open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 1 листопада 2006 р. N 1541

Київ
Про затвердження Положення про

Міністерство аграрної політики України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 42 ( 42-2007-п ) від 24.01.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Міністерство аграрної політики
України, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 20 листопада 2006 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 листопада 2006 р. N 1541
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство аграрної політики України

1. Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінагрополітики є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації
державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави,
державного управління у сфері сільського господарства,
садівництва, виноградарства, харчової і переробної промисловості
та комплексного розвитку сільських територій. { Абзац другий
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 42
( 42-2007-п ) від 24.01.2007 }
2. Мінагрополітики у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.
Мінагрополітики організовує і здійснює у межах своїх
повноважень систематичний контроль за виконанням актів
законодавства.
Мінагрополітики узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому
порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінагрополітики є:
формування та реалізація державної аграрної політики,
організація розроблення та здійснення заходів із забезпечення
продовольчої безпеки держави;
здійснення державного управління у сфері сільського
господарства, садівництва, виноградарства, харчової і переробної
промисловості (далі - галузі агропромислового виробництва);
{ Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 42 ( 42-2007-п ) від 24.01.2007 }
розроблення і здійснення заходів, спрямованих на комплексний
розвиток галузей агропромислового виробництва і сільських
територій;
участь у формуванні та реалізації інноваційної, інвестиційної
і соціальної політики у сільській місцевості;
координація діяльності органів виконавчої влади з питань
реалізації державної аграрної політики, забезпечення продовольчої
безпеки держави та удосконалення структури галузей
агропромислового виробництва.
4. Мінагрополітики відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє основні напрями державної аграрної політики,
стратегію та механізм її реалізації;
2) розробляє за дорученням Кабінету Міністрів України та з
власної ініціативи разом з іншими органами виконавчої влади
проекти нормативно-правових актів, що стосуються регулювання
відносин у галузях агропромислового виробництва;
3) бере участь у розробленні і реалізації в галузях
агропромислового виробництва бюджетної, цінової, податкової,
фінансово-кредитної, лізингової, інвестиційної, страхової та
митно-тарифної політики;
4) розробляє та забезпечує виконання державних цільових та
інших програм розвитку галузей агропромислового виробництва,
комплексного розвитку сільських територій, удосконалення системи
управління агропромисловим комплексом;
5) бере участь у розробленні проектів Державної програми
соціального і економічного розвитку України, Державного бюджету
України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
6) аналізує діяльність та прогнозує розвиток галузей
агропромислового виробництва з урахуванням їх зонального
розміщення, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;
7) забезпечує у межах своїх повноважень проведення цінового
моніторингу внутрішнього і зовнішнього аграрного та продовольчого
ринку, про результати постійно інформує його учасників;
8) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо розроблення та здійснення заходів, спрямованих на підтримку
виробників сільськогосподарської продукції і державного
регулювання аграрного та продовольчого ринку, запровадження
механізму ф'ючерсних та опціонних контрактів, фінансових і
товарних інтервенцій, державних заставних операцій із зерном;
9) розробляє і здійснює на регіональному рівні заходи щодо
розвитку інфраструктури аграрного та продовольчого ринку, зокрема
аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових
продовольчих ринків, обслуговуючих сільськогосподарських
кооперативів, кредитних спілок, страхових компаній, виставок,
ярмарків тощо;
10) забезпечує сертифікацію зернових складів на відповідність
стандартам якості послуг із зберігання зерна та продуктів його
переробки, ведення реєстрів складських документів на зерно та
зерна, прийнятого на зберігання, декларування зерна суб'єктами
його зберігання;
11) бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо
формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву,
оперативно аналізує стан наповнення регіональних запасів
продовольства;
12) бере участь у розробленні і здійсненні заходів з
нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового
виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків
збуту продукції;
13) готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи
підприємств галузей агропромислового виробництва, розробляє заходи
з метою реалізації ними порівняльних і конкурентних переваг на
внутрішньому і зовнішньому ринку;
14) організовує у межах своїх повноважень роботу, спрямовану
на захист вітчизняних підприємств галузей агропромислового
виробництва від недобросовісної конкуренції, дискримінаційних умов
діяльності, ефективне застосування антидемпінгового законодавства;
15) розробляє баланси попиту і пропонування основних видів
сільськогосподарської продукції та продовольства;
16) розробляє і забезпечує реалізацію основних напрямів
удосконалення економічних, соціальних і правових відносин між
галузями агропромислового виробництва та з іншими секторами
економіки;
17) готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо
визначення пріоритетних напрямів інноваційно-інвестиційної
діяльності у галузях агропромислового виробництва, розробляє
організаційно-економічний механізм їх реалізації;
18) бере участь у формуванні та реалізації державної політики
у сфері зайнятості населення, соціально-трудових відносин, у
розрахунках поточної та прогнозної потреби галузей
агропромислового виробництва у спеціалістах та кваліфікованих
робітниках;
19) забезпечує у встановленому законодавством порядку
здійснення державного контролю та нагляду:
за якістю та безпекою сільськогосподарської продукції,
сировини і продовольства, їх зберіганням і продажем;
у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

{ Абзац підпункту 19 пункту 4 виключено на підставі Постанови
КМ N 42 ( 42-2007-п ) від 24.01.2007 }

20) забезпечує реалізацію державної політики у сфері
виробництва продуктів дитячого та лікувально-профілактичного
харчування;

{ Підпункт 21 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 42 ( 42-2007-п ) від 24.01.2007 }

22) здійснює в межах своїх повноважень формування і
реалізацію державної технічної політики, розвиток ринку
сільськогосподарської техніки, зокрема на умовах фінансового
лізингу, дотримання підприємствами галузей агропромислового
виробництва вимог законодавства щодо експлуатації
машинно-тракторного парку, нагляду за технічним станом машин і
обладнання, а також з питань охорони праці, пожежної безпеки і
безпеки дорожнього руху;
23) забезпечує у межах своїх повноважень державний захист
прав покупців сільськогосподарської техніки та користувачів послуг
з технічного сервісу;
24) забезпечує відомчу реєстрацію та облік тракторів,
самохідних шасі, сільськогосподарської техніки, інших машин і
обладнання незалежно від форми власності, що підлягають
експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
(крім механічних транспортних засобів, реєстрація та облік яких
здійснюються відповідно до законодавства іншими органами);
25) розробляє та забезпечує виконання галузевих програм
поліпшення безпеки і гігієни праці та виробничого середовища,
укладає з відповідними галузевими профспілками угоди стосовно умов
і безпеки праці, здійснює контроль за станом охорони праці на
підприємствах галузей агропромислового виробництва, створює
аварійно-рятувальні служби і здійснює керівництво їх діяльністю,
забезпечує виконання інших вимог законодавства, що регулює
відносини у сфері рятувальної справи;
26) забезпечує у випадках, передбачених законодавством,
ліцензування окремих видів господарської діяльності;
27) виконує у встановленому законодавством порядку функції з
управління майном, що перебуває у державній власності і належить
до сфери його управління, бере участь у формуванні Єдиного реєстру
об'єктів державної власності;
28) надає в установленому законодавством порядку підтримку
підприємствам галузей агропромислового виробництва, в тому числі
фермерським і особистим селянським господарствам, шляхом залучення
їх на конкурсних засадах до виконання відповідних державних
цільових програм;
29) бере участь у формуванні та реалізації державної політики
у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського
призначення;
30) проводить моніторинг родючості ґрунтів та агрохімічну
паспортизацію земель сільськогосподарського призначення, координує
роботу з відновлення їх продуктивної цінності;
31) бере участь у формуванні національного, регіональних та
місцевих банків даних про стан земель і ґрунтів;
32) розробляє і сприяє впровадженню ґрунтозахисних технологій
та відновленню родючості ґрунтів, виступає у межах своїх
повноважень замовником виконання робіт з районування (зонування)
земель;
33) розробляє у встановленому законодавством порядку умови
експлуатації внутрішньогосподарських меліоративних систем
підприємствами галузей агропромислового виробництва;
34) готує рекомендації щодо поліпшення екологічного стану
земель і підвищення родючості ґрунтів згідно з даними їх
агрохімічної паспортизації;
35) розробляє технічні регламенти у визначених законодавством
сферах діяльності, зокрема стандарти, норми і нормативи, контролює
їх додержання на підприємствах, в установах та організаціях усіх
форм власності, забезпечує реалізацію державної політики у сфері
стандартизації, метрології, акредитації вимірювальних і
калібрувальних лабораторій та метрологічного забезпечення галузей
агропромислового виробництва;
36) забезпечує розроблення вимог щодо створення технологічних
комплексів машин і обладнання для галузей агропромислового
виробництва; координує діяльність підприємств, пов'язану з
проведенням державних випробувань сільськогосподарської техніки,
інших машин і обладнання, сортів і гібридів сільськогосподарських
культур та племінних (генетичних) ресурсів;
37) здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за
якістю сільськогосподарської техніки, інших машин і обладнання,
запасних частин, насіння і садивного матеріалу, племінних
(генетичних) ресурсів, організовує роботу, спрямовану на розвиток
насінництва, розсадництва, племінної справи у тваринництві,
проведення комплексної оцінки (бонітування) худоби та птиці;
38) розробляє і затверджує методику нормування витрат
паливно-енергетичних ресурсів у галузях агропромислового
виробництва, типові норми їх питомих витрат;
39) забезпечує у межах своїх повноважень розвиток виробництва
і використання біодизелю, біоетанолу, інших альтернативних видів
палива та відновлювальних джерел енергії;
40) здійснює радіаційний контроль, бере участь у розробленні
і реалізації заходів щодо організації сільськогосподарського
виробництва на територіях, забруднених хімічними, радіоактивними
та іншими шкідливими речовинами;
41) бере участь у розрахунках поточної і перспективної
потреби виробників сільськогосподарської продукції у мінеральних
добривах та засобах захисту рослин;
42) здійснює у межах своїх повноважень державний контроль за
дотриманням законодавства про захист рослин, застосування
агрохімікатів та регуляторів росту рослин;
43) виступає державним замовником науково-дослідних робіт у
галузях агропромислового виробництва, фінансує та координує їх
проведення, сприяє впровадженню у виробництво сучасних розробок та
прогресивного досвіду;
44) забезпечує розвиток інфраструктури
науково-консультаційних, інформаційних, правових та інших послуг,
що надаються підприємствам галузей агропромислового виробництва та
споживачам їх продукції;
45) здійснює регулювання сільськогосподарської дорадчої
діяльності, вносить пропозиції щодо формування державної політики
у цій сфері;
46) розробляє методичні рекомендації з питань ведення
бухгалтерського обліку, складання фінансової та статистичної
звітності;
47) організовує та координує роботу з раціонального ведення
лісового господарства і використання лісових ресурсів, наданих у
постійне користування підприємствам галузей агропромислового
виробництва, що належать до сфери його управління;
48) здійснює у встановленому законодавством порядку державне
управління у сфері насінництва та розсадництва, забезпечує
формування сортових рослинних ресурсів, державного резервного
насіннєвого фонду; встановлює контроль за ефективним використанням
цього фонду, приймає рішення щодо ввезення та вивезення насіння і
садивного матеріалу, сприяє розвиткові внутрішнього і зовнішнього
ринку насіння і садивного матеріалу;
49) забезпечує у встановленому законодавством порядку
державне управління племінною справою у тваринництві, атестацію
спеціалістів, які виконують роботи, пов'язані з веденням
первинного обліку продуктивності худоби та птиці, здійсненням
офіційної класифікації (оцінки) тварин, отриманням, ідентифікацією
і зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, штучним осіменінням
маток і трансплантацією ембріонів;
50) затверджує положення про державні книги племінних тварин
і Державний племінний реєстр, забезпечує ведення зазначених книг
та Реєстру, дотримання вимог щодо якості племінних (генетичних)
ресурсів, показників племінного обліку, згідно з якими ведеться
документація з племінної справи у тваринництві;
51) встановлює порядок надання відповідного статусу суб'єктам
племінної справи у тваринництві, що провадять діяльність
відповідно до загальнодержавних програм селекції у тваринництві,
видає відповідні свідоцтва (сертифікати);
52) веде реєстр атестованих виробників молока, молочної
сировини і молочних продуктів;
53) організовує сертифікацію продукції рослинництва,
тваринництва, у тому числі племінних (генетичних) ресурсів,
птахівництва, харчових та переробних галузей; { Підпункт 53 пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 42 ( 42-2007-п )
від 24.01.2007 }
54) запроваджує систему ведення органічного сільського
господарства;
55) реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти
рослин, захисту та карантину рослин, охорони території України від
занесення карантинних бур'янів;
56) забезпечує у встановленому законодавством порядку
державну політику в галузі ветеринарної медицини, здійснення
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за худобою
та птицею, якістю та безпекою продуктів тваринного походження,
продовольчої сировини і кормів, а також охорони території України
від занесення збудників карантинних хвороб;
57) вживає заходів для організації, проведення та широкого
висвітлення у засобах масової інформації виставкової діяльності
галузей агропромислового виробництва, сприяє участі підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери його управління, у
виставках та ярмарках;
58) здійснює організаційне та методичне забезпечення
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників у
навчальних закладах, підприємствах, установах і організаціях, що
належать до сфери його управління;
59) забезпечує виконання програм підтримки індивідуального
житлового будівництва, реформування і розвитку комунального
господарства у сільській місцевості;
60) сприяє розвиткові фізичної культури і спорту в сільській
місцевості;
61) забезпечує в межах своїх повноважень формування, ведення
та використання страхового фонду документації України;
62) організовує у межах своїх повноважень роботу з виконання
завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності
держави;
63) забезпечує з питань, що належать до його компетенції,
реалізацію державної політики стосовно дотримання державної
таємниці, контроль за зберіганням таємних документів у
центральному апараті Міністерства, урядових органах державного
управління, на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до сфери його управління;
64) визначає відповідно до вимог законодавства особливості
захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з
обмеженим доступом;
65) здійснює внутрішній фінансовий контроль за дотриманням
вимог законодавства з питань боротьби з корупцією, за цільовим та
ефективним витрачанням бюджетних коштів на підприємствах, в
установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
66) готує пропозиції щодо оренди майна, яке належить до сфери
його управління;
67) бере участь в організації залучення міжнародної технічної
допомоги, що надається з метою розвитку інфраструктури аграрного
та продовольчого ринку, підвищення конкурентоспроможності галузей
агропромислового виробництва, комплексного розвитку сільських
територій;
68) бере участь відповідно до законодавства у підготовці
проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо
укладення та зупинення дії таких договорів, укладає міжнародні
договори з питань, що належать до його компетенції, забезпечує
дотримання прав і виконання зобов'язань, які випливають з
міжнародних договорів України;
69) організовує з питань, що належать до його компетенції,
співробітництво з Продовольчою та сільськогосподарською
організацією ООН, іншими міжнародними організаціями;
70) погоджує в установленому законодавством порядку
призначення на посаду і звільнення з посади керівників управлінь,
відділів, інших структурних підрозділів обласних та
Севастопольської міської держадміністрацій;
71) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. Мінагрополітики має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію,
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього
завдань;
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
скликати наради з питань, що належать до його компетенції;
утворювати за погодженням з органами виконавчої влади
міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи
з питань, що належать до його компетенції;
залучати на договірних засадах спеціалістів для підготовки
проектів нормативно-правових актів, проведення їх експертизи і
надання консультацій;
брати у межах своїх повноважень участь у діяльності
міжнародних організацій;
займатися видавничою діяльністю та створювати відповідні
виробничі структури для висвітлення стану реалізації державної
аграрної політики.
6. Мінагрополітики під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, професійними організаціями та
об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами іноземних
держав.
7. Мінагрополітики в межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Рішення Міністерства, прийняті в межах його повноважень,
обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами і
організаціями незалежно від форми власності, а також громадянами.
Мінагрополітики в разі потреби може видавати разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Міністерства у встановленому
законодавством порядку підлягають державній реєстрації.
8. Міністерство очолює Міністр, який призначається на посаду
і звільняється а посади в установленому порядку Верховною Радою
України за поданням Прем'єр-міністра України.
Міністр має заступників, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.
Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на
розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за
поданням Міністра.
Міністр:
1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Міністерство завдань;
2) спрямовує і координує здійснення органами виконавчої влади
заходів з питань, що належать до компетенції Міністерства;
3) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
проекти законів України, актів Президента України і Кабінету
Міністрів України, розробником яких є Мінагрополітики та
центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується
і координується через Міністра;
4) затверджує програми і плани роботи Міністерства, розглядає
та затверджує звіти про їх виконання;
5) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Міністерство;
6) підписує нормативно-правові акти Міністерства;
7) вносить в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
подання про призначення на посаду та звільнення з посади
заступників Міністра, керівників та заступників керівників
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується через Міністра;
8) розподіляє за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України
обов'язки між своїми заступниками;
9) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення
до дисциплінарної відповідальності заступників Міністра у разі
неналежного виконання ними своїх посадових обов'язків;
10) вносить Кабінетові Міністрів України подання про
утворення, реорганізацію та ліквідацію урядових органів державного
управління, що діють у складі Мінагрополітики, призначення на
посаду та звільнення з посади їх керівників;
11) затверджує за поданням керівників урядових органів
державного управління, що діють у складі Міністерства, та за
погодженням з Віце-прем'єр-міністром України граничну чисельність
працівників, а також погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис зазначених органів;
12) приймає за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України
рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних
органів Міністерства, призначає на посаду та звільняє з посади в
установленому порядку їх керівників, а також затверджує положення
про зазначені органи або їх статути;
13) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Міністерства, у тому числі керівників
самостійних структурних підрозділів Міністерства за погодженням з
Віце-прем'єр-міністром України;
14) укладає та розриває за погодженням з
Віце-прем'єр-міністром України відповідно до законодавства
контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Міністерства;
15) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
9. Для розгляду питань формування та реалізації державної
аграрної політики, проектів нормативно-правових актів, програм та
інших документів у Міністерстві утворюється колегія.
Колегія є постійним консультативно-дорадчим органом.
До складу колегії входять керівники Міністерства, урядових
органів державного управління, утворених у складі Міністерства,
керівники окремих підприємств, установ і організацій, що належать
до сфери його управління, а також представники відповідних
комітетів Верховної Ради України, органів державної влади,
установ, громадських організацій, науковці та інші особи (за їх
згодою).
Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.
Організаційною формою роботи колегії є засідання.
Періодичність засідань колегії визначається Міністром у міру
потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства.
10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
визначення основних напрямів розвитку аграрної науки, техніки і
технологій, обговорення найважливіших програм у Мінагрополітики
можуть утворюватися науково-технічна (наукова) рада, інші
консультативні та дорадчі органи з числа вчених та
висококваліфікованих спеціалістів.
Склад таких органів та положення про них затверджує Міністр.
11. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Мінагрополітики затверджує Кабінет Міністрів
України.
Структуру центрального апарату Міністерства затверджує
Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.
Штатний розпис і кошторис Міністерства затверджує Міністр за
погодженням з Мінфіном.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінагрополітики затверджує Міністр.
12. Мінагрополітики є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: