open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 10 серпня 2005 р. N 733

Київ
Про підсумки соціально-економічного розвитку

України у першому півріччі та завдання

на друге півріччя 2005 року

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Відзначити, що результатом реалізації послідовної
соціально орієнтованої економічної політики у першому півріччі
поточного року є забезпечення макроекономічної стабільності та
економічного зростання, істотне посилення її соціальної
спрямованості.
Свою роботу новий склад Кабінету Міністрів України розпочинав
у складних умовах: розбалансований бюджет, прихований дефіцит
якого перевищував 32 млрд. гривень, загрозливий дефіцит бюджету
Пенсійного фонду (майже 17 млрд. гривень), високий рівень інфляції
(12,3 відсотка за підсумками 2004 року).
Налагодження конструктивної співпраці Кабінету Міністрів
України з Верховною Радою України і Національним банком з
виконання завдань, визначених у передвиборчій програмі Президента
України "Десять кроків назустріч людям" та Програмі діяльності
Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" ( n0001120-05 ), дало
змогу забезпечити у поточному році не лише утримання
макроекономічної стабільності, а і досягти економічного зростання
та розпочати повернення накопиченої за попередні роки суми
заборгованості із соціальних виплат, що сприяло значному
підвищенню рівня життя населення.
Видатки на охорону здоров'я, духовний та фізичний розвиток,
освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення збільшено в
1,8 раза, що становить 67 відсотків видатків бюджетів усіх рівнів
проти 56 відсотків у минулому році.
Проведено важливу роботу з доведення мінімального розміру
пенсії за віком до величини державного соціального стандарту -
прожиткового мінімуму. Цей захід стосується більш як
12 млн. пенсіонерів. Одночасно відновлено диференціацію трудових
пенсій залежно від стажу роботи, розпочато усунення диспропорцій у
пенсійному забезпеченні військовослужбовців. У підсумку розмір
мінімальної пенсії збільшено до 332, а середньої до 383 гривень.
Мінімальна заробітна плата з 1 квітня зросла до 290 гривень
на місяць, з 1 липня - до 310, а з 1 вересня становитиме
332 гривні. Поряд з цим підтримуються міжпосадові
(міжкваліфікаційні) співвідношення в оплаті праці працівників
бюджетної сфери.
З 1 квітня збільшено до 8,5 тис. гривень розмір допомоги при
народженні дитини. Розмір щорічної допомоги громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищено майже у
5 разів.
За січень - червень забезпечено збільшення в 1,6 раза
надходжень до державного бюджету порівняно з відповідним періодом
2004 року, що свідчить про цілковиту реальність взятих зобов'язань
з виконання соціальних програм.
Ціна одного відсотка економічного зростання постійно
підвищується: у II кварталі вона дорівнювала 941 млн. гривень, або
на 18,5 відсотка більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
За перше півріччя інфляція становила 6,4 відсотка. За цей час
вона зменшилася з 1,7 відсотка у січні до 0,6 відсотка у
травні - червні, а останні три місяці не перевищує
0,6-0,7 відсотка.
2. З метою закріплення позитивних тенденцій
соціально-економічного розвитку, досягнення високих темпів
економічного зростання та посилення його соціальної складової,
концентрації зусиль на розв'язанні найгостріших проблем визначити
у другому півріччі 2005 р. пріоритетними завданнями Кабінету
Міністрів України:
складання проекту Державного бюджету України на 2006 рік з
урахуванням необхідності збереження його соціальної спрямованості
з метою подальшого підвищення рівня життя населення та одночасного
посилення інвестиційної складової;
посилення інвестиційної активності шляхом кардинального
поліпшення інвестиційного клімату, спрощення процедури реєстрації
суб'єктів підприємницької діяльності та продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, забезпечення стабільності і
прозорості податкової системи та поступового зниження податкового
навантаження, стимулювання імпорту високотехнологічного обладнання
та новітніх технологій;
сприяння зростанню культурної присутності України в світі,
розвитку духовності та світоглядної консолідації українського
суспільства, його культурно-мистецької сфери за європейськими
стандартами на принципах громадянського суспільства і правової
держави, із забезпеченням вільного розвитку творчої особистості та
широкого доступу громадян до надбань культури;
удосконалення корпоративного управління, забезпечення
реального захисту прав міноритарних акціонерів та розв'язання
проблеми виплати належних їм дивідендів;
розбудова міжнародних транспортних коридорів, впровадження
швидкісного руху на залізничному транспорті, збільшення обсягів
будівництва автомобільних доріг загального користування;
забезпечення раціонального та ефективного використання
об'єктів права державної власності, недопущення неконтрольованого
використання результатів діяльності підприємств державного сектору
економіки шляхом проведення інвентаризації державного майна та
державних корпоративних прав, коригування механізму приватизації
державного майна з метою підвищення прозорості та відкритості
цього процесу, удосконалення процедури відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом з метою
захисту інтересів держави та недопущення "тіньової" приватизації,
здійснення дієвого контролю за виконанням фінансових планів
державних підприємств та суб'єктів господарювання, у статутному
фонді яких є державна частка;
започаткування реалізації нової стратегії розвитку
паливно-енергетичного комплексу та його реформування із залученням
приватного капіталу, розвиток нафтогазотранспортної системи,
створення стратегічних запасів нафтопродуктів, запровадження
прозорого механізму надання державної підтримки вугледобувним
підприємствам та поступовий перехід до роботи вугільної галузі на
ринкових засадах, стимулювання розвитку відновних джерел енергії;
забезпечення переходу до нормування питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів, використання відновних джерел
енергії, стимулювання роботи із впровадження енергозберігаючих
технологій;
підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу
шляхом залучення вітчизняних та іноземних інвесторів для
підвищення технологічного рівня сільськогосподарського
виробництва, збільшення обсягів його підтримки з державного
бюджету, завершення видачі державних актів на право власності на
землю та врегулювання майнових відносин у процесі розпаювання
майна, реалізації інвестиційних проектів з виробництва та
переробки сільськогосподарської продукції, розвитку інфраструктури
оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, створення та
започаткування функціонування системи державних інтервенцій на
продовольчому ринку;
реформування житлово-комунального господарства в напрямі
поглиблення демонополізації цієї сфери, створення конкурентного
середовища на ринку житлово-комунальних послуг, залучення
суб'єктів господарювання недержавної форми власності до утримання
та обслуговування житлового фонду, удосконалення тарифної політики
у сфері житлово-комунальних послуг;
створення доступної для широких верств населення системи
житлового будівництва, зокрема на засадах іпотечного кредитування,
збільшення обсягів будівництва житла, у тому числі для
малозабезпечених громадян, започаткування заміни житлового фонду
перших масових серій на сучасне житло;
започаткування реформування системи охорони здоров'я на
основі запровадження медичного страхування як форми функціонування
галузі на засадах окупності, технологічного оновлення галузі,
практичної реалізації принципів здорового способу життя, розвитку
профілактичної медицини, розширення мережі закладів
медико-санітарної допомоги в сільській місцевості;
продовження реформування галузі освіти та її інтегрування в
європейський освітній простір шляхом підвищення якості освітніх
послуг, запровадження прогресивних методів навчання із широким
використанням Інтернет, мультимедійних засобів та дистанційного
навчання, підвищення статусу педагогічних працівників у
суспільстві.
3. Затвердити план додаткових заходів щодо виконання у
другому півріччі 2005 р. Програми діяльності Кабінету Міністрів
України "Назустріч людям" ( n0001120-05 ), що додається.
4. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої
влади розробити плани діяльності відповідних органів на друге
півріччя з урахуванням завдань, визначених цією постановою.
5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади забезпечити виконання затвердженого цією постановою плану
заходів і надіслання до 1 лютого 2006 р. Міністерству економіки
інформації для її узагальнення та подання до 10 лютого 2006 р.
Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 серпня 2005 р. N 733
ПЛАН

додаткових заходів щодо виконання у другому півріччі

2005 р. Програми діяльності Кабінету

Міністрів України "Назустріч людям"

( n0001120-05 )

--------------------------------------------------------------------------------- Зміст заходу | Мета | Відповідальні | Строк | | | за виконання | вико- | | | | нання | -------------------------------------------------------------------------------| Розділ I. ВІРА | -------------------------------------------------------------------------------| Сімейні цінності | -------------------------------------------------------------------------------| 1. Створити соціальний |створення належних умов |Рівненська |грудень | комплекс (дитяче |для дітей, які опинилися |облдерж- | | містечко, соціальний |в складних життєвих |адміністрація | | готель, центр матері та|умовах і потребують |Міністерство у | | дитини тощо) для |тривалої реабілітації |справах молоді | | дітей-сиріт і дітей, | |та спорту | | позбавлених | |(інд. 28)* | | батьківського | | | | піклування | | | | -------------------------------------------------------------------------------| ______________ | * У дужках зазначено індекси структурних підрозділів Секретаріату| Кабінету Міністрів України. | -------------------------------------------------------------------------------| Освіта і наука | -------------------------------------------------------------------------------| 2. Розробити проект |створення умов для |МОН |вересень| Концепції реформування |реформування освіти у |Мінекономіки | | освіти, враховуючи |2006-2010 роках та |Мінфін | | перспективи інтеграції |подальшого її розвитку, |Мін'юст | | України до |зокрема дошкільної, |(інд. 28) | | Європейського Союзу |загальної середньої, | | | |позашкільної, | | | |професійно-технічної та | | | |вищої освіти | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 3. Розробити проект |поліпшення умов навчання |МОН |листопад| Державної програми |та проживання |Мінекономіки | | "Студентський |студентської молоді |Мінфін Мін'юст | | гуртожиток" | |(інд. 28) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 4. Вжити заходів до |зміцнення правових, |Рада міністрів |грудень | забезпечення |організаційних та |Автономної | | доступності і високого |фінансових засад |Республіки | | рівня освіти дітей, |функціонування і розвитку|Крим, обласні, | | передбачивши охоплення |системи загальної освіти,|Київська та | | їх дошкільними |що сприяє вільному |Севастопольська| | закладами, створення |розвитку людської |міські | | належних умов для |особистості |держадміністра-| | навчання і виховання у | |ції (інд. 28) | | загальноосвітніх | | | | школах, сприяння | | | | залученню до цієї | | | | справи спонсорів | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 5. Розробити проект закону|підвищення ефективності |Держспожив- |грудень | щодо обмеження |державної політики щодо |стандарт | | рекламування у засобах |розвитку соціальної |Держкомтеле- | | масової інформації |реклами та популяризації |радіо | | тютюнових виробів та |здорового способу життя |Антимонопольний| | алкогольних напоїв, | |комітет | | інших товарів та | |(інд. 28) | | послуг, що завдає шкоди| | | | суспільній моралі | | | | -------------------------------------------------------------------------------| Охорона здоров'я | -------------------------------------------------------------------------------| 6. Розробити проект |забезпечення виконання |МОЗ |жовтень | постанови Кабінету |місцевими підрозділами |Мінекономіки | | Міністрів України про |охорони здоров'я функції |Мінфін | | внесення змін до |управління |Мін'юст | | Типового положення про |консолідованими на рівні |(інд. 28) | | управління охорони |регіону бюджетними | | | здоров'я обласної, |ресурсами та державних | | | Севастопольської |закупівель медичних | | | міської державної |послуг для потреб | | | адміністрації та |населення за контрактами | | | Головне управління | | | | охорони здоров'я | | | | Київської міської | | | | державної адміністрації| | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 7. Розробити заходи щодо |забезпечення задоволення |МОЗ |жовтень | запровадження сучасних |потреби в донорській |Мінекономіки | | технологій заготівлі, |крові, її компонентах і |Мінфін | | обстеження і переробки |препаратах відповідно до |Мінпромполітики| | донорської крові та її |нормативів ВООЗ |(інд. 28) | | компонентів | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 8. Розробити проект закону|оптимізація рівня надання|МОЗ |грудень | про внесення змін до |медичних послуг, |Мінекономіки | | Основ законодавства |гарантоване забезпечення |Мінфін | | України про охорону |населенню медичної |Мін'юст | | здоров'я |допомоги відповідно до |(інд. 28) | | |рекомендацій ВООЗ та | | | |інших міжнародних | | | |організацій | | | -------------------------------------------------------------------------------| Інформаційна політика | -------------------------------------------------------------------------------| 9. Забезпечити |забезпечення відкритості |центральні |щоквар- | оприлюднення в засобах |та прозорості у |органи |талу (до| масової інформації |діяльності органів |виконавчої |15 числа| звітів про результати |виконавчої влади, |влади Рада |місяця, | виконання квартальних |здійснення громадського |міністрів |що | планів роботи органів |контролю у цій сфері |Автономної |настає | виконавчої влади | |Республіки |за | | |Крим, обласні, |звітним | | |Київська та |періо- | | |Севастопольська|дом) | | |міські | | | |держадміністра-| | | |ції (інд. 51) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 10. Забезпечити оптимізацію|економне витрачання |Держкомтеле- |серпень | витрат на утримання |бюджетних коштів |радіо інші | | друкованих засобів | |центральні | | масової інформації, | |органи | | засновниками | |виконавчої | | (співзасновниками) яких| |влади (інд. 51)| | є центральні органи | | | | виконавчої влади, і | | | | подати інформацію щодо | | | | їх кількості та | | | | передбачених на | | | | 2005 рік обсягів | | | | фінансування | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 11. Активізувати |донесення до населення |Держкомтеле- |постійно| роз'яснення державної |змісту державної політики|радіо | | політики в усіх сферах |через засоби масової |Національна | | суспільного життя, у |інформації |рада з питань | | тому числі засад | |телебачення і | | державної інформаційної| |радіомовлення | | політики | |Національна | | | |телекомпанія | | | |Національна | | | |радіокомпанія | | | |Укрінформ | | | |редакція газети| | | |"Урядовий | | | |кур'єр" | | | |центральні та | | | |місцеві органи | | | |виконавчої | | | |влади (інд. 51)| | -------------------------------------------------------------------------------| Розділ II. СПРАВЕДЛИВІСТЬ | -------------------------------------------------------------------------------| Правова політика | -------------------------------------------------------------------------------| 12. Розробити проект |запобігання |МВС Мін'юст |грудень | Комплексної програми |правопорушенням |Рада міністрів | | профілактики | |Автономної | | правопорушень на | |Республіки | | 2006-2008 роки | |Крим, обласні, | | | |Київська та | | | |Севастопольська| | | |міські | | | |держадміністра-| | | |ції (інд. 31) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 13. Забезпечити посилення |посилення боротьби з |МВС |протягом| боротьби з незаконним |наркоманією |МОЗ |другого | обігом наркотичних | |МОН |півріччя| засобів, психотропних | |Міністерство у | | речовин і прекурсорів, | |справах молоді | | профілактику | |та спорту | | наркоманії, поліпшення | |СБУ | | організації лікування | |Адміністрація | | хворих на наркоманію. З| |Держприкордон- | | цією метою: | |служби | | | |Держмитслужба | | організувати проведення| |Рада міністрів | | регіональних перевірок | |Автономної | | дотримання | |Республіки | | антинаркоманійного | |Крим, обласні, | | законодавства у | |Київська та | | розважальних закладах, | |Севастопольська| | місцях відпочинку | |міські | | молоді (дискотеках, | |держадміністра-| | кафе, барах, нічних | |ції (інд. 31) | | клубах); | | | | | | | | здійснити спільні | | | | оперативно-профілактич-| | | | ні заходи з протидії | | | | розповсюдженню | | | | наркотичних засобів та | | | | психотропних речовин у | | | | навчально-виховних | | | | закладах; | | | | | | | | перевірити дотримання | | | | лікувально-профілактич-| | | | ними закладами усіх | | | | форм власності порядку | | | | провадження діяльності,| | | | пов'язаної з обігом | | | | наркотичних засобів, | | | | психотропних речовин і | | | | прекурсорів, та вжити | | | | відповідних заходів | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 14. Розробити проект |посилення боротьби з |Міністерство у |грудень | Програми запобігання |торгівлею людьми, |справах молоді | | торгівлі людьми на |особливо жінками і дітьми|та спорту МВС | | 2006-2007 роки | |Мінпраці МЗС | | | |Мін'юст | | | |Адміністрація | | | |Держприкордон- | | | |служби СБУ | | | |(інд. 31) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 15. Розробити проект |підвищення ефективності |Мінфін |серпень | постанови Кабінету |діяльності державної |Мін'юст | | Міністрів України про |виконавчої служби |(інд. 31) | | затвердження Порядку | | | | виконання рішень щодо | | | | стягнення коштів з | | | | рахунків, на яких | | | | обліковуються кошти | | | | державного та місцевих | | | | бюджетів або бюджетних | | | | установ | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 16. Розробити проект закону|посилення захисту прав і |Мін'юст |листопад| про порядок |свобод людини |Мінфін | | відшкодування шкоди, | |за участю | | заподіяної у зв'язку з | |Верховного Суду| | тривалим виконанням або| |України | | невиконанням рішень | |(інд. 31) | | суду | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 17. Розробити проект закону|удосконалення |Держфінмоні- |вересень| про внесення змін до |законодавства у сфері |торинг | | Закону України "Про |боротьби з доходами, |Мін'юст | | запобігання та протидію|одержаними злочинним |Мінфін | | легалізації |шляхом, та фінансуванням |Мінекономіки | | (відмиванню) доходів, |тероризму |(інд. 31) | | одержаних злочинним | | | | шляхом" | | | | -------------------------------------------------------------------------------| Розділ III. ГАРМОНІЯ | -------------------------------------------------------------------------------| Бюджетна політика | -------------------------------------------------------------------------------| 18. Скласти проект |збереження соціальної |Мінфін |15 | Державного бюджету |спрямованості бюджету і |Мінекономіки |вересня | України на 2006 рік |посилення його |(інд. 34) | | |інвестиційної складової | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 19. Забезпечити виконання |забезпечення виконання |Рада міністрів |до кінця| дохідної частини |Державного бюджету |Автономної |року | Державного бюджету |України на 2005 рік |Республіки | | України на 2005 рік |( 2285-15 ) та |Крим, обласні, | | ( 2285-15 ) та |повного фінансування |Київська та | | вжити заходів до |заходів за рахунок |Севастопольська| | наповнення місцевих |місцевих бюджетів |міські | | бюджетів за рахунок | |держадміністра-| | додаткових джерел, | |ції (інд. 39) | | передбачених | | | | законодавством | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 20. Провести інвентаризацію|підвищення ефективності |Мінфін |серпень | бюджетних програм, за |використання видатків |Мінекономіки | | результатами якої |державного бюджету у |інші центральні| | передбачити під час |2006 році |органи | | складання проекту | |виконавчої | | Державного бюджету | |влади (інд. 34)| | України на 2006 рік | | | | істотну економію за | | | | статтями видатків, не | | | | пов'язаних з | | | | фінансуванням | | | | пріоритетних напрямів | | | | бюджетної політики | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 21. Розробити проект Указу |підвищення ефективності |Мінекономіки |серпень | Президента України про |роботи центральних і |Мінфін разом з | | Концепцію стратегічного|місцевих органів |Національним | | планування діяльності |виконавчої влади, |банком | | Кабінету Міністрів |забезпечення ефективного |(інд. 18) | | України, центральних і |витрачання бюджетних | | | місцевих органів |коштів відповідно до | | | виконавчої влади |визначених пріоритетів | | | -------------------------------------------------------------------------------| Подолання бідності | -------------------------------------------------------------------------------| 22. Забезпечити до кінця |дотримання |центральні та |до кінця| поточного року зниження|конституційного права |місцеві органи |року | не менш як на |громадян на своєчасне |виконавчої | | 20 відсотків |отримання заробітної |влади (інд. 26)| | заборгованості з |плати, зниження рівня | | | виплати заробітної |соціальної напруги у | | | плати працівникам |суспільстві | | | підприємств та | | | | організацій | | | | -------------------------------------------------------------------------------| Соціальне страхування та пенсійна реформа | -------------------------------------------------------------------------------| 23. Розробити проекти | | | | законів: | | | | | | | | Про внесення змін до |посилення державного |Мінпраці |серпень | деяких законів з питань|нагляду за управлінням і |Мінфін | | загальнообов'язкового |цільовим використанням |Мін'юст | | державного соціального |коштів фондів |ГоловКРУ | | страхування |загальнообов'язкового |(інд. 26) | | |державного соціального | | | |страхування під час | | | |здійснення ними функцій | | | |страховика; | | | | | | | |оптимізація переліків | | | |видів матеріального | | | |забезпечення та | | | |соціальних послуг, що | | | |надаються за | | | |загальнообов'язковим | | | |державним соціальним | | | |страхуванням, з метою | | | |недопущення фінансування | | | |заходів нестрахового | | | |характеру; | | | | | | | |правове врегулювання | | | |питань реєстрації | | | |нормативно-правових актів| | | |фондів, що стосуються | | | |прав, свобод і законних | | | |інтересів страхувальників| | | |та застрахованих осіб | | | | | | | Про внесення змін до |подальша диференціація |Мінпраці |серпень | Закону України "Про |розміру пенсій відповідно|Мінфін | | загальнообов'язкове |до розміру заробітної |Мінекономіки | | державне пенсійне |плати та тривалості |Пенсійний фонд | | страхування" |трудового стажу |(інд. 26) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 24. Підготувати проект |підвищення ефективності |Мінпраці |серпень | закону про єдиний |роботи державних цільових|Мінфін | | соціальний внесок |фондів; |Мінекономіки | | | |МОЗ | | |забезпечення |Державна | | |цільового і більш |податкова | | |ефективного використання |адміністрація | | |коштів цих фондів; |Держпідприєм- | | | |ництво | | |запровадження єдиного |Пенсійний фонд | | |державного реєстру |Мін'юст | | |соціального страхування, |(інд. 26) | | |єдиної системи збирання | | | |страхових внесків, обліку| | | |та контролю за їх | | | |повнотою і своєчасністю | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 25. Підготувати за участю |вирішення питань щодо: |Мінпраці |вересень| соціальних партнерів | |Мінфін | | спеціальне засідання |поетапного перерозподілу |МНС | | Кабінету Міністрів |навантаження із сплати |МОЗ | | України з питань |внесків на |ГоловКРУ | | удосконалення системи |загальнообов'язкове |Мін'юст | | загальнообов'язкового |державне соціальне |(інд. 26) | | державного соціального |страхування між | | | страхування |страхувальниками та | | | |застрахованими особами; | | | | | | | |визначення джерел | | | |фінансування оздоровчих | | | |послуг, які надаються | | | |ветеранам війни, а також | | | |соціальних послуг у | | | |позашкільній роботі з | | | |дітьми; | | | | | | | |зменшення розміру | | | |внесків, що сплачуються | | | |страхувальниками на | | | |випадок безробіття, | | | |залежно від кількості | | | |створених ними нових | | | |робочих місць; | | | | | | | |запровадження єдиного | | | |порядку для всіх | | | |страхувальників під час | | | |виплати допомоги у | | | |зв'язку з тимчасовою | | | |непрацездатністю | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 26. Розробити проект |формування довіри |Мінпраці |листопад| постанови Кабінету |населення до |Мінфін | | Міністрів України про |запровадження системи |Держкомтеле- | | схвалення Концепції |пенсійних заощаджень |радіо | | соціальної реклами у | |Пенсійний фонд | | сфері | |Мін'юст | | загальнообов'язкового | |(інд. 26) | | державного та | | | | накопичувального | | | | пенсійного страхування | | | | -------------------------------------------------------------------------------| Соціальний захист населення | -------------------------------------------------------------------------------| 27. Переглянути з |забезпечення |Держбуд |грудень | урахуванням стандартів |безперешкодного доступу |(інд. 26) | | Європейського Союзу |осіб з обмеженими | | | державні будівельні |фізичними можливостями до| | | норми і правила |об'єктів соціальної | | | |інфраструктури | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 28. Розробити проект |створення правових і |Мінпраці |листопад| розпорядження Кабінету |соціально-економічних |Мінтрансзв'язку| | Міністрів України щодо |умов для досягнення |Держбуд | | здійснення додаткових |(відновлення) особою |(інд. 26) | | заходів, спрямованих на|оптимального фізичного, | | | створення сприятливих |інтелектуального, | | | умов для |психічного і соціального | | | життєдіяльності осіб з |рівня життєдіяльності | | | обмеженими фізичними | | | | можливостями | | | | -------------------------------------------------------------------------------| Регуляторна політика | -------------------------------------------------------------------------------| 29. Завершити перегляд |скасування |Держпідприєм- |вересень| регуляторних актів на |нормативно-правових |ництво інші | | їх відповідність Закону|актів, які не |центральні та | | України "Про засади |відповідають законам та |місцеві органи | | державної регуляторної |стримують підприємницьку |виконавчої | | політики у сфері |діяльність |влади | | господарської | |Мін'юст | | діяльності" ( 1160-15 )| |(інд. 25) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 30. Розробити пам'ятку |сприяння вітчизняним та |Держпідприєм- |серпень | (путівник) щодо |іноземним інвесторам і |ництво | | процедури |підприємствам у створенні|Мінекономіки | | започаткування і |цивілізованого |(інд. 25) | | провадження |бізнес-середовища для | | | підприємницької |підприємницької | | | діяльності та |діяльності | | | оприлюднити її в | | | | засобах масової | | | | інформації та через | | | | Інтернет | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 31. Провести перевірку |посилення контролю за |Мінекономіки |серпень | дотримання |діяльністю арбітражних |(інд. 18) | | законодавства під час |керуючих, недопущення | | | провадження діяльності |заподіяння ними збитків | | | арбітражними керуючими |кредиторам та боржникам | | | та за її результатами | | | | вжити заходів до | | | | порушників, аж до | | | | анулювання ліцензії | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 32. Розробити порядок |забезпечення комплексного|Мінтрансзв'язку|серпень | надання субвенції |розв'язання проблеми |Мінфін | | перевізникам, які |бюджетного фінансування |Мінекономіки | | працюють на маршрутах |компенсаційних виплат за |Держжитло- | | загального |пільгове перевезення |комунгосп | | користування, за |пасажирів з урахуванням |Мін'юст | | пільгове перевезення |кількості пільгових |(інд. 21) | | громадян |категорій громадян та | | | |обсягів їх перевезення | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 33. Запровадити порядок, |забезпечення надання |Мінтрансзв'язку|серпень | відповідно до якого |громадянам пільг, на які |Мінфін | | неодмінною умовою |вони мають право згідно |(інд. 21) | | видачі ліцензій є |із законодавством | | | встановлення | | | | перевізникам завдань на| | | | конкретні обсяги | | | | перевезення пільгових | | | | категорій громадян | | | | -------------------------------------------------------------------------------| Держава - господар | -------------------------------------------------------------------------------| 34. Організувати проведення|надходження інвестицій на|Фонд державного|до кінця| конкурсів з продажу |підприємства, залучення |майна інші |року | пакетів акцій не менш |на засадах відкритої |органи, | | як 15 відкритих |конкуренції власників, |уповноважені | | акціонерних товариств |заінтересованих у |управляти | | на засадах відкритості |розвитку діяльності |державним | | пропонування ціни за |приватизованих |майном | | принципом аукціону |підприємств |(інд. 25) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 35. Здійснити відбір |використання на |Фонд державного|серпень | організаторів торгівлі |конкурентних засадах |майна | | цінними паперами для |спеціалізованих |Державна | | продажу державних |торговельних майданчиків |комісія з | | пакетів акцій |для ефективного продажу |цінних паперів | | |пакетів акцій, що |та фондового | | |належать державі |ринку (інд. 25)| | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 36. Організувати продаж |проведення максимально |Фонд державного|до кінця| пакетів акцій, що |відкритого і прозорого |майна (інд. 25)|року | належать державі у |продажу пакетів акцій, що| | | статутному фонді не |належать державі у | | | менш як 50 відкритих |статутному фонді | | | акціонерних товариств, |відкритих акціонерних | | | через організаторів |товариств, активізація | | | торгівлі цінними |функціонування ринку | | | паперами |цінних паперів | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 37. Доопрацювати проект |визначення концептуальних|Мінекономіки |вересень| постанови Кабінету |підходів та основних |Фонд державного| | Міністрів України "Про |пріоритетів у проведенні |майна Мінфін | | Основні напрями |приватизації у поточному |Мін'юст інші | | проведення приватизації|і наступному роках |органи, | | державного майна у 2005| |уповноважені | | і 2006 роках" | |управляти | | | |державним | | | |майном | | | |(інд. 25) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 38. Доопрацювати проект |удосконалення механізму |Мінекономіки |вересень| Державної програми |приватизації державного |Фонд державного| | приватизації на |майна з метою підвищення |майна Мінфін | | 2005-2007 роки |його прозорості та |Мін'юст інші | | |відкритості, встановлення|центральні | | |завдань з реформування |органи | | |відносин власності на |виконавчої | | |найближчі два роки |влади (інд. 25)| | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 39. Провести аналіз роботи |виявлення фактів |Фонд державного|до кінця| реєстраторів, які |порушення законодавства, |майна Державна |року | ведуть реєстри |зловживання посадовими |комісія з | | власників акцій |обов'язками в інтересах |цінних паперів | | відкритих акціонерних |третіх осіб, заміщення |та фондового | | товариств, державна |таких реєстраторів |ринку (інд. 25)| | частка у статутному |іншими, визначеними на | | | фонді яких перевищує |конкурсних засадах | | | 50 відсотків | | | | -------------------------------------------------------------------------------| Адміністративна реформа | -------------------------------------------------------------------------------| 40. Вжити заходів для |підвищення ефективності |Рада міністрів |вересень| поліпшення координації |державного управління у |Автономної | | роботи територіальних |відповідних галузях, |Республіки | | органів міністерств та |здійснення комплексних |Крим, обласні, | | інших центральних |заходів до посилення |Київська та | | органів виконавчої |боротьби з |Севастопольська| | влади, сприяння в |правопорушеннями у сфері |міські | | організації належного |економіки, підвищення |держадміністра-| | виконання покладених на|рівня забезпечення |ції (інд. 39) | | них завдань |законності, правопорядку,| | | |прав і свобод громадян | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 41. Розробити проект |покращення якості надання|Мінекономіки |вересень| розпорядження Кабінету |адміністративних послуг |Мін'юст | | Міністрів України про | |(інд. 40) | | схвалення Концепції | | | | розвитку системи | | | | адміністративних послуг| | | | органів виконавчої | | | | влади | | | | -------------------------------------------------------------------------------| Розділ IV. ЖИТТЯ | -------------------------------------------------------------------------------| Соціально-трудові відносини | -------------------------------------------------------------------------------| 42. Розробити проект закону|врегулювання питань |Мінпраці |жовтень | про внесення змін до |зайнятості та соціального|Мінагрополітики| | Закону України "Про |захисту осіб, які мають у|Мінекономіки | | зайнятість населення" |приватній власності або |Держкомзем | | |користуванні земельну |Мін'юст | | |ділянку, визначення |(інд. 26) | | |статусу державної служби | | | |зайнятості, удосконалення| | | |роботи її центрів | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 43. Переглянути з метою |забезпечення ефективної, |центральні та |до кінця| коригування |повної вільнообраної |місцеві органи |року | територіальні програми |зайнятості шляхом |виконавчої | | зайнятості населення |створення нових робочих |влади (інд. 26)| | |місць | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 44. Забезпечити проведення |забезпечення виконання |центральні та |до кінця| активної політики |завдань Президента |місцеві органи |року | зайнятості населення |України щодо створення до|виконавчої | | (працевлаштування, |кінця 2005 року |влади (інд. 26)| | навчання, перенавчання,|1 млн. нових робочих | | | підвищення |місць | | | кваліфікації, | | | | організація оплачуваних| | | | робіт у тому числі | | | | сезонних) | | | | -------------------------------------------------------------------------------| Промислово-інвестиційна політика | -------------------------------------------------------------------------------| 45. Розробити проекти |запровадження планування |Мінекономіки |вересень| нормативно-правових |на середньостроковий |інші органи, | | актів з питань |період інвестиційної |уповноважені | | планування |діяльності державних |управляти | | інвестиційної |підприємств та |державним | | діяльності державних |підприємств, у статутному|майном | | підприємств та |фонді яких державна |(інд. 21) | | підприємств, у |частка перевищує | | | статутному фонді яких |50 відсотків | | | державна частка | | | | перевищує 50 відсотків | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 46. Розробити регіональні |створення умов для |Рада міністрів |жовтень | програми розвитку |залучення інвестицій у |Автономної | | інвестиційної |розвиток регіонів, |Республіки | | діяльності на |удосконалення |Крим, обласні, | | середньостроковий |інфраструктури |Київська та | | період |інвестиційної діяльності |Севастопольська| | | |міські | | | |держадміністра-| | | |ції (інд. 21) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 47. Запровадити механізм |оцінювання перспектив |Мінекономіки |почи- | рейтингової оцінки |розвитку галузей |Мінфін |наючи з | інвестиційної |економіки, регіонів та |Держкомстат |IV | привабливості галузей |окремих підприємств з |інші центральні|кварталу| економіки, регіонів та |метою залучення |та місцеві | | окремих підприємств на |потенційних інвесторів |органи | | підставі аналізу | |виконавчої | | показників їх | |влади | | соціально-економічного | |уповноважені | | розвитку | |рейтингові | | | |агентства (за | | | |згодою) | | | |(інд. 21) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 48. Підготувати проект |покращення інвестиційного|Мінекономіки |вересень| закону, спрямований на |клімату |Мінфін | | створення сприятливих | |Мінпромполітики| | умов для залучення | |Державна | | інвестицій в економіку | |податкова | | з урахуванням | |адміністрація | | поставленого | |МОН | | Президентом України | |Мін'юст | | завдання щодо | |(інд. 27) | | забезпечення виваженого| | | | підходу до визначення | | | | економічної доцільності| | | | реалізації | | | | інвестиційних проектів | | | | у спеціальних | | | | економічних зонах і на | | | | територіях | | | | пріоритетного розвитку | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 49. Розробити проекти |створення єдиного |Мінекономіки |грудень | законів про внесення |прозорого правового поля |Державна | | змін до Цивільного та |для інвестування, більш |комісія з | | Господарського кодексів|чітке визначення |цінних паперів | | України, Законів |повноважень державних |та фондового | | України "Про |органів, до компетенції |ринку | | інвестиційну |яких належать питання |Національний | | діяльність", "Про режим|регулювання та контролю |банк (за | | іноземного |за здійсненням інвестицій|згодою) | | інвестування" та "Про | |Державна | | оподаткування прибутку | |податкова | | підприємств" з метою | |адміністрація | | уніфікації норм, що | |(інд. 21) | | регулюють інвестиційну | | | | діяльність резидентів і| | | | нерезидентів | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 50. Створення банку даних |надання органам місцевого|Рада міністрів |грудень | щодо інвестиційних |самоврядування необхідної|Автономної | | проектів |інформації для прийняття |Республіки | | житлово-комунальних |рішень щодо |Крим, обласні, | | господарств, які |першочергового |Київська та | | потребують |інвестування об'єктів |Севастопольська| | пріоритетного залучення|житлово-комунального |міські | | інвестицій за галузевою|господарства |держадміністра-| | ознакою, рівнем | |ції (інд. 21) | | передінвестиційної | | | | підготовки, | | | | капіталоємністю, | | | | очікуваними строками | | | | окупності | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 51. Розробити заходи щодо |зменшення залежності |Мінекономіки |серпень | стимулювання приросту |підприємств |Мінпромполітики| | обсягів виробництва у |гірничо-металургійної |Держбуд | | базових галузях |галузі від кон'юнктури |Мінтрансзв'язку| | економіки та збільшення|зовнішнього ринку |Мінпаливенерго | | обсягів |металопродукції |(інд. 21) | | металоспоживання на | | | | внутрішньому ринку | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 52. Розробити проект |вирішення питання щодо |Мінпромполітики|грудень | рішення Кабінету |перспектив використання |Мінекономіки | | Міністрів України про |потужностей з виробництва|Мінфін | | розконсервацію |важкої води |Міноборони | | (подальшу консервацію) | |Мінпаливенерго | | потужностей з | |Мін'юст | | виробництва важкої води| |(інд. 21) | | на казенному | | | | підприємстві | | | | "Екоантилід" | | | | (м. Дніпродзержинськ) | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 53. Активізувати |розширення ринків збуту |Мінекономіки |III-IV | переговорний процес із |продукції підприємств |Мінпромполітики|квартал | США стосовно скасування|гірничо-металургійного |МЗС | | обмежувальних заходів |комплексу |(інд. 21) | | на постачання | | | | металопродукції з | | | | України на ринок США | | | | після втрати чинності | | | | (31 жовтня 2005 р.) | | | | Угодою між Урядом | | | | України та | | | | Міністерством торгівлі | | | | США щодо імпорту | | | | обрізного вуглецевого | | | | листа з України | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 54. Розробити Національну |створення умов для |Мінтрансзв'язку|грудень | таблицю розподілу смуг |забезпечення ефективного |Міноборони | | радіочастот і план |використання |Національна | | використання |радіочастотного ресурсу |комісія з | | радіочастотного ресурсу| |питань | | | |регулювання | | | |зв'язку СБУ | | | |Мін'юст | | | |(інд. 21) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 55. Розробити проект |виконання вимог щодо |Мінтрансзв'язку|листопад| розпорядження Кабінету |вступу України до СОТ |Мінекономіки | | Міністрів України про | |Мінфін | | уніфікацію тарифів на | |МЗС | | перевезення вантажів | |Мін'юст | | залізничним транспортом| |(інд. 21) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 56. Розробити проект |поліпшення ефективності |Мінтрансзв'язку|листопад| постанови Кабінету |державного управління у |Мін'юст | | Міністрів України про |галузі морського і |(інд. 21) | | вдосконалення |річкового транспорту | | | державного управління у| | | | галузі морського і | | | | річкового транспорту | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 57. Розробити проект Указу |створення національної |Мінтрансзв'язку|вересень| Президента України про |супутникової системи |інші центральні| | заходи щодо створення |зв'язку |органи | | національної | |виконавчої | | супутникової системи | |влади (інд. 29)| | зв'язку | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 58. Започаткувати створення|подолання кризи в |Мінпромполітики|серпень | державної |авіабудівній галузі, |інші центральні| | літакобудівної |сприяння її розвитку, |органи | | корпорації "Національне|розширення міжнародної |виконавчої | | об'єднання "Антонов" |співпраці та залучення |влади | | (підготовка статуту та |інвестицій |(інд. 29) | | здійснення інших | | | | організаційних заходів)| | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 59. Розробити проект |сприяння розвитку |Мінпромполітики|липень | розпорядження Кабінету |підприємств |інші центральні| | Міністрів України про |оборонно-промислового |органи | | заходи щодо підвищення |комплексу з метою |виконавчої | | ефективності роботи |створення умов для |влади | | державного підприємства|збільшення обсягів |(інд. 29) | | "Завод імені |виробництва, | | | В.О. Малишева" та |науково-технічного та | | | сприяння подальшому |інноваційного розвитку | | | його розвитку | | | | -------------------------------------------------------------------------------| Аграрна політика | -------------------------------------------------------------------------------| 60. Сприяти прийняттю |посилення впливу держави |Мінекономіки |вересень| Закону України "Про |на насичення внутрішнього|Мінагрополітики| | використання окремих |ринку продовольчими |(інд. 22) | | видів |товарами | | | сільськогосподарської | | | | продукції для | | | | здійснення державних | | | | інтервенцій" | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 61. Організувати закупівлю |стабілізація цінової |Рада міністрів |вересень| не менш як 1,5 млн. |ситуації на ринку зерна, |Автономної | | тонн продовольчого |гарантування продовольчої|Республіки | | зерна врожаю поточного |безпеки на рівні регіонів|Крим, обласні | | року виключно через |і держави |держадміністра-| | акредитовані товарні | |ції (інд. 22) | | біржі в обсязі | | | | тримісячної | | | | регіональної потреби | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 62. Розпочати у поточному |збільшення до |Мінагрополітики|до кінця| році нарощування |1 січня 2006 р. обсягів |Мінекономіки |року | промислового |виробництва м'яса і |Мінфін | | виробництва свинини та |м'ясопродуктів не менш як|Українська | | яловичини за |на 9 відсотків |академія | | розробленими типовими | |аграрних наук | | бізнес-проектами | |(інд. 22) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 63. Провести організаційну |виконання комплексу |Мінагрополітики|вересень| роботу, спрямовану на |осінньо-польових робіт в |Мінпромполітики| | забезпечення |оптимальні строки, |Мінпаливенерго | | сільськогосподарських |закладення надійного |Рада міністрів | | товаровиробників у |фундаменту під урожай |Автономної | | період проведення |2006 року |Республіки | | осінньо-польових робіт | |Крим, обласні | | пально-мастильними | |держадміністра-| | матеріалами та | |ції (інд. 22) | | мінеральними добривами | | | | в необхідному обсязі | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 64. Забезпечити створення |насичення ринку технікою |Мінпромполітики|до кінця| сприятливих умов для |вітчизняного виробництва,|НАК |року | насичення ринку якісною|підвищення рівня |"Украгролізинг"| | і доступною вітчизняною|технічного оснащення |Мінагрополітики| | сільськогосподарською |сільгосптоваровиробників |Мінфін | | технікою, розширення | |Рада | | можливостей її | |міністрів | | технічного | |Автономної | | обслуговування, | |Республіки | | удосконалення механізму| |Крим, обласні | | державної підтримки | |держадміністра-| | виробників та покупців | |ції (інд. 22) | | такої техніки, | | | | стимулювання діяльності| | | | лізингових компаній та | | | | інших фінансових | | | | установ | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 65. Розробити проект |надання |Мінагрополітики|вересень| державної програми |сільськогосподарським |Мін'юст | | розвитку |товаровиробникам |Мінфін | | сільськогосподарської |консультацій і |Мінекономіки | | дорадчої діяльності |забезпечення правового |Держпідприєм- | | |захисту |ництво | | | |Українська | | | |академія | | | |аграрних наук | | | |(інд. 22) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 66. Розробити проект |збільшення площі лісів, |Мінприроди |листопад| постанови Кабінету |невиснажливе |Держкомлісгосп | | Міністрів України про |лісокористування, |(інд. 22) | | затвердження Стратегії |задоволення потреб | | | розвитку лісового |суспільства у лісових | | | господарства України |ресурсах | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 67. Сприяти прийняттю |започаткування |Держкомзем |вересень| Закону України "Про |функціонування прозорого |Мінприроди | | ринок земель" |ринку землі, раціональне |Мінагрополітики| | |використання земельних |Мінекономіки | | |ресурсів |Мін'юст | | | |(інд. 22) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 68. Затвердити переліки |підвищення ефективності |Держкомзем |вересень| земельних ділянок |інвестиційної політики в |Рада | | несільськогосподарсько-|аграрній сфері економіки |міністрів | | го призначення, які | |Автономної | | продаватимуться | |Республіки | | виключно на аукціонах, | |Крим, обласні, | | оприлюднити їх у | |Київська та | | засобах масової | |Севастопольська| | інформації та через | |міські | | Інтернет і забезпечити | |держадміністра-| | підготовку відповідної | |ції (інд. 22) | | землевпорядної | | | | документації | | | | -------------------------------------------------------------------------------| Енергетика та ресурсозбереження | -------------------------------------------------------------------------------| 69. Розробити проект |забезпечення енергетичної|Мінпаливенерго |серпень | рішення Кабінету |безпеки України |інші центральні| | Міністрів України про | |органи | | Основні напрями | |виконавчої | | енергетичної стратегії | |влади (інд. 37)| | України на період до | | | | 2030 року | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 70. Розробити відповідно до|удосконалення державного |Мінпаливенерго |серпень | Указу Президента |управління вугільною |інші центральні| | України від |промисловістю |органи | | 25 липня 2005 р. N 1123| |виконавчої | | ( 1123/2005 ) проект | |влади (інд. 37)| | Положення про | | | | Міністерство вугільної | | | | промисловості України, | | | | передбачивши одним з | | | | основних завдань | | | | Міністерства | | | | забезпечення реалізації| | | | державної політики щодо| | | | приватизації | | | | підприємств галузі, | | | | державної підтримки | | | | вугледобувних | | | | підприємств та | | | | ліквідації збиткових і | | | | неперспективних | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 71. Підготувати і подати |використання транзитного |Мінпаливенерго |листопад| Кабінетові Міністрів |потенціалу України та |(інд. 37) | | України бізнес-плани |диверсифікація джерел | | | будівництва ділянки |постачання нафти і | | | нафтопроводу |нафтопродуктів | | | "Броди - Плоцьк" та | | | | високотехнологічного | | | | нафтопереробного заводу| | | | з метою ефективного | | | | використання | | | | нафтопроводу | | | | "Одеса - Броди", | | | | забезпечення | | | | максимального | | | | завантаження його | | | | потужностей | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 72. Забезпечити погашення |зняття соціальної напруги|Мінпаливенерго |до кінця| заборгованості із |в шахтарських регіонах |Мінфін |року | заробітної плати | |(інд. 37) | | працівникам вугільної | | | | промисловості | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 73. Розробити комплексний |підвищення енергетичної |Мінпаливенерго |серпень | план заходів з |безпеки України, |(інд. 37) | | активізації створення |збільшення обсягів | | | власного |використання власних | | | ядерно-паливного циклу |енергоносіїв | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 74. Забезпечити підготовку |забезпечення у зимовий |Мінпаливенерго |жовтень | підприємств |період галузей |НАК | | паливно-енергетичного |національної економіки |"Енергетична | | комплексу до роботи в |енергоносіями в повному |компанія | | період осінньо-зимового|обсязі |України" | | максимуму навантажень в| |НАК "Нафтогаз | | енергосистемі | |України" | | | |(інд. 37) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 75. Проводити постійний |запобігання значним |Мінекономіки |до кінця| моніторинг стану справ |коливанням цін на |Мінпаливенерго |року | на ринку нафтопродуктів|нафтопродукти |(інд. 37) | | з вжиттям ефективних | | | | запобіжних заходів щодо| | | | його стабілізації | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 76. Вжити вичерпних заходів|стале забезпечення |Мінпаливенерго |до кінця| до гарантованого |промисловості і населення|НАК "Нафтогаз |року | забезпечення балансу |природним газом |України" | | надходження і розподілу| |(інд. 37) | | природного газу в | | | | осінньо-зимовий період | | | | 2005-2006 років | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 77. Розробити проекти |скорочення питомого |Мінпаливенерго |до кінця| нормативних документів |споживання енергоносіїв, |Мінекономіки |року | щодо вдосконалення |підвищення |Мінпромполітики| | нормування питомих |конкурентоспроможності |Мінфін | | витрат енергоресурсів у|продукції |(інд. 37) | | суспільному | | | | виробництві, | | | | стимулювання | | | | впровадження | | | | енергозберігаючих | | | | технологій | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 78. Розробити концептуальні|поліпшення стану |Мінприроди |до кінця| засади функціонування в|довкілля, зменшення |Мінфін |року | Україні системи |обсягів накопичення і |Мінекономіки | | поводження з відходами |розміщення відходів |Мін'юст Держбуд| | як вторинною сировиною |шляхом організації їх |Держпідприєм- | | |переробки, створення |ництво інші | | |нових робочих місць |центральні | | | |органи | | | |виконавчої | | | |влади (інд. 33)| | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 79. Розробити проект |збереження рослинного і |Мінприроди МОН |до кінця| державної програми |тваринного світу, |Держкомлісгосп |року | розвитку |природних ландшафтів, |Держкомзем | | природно-заповідної |створення сприятливих |Національна | | справи в Україні до |умов для проживання та |академія наук | | 2020 року, підготувати |відпочинку населення |Українська | | пропозиції щодо | |академія | | врегулювання питань, | |аграрних наук | | пов'язаних з | |Рада міністрів | | використанням земель | |Автономної | | природоохоронного | |Республіки | | призначення, провести | |Крим, обласні, | | інвентаризацію | |Київська та | | територій та об'єктів | |Севастопольська| | природно-заповідного | |міські | | фонду та винесення їх | |держадміністра-| | меж у натурі | |ції (інд. 33) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 80. Підготувати пропозиції |забезпечення збереження, |Мінприроди, |жовтень | щодо удосконалення |невиснажливого |Мінфін, | | системи штрафних та |використання і |Мінекономіки, | | економічних санкцій за |відтворення природних |Мін'юст | | порушення вимог |ресурсів, створення |(інд. 33) | | природоохоронного |сприятливих умов для | | | законодавства |проживання та відпочинку | | | |населення | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 81. Розробити проекти |збереження природних |Мінприроди |до кінця| Указів Президента |комплексів, формування |Мінфін |року | України про створення |національної екологічної |Мінекономіки | | Мезенського |мережі, підтримання |Мін'юст | | національного |природної рівноваги у |Держкомлісгосп | | природного парку та про|регіонах |Держкомзем | | створення національного| |Національна | | природного парку | |академія наук | | "Великий Луг" | |Чернігівська та| | | |Запорізька | | | |обласні | | | |держадміністра-| | | |ції (інд. 33) | | -------------------------------------------------------------------------------| Житлово-комунальне господарство | -------------------------------------------------------------------------------| 82. Сприяти прийняттю |розроблення правових, |Держжитло- |до кінця| проектів Законів |економічних та соціальних|комунгосп |року | України: |заходів з проведення |Держбуд | | |реконструкції кварталів |Мінекономіки | | Про комплексну |(мікрорайонів) із заміною|Мінфін | | реконструкцію кварталів|застарілого житлового |Мін'юст | | (мікрорайонів) |фонду, приведення інших |(інд. 21) | | застарілого житлового |законодавчих актів у | | | фонду (у пакеті з |відповідність із Законом | | | проектами законів до |України "Про | | | програми "Територія |житлово-комунальні | | | якісного життя"); |послуги" ( 1875-15 ) | | | | | | | Про внесення змін до | | | | деяких Законів України | | | | (в частині визначення | | | | повноважень місцевих | | | | органів виконавчої | | | | влади та органів | | | | місцевого | | | | самоврядування щодо | | | | встановлення тарифів на| | | | житлово-комунальні | | | | послуги) | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 83. Розробити проекти | |Держжитло- |до кінця| законів: | |комунгосп |року | | |Мінекономіки | | Про внесення |спрощення |Мінфін | | змін до Закону України |системи |Мін'юст | | "Про об'єднання |утворення об'єднань |(інд. 21) | | співвласників |співвласників | | | багатоквартирного |багатоквартирного будинку| | | будинку" в частині |як ефективного власника | | | удосконалення порядку |житлового фонду та | | | створення об'єднань та |запровадження сучасних | | | призначення управителів|відносин у сфері | | | у багатоквартирних |житлово-комунального | | | будинках; |господарства | | | | | | | Про внесення | | | | змін до деяких законів | | | | України в частині | | | | укладення концесійних | | | | договорів на | | | | експлуатацію систем | | | | водо-, теплопостачання | | | | та водовідведення, які | | | | потребують значних | | | | інвестицій для їх | | | | технічного | | | | переоснащення | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 84. Розробити проект |забезпечення сталого |Рада міністрів |до кінця| Державної програми |збалансованого розвитку |Автономної |року | "Питна вода Криму" на |системи централізованого |Республіки Крим| | 2006-2020 роки |питного водопостачання, |та | | |водовідведення та |Севастопольська| | |очищення стічних вод |міська | | |Криму. Задоволення потреб|держадміністра-| | |споживачів у якісній |ція | | |питній воді в межах |Держбуд | | |встановлених нормативів, |МОЗ | | |вирішення питань охорони |Мінфін | | |підземних вод та скидання|Мінекономіки | | |забруднюючих речовин у |Мінприроди | | |морське середовище |Мінпромполітики| | | |Мінагрополітики| | | |Мінпаливенерго | | | |Держводгосп | | | |Мін'юст | | | |(інд. 21) | | | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 85. Розробити проект |збільшення обсягів |Мінагрополітики|до кінця| Державної програми |житлового будівництва та |Мінфін |року | підтримки |вирішення питань надання |Мінекономіки | | індивідуального |державної підтримки |Мін'юст | | житлового будівництва |сільському населенню у |Держбуд | | на селі та покращення |добудові, спорудженні, |Украгропромбуд | | житлових умов |придбанні житла і |Державна | | сільського населення |газифікації садиб та |податкова | | "Власний дім" |покращення соціальних |адміністрація | | |умов на селі і розвитку |Держкомзем Рада| | |підсобного господарства |міністрів | | | |Автономної | | | |Республіки | | | |Крим, обласні | | | |та | | | |Севастопольська| | | |міська | | | |держадміністра-| | | |ції (інд. 21) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 86. Передбачити під час |створення більш |Рада міністрів | IV | розроблення програм |комфортних умов для життя|Автономної |квартал | соціально-економічного |населення, виховання у |Республіки | | розвитку регіонів |громадян, насамперед у |Крим, обласні, | | підтримку нових |молоді, поваги до історії|Київська та | | ініціатив місцевих |та культури народу, |Севастопольська| | органів виконавчої |пропаганда здорового |міські | | влади та органів |способу життя |держадміністра-| | місцевого | |ції (інд. 39) | | самоврядування, | | | | спрямованих на | | | | вирішення актуальних | | | | соціально значущих | | | | питань життєдіяльності | | | | територіальних громад, | | | | зокрема відновлення та | | | | приведення у належний | | | | стан пам'яток історії | | | | та культури краю | | | | (міста), створення | | | | парків, скверів, | | | | облаштування дитячих | | | | спортивних майданчиків,| | | | місць культурного | | | | відпочинку громадян | | | | тощо | | | | -------------------------------------------------------------------------------| Податкова політика | -------------------------------------------------------------------------------| 87. Розробити проект закону|подальша гармонізація |Мінфін |грудень | про внесення змін до |податкового та |Мінекономіки | | Закону України "Про |бухгалтерського обліку з |Державна | | оподаткування прибутку |урахуванням норм |податкова | | підприємств" |міжнародних стандартів з |адміністрація | | |метою спрощення |Мін'юст | | |адміністрування податків,|інші центральні| | |підвищення якості |органи | | |прогнозування надходження|виконавчої | | |податків та встановлення |влади | | |прозорих правил |Національний | | |оподаткування |банк (за | | | |згодою) | | | |(інд. 34) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 88. Забезпечити безумовне |недопущення мінімізації |Мінфін |до кінця| виконання заходів щодо |податкових зобов'язань, |Мінекономіки |року | недопущення мінімізації|вивезення капіталів за |Державна | | податкових зобов'язань,|кордон, а також |податкова | | вивезення капіталів за |відмивання коштів через |адміністрація | | кордон, а також |офшорні зони |Держмитслужба | | відмивання коштів через| |за участю | | офшорні зони, | |Міжвідомчої | | затверджених | |робочої групи з| | розпорядженням Кабінету| |питань | | Міністрів України від | |недопущення | | 18 липня 2005 р. N 271 | |мінімізації | | ( 271-2005-р ) | |податкових | | | |зобов'язань, | | | |вивезення | | | |капіталів за | | | |кордон, а також| | | |відмивання | | | |коштів через | | | |офшорні зони | | | |(інд. 34) | | -------------------------------------------------------------------------------| Фондові ринки | -------------------------------------------------------------------------------| 89. Розробити проект закону|забезпечення участі |Державна |жовтень | про акціонерні |міноритарних акціонерів в|комісія з | | товариства |управлінні акціонерним |цінних паперів | | |товариством, розв'язання |та фондового | | |проблеми виплати |ринку | | |дивідендів, забезпечення |Мінфін | | |зростання вартості |Мінекономіки | | |інвестицій, закріплення |Державна | | |за міноритарними |податкова | | |акціонерами права вимоги |адміністрація | | |на проведення зовнішнього|Держпідприєм- | | |аудиту товариства |ництво | | | |Фонд | | | |державного | | | |майна | | | |Державна | | | |комісія з | | | |регулювання | | | |ринків | | | |фінансових | | | |послуг Мін'юст | | | |(інд. 34) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 90. Розробити проект закону|підвищення рівня |Мінекономіки |вересень| про внесення змін до |корпоративного |Мінфін | | Закону України "Про |управління, захисту прав |Державна | | господарські |дрібних інвесторів, |комісія з | | товариства" (щодо |сприяння розвитку |цінних паперів | | захисту прав |інвестиційних процесів |та фондового | | міноритарних акціонерів| |ринку | | та переходу на | |Держпідприєм- | | міжнародні стандарти | |ництво | | фінансової звітності і | |Мін'юст | | бухгалтерського обліку)| |(інд. 34) | | -------------------------------------------------------------------------------| Розділ V. БЕЗПЕКА | -------------------------------------------------------------------------------| 91. Розробити проект нової |удосконалення системи |Мінекономіки |грудень | редакції Закону України|бюджетного планування |інші центральні| | "Про державне оборонне |оборонних витрат, |органи | | замовлення" |впровадження норм |виконавчої | | |оборонного планування, |влади (інд. 29)| | |забезпечення прозорості | | | |використання державними | | | |замовниками і виконавцями| | | |бюджетних коштів | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 92. Розглянути питання про |забезпечення прозорості |Мінфін |вересень| вдосконалення порядку |формування та підвищення |Міноборони | | формування та |ефективності використання|(інд. 29) | | використання Міноборони|Міноборони коштів | | | коштів спеціального |спеціального фонду | | | фонду державного |державного бюджету | | | бюджету | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 93. Розробити проект |удосконалення системи |Мінпромполітики|вересень| постанови Кабінету |державного регулювання та|інші центральні| | Міністрів України про |контролю у сфері |органи | | затвердження |розроблення, |виконавчої | | ліцензійних умов |виготовлення, реалізації,|влади (інд. 29)| | провадження видів |ремонту, модернізації та | | | господарської |утилізації озброєння, | | | діяльності у сфері |військової техніки, | | | розроблення, |військової зброї і | | | виготовлення, |боєприпасів | | | реалізації, ремонту, | | | | модернізації та | | | | утилізації озброєння, | | | | військової техніки, | | | | військової зброї і | | | | боєприпасів до неї та | | | | порядку контролю за їх | | | | додержанням | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 94. Розробити проект |забезпечення безпеки |Міноборони |серпень | рішення Кабінету |населення |МНС | | Міністрів України щодо | |Запорізька | | надання надзвичайної | |облдерж- | | ситуації техногенного | |адміністрація | | характеру на території | |(інд. 29) | | розташування 275-ї | | | | артилерійської бази | | | | ракет і боєприпасів | | | | (с. Новобогданівка | | | | Мелітопольського району| | | | Запорізької області) | | | | категорії об'єктового | | | | рівня та передачі | | | | зазначеної бази до | | | | сфери управління МНС | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 95. Розробити проект закону|нормативно-правове |Міноборони |жовтень | про чисельність |забезпечення скорочення |(інд. 29) | | Збройних Сил України на|чисельності Збройних Сил | | | 2006-2011 роки | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 96. Розробити проект закону|впровадження прозорих |Міноборони |жовтень | про внесення змін до |схем конверсії військових|(інд. 29) | | Закону України "Про |містечок, реалізації | | | правовий режим майна у |надлишкового військового | | | Збройних Силах України"|майна | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 97. Розробити проект |забезпечення прозорого |Міноборони |серпень | постанови Кабінету |механізму реалізації |Державна | | Міністрів України про |військового майна |податкова | | внесення змін до | |адміністрація | | Порядку відчуження та | |Мінекономіки | | реалізації військового | |Мінфін Мін'юст | | майна Збройних Сил, | |Фонд державного| | затвердженого | |майна (інд. 29)| | постановою Кабінету | | | | Міністрів України від | | | | 28 грудня 2000 р. | | | | N 1919 ( 1919-2000-п ) | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 98. Розробити проект |забезпечення живучості і |Міноборони |вересень| постанови Кабінету |вибухопожежобезпеки місць|(інд. 29) | | Міністрів України про |зберігання озброєння, | | | внесення змін до |ракет і боєприпасів | | | Програми забезпечення | | | | живучості та | | | | вибухопожежобезпеки | | | | арсеналів, баз і | | | | складів озброєння, | | | | ракет і боєприпасів | | | | Збройних Сил України на| | | | 1995-2015 роки, | | | | затвердженої постановою| | | | Кабінету Міністрів | | | | України від 28 червня | | | | 1995 р. N 472 | | | | ( 472-95-п ) | | | | -------------------------------------------------------------------------------| Розділ VI. СВІТ | -------------------------------------------------------------------------------| Європейська та євроатлантична інтеграція | -------------------------------------------------------------------------------| 99. Розробити і запровадити|прискорення інтегрування |Мінекономіки |грудень | національні стандарти, |України в європейську |Мінпромполітики| | гармонізувавши їх з |спільноту |Мінагрополітики| | міжнародними і | |Держспожив- | | європейськими, а також | |стандарт | | технічні регламенти, | |(інд. 22) | | складені на основі | | | | директив ЄС | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 100. Розробити проект закону|набрання чинності |МЗС |до 20 | про ратифікацію |Рамковою угодою з |Мінекономіки |серпня | Рамкової угоди між |Європейським |Мінфін | | Україною та |інвестиційним банком, |Мін'юст | | Європейським |укладеною |(інд. 52) | | інвестиційним банком |14 червня 2005 р., | | | |що надає можливість | | | |залучати ресурси | | | |(загальним обсягом | | | |250 млн. євро) для | | | |співфінансування | | | |інвестиційних проектів у | | | |сфері транспортної, | | | |комунікаційної та | | | |енергетичної | | | |інфраструктури, а також | | | |охорони навколишнього | | | |природного середовища | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 101. Укласти Угоду між |збільшення до 1 млн. тонн|МЗС |серпень | Урядом України та |щорічної квоти на |Мінекономіки | | Європейським |постачання українських |(інд. 52) | | Співтовариством про |сталеливарних виробів до | | | торгівлю деякими |Європейського | | | сталеливарними виробами|Співтовариства згідно з | | | на 2005-2006 роки |Угодою між Урядом України| | | |та Європейським | | | |Співтовариством | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 102. Розробити проект |консолідація суспільства |Держкомтеле- |до 10 | розпорядження Кабінету |навколо ідеї європейської|радіо |листопа-| Міністрів України про |інтеграції та створення в|Мінекономіки |да | затвердження заходів |Україні проєвропейської |МЗС | | щодо виконання у 2006 |більшості |Мін'юст | | році Державної програми| |інші | | інформування | |заінтересовані | | громадськості з питань | |органи | | європейської інтеграції| |виконавчої | | України на 2004-2007 | |влади (інд. 52)| | роки | | | | -------------------------------------------------------------------------------| Інтеграція до світової економіки | -------------------------------------------------------------------------------| 103. Розробити проект |недопущення |Держмитслужба |вересень| постанови Кабінету |необґрунтованого |Державна | | Міністрів України про |відшкодування податку на |податкова | | внесення змін до |додану вартість, що дасть|адміністрація | | постанови Кабінету |змогу погашати бюджетну |Мінфін | | Міністрів України від |заборгованість за |Мінекономіки | | 1 березня 2002 р. N 243|операціями з експорту |Мін'юст | | "Про вдосконалення |продукції в разі |(інд. 27) | | механізму відшкодування|вивезення її за межі | | | бюджетної |митної території України | | | заборгованості з |в неповному обсязі, а | | | податку на додану |також посилити контроль | | | вартість за операціями |обсягу експорту товарів | | | з експорту продукції" |за межі митної території | | | |України з метою | | | |недопущення | | | |необґрунтованого | | | |відшкодування податку на | | | |додану вартість суб'єктам| | | |зовнішньоекономічної | | | |діяльності | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 104. Розробити проект закону|спрощення митних процедур|Держмитслужба |жовтень | про внесення змін до |під час переміщення |Мінтрасзв'язку | | статті 6 Закону України|морським транспортом |Мінфін | | "Про транзит вантажів" |транзитних товарів у |Мінекономіки | | |межах одного пункту |Мін'юст | | |пропуску через митний |(інд. 27) | | |кордон України, | | | |гармонізація порядку | | | |митного контролю з | | | |відповідними процедурами | | | |європейських держав | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 105. Підготувати проект |проведення переговорів з |Мінпраці |серпень | рішення Кабінету |Міжнародним банком |Мінекономіки | | Міністрів України щодо |реконструкції та розвитку|Мінфін МЗС | | доцільності залучення |з метою залучення позики |Мін'юст | | коштів Міжнародного |в обсязі |(інд. 27) | | банку реконструкції та |99,4 млн. доларів США | | | розвитку для реалізації|(повернення | | | проекту "Підвищення |позики здійснюватиметься | | | ефективності управління|за рахунок коштів | | | реформою системи |державного бюджету) | | | соціального захисту в | | | | Україні" та розробити | | | | проект розпорядження | | | | Президента України про | | | | надання згоди на | | | | проведення переговорів | | | | між Україною та ЄБРР | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 106. Підготувати проект |проведення переговорів з |Мінтрансзв'язку|листопад| рішення Кабінету |Європейським банком |Мінекономіки | | Міністрів України щодо |реконструкції та розвитку|Мінфін | | доцільності залучення |з метою вирішення питання|МЗС | | коштів Європейського |щодо залучення позики в |Мін'юст | | банку реконструкції та |обсязі близько |(інд. 27) | | розвитку для реалізації|26 млн. євро для | | | проекту "Розвиток |реалізації проекту | | | інфраструктури | | | | Іллічівського морського| | | | торговельного порту" та| | | | розробити проект | | | | розпорядження | | | | Президента України щодо| | | | надання згоди на | | | | проведення переговорів | | | | між Україною та ЄБРР | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 107. Підготувати проект |проведення переговорів з |Мінекономіки |листопад| рішення Кабінету |Міжнародним банком |Мінфін | | Міністрів України щодо |реконструкції та розвитку|МЗС | | доцільності залучення |з метою вирішення питання|Мін'юст | | коштів Міжнародного |щодо залучення позики в |(інд. 27) | | банку реконструкції та |обсязі близько | | | розвитку для реалізації|298 млн. доларів США для | | | проекту "Розширення |розвитку економіки | | | доступу до ринків |регіонів та | | | фінансових послуг" та |інфраструктури | | | розробити проекти |фінансово-кредитного | | | рішень Президента |ринку в сільській | | | України з питань |місцевості, а також ринку| | | проведення офіційних |муніципального | | | переговорів між |кредитування | | | Україною та Банком | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 108. Розробити проект |чітке визначення строків |Держмитслужба |вересень| постанови Кабінету |митного оформлення |Мінфін | | Міністрів України про |товарів, що переміщуються|Адміністрація | | затвердження часових |через митний кордон |Держприкордон- | | нормативів виконання | |служби | | контрольних операцій | |МОЗ | | посадовими особами, які| |Мінагрополітики| | здійснюють контроль | |Мінприроди | | осіб, товарів і | |Міністерство | | транспортних засобів у | |культури і | | пунктах пропуску через | |туризму | | державний кордон | |Держпідприєм- | | | |ництво | | | |Мінтранс | | | |Мін'юст | | | |(інд. 27) | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 109. Розробити проект |гармонізація та спрощення|Держмитслужба |жовтень | постанови Кабінету |процедури митного |Мінфін | | Міністрів України про |оформлення товарів |інші | | перелік документів та |відповідно до вимог |центральні | | відомостей, необхідних |статей 45 та 81 Митного |органи | | для здійснення митного |кодексу України ( 92-15 )|виконавчої | | контролю | |влади (інд. 27)| | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 110. Забезпечити широке |забезпечення прозорості |Рада міністрів |до кінця| інформування населення |державної економічної |Автономної |року | про хід виконання в |політики |Республіки | | регіонах Державної | |Крим, обласні | | програми "Контрабанді -| |держадміністра-| | СТОП" на 2005-2006 | |ції | | роки, затвердженої | |обласні | | постановою Кабінету | |державні | | Міністрів України від | |телерадіоком- | | 1 квітня 2005 р. N 260 | |панії | | ( 260-2005-п ), | |(інд. 27) | | в тому числі проведення| | | | прес-конференції за | | | | участю керівництва | | | | облдержадміністрацій, | | | | правоохоронних органів,| | | | митниць, прикордонних | | | | загонів з питань роботи| | | | митних органів та | | | | протидії контрабанді | | | | ----------------------------+-------------------------+---------------+--------| 111. Вжити заходів до |створення сприятливих |Держмитслужба |жовтень | розширення "білого |умов для прозорої роботи |Мінекономіки | | списку" (переліку |суб'єктів |Державна | | суб'єктів |зовнішньоекономічної |податкова | | зовнішньоекономічної |діяльності |адміністрація | | діяльності, яким надано| |Рада з питань | | режим сприяння під час | |зовнішньоеко- | | митного оформлення) та | |номічної | | забезпечити висвітлення| |діяльності при | | прозорої державної | |Кабінеті | | економічної політики в | |Міністрів | | газеті "Урядовий | |України обласні| | кур'єр" | |держадміністра-| | | |ції | | | |редакція газети| | | |"Урядовий | | | |кур'єр" | | | |(інд. 27) | | --------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: