open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 5 листопада 2008 р. N 970

Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929 і від 21 липня 1999 р. N 1312

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 7 серпня
1996 р. N 929 ( 929-96-п ) "Про посилення контролю за режимами
споживання електричної і теплової енергії" (ЗП України, 1996 р.,
N 16, ст. 440; Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 353) і
від 21 липня 1999 р. N 1312 ( 1312-99-п ) "Про затвердження
Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської
діяльності штрафів за порушення законодавства про
електроенергетику" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30,
ст. 1518) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 листопада 2008 р. N 970
ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 7 серпня 1996 р. N 929 ( 929-96-п )

і від 21 липня 1999 р. N 1312 ( 1312-99-п )

1. У Положенні про державний енергетичний нагляд за режимами
споживання електричної і теплової енергії, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 929
( 929-96-п ):
1) абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:
"1. Державний енергетичний нагляд за технічним станом та
організацією експлуатації електричних, теплових,
тепловикористовувальних установок і мереж, режимами споживання
електричної та теплової енергії суб'єктів електроенергетики,
суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів
електричної енергії здійснює Державна інспекція з енергетичного
нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії
(Держенергонагляд).";
2) у пункті 2 слова "(далі - енергетичний нагляд)" замінити
словами "(далі - державний енергетичний нагляд (контроль)", а
слово "Мінбудом," - словами "Мінрегіонбудом,
Мінжитлокомунгоспом,";
3) у пункті 3 слова "енергетичного нагляду" замінити словами
"державного енергетичного нагляду (контролю)";
4) доповнити Положення ( 929-96-п ) пунктом 3-1 такого
змісту:
"3-1. Державний енергетичний нагляд (контроль) здійснюється з
дотриманням принципу:
пріоритетності забезпечення безпеки життя і здоров'я людини
перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської
діяльності;
рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів
господарювання в галузі електроенергетики та сфері
теплопостачання;
об'єктивності та неупередженості;
відкритості, прозорості та планування;
невтручання органу державного енергетичного нагляду
(контролю) у статутну діяльність суб'єкта господарювання у разі
провадження такої діяльності відповідно до закону.";
5) у пункті 4:
доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) підготовка пропозицій стосовно перегляду
нормативно-правових актів з питань визначення критеріїв розподілу
суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в
галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і періодичності
здійснення заходів державного нагляду (контролю);";
у підпункті 3 слова "Правил експлуатації теплових установок
та теплових мереж" замінити словами "Правил технічної експлуатації
теплових установок і мереж";
у підпункті 8 слова "Правил експлуатації теплових установок
та теплових мереж (далі - Правила)" замінити словами "Правил
технічної експлуатації теплових установок і мереж (далі -
Правила), а також інших нормативно-технічних і методичних
документів";
у підпункті 11 слова "участь у розслідуванні" замінити
словами "участь у роботі комісій з розслідування";
у підпункті 15 доповнити:
після абзацу сімнадцятого новим абзацом такого змісту:
"- обсягу модернізації та реконструкції фактичному технічному
стану об'єктів електроенергетики;".
У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять третій
вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять четвертим;
абзац дев'ятнадцятий після слова "застосуванням" словом
"енергопостачальниками";
6) в абзаці третьому пункту 6 слово "трьох" замінити словом
"чотирьох";
7) доповнити пункт 11 підпунктами 6 - 13 такого змісту:
"6) фіксувати в установленому законодавством порядку процес
обстеження (перевірки), огляду, інспектування електричних,
теплових і тепловикористовувальних установок і мереж засобами
аудіо- та відеотехніки;
7) призначати в установленому законодавством порядку
проведення експертизи об'єктів електроенергетики та технічної
діагностики енергетичного обладнання з питань, пов'язаних із
здійсненням державного енергетичного нагляду (контролю);
8) приймати рішення про відбір зразків частин енергетичного
обладнання у разі його пошкодження для проведення експертизи;
9) вимагати від суб'єктів господарювання припинення дій, які
перешкоджають здійсненню державного енергетичного нагляду
(контролю);
10) вимагати від суб'єктів електроенергетики, суб'єктів
відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії
усунення порушень законодавства у сфері виробництва, постачання та
споживання енергії;
11) надавати (надсилати) суб'єктам електроенергетики,
суб'єктам відносин у сфері теплопостачання і споживачам
електричної енергії обов'язкові для виконання приписи,
розпорядження та інші розпорядчі документи щодо усунення порушень
законодавства у сфері виробництва, постачання та споживання
енергії;
12) надавати відповідно до компетенції суб'єктам
електроенергетики, суб'єктам відносин у сфері теплопостачання і
споживачам електричної енергії консультаційну допомогу;
13) вирішувати у межах своїх повноважень спірні питання, що
виникають у суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у
сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії.";
8) доповнити Положення ( 929-96-п ) пунктами 11-1 - 11-3
такого змісту:
"11-1. Посадові особи Держенергонагляду під час здійснення
заходів державного енергетичного нагляду (контролю) зобов'язані:
здійснювати у межах своїх повноважень державний енергетичний
нагляд (контроль) об'єктивно, неупереджено та у повному обсязі;
дотримуватися норм ділової етики у взаємовідносинах із
суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері
теплопостачання і споживачами електричної енергії;
не втручатися і не перешкоджати провадженню господарської
діяльності під час застосування заходів державного енергетичного
нагляду (контролю) у разі відсутності підстав для виникнення
загрози життю та здоров'ю працівників і населення або передумови
для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру;
забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єктів
електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і
споживачів електричної енергії, що стає доступною посадовим особам
у процесі здійснення державного енергетичного нагляду (контролю);
ознайомлювати в установлений законом строк керівника суб'єкта
електроенергетики, суб'єкта відносин у сфері теплопостачання або
його заступника, або уповноважену ним особу, а також споживача
електричної енергії з результатами здійснення державного
енергетичного нагляду (контролю);
надавати суб'єктам електроенергетики, суб'єктам відносин у
сфері теплопостачання і споживачам електричної енергії
консультаційну допомогу з питань державного енергетичного нагляду
(контролю).
11-2. Посадова особа Держенергонагляду здійснює державний
енергетичний нагляд (контроль) тільки щодо суб'єктів
електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, а
також інших суб'єктів господарювання - споживачів електричної
енергії з власниками та/ або керівниками яких така особа не
перебуває в родинних стосунках.
11-3. За невиконання вимог законодавства, заподіяння шкоди
суб'єктові електроенергетики або суб'єктові відносин у сфері
теплопостачання, або споживачеві електричної енергії внаслідок
вчинення неправомірних дій Держенергонагляд, його посадові особи
несуть відповідальність згідно із законом.";
9) в абзаці п'ятому пункту 12 слово "періодичність,"
виключити;
доповнити абзац після слова "обстеження" словами
"(перевірки), огляду, інспектування";
10) у пункті 13:
у підпункті 1 слова "будь-який час" замінити словами "робочий
час";
доповнити підпункт 2 після слова "обстеження" словами
"(перевірку), огляд, інспектування";
у підпункті 5 слова "вжиття заходів для" виключити;
підпункт 9 викласти у такій редакції:
"9) вносити керівникам суб'єктів електроенергетики, суб'єктів
відносин у сфері теплопостачання і споживачам електричної енергії
або їх уповноваженим особам подання про усунення від виконання
обов'язків відповідальної за електричне та теплове господарство
посадової особи електротехнічного (теплотехнічного) профілю, дії
чи бездіяльність якої призвели до порушення вимог
нормативно-правових актів, нормативних документів з питань
технічної експлуатації електричних, теплових,
тепловикористовувальних установок і мереж або яка не пройшла в
установленому порядку перевірку рівня знань правил технічної
експлуатації енергоустановок;";
у підпункті 10 слово "припису" замінити словом
"розпорядження";
доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:
"11) фіксувати в установленому законодавством порядку процес
обстеження (перевірки), огляду, інспектування електричних,
теплових, тепловикористовувальних установок і мереж засобами
аудіо- та відеотехніки.";
11) абзац перший пункту 14 викласти у такій редакції:
"14. Розпорядчі документи Держенергонагляду щодо усунення
порушень вимог законодавства можуть бути оскаржені в установленому
законодавством порядку до центрального органу виконавчої влади,
який забезпечує реалізацію державної політики в
паливно-енергетичному комплексі, або до суду.";
12) у тексті Положення ( 929-96-п ) слова "суб'єкти
господарської діяльності" в усіх відмінках замінити словами
"суб'єкти господарювання" у відповідному відмінку, а слова "у
сфері електроенергетики та теплопостачання" - словами "в галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 липня
1999 р. N 1312 ( 1312-99-п ):
1) у постанові ( 1312-99-п ):
у назві та постановляючій частині слова "про
електроенергетику" замінити словами "в галузі електроенергетики та
сфері теплопостачання", а слова "суб'єктів господарської
діяльності" - словами "суб'єктів господарювання";
доповнити вступну частину після слів "Про електроенергетику"
словами і цифрами "та статті 31 Закону України "Про
теплопостачання" ( 2633-15 );
2) у Положенні про порядок накладення на суб'єктів
господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про
електроенергетику, затвердженому зазначеною постановою
( 1312-99-п ):
у назві, тексті Положення ( 1312-99-п ) та додатках до нього:
слова "про електроенергетику" замінити словами "в галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання", а слова "суб'єктів
(суб'єкта) господарської діяльності" - словами "суб'єктів
(суб'єкта) господарювання";
у пункті 2:
доповнити абзац другий після слів "енергетичної системи"
словами ", технічного стану та організації експлуатації
електричних, теплових, тепловикористовувальних установок і мереж";
в абзаці третьому слова "рішень чи приписів" замінити словами
"рішень, приписів, розпоряджень, інших розпорядчих документів";
пункти 7 і 8 викласти у такій редакції:
"7. Рішення про накладення штрафу приймається на підставі
акта перевірки суб'єкта господарювання (додаток 1), складеного
посадовими особами НКРЕ, та акта перевірки (протоколу) суб'єкта
господарювання, складеного посадовими особами Державної інспекції
з експлуатації електричних станцій і мереж або Держенергонагляду
(додаток 2).
8. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою
НКРЕ, Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та
мереж і постановою (розпорядженням) Держенергонагляду (додаток
3).";
доповнити пункт 9 після слова "постанова" в усіх відмінках
словами "або розпорядження" у відповідному відмінку;
абзац перший пункту 10 викласти у такій редакції:
"10. Суб'єкт господарювання сплачує штраф за порушення
законодавства в галузі електроенергетики протягом 30 днів з дня
прийняття постанови (розпорядження) про його накладення, а за
порушення законодавства у сфері теплопостачання - у 15-денний
строк з дня прийняття постанови (розпорядження) про його
накладення.";
3) у додатках до Положення ( 1312-99-п ):
доповнити Положення ( 1312-99-п ) новим додатком 2 такого
змісту:

"Додаток 2

до Положення про порядок накладення

на суб'єктів господарювання штрафів

за порушення законодавства в галузі

електроенергетики та сфері теплопостачання
_____________________________________________________________

(реквізити Державної інспекції

з експлуатації електричних станцій

і мереж/структурного підрозділу Держенергонагляду)
АКТ ПЕРЕВІРКИ (ПРОТОКОЛ) N ______
_________________________________________________

(місце складення акта (протоколу)
___ _____________ 20__ р.
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи,

що склала акт перевірки (протокол)

Відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності",
статті 9 Закону України "Про електроенергетику" і статті 14 Закону
України "Про теплопостачання", у період з ___ _________ 20__ р. по __ __________ 20__ р. вжито заходів державного енергетичного
нагляду (контролю) на енергетичному об'єкті ______________________
__________________________________________________________________

(повне найменування суб'єкта господарювання,

його підпорядкованість,
__________________________________________________________________

повна юридична адреса, номер розрахункового рахунка

та найменування установи банку) _________________________________________________________________
Форма власності суб'єкта господарювання _____________________
Керівник ____________________________________________________

(посада, прізвище,
__________________________________________________________________

ім'я, по батькові)
у присутності ____________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________

уповноваженої особи суб'єкта господарювання)

Тип заходу плановий (позаплановий)

(необхідне підкреслити)
Предмет державного енергетичного нагляду (контролю) _________
__________________________________________________________________
Установлено: ________________________________________________

(суть правопорушення та посилання на нормативно-правовий
__________________________________________________________________

або нормативно-технічний акт)
Акт перевірки (протокол) на _____ арк. склав

______________________________ __________________________________
(підпис особи, яка склала акт) (ініціали та прізвище)

______________________________ __________________________________
(підпис уповноваженого (посада, ініціали та прізвище)
представника суб'єкта
господарювання,
що перевіряється)
______________________________ __________________________________
(підпис керівника (прізвище, ініціали) уб'єкта господарювання)
М.П. Місце для позначки

про реєстрацію акта

перевірки (протоколу)

у канцелярії суб'єкта

господарювання
__ _______ 20__ р. _________________ ___________________________

(вхідний номер (підпис працівника, який

реєстрації) здійснив реєстрацію)

Акт перевірки (протокол) надіслано через поштове відділення
N ____
___ _____________ 20__ р. ____________________

(підпис інспектора)
Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання акта
перевірки (протоколу) ___ _________ 20__ р. ____________________".

(підпис інспектора)

У зв'язку з цим додаток 2 вважати додатком 3;
у додатку 3 доповнити:
після слів та цифр "Відповідно до статті 27 Закону України
"Про електроенергетику" словами та цифрами "та статті 31 Закону
України "Про теплопостачання" ( 2633-15 );
після слів та цифр "Зазначена сума штрафу має бути протягом
30 днів з дня прийняття постанови сплачена до Державного бюджету
України" словами та цифрами ", а сума штрафу за порушення
законодавства у сфері теплопостачання - у 15-денний строк з дня
прийняття постанови про його накладення.".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: