open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 2 листопада 2006 р. N 1527

Київ
Про затвердження Положення про Міністерство

вугільної промисловості України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Міністерство вугільної
промисловості України, що додається.
2. Міністерству вугільної промисловості подати у тримісячний
строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення
актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією
постановою, а також привести власні нормативно-правові акти у
відповідність із цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з 20 листопада 2006 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2006 р. N 1527
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство вугільної промисловості України

1. Міністерство вугільної промисловості України
(Мінвуглепром) є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінвуглепром є головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення
реалізації державної політики у вугільній та торфодобувній галузі
(далі - вугільна галузь).
2. Мінвуглепром у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також Указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
Міністерство організовує в межах своїх повноважень виконання
актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією,
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх
на розгляд Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінвуглепрому є:
участь у формуванні та забезпечення проведення державної
політики у вугільній галузі;
здійснення структурної перебудови вугільної галузі та
підвищення ефективності управління нею;
створення сприятливих умов для здійснення приватизації
підприємств вугільної галузі;
формування балансу вугілля та вугільної продукції;
вивчення поточної і перспективної потреби у вугіллі (за
марками та сортами) на внутрішньому і зовнішньому ринку,
прогнозування напрямів розвитку вугільної галузі щодо видобутку
вугілля та його переробки;
участь у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку
вугільної продукції;
проведення єдиної науково-технічної політики щодо охорони
праці на підприємствах вугільної галузі.
4. Мінвуглепром відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує підготовку прогнозів та проектів програм
розвитку вугільної галузі;
2) розробляє проекти державних цільових програм та програмні
заходи щодо розвитку техніки і виробництва у вугільній галузі, а
також ліквідації породних відвалів;
3) забезпечує створення нових і ліквідацію застарілих
виробництв вугільної галузі, сприяє оптимізації економічних
зв'язків, кооперованих поставок і перевезень;
4) сприяє у межах своїх повноважень розвиткові підприємництва
і конкуренції, проводить у встановленому порядку роботу,
спрямовану на демонополізацію виробництва у вугільній галузі,
готує пропозиції щодо здійснення антимонопольних заходів;
5) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку, Державного бюджету України,
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших прогнозних
та програмних документів соціального та економічного розвитку
України;
6) здійснює відповідно до законодавства управління об'єктами
державної власності, що належать до сфери його управління;
7) координує роботу з проектування, будівництва, технічного
переоснащення та реконструкції підприємств вугільної галузі;
8) створює умови для забезпечення підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери його управління, чи підприємств,
щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами
держави (далі - підприємства вугільної галузі),
матеріально-технічними ресурсами для виконання ними виробничих
програм;
9) координує розвиток системи технологічного зв'язку у
вугільній галузі;
10) виступає замовником комплексних наукових досліджень з
технологічних, організаційних, екологічних проблем розвитку
вугільної галузі;
11) бере участь у межах своїх повноважень у розробленні
екологічних норм і нормативів, забезпечує додержання екологічних
вимог у виробництві та раціональне використання вугільних і
торф'яних родовищ, вживає заходів до запобігання шкідливому впливу
виробництва (у тому числі і після його ліквідації) на життя та
здоров'я населення, довкілля і природні ресурси;
12) вживає заходів для забезпечення підприємств вугільної
галузі висококваліфікованими працівниками;
13) забезпечує додержання на підприємствах вугільної галузі
трудового законодавства, сприяє підвищенню рівня соціального
захисту працівників та забезпеченню їх державних гарантій;
14) забезпечує відповідно до законодавства створення на
підприємствах вугільної галузі належних умов праці, здійснює
відомчий контроль за станом охорони праці та методичне керівництво
діяльністю з охорони праці, проводить аналіз стану виробничого
травматизму, вживає відповідних заходів до підвищення рівня
безпеки праці, організовує навчання і перевірку знань із
зазначених питань;
15) організовує розроблення і укладає з відповідними
профспілковими об'єднаннями галузеві угоди, в тому числі з питань
поліпшення умов, безпеки і гігієни праці та виробничого
середовища, бере участь у розробленні, перегляді актів
законодавства про працю і охорону праці, надає підприємствам
інформаційну, методичну, консультаційну та іншу допомогу із
зазначених питань;
16) вживає заходів для зростання експортного потенціалу
підприємств вугільної галузі, надає допомогу з питань формування
зовнішньоекономічних зв'язків, готує пропозиції щодо тарифного і
нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій з вугіллям та
вугільною продукцією;
17) подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо укладення
міжнародних договорів України;
18) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу та до
вимог СОТ з питань вугільної галузі;
19) вживає заходів до оптимізації цін на вугільну продукцію;
20) організовує роботу з питань стандартизації, контролю за
додержанням стандартів якості продукції та патентно-ліцензійних
вимог, проводить сертифікацію продукції (робіт, послуг) вугільної
галузі та експертну оцінку галузевих програм і проектів;
21) здійснює в установленому порядку організаційні,
фінансові, економічні та технічні заходи з підготовки підприємств
вугільної галузі до приватизації;
22) проводить вивчення поточної та перспективної потреби у
вугіллі (за марками та сортами) на внутрішньому і зовнішньому
ринку;
23) контролює в межах своїх повноважень ефективність
використання бюджетних коштів, виділених підприємствам вугільної
галузі;
24) координує в межах своїх повноважень роботу, пов'язану з
ліквідацією збиткових вугледобувних і вуглепереробних,
торфодобувних та торфопереробних підприємств;
25) бере участь у визначенні пріоритетів економічного
розвитку вугільної галузі, вживає заходів щодо запобігання
банкрутству підприємств, мобілізації коштів для розвитку
виробництва підприємств, що забезпечують поповнення товарного
ринку держави, зростання експортного потенціалу, зменшення обсягів
імпорту сировини та комплектувальних виробів, скорочення витрат
енергоносіїв, а також підвищення рівня зайнятості населення;
26) організовує науково-технічну, інформаційно-видавничу
діяльність, пропагування досягнень підприємств вугільної галузі,
сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних та
комп'ютерних технологій;
27) бере в межах своїх повноважень участь у формуванні та
проведенні державної конкурентної політики;
28) забезпечує складення і подання українськими суб'єктами
господарювання антидемпінгових, антисубсидійних та спеціальних
скарг (заяв);
29) організовує і контролює в межах своїх повноважень охорону
об'єктів державної власності, що належать до сфери його
управління;
30) створює у межах своїх повноважень аварійно-рятувальні
служби (формування), здійснює керівництво їх діяльністю,
забезпечує постійну готовність до дій за призначенням,
функціонування, а також виконання вимог законодавства, що регулює
відносини у сфері рятувальної справи;
31) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень,
визначених законодавством;
32) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, здійснення контролю за її
збереженням у Мінвуглепромі, на підприємствах вугільної галузі;
33) координує обліково-аналітичну роботу підприємств
вугільної галузі, надає їм методичну допомогу з цих питань;
34) складає в установленому порядку зведені квартальні, річні
бухгалтерські, статистичні звіти і баланси за видами діяльності;
35) відповідає за організацію і здійснення заходів цивільного
захисту і техногенної безпеки у Мінвуглепромі та на підприємствах
вугільної галузі;
36) здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених
на нього завдань.
5. Мінвуглепром має право:
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і
матеріали, що необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до
розгляду питань, що належать до його компетенції;
скликати в установленому порядку та відповідно до своїх
повноважень наради з питань розвитку вугільної галузі;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України;
брати участь у межах своїх повноважень у підготовці,
проведенні, у тому числі за кордоном, конференцій, симпозіумів,
семінарів, виставок, ярмарків.
6. Мінвуглепром під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними
органами іноземних держав.
7. Мінвуглепром у межах своїх повноважень, на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
У випадках, передбачених законодавством, рішення
Мінвуглепрому є обов'язкові для виконання органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форми власності і
громадянами.
Міністерство в разі потреби видає разом з іншими органами
виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Мінвуглепрому підлягають реєстрації в
установленому законодавством порядку.
8. Мінвуглепром очолює Міністр, який призначається на посаду
і звільняється з посади Верховною Радою України за поданням
Прем'єр-міністра України.
Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.
Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на
розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за
поданням Міністра.
Міністр розподіляє за погодженням з Віце-прем'єр-міністром
України обов'язки між своїми заступниками.
9. Міністр:
1) здійснює керівництво діяльністю Мінвуглепрому, визначає на
виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень
політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства і
шляхи досягнення поставлених цілей, несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за розроблення
і реалізацію державної політики у вугільній галузі;
2) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Мінвуглепром;
3) вносить в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
подання про призначення на посаду і звільнення з посади
заступників Міністра;
4) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіти
про їх виконання;
5) підписує нормативно-правові та інші акти Міністерства;
6) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінвуглепром;
7) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що
належать до компетенції Міністерства;
8) порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності заступників Міністра;
9) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами працівників вугільної галузі;
10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Мінвуглепрому, у тому числі керівників
самостійних структурних підрозділів Міністерства за погодженням з
Віце-прем'єр-міністром України;
11) укладає та розриває за погодженням з
Віце-прем'єр-міністром України відповідно до законодавства
контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Міністерства;
12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінвуглепрому, обговорення найважливіших напрямів
діяльності в Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра
(голова колегії), заступників Міністра та інших керівних
працівників Міністерства.
До складу колегії можуть входити в установленому порядку інші
особи.
Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.
Колегія Міністерства є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінвуглепрому.
Організаційною формою роботи колегії є засідання,
періодичність проведення яких визначається її головою.
11. У складі Мінвуглепрому за рішенням Кабінету Міністрів
України можуть утворюватися урядові органи державного управління
(департаменти, служби, інспекції).
12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо основних напрямів розвитку науки і техніки, підвищення
ефективності виробництва та поширення передового досвіду у
вугільній галузі, обговорення найважливіших програм та інших
питань у Мінвуглепромі може утворюватися науково-технічна рада,
інші дорадчі та консультативні органи.
Склад дорадчих та консультативних органів і положення про них
затверджує Міністр.
13. Граничну чисельність працівників Мінвуглепрому затверджує
Кабінет Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінвуглепрому затверджує
Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України;.
Штатний розпис і кошторис Мінвуглепрому затверджує Міністр за
погодженням з Мінфіном.
Положення про структурні підрозділи Мінвуглепрому затверджує
Міністр.
14. Мінвуглепром є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: