11; 1999 р., N 26,
ст. 213) викласти в такій редакції:
"У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється
статутний (складений) капітал, розмір якого повинен становити не
менше суми, еквівалентної одній мінімальній заробітній платі,
діючій на момент створення товариства з обмеженою
відповідальністю".
2. У частині першій статті 24 Закону України "Про пожежну
безпеку" ( 3745-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 5, ст. 21; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 27-28, ст. 253) слова "та
за рахунок пожертвувань юридичних осіб і громадян" замінити
словами "інших джерел, не заборонених законодавством".
3. У Законі України "Про оренду державного та комунального
майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88):
1) частину шосту статті 9 після слів "колективом
підприємства, його структурного підрозділу" доповнити словами "або
чинного орендаря, який належним чином виконував свої обов'язки";
2) частину першу статті 17 доповнити реченням такого змісту:
"Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо
орендар не пропонує менший термін".
4. У Законі України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):
1) абзац шостий частини першої статті 1 після слова "строку"
доповнити словами "у разі його встановлення Кабінетом Міністрів
України";
2) статтю 8 після частини четвертої доповнити новою частиною
такого змісту:
"У ліцензійних умовах встановлюється вимога до суб'єкта
господарювання щодо необхідності подання повідомлення органу
ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії, у визначений цим Законом
строк".
У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно
частинами шостою - дев'ятою;
3) пункти 65, 68, 69, 76, 77 статті 9 виключити;
4) абзац восьмий частини третьої статті 13, частину сьому
статті 16, частину четверту статті 18, абзац сьомий частини сьомої
статті 19 доповнити словами "у разі його встановлення Кабінетом
Міністрів України";
5) у статті 14:
частину четверту викласти в такій редакції:
"Ліцензія на провадження певного виду господарської
діяльності видається на необмежений строк. Кабінет Міністрів
України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань
ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження
певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути
меншим, ніж п'ять років";
частину одинадцяту після слів "строку її дії" доповнити
словами "якщо такий строк встановлено Кабінетом Міністрів
України";
6) у статті 21:
у частині першій:
абзац восьмий виключити;
в абзаці десятому слово "неможливість" замінити словами "акт
про неможливість";
у частинах третій та сьомій слова "акта про встановлення
факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії" виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
"Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання
ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про
анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи -
підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття";
7) у тексті Закону слова "фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності" в усіх відмінках і числах замінити
словами "фізична особа - підприємець" у відповідному відмінку та
числі.
5. Частину другу статті 26 Закону України "Про охорону
культурної спадщини" ( 1805-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 39, ст. 333; 2005 р., N 5, ст. 114) виключити.
6. Частину першу статті 34 Закону України "Про насіння і
садивний матеріал" ( 411-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., N 13, ст. 92) виключити.
7. Статті 8 та 16 Закону України "Про соціальні послуги"
( 966-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45,
ст. 358; 2004 р., N 50, ст. 537; 2009 р., N 38, ст. 535)
виключити.
8. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" ( 2806-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2005 р., N 48, ст. 483):
1) у частині першій статті 1:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення,
погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган
зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому
права на провадження певних дій щодо здійснення господарської
діяльності або видів господарської діяльності і без наявності
якого суб'єкт господарювання не може провадити певні дії щодо
здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності";
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"принцип мовчазної згоди - принцип, згідно з яким суб'єкт
господарювання набуває право на провадження певних дій щодо
здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності без отримання відповідного документа дозвільного
характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або
уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та
документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк
документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його
видачі не видано або не направлено".
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;
2) статтю 4 після частини четвертої доповнити новою частиною
такого змісту:
"5. Строк видачі документів дозвільного характеру становить
десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.
У разі якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним
особою подано у встановленому законом порядку заяву та документи,
передбачені для отримання або продовження права на провадження
певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів
господарської діяльності в повному обсязі, але у визначений
законом строк документ дозвільного характеру або рішення про
відмову у його видачі не видано або не направлено, застосовується
принцип мовчазної згоди.
У разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту
господарювання не видано або не направлено документ дозвільного
характеру чи рішення про відмову у його видачі, то через десять
робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для прийняття
рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного
характеру, суб'єкт господарювання має право провадити певні дії
щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності. Копія опису прийнятих документів з відміткою про дату
їх прийняття є підтвердженням подання заяви та документів
адміністратору або дозвільному органу".
У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно
частинами шостою і сьомою.
9. Статтю 14 Закону України "Про захист тварин від жорстокого
поводження" ( 3447-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., N 27, ст. 230) виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
підпункту 2 пункту 4 розділу I цього Закону, який набирає чинності
через два місяці з дня опублікування цього Закону.
2. Встановити до 1 січня 2011 року мораторій:
1) на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності органами державної влади та
органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими
особами щодо суб'єктів малого підприємництва, крім:
проведення перевірок суб'єктів малого підприємництва,
господарська діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику,
критерії визначення якого затверджено Кабінетом Міністрів України
відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 );
проведення органами державної податкової служби планових та
позапланових виїзних перевірок (крім перевірок, які проводяться
згідно з пунктами 4 і 8 частини шостої статті 11-1 Закону України
"Про державну податкову службу в Україні") ( 509-12 );
проведення органами Пенсійного фонду України планових та
позапланових перевірок суб'єктів господарювання з високим або
середнім ступенем ризику;
проведення органами захисту прав споживачів позапланових
перевірок за скаргами споживачів;
2) на збільшення розміру орендної плати за договорами оренди
державного майна, укладеними Фондом державного майна України, його
регіональними відділеннями та представництвами із суб'єктами
малого підприємництва.
3. Рекомендувати до 1 січня 2011 року:
органам, уповноваженим Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, та органам місцевого самоврядування - не збільшувати розмір
орендної плати за договорами оренди, укладеними ними з суб'єктами
малого підприємництва щодо майна, яке відповідно належить
Автономній Республіці Крим або перебуває в комунальній власності;
органам місцевого самоврядування - не збільшувати вартість
торгового патенту, встановлену на 1 січня 2009 року відповідно до
Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності" ( 98/96-ВР ).
4. Строк дії ліцензій, отриманих суб'єктами господарювання до
набрання чинності цим Законом, не продовжується.
5. Термін договорів оренди державного та комунального майна
для суб'єктів малого підприємництва, укладених до набрання
чинності цим Законом, вважати продовженим до п'яти років з дня
укладення, якщо орендар не пропонує менший термін.
6. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 грудня 2009 року

N 1759-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: