open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Загальнодержавну програму реформування

і розвитку житлово-комунального господарства

на 2009-2014 роки

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 46, ст.512 )
{ Закон в редакції Закону
N 1511-VI ( 1511-17 ) від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 47-48, ст.720 }

1. Затвердити Загальнодержавну програму реформування і
розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки
(далі - Програма), що додається.
2. Кабінету Міністрів України:
при підготовці проектів законів України про Державний бюджет
України на відповідний рік передбачати видатки на адресне
фінансування заходів, передбачених Програмою;
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
органам місцевого самоврядування під час розроблення та
затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них
необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та
місцевих програм (заходів).
4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
розділу VII "Фінансове забезпечення виконання завдань Програми"
Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, затвердженого
цим Законом, який набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 червня 2004 року

N 1869-IV

Затверджено

Законом України

від 24 червня 2004 року N 1869-IV

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РЕФОРМУВАННЯ

І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

НА 2009-2014 РОКИ

I. Сучасний стан житлово-комунального господарства
Упродовж останнього десятиліття проблеми, пов'язані з
функціонуванням житлово-комунального комплексу, перебувають у
фокусі пильної політичної уваги, проте серйозних позитивних
зрушень у цій сфері досі не відбулося.
Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує
ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні ринкових
засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних
інвестицій у підприємства галузі.
Неефективність реформування галузі призвела до критичного
стану основних фондів підприємств житлово-комунального
господарства. Недосконала тарифна політика зумовила хронічну і
постійно зростаючу збитковість підприємств. Недосконалість системи
управління житлом та підприємствами житлово-комунального
господарства, а також системи регулювання природних монополій
призвела до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно
працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належної
якості.
Нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів, їх
неефективне розміщення, відсутність дієвого механізму залучення
позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань технічного
переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку
комунальної інфраструктури. Не налагоджена ефективна співпраця з
приватними інвесторами, міжнародними фінансовими установами та
донорськими організаціями, не створений сприятливий інвестиційний
клімат.
Значними і постійно зростаючими є втрати води і теплової
енергії. Питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва
і надання житлово-комунальних послуг майже удвічі перевищують
відповідні показники країн Європейського Союзу.
Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері
надання житлово-комунальних послуг, недостатня поінформованість
населення, неузгодженість норм законодавства щодо регулювання
взаємовідносин споживачів і виробників/виконавців
житлово-комунальних послуг зумовлюють зростання незадоволення
серед населення.
Про відсутність реальних зрушень та зволікання з належною
реалізацією житлово-комунальної реформи яскраво свідчить
статистика. Так, за станом на 1 січня 2009 року дебіторська та
кредиторська заборгованість галузі становила відповідно 10,1 млрд
та 9,4 млрд гривень. Збитки підприємств за підсумками роботи у
2008 році склали 1,6 млрд гривень.
Кожен третій житловий будинок потребує капітального ремонту.
В аварійному стані перебуває більше третини
водопровідно-каналізаційних та теплових мереж, близько
30 відсотків теплопунктів, понад 20 відсотків мостів та
шляхопроводів.
Потребує заміни 87 відсотків рухомого складу міського
електричного транспорту, 70 відсотків автотранспорту, який
використовується у сфері благоустрою, близько 40 відсотків
насосного обладнання та котлів, понад 20 тисяч ліфтів тощо.
Не відповідають санітарним нормам близько половини полігонів
для твердих побутових відходів. Щороку утворюється значна
кількість несанкціонованих сміттєзвалищ.
Вирішення цього питання потребує удосконалення підходів до
фінансового забезпечення виконання Програми, приведення її у
відповідність із загальнодержавними пріоритетами, додержання
ефективного використання бюджетних коштів під час реалізації
державної політики, розроблення ефективних механізмів залучення
позабюджетних коштів, зокрема коштів міжнародних фінансових
установ та донорських організацій, для формування житлового фонду
і реформування житлово-комунального господарства в рамках розвитку
публічно-приватного партнерства.
II. Мета Програми та шляхи реформування

житлово-комунального господарства
1. Мета Програми полягає у визначенні засад реалізації
державної політики реформування житлово-комунального господарства,
здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його
функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення
потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних
послугах відповідно до встановлених нормативів і національних
стандартів.
Реформування галузі проводиться з урахуванням інтересів
кожної конкретної людини та передбачає широке роз'яснення процесу
і результатів реформ.
Для досягнення мети реформування галузі необхідно вирішити
питання щодо:
узгодження економічних інтересів держави та суб'єктів
господарювання;
забезпечення можливості розв'язання громадянами України
житлових проблем;
оптимізації виробничої та територіальної інфраструктури
житлово-комунального господарства відповідно до потреб населення;
створення умов для надійного і безпечного надання
житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють
енергозбереження;
усунення диспропорції у попиті та пропозиції на ринку житла і
житлово-комунальних послуг;
оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх
досягнень науково-технічного прогресу, запровадження інноваційної
моделі розвитку житлово-комунального господарства;
підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших
ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва,
підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов
для переходу економіки на раціональне використання та економне
витрачання енергоресурсів;
стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні
завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;
мінімізації техногенного впливу галузі на навколишнє
середовище і людину в цілому;
розвитку ринкових відносин та відповідної інституційної
інфраструктури, поетапного дерегулювання і лібералізації
потенційно конкурентного ринку за умови розвитку системи
державного регулювання природних монополій;
розроблення законодавчих актів щодо розмежування повноважень
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у
сфері житлово-комунального господарства;
поліпшення якості управління житлом та комунальною
інфраструктурою.
Реформування галузі здійснюється шляхом формування відповідно
до вимог світових стандартів ринку житла, запровадження
недискримінаційних економічних відносин між суб'єктами ринку та
державою з поступовим обмеженням функцій держави як суб'єкта
господарювання та посиленням її впливу на формування ринкової
інфраструктури, що передбачає:
проведення взаємоузгодженої тарифної, інвестиційної політики
і політики у сфері розвитку внутрішнього ринку;
реалізацію ефективної антимонопольної політики та здійснення
інституційних перетворень на ринку житла і житлово-комунальних
послуг, спрямованих на розвиток ринкових відносин та конкуренції;
стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої
активності суб'єктів господарювання;
підвищення енергоефективності галузі шляхом зменшення обсягів
втрат паливно-енергетичних ресурсів, зниження енергоємності
виробництва окремих видів продукції (послуг);
розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів на
продукцію та послуги підприємств, що провадять діяльність у
житлово-комунальній сфері.
За своїм змістом економічна модель розвитку
житлово-комунального господарства полягає у формуванні оптимальних
для суспільства і держави економічних відносин шляхом
запровадження ринкових методів господарювання, стимулювання
енергоефективності тарифної, інвестиційної, науково-технічної,
зовнішньоекономічної та екологічної політики, інституційних і
структурних змін у сфері обслуговування житла.
2. Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:
1) формування державної житлової політики;
2) утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, у
тому числі проведення реконструкції застарілого житлового фонду;
3) надання послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення;
4) виробництва, транспортування, постачання теплової енергії,
надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої
води, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії
та видів палива;
5) ремонту приміщень, будинків, споруд;
6) благоустрою населених пунктів;
7) міського електротранспорту.
3. Державна політика реформування житлово-комунального
господарства базується на таких основних принципах:
1) спільна відповідальність держави та органів місцевого
самоврядування за якісне виконання Програми, забезпечення
населення житлово-комунальними послугами відповідно до державних
соціальних стандартів та ефективність сфери житлово-комунального
господарства в цілому;
2) доступність для всіх верств населення житлово-комунальних
послуг, що відповідають вимогам державних стандартів;
3) пріоритетне спрямування державної підтримки на
забезпечення соціальним житлом визначених законом категорій
громадян з одночасним створенням доступної для інших верств
населення системи довгострокового кредитування житла;
4) формування та дотримання державних соціальних стандартів
(норм і нормативів) у сфері житлового фонду та
житлово-комунального обслуговування;
5) створення умов для прозорого та незалежного державного
регулювання у сфері житлово-комунальних послуг, захисту прав
споживачів і налагодження зворотного зв'язку із суспільством;
6) забезпечення ефективного використання людських, грошових
та матеріальних ресурсів у сфері житлово-комунального
господарства;
7) відповідальність держави (щодо управління, регулювання,
стимулювання і технічної підтримки) та органів місцевого
самоврядування (щодо планування розвитку житлового фонду та
комунальної інфраструктури, ефективного використання майна
територіальних громад) за ефективність функціонування
житлово-комунального господарства;
8) перехід до економічно обґрунтованих цін і тарифів за
користування житлом та комунальні послуги, запровадження надання
адресних субсидій окремим категоріям громадян для компенсації
витрат, пов'язаних з оплатою житла та комунальних послуг;
9) створення рівних умов для всіх суб'єктів господарювання і
споживачів на ринку житла та житлово-комунальних послуг;
10) забезпечення збалансованого розвитку енерго-, тепло-,
водо-, газопостачання та водовідведення під час виконання програм
житлового та промислового будівництва;
11) забезпечення населення високоякісною питною водою;
12) технічне переоснащення галузі на основі широкого
застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень,
зокрема в енерго- та ресурсозбереженні, впровадження екологічно
чистих технологій;
13) стимулювання будівництва шляхом зняття адміністративних
бар'єрів та розвитку конкуренції на ринку будівельних матеріалів;
14) розвиток публічно-приватного партнерства у сфері
будівництва та реконструкції житлового фонду і комунальної
інфраструктури;
15) гласність, громадський контроль, прозорість та участь
громадян у прийнятті рішень з питань реформування та розвитку
житлово-комунального господарства, інформування населення органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно
до їх повноважень щодо основних принципів та завдань державної
політики у сфері житлово-комунального господарства;
16) створення рівних умов для всіх суб'єктів підприємницької
діяльності у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення
рівних умов для всіх інвесторів.
III. Основні завдання Програми та засоби,

необхідні для їх виконання
1. Основними завданнями Програми є:
1) розвиток державного регулювання діяльності природних
монополій на ринку комунальних послуг;
2) формування державної житлової політики, створення
розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування
житла, у тому числі впровадження комплексної реконструкції
кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням
інвесторів-забудовників на конкурсних засадах;
3) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств
житлово-комунального господарства;
4) технічне переоснащення житлово-комунального господарства,
скорочення питомих показників використання енергетичних і
матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання)
житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і
прозорого механізму стимулювання використання альтернативних
джерел енергії та видів палива;
5) залучення інвестицій і співпраця з міжнародними
фінансовими установами та донорськими організаціями;
6) залучення громадськості до процесів формування житлової
політики та реформування житлово-комунального господарства.
2. Виконання завдань Програми потребує реалізації заходів
інституціонального, організаційного, фінансового,
нормативно-правового та науково-технічного забезпечення.
IV. Інституціональне забезпечення

виконання завдань Програми
Інституціональне забезпечення виконання завдань Програми
включає такі заходи:
визначення функцій та відповідальності центральних, місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо
виконання програм забезпечення населення житлом, модернізації
житлово-комунальної інфраструктури, здійснення державного
регулювання, гарантування надійності, ефективності, високої якості
та економічно обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг;
розмежування функцій управління та державного регулювання у
житлово-комунальній сфері, підвищення ролі центрального органу
виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства щодо
здійснення стратегічного управління галуззю;
удосконалення ліцензійної політики у сфері тепло-,
водопостачання та водовідведення щодо посилення відповідальності
суб'єктів, які провадять діяльність у зазначеній сфері;
розмежування монопольного і конкурентного ринків у сфері
житлово-комунальних послуг;
посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання
та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення
об'єднань співвласників багатоквартирного будинку;
сприяння створенню системи управителів на ринку житлових
послуг.
Інституціональні заходи виконання Програми наведено в додатку
N 1 до Програми.
V. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення

виконання завдань Програми
Нормативно-правове забезпечення виконання завдань Програми
передбачає запровадження системного підходу до правового
регулювання у сфері житлової політики та житлово-комунального
господарства. Планування і провадження нормотворчої діяльності
здійснюються з урахуванням концептуальних документів, що після
загального громадського та фахового обговорення беруться за основу
для розроблення та ухвалення законів та інших нормативно-правових
актів, прийнятих на їх виконання. Запровадження такого підходу
дасть змогу запобігти виникненню суперечностей та дублюванню норм
нормативно-правових актів.
1. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення
виконання завдань Програми передбачає:
1) розроблення проектів нормативно-правових актів з питань
регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства;
2) створення нормативно-правової бази, необхідної для
впровадження нового ефективного механізму фінансування розвитку
галузі та визначення стратегічно важливих напрямів співпраці з
міжнародними фінансовими інституціями та донорськими
організаціями;
3) гармонізацію національних стандартів та інших нормативних
актів у сфері житлово-комунального господарства з директивами та
стандартами Європейського Союзу;
4) збереження і розвиток наукового, науково-технічного
потенціалу, модернізацію науково-технічної бази та систематизацію
наукової інформації;
5) проведення науково-технічних досліджень з питань тарифної
політики, визначення економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з
виробництвом (наданням) житлово-комунальних послуг,
фінансово-економічної діяльності житлово-комунальних підприємств,
експлуатації та технічного обслуговування об'єктів
житлово-комунального господарства, міського електротранспорту,
благоустрою населених пунктів, захисту територій від шкідливої дії
вод;
6) розроблення та впровадження новітніх технологій і
обладнання, необхідних для технічного переоснащення підприємств
житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат
енергетичних і матеріальних ресурсів;
7) проведення прогнозно-аналітичних розрахунків для
визначення потреб населення у житлі та об'єктах
житлово-комунальної інфраструктури на середньо- та довгострокову
перспективу;
8) розвиток державного регулювання на ринку природних
монополій та конкурентному ринку у сфері житлово-комунального
господарства (тарифоутворення, ліцензування, контроль за
ліцензованою діяльністю, забезпечення недискримінаційного доступу
до послуг);
9) створення нової моделі забезпечення населення
високоякісною питною водою;
10) налагодження виробництва нових зразків техніки та
обладнання для забезпечення потреб житлово-комунального
господарства;
11) проведення соціологічних досліджень серед населення щодо
реформування житлово-комунального господарства, вивчення
громадської думки стосовно пріоритетів такого реформування;
12) удосконалення методологічних засад моніторингу стану
галузі (статистичні спостереження, вивчення громадської думки,
експертна оцінка);
13) внесення змін до чинного законодавства та розроблення
нових підзаконних актів щодо відновлення застарілого житлового
фонду і забезпечення населення якісним житлом;
14) розроблення законодавчої бази щодо стимулювання
використання альтернативних джерел енергії та видів палива;
15) внесення змін до будівельних норм і правил, забезпечення
технічного регулювання та стандартизації у сфері
житлово-комунального господарства для більш активного використання
науково-технічних досягнень та оновлення на їх базі основних
засобів підприємств галузі;
16) розроблення та забезпечення виконання програм
стимулювання економного використання споживачами питної води і
теплової енергії.
2. Заходи щодо нормативно-правового та науково-технічного
забезпечення виконання завдань Програми наведено в додатку N 2 до
Програми.
VI. Організаційне забезпечення

та проведення моніторингу виконання завдань Програми
1. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми
здійснюють відповідно до своїх повноважень:
1) на державному рівні - центральний орган виконавчої влади з
питань житлово-комунального господарства та інші центральні органи
виконавчої влади;
2) на регіональному рівні - структурні підрозділи з питань
житлово-комунального господарства Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій;
3) на місцевому рівні - структурні підрозділи/посадові особи
виконавчих органів міських, селищних, сільських рад.
2. Забезпечення взаємодії та організація діяльності
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності, пов'язаних з виконанням
Програми, здійснюються Міжвідомчою комісією з проведення
реформування житлово-комунального господарства на чолі з
віце-прем'єр-міністром України.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації щороку
розробляють та подають для затвердження відповідним місцевим радам
план заходів щодо реалізації регіональних і місцевих програм
реформування та розвитку житлово-комунального господарства за
підсумками попереднього року та з урахуванням можливостей їх
фінансування.
4. Моніторинг виконання Програми здійснюється щороку на базі
даних державних і галузевих статистичних спостережень, спеціальних
досліджень, вивчення громадської думки щодо рівня
житлово-комунального обслуговування та стану реформування
житлово-комунального господарства стосовно пріоритетів такого
реформування:
1) на державному рівні - центральним органом виконавчої влади
з питань житлово-комунального господарства;
2) на регіональному рівні - структурними підрозділами з
питань житлово-комунального господарства Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
5. Форми проведення державних статистичних спостережень за
станом реформування житлово-комунального господарства та
відповідні інструкції з їх заповнення розробляє і затверджує
центральний орган виконавчої влади з питань статистики за
погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства. Центральний орган виконавчої
влади з питань статистики встановлює строки подання
територіальними органами державної статистики інформації за
затвердженою формою та забезпечує її узагальнення.
6. Результати моніторингу висвітлюються в засобах масової
інформації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
7. Заходи щодо організаційного забезпечення виконання
передбачених Програмою завдань наведено у додатку N 1 до Програми.
{ Розділ VII "Фінансове забезпечення виконання завдань Програми"
набирає чинності з 1 січня 2010 року згідно з п. 4 Закону }
VII. Фінансове забезпечення виконання

завдань Програми
1. Фінансово-економічне забезпечення реформування
житлово-комунальної галузі передбачає:
розроблення фінансового механізму надання та утримання житла
(іпотека, товариства індивідуальних забудовників, кредитні спілки
тощо), а також підвищення енергоефективності житлових будинків;
перехід до економічно обґрунтованих тарифів для всіх
категорій споживачів житлово-комунальних послуг, запобігання
перехресному субсидіюванню, недопущення зростання інфляції за
рахунок необґрунтованого завищення цін і тарифів;
державну підтримку в наданні та обслуговуванні житла
(створення системи державного страхування кредитів, визначення
принципів і механізму підтримки населення з використанням коштів
державного бюджету, широке використання лізингу устаткування);
реструктуризацію та списання безнадійної заборгованості у
сфері житлово-комунального господарства за умови переходу до
економічно обґрунтованих тарифів.
2. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств та інших
джерел, не заборонених законодавством, а також за рахунок введення
спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
житлово-комунальних послуг та/або послуг з постачання теплової
енергії.
3. Кошти державного бюджету спрямовуються на фінансування
заходів щодо:
нормативно-правового та науково-технічного забезпечення;
реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та
капітального ремонту житлового фонду, систем централізованого
тепло-, водопостачання та водовідведення, а також у сфері
благоустрою і комунального обслуговування, розвитку міського
електротранспорту, спрямованих на технічне переоснащення об'єктів
житлово-комунального господарства;
реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального
господарства, спрямованих на удосконалення системи управління
житловим фондом, скорочення питомих показників використання
енергетичних і матеріальних ресурсів, у тому числі щодо
впровадження використання альтернативних джерел енергії та видів
палива;
забезпечення широкої громадської підтримки державної житлової
політики та реформування житлово-комунального господарства;
розбудови інституційної системи щодо залучення інвестицій
міжнародних фінансових організацій та ресурсів міжнародної
технічної допомоги, спрямованих на реформування
житлово-комунального господарства.
4. Фінансування Програми щодо реалізації інвестиційних
проектів, у тому числі пілотних проектів у сфері
житлово-комунального господарства, здійснюється шляхом:
цільового фінансування відібраних на конкурсній основі
проектів;
часткового або повного відшкодування відсоткових ставок за
кредитами для реалізації проектів;
повного відшкодування відсоткових ставок за кредитами або
часткового погашення основної суми кредитів, що надаються
суб'єктам малого та середнього бізнесу, об'єднанням співвласників
багатоквартирних будинків для реалізації інвестиційних проектів з
енергозбереження у житлових будинках.
5. Рішення про виділення коштів на цілі, зазначені у пункті 4
розділу VII Програми, приймається у разі, якщо:
1) підтверджено фінансування проектів з місцевих бюджетів та
інших джерел, крім проектів, що реалізуються об'єднаннями
співвласників багатоквартирних будинків, у такому співвідношенні:
у 2010-2011 роках:
для проектів, що реалізуються у містах Києві, Севастополі,
Сімферополі та обласних центрах, - не менш як 70 відсотків суми
коштів, виділених з державного бюджету;
для проектів, що реалізуються в містах республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, - не менш як
40 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;
для проектів, що реалізуються в інших населених пунктах, - не
менш як 10 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;
у 2012-2014 роках:
для проектів, що реалізуються у містах Києві, Севастополі,
Сімферополі та обласних центрах, - не менш як 100 відсотків суми
коштів, виділених з державного бюджету;
для проектів, що реалізуються у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, - не менш як
70 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;
для проектів, що реалізуються в інших населених пунктах, - не
менш як 20 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету;
2) підтверджено фінансування проектів з реконструкції та
капітального ремонту житлових будинків, в яких функціонують
об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші форми
самоорганізації населення, власниками житлових та нежитлових
приміщень у відповідних будинках не менш як 10 відсотків суми
коштів, виділених з державного бюджету у 2009-2010 роках, та не
менш як 20 відсотків суми коштів, виділених з державного бюджету у
2011-2014 роках.
Кошти з державного бюджету спрямовуються місцевим бюджетам
цільовою субвенцією.
6. Порядок конкурсного відбору проектів з технічного
переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства,
спрямованих на скорочення питомих показників використання
енергетичних і матеріальних ресурсів під час виробництва (надання)
житлово-комунальних послуг, у сфері благоустрою і комунального
обслуговування, розвитку міського електротранспорту, реконструкції
і капітального ремонту житлових будинків, що фінансуються за
рахунок коштів державного бюджету, встановлюється центральним
органом виконавчої влади з питань житлово-комунального
господарства.
7. Кошти державного бюджету, передбачені цією Програмою,
підлягають щорічному коригуванню на прогнозний індекс інфляції під
час формування проекту Державного бюджету України.
Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань
Програми за рахунок коштів Державного бюджету України наведено у
додатку N 3 до Програми.
VIII. Контроль за виконанням Програми
1. Контроль за виконанням цієї Програми, а також регіональних
і місцевих програм здійснюють центральний орган виконавчої влади з
питань житлово-комунального господарства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації, органи місцевого самоврядування.
2. Громадський контроль за ходом виконання Програми
здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких
передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних
послуг.
3. Центральний орган виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства подає щороку Кабінету Міністрів
України інформацію про хід виконання завдань, визначених
Програмою.
4. Кабінет Міністрів України щороку не пізніше 1 травня подає
Верховній Раді України звіт про стан виконання Програми.
5. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому
порядку.
IX. Очікувані результати
1. Виконання Програми дасть можливість:
1) забезпечити реалізацію державної політики щодо
регіонального розвитку, насамперед у сфері житлово-комунального
господарства;
2) завершити розроблення необхідних нормативно-правових
актів, що забезпечать стале функціонування галузі в ринкових
умовах господарювання;
3) запровадити ефективну систему державного регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій у сфері тепло-,
водопостачання і водовідведення;
4) розробити організаційний і фінансовий механізм
забезпечення реалізації прав людини на житло (придбання та оренда
житла, надання соціального і службового житла);
5) зробити доступними послуги з тепло- і водопостачання для
населення та підприємств за умови їх своєчасної оплати;
6) створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних
ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств
житлово-комунального господарства та розвитку комунальної
інфраструктури;
7) створити сприятливі умови для залучення позабюджетних
коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та
ефективний механізм подальшого його реформування із залученням
іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;
8) провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення
підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення
ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм
протипожежного захисту;
9) зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність
основних фондів у житлово-комунальній сфері та витрати і втрати
під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;
10) зменшити залежність галузі від імпорту енергоресурсів та
підвищити рівень її енергетичної безпеки;
11) забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних
житлових будинків та відбудову аварійних об'єктів комунального
господарства на умовах фінансування з державного та місцевих
бюджетів;
12) забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств
житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем
життєзабезпечення населених пунктів;
13) забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг
належної якості відповідно до вимог національних стандартів,
гармонізованих з міжнародними або регіональними;
14) забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової
політики на житлово-комунальні послуги;
15) забезпечити обґрунтованість і прозорість умов реалізації
дотаційної політики держави стосовно малозабезпечених верств
населення;
16) підвищити рівень мотивації громадян (доступ до
матеріальних благ як стимул до зростання продуктивності праці і
поліпшення якості робочої сили);
17) стимулювати внутрішнє виробництво у сферах, суміжних із
сферою житлово-комунального господарства;
18) забезпечити захист прав споживачів, їх своєчасне
інформування з питань своїх прав та обов'язків;
19) досягти поліпшення здоров'я і збільшення тривалості життя
населення в результаті забезпечення його високоякісною питною
водою;
20) добитися зменшення протягом п'яти років обсягів
використання енергоресурсів у комунальній енергетиці та житлових
будівлях на 20 відсотків;
21) обладнати протягом двох років усі багатоквартирні будинки
побудинковими приладами обліку тепла, холодної та гарячої води;
22) привести витрати і втрати під час виробництва (надання)
житлово-комунальних послуг у відповідність з вимогами європейських
стандартів;
23) забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних
завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства.
2. Основні очікувані результати виконання Програми наведено у
додатку N 4 до Програми.

Додаток N 1

до Загальнодержавної програми реформування

і розвитку житлово-комунального господарства

на 2009-2014 роки

ЗАХОДИ

щодо інституціонального

та організаційного забезпечення виконання

завдань Загальнодержавної програми реформування

і розвитку житлово-комунального господарства

на 2009-2014 роки
--------------------------------------------------------------------- Найменування | Найменування | Строк | Відповідальні за | завдання | заходу |виконання,| виконання | | | роки | | --------------+-------------------+----------+---------------------| 1. Розвиток |Створення системи |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | державного |енергетичного | |Рада міністрів | регулювання |менеджменту в | |Автономної | діяльності |житлово- | |Республіки Крим | природних |комунальному | |обласні, Київська | монополій на |господарстві | |та Севастопольська | ринку | | |міські | комунальних | | |держадміністрації | послуг | | |органи місцевого | | | |самоврядування | |-------------------+----------+---------------------| |Запровадження |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | |моніторингу якості | |Рада міністрів | |питної води та | |Автономної | |стану систем | |Республіки Крим | |питного | |обласні, Київська | |водопостачання | |та Севастопольська | | | |міські | | | |держадміністрації | | | |органи місцевого | | | |самоврядування | |-------------------+----------+---------------------| |Запровадження |2010-2011 |Мінжитлокомунгосп | |обов'язкового | |Рада міністрів | |технологічного | |Автономної | |обліку води на | |Республіки Крим | |всіх ділянках її | |обласні, Київська | |видобування, | |та Севастопольська | |транспортування | |міські | |та постачання | |держадміністрації | |споживачам | |органи місцевого | | | |самоврядування | --------------+-------------------+----------+---------------------| 2. Формування |Запровадження |2010-2011 |Мінжитлокомунгосп | державної |інституту | |Мінекономіки | житлової |управителів майном | |Мінфін | політики, |житлового комплексу| |Держспоживстандарт | створення | | |Держкомпідприємництва| розвинутого | | |Мін'юст | конкурентного |-------------------+----------+---------------------| середовища на |Запровадження | | | ринку |моніторингу: | | | обслуговування| | | | житла, у тому | ринку житла та |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | числі | житлових послуг; | |Рада міністрів | впровадження | | |Автономної | комплексної | | |Республіки Крим | реконструкції | | |обласні, Київська | кварталів | | |та Севастопольська | (мікрорайонів)| | |міські | застарілого | | |держадміністрації | житлового | | | | фонду із | аварійних об'єктів|2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | залученням | житла і | |Рада міністрів | інвесторів- | комунального | |Автономної | забудовників | господарства | |Республіки Крим | на конкурсних | | |обласні, Київська | засадах | | |та Севастопольська | | | |міські | | | |держадміністрації | | | |органи місцевого | | | |самоврядування | |-------------------+----------+---------------------| |Організація ведення|2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | |обліку громадян | |Рада міністрів | |України, які | |Автономної | |користуються правом| |Республіки Крим | |на соціальне житло | |обласні, Київська | |і перебувають у | |та Севастопольська | |черзі на його | |міські | |отримання, надання | |держадміністрації | |державної підтримки| |органи місцевого | |для придбання житла| |самоврядування | |-------------------+----------+---------------------| |Забезпечення |2010-2012 |Мінжитлокомунгосп | |прогнозування | |Мінрегіонбуд | |потреб у житлі за | |Мінекономіки | |категоріями та | |Мінфін | |визначення його | |Мінпраці | |необхідних обсягів | |Мін'юст | |на середньо- і | | | |довгострокову | | | |перспективу | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення |2010-2013 |Мінжитлокомунгосп | |регіональних | |Рада міністрів | |програм розвитку | |Автономної | |комунальної | |Республіки Крим | |інфраструктури. | |обласні, Київська та | |Запровадження | |Севастопольська | |енергетичного | |міські | |планування | |держадміністрації | | | |органи місцевого | | | |самоврядування | |-------------------+----------+---------------------| |Створення сучасної |2012-2013 |Мінжитлокомунгосп | |геоінформаційної | |Рада міністрів | |системи житлового | |Автономної | |фонду та | |Республіки Крим | |комунальної | |обласні, Київська та | |інфраструктури | |Севастопольська | | | |міські | | | |держадміністрації | | | |органи місцевого | | | |самоврядування | |-------------------+----------+---------------------| |Під час здійснення | | | |комплексної | | | |реконструкції | | | |кварталів | | | |(мікрорайонів) | | | |застарілого | | | |житлового фонду | | | |забезпечити: | | | | | | | | визначення |2012-2014 |Мінжитлокомунгосп | | кварталів | |Мінрегіонбуд | | (мікрорайонів), що| |органи місцевого | | потребують | |самоврядування | | проведення | | | | комплексної | | | | реконструкції | | | | відповідно до | | | | генеральних планів| | | | населених пунктів,| | | | містобудівного | | | | обґрунтування, | | | | проектів | | | | комплексної | | | | забудови тери- | | | | торії, проектної | | | | документації на | | | | будівництво | | | | окремих об'єктів | | | | у цих кварталах | | | | (мікрорайонах) та | | | | оприлюднення | | | | відповідної | | | | інформації у | | | | засобах масової | | | | інформації; | | | | | | | | узгодження |2012-2014 |Мінжитлокомунгосп | | інтересів | |Мінрегіонбуд | | територіальних | |Рада міністрів | | громад та | |Автономної | | інвесторів- | |Республіки Крим | | забудовників у | |обласні, Київська | | здійсненні | |та Севастопольська | | інженерної | |міські | | підготовки, | |держадміністрації | | будівництві | |органи місцевого | | об'єктів соціаль- | |самоврядування | | ної та інженерно- | | | | транспортної | | | | інфраструктури, | | | | проведенні | | | | благоустрою | | | | прилеглих | | | | прибудинкових | | | | територій за | | | | рахунок коштів | | | | інвесторів- | | | | забудовників та | | | | органів місцевого | | | | самоврядування; | | | | | | | | координацію дій |2012-2014 |Мінжитлокомунгосп | | комплексної | |Мінрегіонбуд | | реконструкції | |Рада міністрів | | кварталів | |Автономної | | (мікрорайонів), | |Республіки Крим | | визначення | |обласні, Київська | | зобов'язань, | |та Севастопольська | | відповідальності | |міські | | за їх невиконання | |держадміністрації | | учасниками | |органи місцевого | | комплексної | |самоврядування | | реконструкції | | | | кварталів | | | | (мікрорайонів); | | | | | | | | здійснення |2012-2014 |Мінжитлокомунгосп | | контролю | |Мінрегіонбуд | | щодо конкурсного | |Рада міністрів | | визначення | |Автономної | | інвестора- | |Республіки Крим | | забудовника | |обласні, Київська | | комплексної | |та Севастопольська | | реконструкції | |міські | | кварталу | |держадміністрації | | (мікрорайону) | |органи місцевого | | | |самоврядування | |-------------------+----------+---------------------| |Запровадження |2010-2011 |Мінжитлокомунгосп | |системи управління | | | |якістю у сфері | | | |житлово-комунальних| | | |послуг | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення програм| 2009 |Мінжитлокомунгосп | |навчальних курсів | |МОН | |та організація | |Рада міністрів | |навчання з питань | |Автономної | |утворення об'єднань| |Республіки Крим | |співвласників | |обласні, Київська | |багатоквартирних | |та Севастопольська | |будинків і | |міські | |управління житловим| |держадміністрації | |фондом | |органи місцевого | | | |самоврядування | |-------------------+----------+---------------------| |Сприяння утворенню |2010-2012 |Мінжитлокомунгосп | |при органах | |Рада міністрів | |місцевого | |Автономної | |самоврядування | |Республіки Крим | |підрозділів з | |обласні, Київська | |питань організації | |та Севастопольська | |об'єднань | |міські | |співвласників | |держадміністрації | |багатоквартирних | |органи місцевого | |будинків та | |самоврядування | |розвитку інституту | | | |управителів | | | |житлових будинків | | | --------------+-------------------+----------+---------------------| 3. Забезпечен-|Розвиток системи |2010-2013 |Мінжитлокомунгосп | ня |фінансового | | | беззбиткового |забезпечення | | | функціонування|модернізації | | | підприємств |комунальної | | | житлово- |інфраструктури | | | комунального |-------------------+----------+---------------------| господарства |Розроблення та |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | |організація | | | |навчальних програм | | | |щодо: | | | | | | | | здійснення | | | | довгострокового | | | | фінансового | | | | планування на | | | | підприємствах | | | | житлово- | | | | комунального | | | | господарства; | | | | застосування та | | | | супроводження | | | | програмного | | | | забезпечення для | | | | розрахунку тарифів| | | | на виробництво, | | | | транспортування, | | | | постачання | | | | теплової енергії | | | | та послуги з | | | | централізованого | | | | опалення і | | | | постачання гарячої| | | | води | | | --------------+-------------------+----------+---------------------| 4. Технічне |Створення та |2010-2014 |Мінжитлокомунгосп | переоснащення |оновлення: | | | житлово- | | | | комунального | бази даних | | | господарства, | новітніх | | | скорочення | технологій та | | | питомих | обладнання | | | показників | вітчизняного | | | використання | виробництва, що | | | енергетичних і| можуть бути | | | матеріальних | використані | | | ресурсів на | у сфері житлово- | | | виробництво | комунального | | | житлово- | господарства, | | | комунальних | економічні | | | послуг, у тому| показники яких | | | числі | не нижчі від | | | створення | зарубіжних | | | дієвого і | аналогів; | | | прозорого | | | | механізму | атласу доступних | | | стимулювання | альтернативних | | | використання | джерел енергії в | | | альтернативних| розрізі регіонів, | | | джерел енергії| його щорічне | | | та видів | оновлення та | | | палива | оприлюднення | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення схем |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | |теплозабезпечення | | | |населених пунктів | | | |-------------------+----------+---------------------| |Впровадження |2010-2014 |Мінжитлокомунгосп | |пілотних проектів | |Рада міністрів | |з переведення | |Автономної | |підприємств | |Республіки Крим | |житлово- | |місцеві | |комунального | |держадміністрації | |господарства на | |органи місцевого | |альтернативні | |самоврядування | |джерела енергії та | | | |види палива | | | |-------------------+----------+---------------------| |Запровадження |2010-2011 |Мінжитлокомунгосп | |окремого порядку | |Мінекономіки | |визначення | |Мінфін | |амортизації | | | |основних фондів | | | |підприємств | | | |житлово- | | | |комунального | | | |господарства, що | | | |працюють на | | | |альтернативних | | | |джерелах та видах | | | |палива | | | |-------------------+----------+---------------------| |Створення умов для |2010-2014 |Мінжитлокомунгосп | |організації та | |Мінпаливенерго | |розвитку | |Мін'юст | |підприємств з | | | |виробництва | | | |альтернативних | | | |джерел енергії та | | | |видів палива у | | | |сфері надання | | | |житлово-комунальних| | | |послуг | | | --------------+-------------------+----------+---------------------| 5. Залучення |Проведення |2009-2014 |Мінжитлокомунгосп | інвестицій і |роз'яснювальної та | | | співпраця з |методологічної | | | міжнародними |роботи з питань | | | фінансовими |підготовки | | | установами та |інвестиційних | | | донорськими |проектів відповідно| | | організаціями |до вимог | | | |міжнародних | | | |фінансових | | | |організацій | | | --------------+-------------------+----------+---------------------| 6. Залучення |Створення |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | громадськості |інформаційно- | | | до процесів |аналітичної системи| | | формування |збору, передачі, | | | житлової |аналізу та | | | політики та |моніторингу | | | реформування |інформації про | | | житлово- |реформування | | | комунального |житлово- | | | господарства |комунального | | | |господарства | | | |-------------------+----------+---------------------| |Проведення |2010-2014 |Держкомстат | |державних | |Мінжитлокомунгосп | |статистичних | |Мінекономіки | |спостережень за | | | |станом реформування| | | |і розвитку житлово-| | | |комунального | | | |господарства | | | |-------------------+----------+---------------------| |Організація |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | |навчальних програм | | | |з підготовки | | | |управителів майном | | | |житлового комплексу| | | |-------------------+----------+---------------------| |Підвищення |2009-2014 |Мінжитлокомунгосп | |кваліфікації | | | |посадових осіб | | | |органів місцевого | | | |самоврядування, | | | |працівників | | | |комунальних | | | |підприємств та | | | |голів об'єднань | | | |співвласників | | | |багатоквартирних | | | |будинків з питань | | | |реформування і | | | |розвитку житлово- | | | |комунального | | | |господарства | | | |-------------------+----------+---------------------| |Щорічне проведення |2009-2014 |Мінжитлокомунгосп | |соціологічних | | | |опитувань серед | | | |населення про | | | |рівень якості | | | |надання житлово- | | | |комунальних послуг | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення та |2011-2014 |Мінжитлокомунгосп | |виконання програм | | | |інформаційно- | | | |пропагандистського,| | | |освітнього та | | | |просвітницького | | | |забезпечення | | | |проведення реформ у| | | |сфері житлово- | | | |комунальних послуг | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення та |2009-2011 |Рада міністрів | |впровадження | |Автономної | |місцевих програм | |Республіки Крим | |залучення | |обласні, Київська | |громадськості до | |та Севастопольська | |формування житлової| |міські | |політики та | |держадміністрації | |реформування | |органи місцевого | |житлово- | |самоврядування | |комунального | | | |господарства | | | |-------------------+----------+---------------------| |Організація |2010-2014 |Мінжитлокомунгосп | |постійно діючого | |Рада міністрів | |семінару для | |Автономної | |представників | |Республіки Крим | |органів місцевого | |обласні, Київська | |самоврядування та | |та Севастопольська | |комунальних | |міські | |підприємств щодо | |держадміністрації | |форм і методів | |органи місцевого | |роботи з | |самоврядування | |громадськістю | | | |-------------------+----------+---------------------| |Проведення |2010-2014 |Мінжитлокомунгосп | |громадських | |Рада міністрів | |форумів, | |Автономної | |громадських | |Республіки Крим | |слухань, круглих | |обласні, Київська | |столів для | |та Севастопольська | |формування | |міські | |виваженої | |держадміністрації | |громадської позиції| |органи місцевого | |та дотримання | |самоврядування | |балансу інтересів | | | |постачальників і | | | |споживачів | | | |житлово-комунальних| | | |послуг | | | |-------------------+----------+---------------------| |Підготовка |2009-2014 |Мінжитлокомунгосп | |матеріалів для | |Рада міністрів | |засобів масової | |Автономної | |інформації з метою | |Республіки Крим | |висвітлення | |обласні, Київська | |комунальних проблем| |та Севастопольська | | | |міські | | | |держадміністрації | | | |органи місцевого | | | |самоврядування | |-------------------+----------+---------------------| |Видання посібників | | | |у рамках | | | |факультативної | | | |програми | | | |загальноосвітніх | | | |навчальних | | | |закладів: | | | | | | | | "Все про воду для |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | | майбутніх | |МОН | | поколінь"; | | | |-------------------+----------+---------------------| | з питань | 2010 |Мінжитлокомунгосп | | теплозбереження | |МОН | |-------------------+----------+---------------------| |Висвітлення питань |2010-2014 |Мінжитлокомунгосп | |житлово- | | | |комунального | | | |господарства в | | | |електронних | | | |інформаційних | | | |системах | | | |-------------------+----------+---------------------| |Створення сучасних |2009-2014 |Мінжитлокомунгосп | |інформаційно- | |Рада міністрів | |телекомунікаційних | |Автономної | |систем: | |Республіки Крим | | | |обласні, Київська | | для організації | |та Севастопольська | | спілкування з | |міські | | населенням з | |держадміністрації | | питань житлово- | |органи місцевого | | комунального | |самоврядування | | господарства та | | | | житлової політики;| | | |-------------------+----------+---------------------| | обліку | |Мінжитлокомунгосп | | енергоресурсів і | |Мінпаливенерго | | контролю якості | |Мінекономіки | | електроенергії, | |Мінфін | | газу, тепла та | |Держспоживстандарт | | води | |НКРЕ | | | |НАЕР | | | |Мін'юст | --------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Загальнодержавної програми реформування

і розвитку житлово-комунального господарства

на 2009-2014 роки

ЗАХОДИ

щодо нормативно-правового та науково-технічного

забезпечення виконання завдань

Загальнодержавної програми реформування

і розвитку житлово-комунального господарства

на 2009-2014 роки

--------------------------------------------------------------------- Найменування | Найменування | Строк | Відповідальні за | завдання | заходу |виконання,| виконання | | | роки | | --------------+-------------------+----------+---------------------| 1. Розвиток |Розроблення |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | державного |проекту закону | |Мінекономіки | регулювання |щодо державного | |Мінфін | діяльності |регулювання у сфері| |Мінпаливенерго | природних |житлово-комунальних| |Антимонопольний | монополій |послуг та інших | |комітет | на ринку |нормативно-правових| |НКРЕ | комунальних |актів щодо: | |Мін'юст | послуг | | | | |контролю за | 2009 |Мінжитлокомунгосп | |дотриманням | |Рада міністрів | |ліцензійних умов | |Автономної | |провадження | |Республіки Крим | |господарської | |обласні, Київська та | |діяльності з | |Севастопольська | |виробництва | |міські | |теплової енергії, | |держадміністрації | |транспортування | | | |її магістральними | | | |та місцевими | | | |(розподільними) | | | |тепловими мережами,| | | |постачання | | | |теплової енергії, | | | |централізованого | | | |водопостачання та | | | |водовідведення; | | | |-------------------+----------+---------------------| |ведення звітності | 2010 |Мінжитлокомунгосп | |про діяльність з | |Мінпаливенерго | |виробництва, | |НКРЕ | |передачі та | | | |постачання | | | |теплової енергії, | | | |водопостачання та | | | |водовідведення; | | | |-------------------+----------+---------------------| |визначення статусу | 2010 |Мінжитлокомунгосп | |і порядку | |Мінекономіки | |формування комісій | |Мінфін | |з регулювання | |Мінпаливенерго | |діяльності | |Антимонопольний | |природних монополій| |комітет | |на ринку | |НКРЕ | |комунальних послуг | |Мін'юст | |-------------------+----------+---------------------| |Уточнення |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | |повноважень | |Мінекономіки | |органів, які | |Мінфін | |здійснюють | |Антимонопольний | |регулювання | |комітет | |цін/тарифів на | |Мін'юст | |житлово-комунальні | | | |послуги та | | | |визначення | | | |процедури їх | | | |затвердження | | | |-------------------+----------+---------------------| |Застосування | 2010 |Мінжитлокомунгосп | |альтернативних | |Мінекономіки | |методів регулювання| |Мінфін | |цін/тарифів на | |Антимонопольний | |житлово-комунальні | |комітет | |послуги і | |Держцінінспекція | |визначення статей | |Мін'юст | |витрат, що | | | |повинні при цьому | | | |враховуватися | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення порядку| 2009 |Мінжитлокомунгосп | |коригування | |Мінекономіки | |цін/тарифів на | |Мінфін | |житлово-комунальні | |Мінпаливенерго | |послуги в разі | |Мінпраці | |зміни цін на | |ДПА | |енергоносії, ставок| |Мін'юст | |податків і зборів | | | |(обов'язкових | | | |платежів), розміру | | | |мінімальної | | | |заробітної плати | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення порядку| 2009 |Мінжитлокомунгосп | |проведення | |Мінекономіки | |перерахунків за | |Мінфін | |ненадані або надані| |Антимонопольний | |не в повному обсязі| |комітет | |житлово-комунальні | |Мін'юст | |послуги та | |Рада міністрів | |перевірки | |Автономної | |кількісних і | |Республіки Крим | |якісних показників | |обласні, Київська та | |надання зазначених | |Севастопольська | |послуг | |міські | | | |держадміністрації | | | |органи місцевого | | | |самоврядування | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | |методичних | | | |рекомендацій щодо | | | |розрахунку питомих | | | |норм витрат | | | |електроенергії, | | | |пов'язаних з | | | |технологічними | | | |потребами | | | |підприємств | | | |тепло-, | | | |водопостачання | | | |та водовідведення | | | |-------------------+----------+---------------------| |Затвердження | 2009 |Мінжитлокомунгосп | |Правил обліку | |Мінпаливенерго | |відпуску та | |Мінекономіки | |споживання | |Мінфін | |теплової енергії | |НКРЕ | | | |НАЕР | | | |Мін'юст | |-------------------+----------+---------------------| |Внесення змін до | 2009 |Мінжитлокомунгосп | |Правил технічної | |Держспоживстандарт | |експлуатації систем| |Мін'юст | |водопостачання та | | | |каналізації | | | |населених пунктів | | | |( z0231-95 ) | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення та | 2009 |Мінжитлокомунгосп | |затвердження Правил| |Держспоживстандарт | |користування | |Мін'юст | |системами | | | |централізованого | | | |водопостачання та | | | |водовідведення в | | | |населених пунктах | | | |-------------------+----------+---------------------| |Проведення |2009-2012 |Органи місцевого | |інвентаризації | |самоврядування | |основних засобів | |Рада міністрів | |комунальних | |Автономної | |підприємств | |Республіки Крим | | | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська | | | |міські | | | |держадміністрації | |-------------------+----------+---------------------| |Удосконалення |2009-2011 |Мінжитлокомунгосп | |законодавства у | |Мінприроди | |сфері | |Мінекономіки | |водопостачання та | |Мінфін | |водовідведення | |Держспоживстандарт | |(внесення змін до | |Мін'юст | |законів України | | | |"Про питну воду | | | |та питне | | | |водопостачання" | | | |( 2918-14 ), | | | |"Про | | | |Загальнодержавну | | | |програму "Питна | | | |вода України" на | | | |2006-2020 роки" | | | |( 2455-15 ); | | | |розроблення проекту| | | |Закону України | | | |про централізоване | | | |водопостачання та | | | |водовідведення) | | | |-------------------+----------+---------------------| |Внесення змін до |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | |Закону України | |Мінпаливенерго | |"Про | |Мінекономіки | |теплопостачання" | |Мінфін | |( 2633-15 ) в | |НКРЕ | |частині державного | |Мін'юст | |регулювання на | | | |ринку комунальних | | | |послуг | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення | 2010 |Мінпраці | |проекту Концепції | |Мінекономіки | |адресного надання | |Мінфін | |пільг населенню | |Мінпаливенерго | | | |Мінтрансзв'язку | | | |Мін'юст | |-------------------+----------+---------------------| |Гармонізація |2009-2014 |Мінжитлокомунгосп | |законодавства, що | |Мін'юст | |регулює діяльність | |Держспоживстандарт | |у сфері житлово- | | | |комунального | | | |господарства, з | | | |директивами і | | | |стандартами ЄС | | | --------------+-------------------+----------+---------------------| 2. Формування |Розроблення | | | державної |проектів законів | | | житлової |України: | | | політики, | | | | створення | про основи | 2009 |Мінжитлокомунгосп | розвинутого | державної житлової| |Мінрегіонбуд | конкурентного | політики; | |Мінекономіки | середовища на | | |Мінфін | ринку | | |Мінпраці | обслуговування| | |Мін'юст | житла, у тому |-------------------+----------+---------------------| числі | про енергетичну | 2009 |Мінжитлокомунгосп | впровадження | ефективність | |Мінрегіонбуд | комплексної | будівель | |Мінекономіки | реконструкції | | |Мінфін | кварталів | | |Мінпраці | (мікрорайонів)| | |Мін'юст | застарілого |-------------------+----------+---------------------| житлового |Доопрацювання |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | фонду із |нової редакції | |Мінекономіки | залученням |Закону України | |Мінфін | інвесторів- |"Про об'єднання | |Мінрегіонбуд | забудовників |співвласників | |Держкомзем | на конкурсних |багатоквартирного | |Мін'юст | засадах |будинку" | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення | | | |проектів | | | |нормативно-правових| | | |актів щодо: | | | | | | | | встановлення |2010-2011 |Мінжитлокомунгосп | | якісних і | |Мінрегіонбуд | | вартісних | |Мінекономіки | | характеристик | |Мінфін | | житла, придбання | |Мін'юст | | якого здійснюється| | | | з використанням | | | | коштів державного | | | | бюджету; | | | |-------------------+----------+---------------------| | визначення |2010-2012 |Мінжитлокомунгосп | | фінансового | |Мінрегіонбуд | | механізму надання | |Мінекономіки | | житла (іпотека, | |Мінфін | | будівельно-ощадні | |Мін'юст | | каси, товариства | | | | індивідуальних | | | | забудовників | | | | тощо); | | | |-------------------+----------+---------------------| | антимонопольного |2010-2011 |Антимонопольний | | регулювання на | |комітет | | ринку будівництва | |Мінжитлокомунгосп | | житла; | |Мінрегіонбуд | | | |Мінекономіки | | | |Мінфін | | | |Мін'юст | |-------------------+----------+---------------------| | державного |2010-2011 |Мінрегіонбуд | | регулювання у | |Мінжитлокомунгосп | | сфері будівництва | |Мінекономіки | | житла, | |Мінфін | | фінансування якого| |Мін'юст | | здійснюється з | | | | використанням | | | | коштів державного | | | | бюджету; | | | |-------------------+----------+---------------------| | встановлення |2009-2010 |Держкомзем | | порядку | |Мінжитлокомунгосп | | визначення меж | |Мінрегіонбуд | | прибудинкових | | | | територій та | | | | передачі їх | | | | об'єднанням | | | | співвласників | | | | багатоквартирних | | | | будинків; | | | |-------------------+----------+---------------------| | визначення | 2010 |Мінжитлокомунгосп | | переліку та | |Мінекономіки | | порядку надання | |Мінфін | | послуг з | |Держспоживстандарт | | управління | |Держкомпідприємництва| | будинком, | |Мін'юст | | спорудою або | | | | групою будинків; | | | |-------------------+----------+---------------------| | встановлення | 2010 |Мінжитлокомунгосп | | порядку доступу | |Мінекономіки | | виробників і | |Мінфін | | постачальників | |Держспоживстандарт | | теплової енергії | |Держкомпідприємництва| | до теплових | |Мін'юст | | мереж; | | | |-------------------+----------+---------------------| | регулювання |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | | діяльності | |Мінекономіки | | Державної | |Мінфін | | житлово- | |Мін'юст | | комунальної | | | | інспекції; | | | |-------------------+----------+---------------------| | реалізації |2010-2012 |Мінжитлокомунгосп | | положень Закону | |Мінекономіки | | України "Про | |Мінфін | | об'єднання | |Мінрегіонбуд | | співвласників | |Держкомзем | | багатоквартирного | |Мін'юст | | будинку" | | | | ( 2866-14 ) щодо | | | | обов'язкового | | | | закріплення землі | | | | та прибудинкових | | | | територій; | | | |-------------------+----------+---------------------| | сертифікації |2010-2012 |Мінжитлокомунгосп | | житлових послуг; | |Мінекономіки | | | |Мінфін | | | |Держспоживстандарт | | | |Держкомпідприємництва| | | |Мін'юст | |-------------------+----------+---------------------| | нормування витрат |2010-2011 |Мінжитлокомунгосп | | палива та | |Мінекономіки | | теплової енергії | |Мінфін | | на опалення | |Мінпаливенерго | | житлових і | |Держкомпідприємництва| | громадських | |Держспоживстандарт | | споруд та на | |Антимонопольний | | господарсько- | |комітет | | побутові потреби | |Мін'юст | |-------------------+----------+---------------------| |Затвердження |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | |Примірного договору| |Мінекономіки | |участі власників | |Мін'юст | |та/або орендарів | | | |(користувачів) | | | |нежитлових | | | |приміщень в | | | |утриманні | | | |житлового будинку | | | |та прибудинкової | | | |території | | | |-------------------+----------+---------------------| |Методологічне | | | |забезпечення: | | | | | | | | придбання |2010-2014 |Мінжитлокомунгосп | | громадянами житла | |Мінрегіонбуд | | за державної | |Мінекономіки | | підтримки; | |Мінфін | | | |Мін'юст | | | |Рада міністрів | | | |Автономної | | | |Республіки Крим | | | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська | | | |міські | | | |держадміністрації | | | |органи місцевого | | | |самоврядування | |-------------------+----------+---------------------| | організації |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | | ведення обліку | |Рада міністрів | | громадян України, | |Автономної | | які користуються | |Республіки Крим | | правом на | |обласні, Київська та | | соціальне житло і | |Севастопольська | | перебувають у | |міські | | черзі на його | |держадміністрації | | отримання, надання| |органи місцевого | | державної | |самоврядування | | підтримки для | | | | придбання житла; | | | |-------------------+----------+---------------------| | прогнозування |2009-2014 |Мінжитлокомунгосп | | потреб у житлі за | |Мінрегіонбуд | | категоріями та | |Мінекономіки | | визначення його | |Мінфін | | необхідних | |Мінпраці | | обсягів на | |Мін'юст | | середньо- | | | | і довгострокову | | | | перспективу | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення |2009-2012 |Мінжитлокомунгосп | |стандартів якості | |Мінекономіки | |житлових послуг з | |Мінфін | |визначенням їх | |Мінпраці | |мінімальної | |Держспоживстандарт | |вартості | |Мін'юст | --------------+-------------------+----------+---------------------| 3. Забезпе- |Розроблення | | | чення |проектів | | | беззбиткового |нормативно-правових| | | функціонування|актів щодо: | | | підприємств | | | | житлово- | забезпечення |2009-2012 |Мінжитлокомунгосп | комунального | ведення обліку та | |Мінекономіки | господарства | регулювання | |Мінфін | | споживання води і | |Мінпаливенерго | | теплової енергії; | |НАЕР | | | |Мін'юст | |-------------------+----------+---------------------| | запровадження |2010-2014 |Мінжитлокомунгосп | | фінансових | |Мінекономіки | | механізмів | |Мінфін | | залучення коштів | |Мінрегіонбуд | | для здійснення | |НАЕР | | енергозберігаючих | |Мін'юст | | заходів у | | | | житлових | | | | будинках; | | | |-------------------+----------+---------------------| | запровадження |2009-2011 |органи місцевого | | нарахування плати | |самоврядування | | за холодну, | |Рада міністрів | | гарячу воду та | |Автономної | | тепло виключно за | |Республіки Крим | | показаннями | |обласні, Київська та | | приладів обліку | |Севастопольська | | | |міські | | | |держадміністрації | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення | | | |проектів законів | | | |України: | | | | | | | | про особливості | 2009 |Мінжитлокомунгосп | | передачі в оренду | |Мінекономіки | | та концесію | |Мінфін | | об'єктів | |Мінрегіонбуд | | централізованого | |Мінпаливенерго | | водо-, | |Держкомпідприємництва| | теплопостачання та| |Держспоживстандарт | | водовідведення, | |НКРЕ | | що перебувають у | |НАЕР | | комунальній | |Мін'юст | | власності; | | | |-------------------+----------+---------------------| | про акціонування |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | | (корпоратизацію) | |Мінфін | | підприємств | |Мінекономіки | | комунальної | |Фонд державного майна| | власності, | |Мін'юст | | що провадять | |Держкомпідприємництва| | діяльність на | | | | ринку житлово- | | | | комунальних | | | | послуг; | | | |-------------------+----------+---------------------| | про внесення змін |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | | до Закону України | |Мінекономіки | | "Про податок на | |Мінфін | | додану вартість" | |Мін'юст | | ( 168/97-ВР ) | | | | щодо спеціального | | | | режиму | | | | оподаткування | | | | діяльності з | | | | надання житлово- | | | | комунальних | | | | послуг та/або | | | | постачання | | | | теплової енергії | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення |2009-2011 |Мінжитлокомунгосп | |проекту Державної | |Мінпаливенерго | |програми розвитку | |Мінекономіки | |теплозабезпечення | |Мінфін | |населених пунктів | |Мінрегіонбуд | |на базі | |НКРЕ | |регіональних | |Мін'юст | |програм розвитку | |Рада міністрів | |комунальної | |Автономної | |інфраструктури | |Республіки Крим | | | |обласні, Київська та | | | |Севастопольська | | | |міські | | | |держадміністрації | | | |органи місцевого | | | |самоврядування | |-------------------+----------+---------------------| |Внесення змін до |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | |Програми | |Мінекономіки | |поводження з | |Мінфін | |твердими побутовими| |Мінприроди | |відходами, | |Мін'юст | |затвердженої | | | |постановою Кабінету| | | |Міністрів України | | | |від 4 березня | | | |2004 р. N 265 | | | |( 265-2004-п ) | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення | 2009 |Мінжитлокомунгосп | |галузевої програми | |Держспоживстандарт | |метрологічного | | | |забезпечення | | | |обліку та якості | | | |теплової енергії | | | |і води | | | --------------+-------------------+----------+---------------------| 4. Технічне |Розроблення | | | переоснащення |проектів законів | | | житлово- |України: | | | комунального | | | | господарства, | про внесення змін |2009-2010 |Мінжитлокомунгосп | скорочення | до деяких | |НАЕР | питомих | законодавчих | |Мінекономіки | показників | актів України з | |Мінфін | використання | питань | |Держкомпідприємництва| енергетичних і| економічного | |Держспоживстандарт | матеріальних | стимулювання | |Антимонопольний | ресурсів, | енергозбереження | |комітет | пов'язаних з | на підприємствах | | | виробництвом | житлово- | | | житлово- | комунального | | | комунальних | господарства; | | | послуг, у тому|-------------------+----------+---------------------| числі | про внесення змін |2010-2011 |Мінжитлокомунгосп | створення | до деяких законів | |Мінпаливенерго | дієвого | України з питань | |Мінекономіки | і прозорого | оподаткування | |Мін'юст | механізму | щодо стимулювання | | | стимулювання | використання | | | використання | альтернативних | | | альтернативних| джерел енергії | | | джерел енергії| та видів палива у | | | та видів | сфері надання | | | палива | житлово- | | | | комунальних | | | | послуг; | | | |-------------------+----------+---------------------| | про внесення змін |2010-2011 |Мінжитлокомунгосп | | та доповнень до | |Мінпаливенерго | | деяких | |Мінекономіки | | законодавчих | |Мін'юст | | актів України | | | | щодо сприяння | | | | виробництву та | | | | використанню | | | | біологічних видів | | | | палива у сфері | | | | надання житлово- | | | | комунальних | | | | послуг | | | |-------------------+----------+---------------------| |Внесення змін до |2010-2011 |Мінжитлокомунгосп | |будівельних норм | |Мінрегіонбуд | |і правил, правил | |Держспоживстандарт | |експлуатації та | |Держкомпідприємництва| |технологічних | |Мін'юст | |регламентів з | | | |питань житлово- | | | |комунального | | | |господарства щодо | | | |забезпечення | | | |стимулювання | | | |технічного | | | |переоснащення | | | |галузі, підвищення | | | |якості житлово- | | | |комунальних послуг,| | | |скорочення | | | |питомих витрат | | | |матеріальних та | | | |енергетичних | | | |ресурсів | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення та | 2010 |Мінпаливенерго | |затвердження | |НКРЕ | |правил експлуатації| |Мінжитлокомунгосп | |квартирних систем | |Держспоживстандарт | |опалення з | | | |урахуванням вимог | | | |до їх сервісного | | | |обслуговування | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення | | | |методичних | | | |рекомендацій щодо: | | | | | | | | проведення |2009-2011 |Мінжитлокомунгосп | | енергетичного | | | | аудиту систем | | | | централізованого | | | | водо-, | | | | теплопостачання | | | | та водовідведення;| | | |-------------------+----------+---------------------| | розрахунків |2009-2011 |Мінжитлокомунгосп | | водного балансу | | | | питного | | | | водопостачання | | | | населених пунктів | | | | і здійснення | | | | гідравлічного | | | | моделювання | | | | водопровідних | | | | розподільних мереж| | | --------------+-------------------+----------+---------------------| 5. Залучення |Розвиток моделі |2010-2013 |Мінжитлокомунгосп | інвестицій і |залучення | |Мінекономіки | співпраця |фінансових | |Мінфін | з міжнародними|ресурсів на | | | фінансовими |реалізацію | | | установами та |інвестиційних | | | донорськими |проектів у сфері | | | організаціями |житлово- | | | |комунального | | | |господарства від | | | |міжнародних | | | |фінансових | | | |організацій | | | |-------------------+----------+---------------------| |Удосконалення |2010-2012 |Мінжитлокомунгосп | |системи місцевих | |Рада міністрів | |запозичень коштів | |Автономної | |для реалізації | |Республіки Крим | |проектів | |обласні, Київська та | |модернізації | |Севастопольська | |житлово-комунальної| |міські | |інфраструктури | |держадміністрації | | | |органи місцевого | | | |самоврядування | |-------------------+----------+---------------------| |Розвиток механізмів|2009-2014 |Мінжитлокомунгосп | |публічно-приватного| | | |партнерства у | | | |сфері житлово- | | | |комунального | | | |господарства | | | --------------+-------------------+----------+---------------------| 6. Залучення |Розроблення | 2010 |Мінжитлокомунгосп | громадськості |проектів | | | до процесів |нормативно-правових| | | формування |актів щодо порядку | | | житлової |проведення | | | політики та |моніторингу | | | реформування |виконання завдань | | | житлово- |Загальнодержавної | | | комунального |програми | | | господарства |реформування і | | | |розвитку житлово- | | | |комунального | | | |господарства та | | | |формування | | | |рейтингу регіонів | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення | 2010 |Держкомстат | |механізму | |Мінжитлокомунгосп | |визначення форми | |Мінекономіки | |державних | | | |статистичних | | | |спостережень за | | | |станом | | | |реформування і | | | |розвитку житлово- | | | |комунального | | | |господарства | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення | 2010 |Мінжитлокомунгосп | |навчальних програм | | | |з підготовки | | | |управителів | | | |майном житлового | | | |комплексу | | | |-------------------+----------+---------------------| |Розроблення | 2010 |Мінжитлокомунгосп | |методичних | | | |рекомендацій щодо | | | |вивчення органами | | | |місцевого | | | |самоврядування | | | |громадської думки | | | |з питань проведення| | | |реформи у сфері | | | |житлово-комунальних| | | |послуг | | | |-------------------+----------+---------------------| |Методологічне | 2010 |Мінжитлокомунгосп | |забезпечення | | | |залучення | | | |громадськості до | | | |процесів | | | |формування | | | |житлової політики | | | |та реформування | | | |житлово- | | | |комунального | | | |господарства | | | |-------------------+----------+---------------------| |Вивчення |2009-2014 |Мінжитлокомунгосп | |громадської думки | |Рада міністрів | |щодо пріоритетів | |Автономної | |реформування | |Республіки Крим | |житлово- | |обласні, Київська та | |комунального | |Севастопольська | |господарства | |міські | | | |держадміністрації | | | |органи місцевого | | | |самоврядування | --------------------------------------------------------------------

Додаток N 3

до Загальнодержавної програми реформування

і розвитку житлово-комунального господарства

на 2009-2014 роки
ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ

фінансового забезпечення виконання завдань

Загальнодержавної програми реформування і розвитку

житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки

за рахунок коштів Державного бюджету України

(млн гривень) ----------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Найменування |Прогнозний| У тому числі за роками | завдання | заходу | обсяг | | | |фінансових|----------------------------------| | | ресурсів | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | для | | | | | | | |виконання | | | | | | | | завдань | | | | | | -----------------+------------------+----------+------+------+------+------+------| 1. Нормативно- | | 20 | 10,0 | 6,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | правове та | | | | | | | | науково- | | | | | | | | технічне | | | | | | | | забезпечення | | | | | | | | виконання | | | | | | | | завдань | | | | | | | | Програми | | | | | | | | -----------------+------------------+----------+------+------+------+------+------| 2. Технічне | | | | | | | | переоснащення | | | | | | | | житлово- | | | | | | | | комунального | | | | | | | | господарства, | | | | | | | | скорочення | | | | | | | | питомих | | | | | | | | показників | | | | | | | | використання | | | | | | | | енергетичних і| | | | | | | | матеріальних | | | | | | | | ресурсів на | | | | | | | | виробництво | | | | | | | | (надання) | | | | | | | | житлово- | | | | | | | | комунальних | | | | | | | | послуг | | | | | | | | | | | | | | | | Усього: | | 23325,9 |2900,7|5977,0|6751,6|5118,1|2578,5| | | | | | | | | у тому числі: |1) стимулювання | | | | | | | |реалізації | | | | | | | |інвестиційних | | | | | | | |проектів з: | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкції та | 1758,0 |227,2 |383,1 |339,5 |420,0 |388,2 | |капітального | | | | | | | |ремонту житлових | | | | | | | |будинків із | | | | | | | |застосуванням | | | | | | | |енергозберігаючих | | | | | | | |технологій і | | | | | | | |обладнання; | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкції | 1415,2 |340,3 |586,5 |227,6 |140,8 |120,0 | |централізованих | | | | | | | |систем | | | | | | | |водопостачання і | | | | | | | |водовідведення з | | | | | | | |використанням | | | | | | | |енергоощадного | | | | | | | |обладнання та | | | | | | | |технологій; | | | | | | | | | | | | | | | |енергозбереження, | 2850,8 |686,3 | 1182 |458,7 |283,8 |240,0 | |розвитку та | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | |систем | | | | | | | |теплопостачання; | | | | | | | | | | | | | | | |благоустрою | 3163,9 |352,3 |799,1 |1345,9|546,6 |120,0 | |територій районних| | | | | | | |центрів та малих | | | | | | | |міст; | | | | | | | | | | | | | | | |енергозбереження, | 932 | 180 | 192 | 204 | 204 | 152 | |розвитку міського | | | | | | | |електричного | | | | | | | |транспорту; | | | | | | | | | | | | | | | |2) забезпечення | 1042,2 |179,7 |262,7 |444,1 |115,7 | 40,0 | |оснащення наявного| | | | | | | |житлового фонду | | | | | | | |будинковими | | | | | | | |засобами обліку та| | | | | | | |регулювання | | | | | | | |споживання води і | | | | | | | |теплової енергії; | | | | | | | | | | | | | | | |3) сприяння | 808,3 |149,5 |285,8 |132,9 |122,0 |118,1 | |розробленню та | | | | | | | |реалізації | | | | | | | |пілотних | | | | | | | |(інноваційних) | | | | | | | |проектів у | | | | | | | |житлово- | | | | | | | |комунальному | | | | | | | |господарстві, | | | | | | | |спрямованих на | | | | | | | |удосконалення | | | | | | | |системи управління| | | | | | | |житловим фондом, | | | | | | | |зменшення | | | | | | | |технологічних | | | | | | | |витрат і втрат | | | | | | | |ресурсів, | | | | | | | |впровадження | | | | | | | |прогресивних | | | | | | | |технологій; | | | | | | | | | | | | | | | |4) надання | 10580,5 |685,4 |2060,8|3373,9|3060,2|1200,2| |державної | | | | | | | |підтримки для | | | | | | | |реалізації | | | | | | | |інвестиційних | | | | | | | |проектів з | | | | | | | |технічного | | | | | | | |переоснащення та | | | | | | | |капітального | | | | | | | |ремонту житлових | | | | | | | |будинків, в яких | | | | | | | |утворюються нові | | | | | | | |або вже | | | | | | | |функціонують | | | | | | | |об'єднання | | | | | | | |співвласників | | | | | | | |багатоквартирних | | | | | | | |будинків; | | | | | | | | | | | | | | | |5) часткове | 1000 | 100 | 225 | 225 | 225 | 200 | |погашення основної| | | | | | | |суми кредитів, | | | | | | | |відсотків за | | | | | | | |кредитами, | | | | | | | |лізингових | | | | | | | |платежів; | | | | | | | -----------------+------------------+----------+------+------+------+------+------| 3. Залучення | | | | | | | | інвестицій і | | | | | | | | співпраця з | | | | | | | | міжнародними | | | | | | | | фінансовими | | | | | | | | установами та | | | | | | | | донорськими | | | | | | | | організаціями | | | | | | | | | | | | | | | | Усього: | | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | у тому числі: |розроблення | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |інституціонального| | | | | | | |механізму | | | | | | | |взаємодії з | | | | | | | |міжнародними | | | | | | | |фінансовими | | | | | | | |установами та | | | | | | | |донорськими | | | | | | | |організаціями | | | | | | | |через ресурсний | | | | | | | |центр | | | | | | | |інституціонального| | | | | | | |розвитку | | | | | | | -----------------+------------------+----------+------+------+------+------+------| 4. Забезпечення | | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | широкої | | | | | | | | громадської | | | | | | | | підтримки | | | | | | | | державної | | | | | | | | політики | | | | | | | | реформування і| | | | | | | | розвитку | | | | | | | | житлово- | | | | | | | | комунального | | | | | | | | господарства | | | | | | | | -----------------+------------------+----------+------+------+------+------+------| 5. Створення |навчання посадових| 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | системи |осіб органів | | | | | | | ефективного |місцевого | | | | | | | управління |самоврядування та | | | | | | | житлом та |працівників | | | | | | | підприємствами|комунальних | | | | | | | житлово- |підприємств з | | | | | | | комунального |питань, пов'язаних| | | | | | | господарства, |з реформуванням і | | | | | | | розвиток |розвитком житлово-| | | | | | | системи |комунального | | | | | | | державного |господарства | | | | | | | регулювання | | | | | | | | природних | | | | | | | | монополій у | | | | | | | | сфері | | | | | | | | виробництва і | | | | | | | | надання | | | | | | | | житлово- | | | | | | | | комунальних | | | | | | | | послуг | | | | | | | | -----------------+------------------+----------+------+------+------+------+------| Разом | | 23365,0 |2916,2|5988,0|6758,1|5121,5|2581,2| -----------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 4

до Загальнодержавної програми реформування

і розвитку житлово-комунального господарства

на 2009-2014 роки
ОСНОВНІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Загальнодержавної програми реформування

і розвитку житлово-комунального господарства

на 2009-2014 роки

---------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Одиниця | Роки | | показника | виміру |-----------------------------------| | | |2009|2010 |2011 |2012 |2013 | 2014 | --------------------------------------------------------------------------| I. Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами | житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання| природних монополій у сфері виробництва і надання | житлово-комунальних послуг | --------------------------------------------------------------------------| 1. |Загальна кількість |об'єднання| |11215|14580|20140|32950|45530 | |утворених об'єднань | | | | | | | | |співвласників | | | | | | | | |багатоквартирних | | | | | | | | |будинків або інших форм| | | | | | | | |самоорганізації | | | | | | | | |населення (станом на | | | | | | | | |кінець року) | | | | | | | | ---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------| 2. |Частка загальної площі | відсоток |7,3 |17,2 |22,4 |31,4 |50,7 | 70,0 | |багатоквартирного | | | | | | | | |житлового фонду, що | | | | | | | | |обслуговується | | | | | | | | |об'єднаннями | | | | | | | | |співвласників | | | | | | | | |багатоквартирних | | | | | | | | |будинків або іншими | | | | | | | | |формами самоорганізації| | | | | | | | |населення | | | | | | | | ---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------| 3. |Частка підприємств, які| | | | | | | | |розробили і виконують | | | | | | | | |стратегічні плани дій | | | | | | | | |(зокрема плани | | | | | | | | |капітальних | | | | | | | | |інвестицій): | | | | | | | | | | | | | | | | | | водопровідно- | відсоток | | 25 | 70 | 90 | 100 | 100 | | каналізаційні | | | | | | | | | підприємства; | | | | | | | | | | | | | | | | | | теплопостачальні | відсоток | | 27 | 75 | 90 | 100 | 100 | | підприємства | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------| II. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та | потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг | --------------------------------------------------------------------------| 4. |Частка загальної площі | відсоток | |29,2 |38,0 |50,0 |65,0 | 80,0 | |багатоквартирного | | | | | | | | |житлового фонду, що | | | | | | | | |передана в управління | | | | | | | | |управителям майном | | | | | | | | |житлового комплексу | | | | | | | | ---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------| 5. |Частка загальної площі | відсоток | |59,8 |56,0 |44,0 |35,0 | 20,0 | |багатоквартирного | | | | | | | | |житлового фонду, що | | | | | | | | |перебуває в управлінні | | | | | | | | |комунальних підприємств| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------| III. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово- | комунального господарства | --------------------------------------------------------------------------| 6. |Рівень оплати | | | | | | | | |населенням послуг з: | | | | | | | | | | | | | | | | | | централізованого | відсоток | | 93 | 95 | 98 | 98 | 98 | | водопостачання та | | | | | | | | | водовідведення; | | | | | | | | | | | | | | | | | | централізованого | відсоток | | 92 | 94 | 98 | 98 | 98 | | теплопостачання; | | | | | | | | | | | | | | | | | | утримання будинків, | відсоток | | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | | споруд і прибудинкової| | | | | | | | | території | | | | | | | | ---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------| 7. |Рівень відшкодування | | | | | | | | |доходами витрат | | | | | | | | |операційної діяльності | | | | | | | | |підприємств з | | | | | | | | |виробництва та надання | | | | | | | | |послуг: | | | | | | | | | | | | | | | | | | централізованого | відсоток | | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | | водопостачання та | | | | | | | | | водовідведення; | | | | | | | | | | | | | | | | | | централізованого | відсоток | | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 | | теплопостачання; | | | | | | | | | | | | | | | | | | утримання будинків і | відсоток | | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | | прибудинкової | | | | | | | | | території; | | | | | | | | | | | | | | | | | | перевезення пасажирів | відсоток | | 80 | 88 | 96 | 100 | 100 | | міським | | | | | | | | | електротранспортом | | | | | | | | ---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------| 8. |Рівень рентабельності | | | | | | | | |основної діяльності | | | | | | | | |підприємств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | водопровідно- | відсоток | |- 3,0| 0-3 | 3-5 | 5-7 | 7-12 | | каналізаційних; |до чистого| | | | | | | | | доходу | | | | | | | | | | | | | | | | | теплопостачальних | відсоток | |- 5,0| 0 | 0-5 | 5-7 | 7-12 | | |до чистого| | | | | | | | | доходу | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------| IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства | --------------------------------------------------------------------------| 9. |Частка ветхих і | відсоток | | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |аварійних об'єктів | | | | | | | | |житлового фонду | | | | | | | | ---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------| 10.|Частка ветхих і | відсоток | | 15 |13,5 |12,7 |11,3 | 10,2 | |аварійних теплових | | | | | | | | |мереж у загальній | | | | | | | | |протяжності мереж | | | | | | | | ---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------| 11.|Частка пасажирського | відсоток | | 87 | 78 | 70 | 50 | 45 | |рухомого складу строком| | | | | | | | |експлуатації, що | | | | | | | | |перевищує нормативний | | | | | | | | ---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------| 12.|Обладнання | | | | | | | | |багатоквартирних | | | | | | | | |будинків приладами | | | | | | | | |обліку та регуляторами | | | | | | | | |температури: | | | | | | | | | | | | | | | | | | холодної води; | відсоток | |45,4 |62,6 |76,4 | 860 | 92 | | | | | | | | | | | теплової енергії | відсоток | |23,5 |42,2 |53,4 |61,2 | 66,4 | ---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------| 13.|Питомі витрати умовного| кг/Гкал | |169,7|167,2|164,6| 162 |159,5 | |палива на відпуск тепла| | | | | | | | ---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------| 14.|Питомі витрати | кВт- | |0,99 |0,66 |0,613|0,58 |0,566 | |електроенергії на |год/куб.м | | | | | | | |1 куб.м поданої води | | | | | | | | ---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------| 15.|Питомі витрати | - " - | |0,58 |0,539|0,518|0,497|0,476 | |електроенергії на | | | | | | | | |очищення і | | | | | | | | |транспортування 1 куб.м| | | | | | | | |стічних вод | | | | | | | | ---+-----------------------+----------+----+-----+-----+-----+-----+------| 16.|У сфері благоустрою: | | | | | | | | | | | | | | | | | | протяжність | тис. | |0,565|1,13 |1,695|2,26 | | | реконструйованих |кілометрів| | | | | | | | вулиць райцентрів | | | | | | | | | та малих міст; | | | | | | | | | | | | | | | | | | протяжність | - " - | |1,13 |2,26 |3,39 | | | | переоснащених мереж | | | | | | | | | зовнішнього освітлення| | | | | | | | | вулиць райцентрів та | | | | | | | | | малих міст; | | | | | | | | | | | | | | | | | | кількість обладнаних | дитячий | | 565 |1130 |1695 |2260 | | | дитячих майданчиків у |майданчик | | | | | | | | райцентрах та містах | | | | | | | | | обласного значення; | | | | | | | | | | | | | | | | | | кількість нових | приби- | | 475 | 706 | | | | | прибиральних машин; | ральна | | | | | | | | | машина | | | | | | | | | | | | | | | | | кількість нових |сміттєвоз | | 565 | 659 | | | | | сміттєвозів; | | | | | | | | | | | | | | | | | | кількість нових | тис. | | 565 | | | | | | контейнерів для | контей- | | | | | | | | вивезення сміття | нерів | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: