open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про особливості державного регулювання

діяльності суб'єктів господарювання,

пов'язаної з виробництвом, експортом,

імпортом дисків для лазерних

систем зчитування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 17, ст.121 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2734-IV ( 2734-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.432 )
( У тексті Закону слова "органом, уповноваженим Кабінетом

Міністрів України (далі - орган ліцензування)" та "орган

ліцензування" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності" у відповідних відмінках; після слів "дисків для лазерних систем зчитування" доповнено словом "матриць" у відповідних відмінках, крім абзаців четвертого, дев'ятого статті 1 Закону згідно із Законом N 2734-IV ( 2734-15 ) від 06.07.2005 )

Цей Закон визначає особливості державного регулювання
діяльності, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків
для лазерних систем зчитування, матриць.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
виробник дисків для лазерних систем зчитування, матриць -
суб'єкт господарювання, який повністю або частково здійснює
виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
виробництво дисків - діяльність, пов'язана із застосуванням
технологічного процесу по переробці сировини в оптичні носії
інформації у формі диску для лазерних систем зчитування, матриць,
під час якого одночасно з виготовленням диску здійснюється запис
на нього інформації, яка є об'єктом авторського права та/або
суміжних прав, або без запису, а також реалізацією дисків або
матриць власного виробництва; ( Абзац третій статті 1 в редакції
Закону N 2734-IV ( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
диск для лазерних систем зчитування - будь-який оптичний диск
для лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запису
на ньому інформації, що відображає об'єкти авторського права чи
суміжних прав, або без запису такої інформації;
ліцензійні умови - перелік вимог до діяльності з виробництва,
експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць,
що визначається цим Законом, та ліцензійних умов, які
затверджуються згідно із Законом України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і виконання яких є
обов'язковим для виробника, експортера, імпортера дисків для
лазерних систем зчитування, матриць, який отримав відповідну
ліцензію; ( Абзац п'ятий статті 1 в редакції Закону N 2734-IV
( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
ліцензія - документ державного зразка, що дає право на
здійснення зазначеного в ньому виду господарської діяльності
протягом установленого строку за умови виконання ліцензійних умов;
ліцензія експортна (імпортна) - належним чином оформлене
право на експорт (імпорт) обладнання та сировини для виробництва
дисків для лазерних систем зчитування та матриць, що видається для
здійснення зовнішньоекономічної операції конкретним суб'єктом
господарської діяльності протягом установленого строку; ( Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 2734-IV ( 2734-15 ) від
06.07.2005 )
сировина - оптичний полікарбонат, що використовується у
виробництві дисків для лазерних систем зчитування та матриць;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2734-IV
( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
ліцензоване приміщення - будь-яке приміщення, зазначене у
додатку до ліцензії на виробництво, експорт або імпорт дисків для
лазерних систем зчитування, матриць, в якому здійснюється
виробництво, зберігання та/або реалізація дисків для лазерних
систем зчитування, матриць;
ліцензоване обладнання - обладнання, що зазначене в додатку
до ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування,
матриць;
матриця - матеріальний носій у вигляді штампа або іншого
аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію у
цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення
цієї інформації на диск для лазерних систем зчитування під час
його виробництва;
незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування,
матриць, обладнання та сировини для їх виробництва - виробництво,
експорт, імпорт, зберігання, реалізація, переміщення на території
України дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання
та сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього
Закону; ( Абзац дванадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2734-IV ( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
спеціальний ідентифікаційний код - код, який визначає
виробника цих дисків та присвоюється органом, що видає ліцензію на
виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць.
Стаття 2. Сфера дії цього Закону та законодавство про

виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних

систем зчитування, матриць
Дія цього Закону поширюється на суб'єктів господарювання, які
здійснюють виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем
зчитування, матриць, а також експорт, імпорт обладнання та
сировини для їх виробництва, зазначених у статті 5 цього Закону.
Відносини у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для
лазерних систем зчитування, матриць, експорту, імпорту обладнання
та сировини для їх виробництва регулюються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України "Про авторське право і суміжні
права" ( 3792-12 ), "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), цим Законом, іншими законами України в
частині, що не суперечить цьому Закону, а також міжнародними
договорами України, що набрали чинності у встановленому законом
порядку. У разі, якщо норми цього Закону суперечать правилам
міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, застосовуються правила
міжнародного договору.
Дія цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем
зчитування, які не є об'єктами експорту/імпорту, що:
ввозяться або вивозяться, пересилаються в міжнародних
поштових та експрес-відправленнях фізичними особами в кількості,
яка не перевищує двадцяти примірників;
ввозяться або вивозяться, пересилаються в міжнародних
поштових та експрес-відправленнях юридичними особами для
забезпечення господарської діяльності без права або не з метою
подальшого продажу або розповсюдження;
ввозяться або вивозяться з технічною документацією у складі
обладнання. Частина третя статті 2 в редакції Закону N 2734-IV ( 2734-15 )
від 06.07.2005 )
Транзит дисків для лазерних систем зчитування, матриць,
обладнання та сировини для їх виробництва здійснюється відповідно
до Митного кодексу України ( 92-15 ) та Закону України "Про
транзит вантажів" ( 1172-14 ). ( Статтю 2 доповнено частиною
згідно із Законом N 2734-IV ( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
Стаття 3. Регулювання виробництва дисків для лазерних

систем зчитування, матриць
1. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць
здійснюється суб'єктами господарювання лише за наявності у них
ліцензії на провадження такої діяльності та за умови дотримання
ліцензійних умов, які встановлені цим Законом, та ліцензійних
умов, затвердження яких передбачено Законом України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
Ліцензування виробництва дисків для лазерних систем
зчитування, матриць здійснюється центральним органом виконавчої
влади у сфері інтелектуальної власності, відповідно до цього
Закону та Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
2. Центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної
власності присвоює заявнику (виробнику) спеціальний
ідентифікаційний код і зазначає його у ліцензії.
3. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем
зчитування, матриць видається суб'єкту господарювання, який
виконав вимоги статті 10 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і надав центральному
органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності
документально підтверджені дані про:
власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та
кількість ліній);
власні або орендовані виробничі та складські приміщення.
4. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем
зчитування, матриць видається центральним органом виконавчої влади
у сфері інтелектуальної власності на строк три роки.
5. Центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної
власності приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
у порядку та на підставах, визначених статтею 11 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), та з врахуванням особливостей цього Закону.
Стаття 4. Вимоги до діяльності по виробництву дисків для

лазерних систем зчитування, матриць

(ліцензійні умови)
1. Виробник, що отримав ліцензію на виробництво дисків для
лазерних систем зчитування, матриць, зобов'язаний:
а) виробляти диски лише на ліцензованому обладнанні та в
ліцензованих приміщеннях;
б) проставляти на кожному виготовленому диску для лазерних
систем зчитування із записом інформації - спеціальний
ідентифікаційний код згідно з цим Законом; а на кожному
виготовленому диску для лазерних систем зчитування без запису
інформації - код прес-форми, з якої його було виготовлено; ( Пункт
"б" частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2734-IV ( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
в) технологічно забезпечити нанесення на диски для лазерних
систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду ліцензованим
обладнанням;
г) повідомляти центральний орган виконавчої влади у сфері
інтелектуальної власності про будь-які зміни, що сталися відносно
відомостей, зазначених у ліцензії та в додатку до ліцензії,
протягом трьох робочих днів від дня настання таких змін;
д) виробляти диски для лазерних систем зчитування, які
містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, лише за
наявності дозволу осіб, яким належить авторське право чи суміжні
права;
е) вести облік обсягів виробництва дисків для лазерних систем
зчитування, матриць, а також придбання, зберігання, використання
сировини для їх виробництва;
є) зберігати облікові документи про виробництво дисків для
лазерних систем зчитування, матриць протягом строку, встановленого
законодавством, та надавати два обов'язкових безоплатних
примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із
записом на них інформації спеціально уповноваженому органу з
питань ліцензування, який зберігає їх протягом трьох років
відповідно до вимог Закону України "Про обов'язковий примірник
документів" ( 595-14 ).
Порядок надання, зберігання та видачі примірників дисків для
лазерних систем зчитування ( 925-2002-п ), матриць затверджується
Кабінетом Міністрів України; Пункт "є" частини першої статті 4 в редакції Закону N 2734-IV
( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
ж) надавати посадовим особам центрального органу виконавчої
влади у сфері інтелектуальної власності при проведенні перевірок в
присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої
ним особи документи, що стосуються предмета перевірки, доступ до
ліцензованих приміщень та забезпечувати умови для їх проведення.
2. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць
на замовлення інших осіб, в тому числі із застосуванням
давальницької сировини, здійснюється з дотриманням вимог цього
Закону.
У разі письмового звернення до центрального органу виконавчої
влади у сфері інтелектуальної власності суб'єктів авторського
права та/або суміжних прав центральний орган виконавчої влади у
сфері інтелектуальної власності зобов'язаний надавати письмову
відповідь на запит щодо виробництва, експорту, імпорту дисків для
лазерних систем зчитування, матриць, які містять відповідні
об'єкти авторського права та/або суміжних прав.
Стаття 5. Регулювання експорту, імпорту дисків для лазерних

систем зчитування, матриць, а також обладнання та

сировини для їх виробництва
1. Відповідно до цього Закону та Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
здійснюється ліцензування експорту/імпорту дисків для лазерних
систем зчитування, матриць.
Відповідно до цього Закону та Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) здійснюється
ліцензування експорту/імпорту основних вузлів для спеціалізованого
обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування,
матриць, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України
(далі - обладнання), та сировини для їх виробництва. Частина перша статті 5 в редакції Закону N 2734-IV ( 2734-15 )
від 06.07.2005 )
2. Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування,
матриць, обладнання та сировини для їх виробництва без ліцензії
забороняється.
3. Ліцензування експорту/імпорту дисків для лазерних систем
зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва
здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань
економіки відповідно до цього Закону, Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ). Частина третя статті 5 в редакції Закону N 2734-IV ( 2734-15 )
від 06.07.2005 )
4. Ліцензія на експорт/імпорт дисків для лазерних систем
зчитування, матриць видається суб'єкту господарювання, який
виконав вимоги статті 10 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та надав центральному
органу виконавчої влади з питань економіки документально
підтверджені дані про:
власні або орендовані складські приміщення;
власні або орендовані приміщення, в яких буде здійснюватись
оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем
зчитування та матрицями (щодо ліцензії на імпорт дисків, матриць).
Ліцензія на експорт/імпорт дисків для лазерних систем
зчитування, матриць видається на строк три роки.
Ліцензія на експорт/імпорт обладнання та сировини для
виробництва дисків для лазерних систем зчитування та матриць
видається суб'єкту господарювання за наявності
зовнішньоекономічного контракту (договору). Частина четверта статті 5 в редакції Закону N 2734-IV
( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
5. Експорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць
здійснюється лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних
кодів. Імпорт матриць здійснюється за наявності на них спеціальних
ідентифікаційних кодів. Частина п'ята статті 5 в редакції Закону N 2734-IV ( 2734-15 )
від 06.07.2005 )
6. Копія ліцензії на експорт, імпорт дисків для лазерних
систем зчитування, матриць, обладнання або сировини для їх
виробництва разом з документами, що подані для одержання ліцензії,
зберігається центральним органом виконавчої влади з питань
економіки протягом трьох років. Частина шоста статті 5 в редакції Закону N 2734-IV ( 2734-15 )
від 06.07.2005 )
Стаття 6. Контроль за виробництвом, експортом/імпортом

дисків для лазерних систем зчитування, матриць
1. Органами контролю за виробництвом дисків для лазерних
систем зчитування, матриць є центральний орган виконавчої влади у
сфері інтелектуальної власності, інші органи державної влади в
межах їх повноважень, визначених законом.
Органами контролю за експортом/імпортом дисків для лазерних
систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх
виробництва є центральний орган виконавчої влади з питань
економіки, центральний орган виконавчої влади у сфері
інтелектуальної власності, органи спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи та
інші органи державної влади в межах їх повноважень, визначених
законом.
Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо
виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць
здійснюють спеціально уповноважений орган з питань ліцензування,
центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної
власності шляхом проведення планових та позапланових перевірок у
випадках, передбачених законом.
Державний контроль за додержанням вимог цього Закону щодо
експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць
здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань економіки,
центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної
власності, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади в галузі митної справи шляхом забезпечення проведення
щомісячного моніторингу інформації щодо виданих ліцензій та
фактичних обсягів відвантаження продукції згідно з ліцензіями на
експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць.
Державний контроль за додержанням суб'єктами господарської
діяльності законодавства у сфері інтелектуальної власності, в тому
числі у сфері виробництва, експорту/імпорту дисків для лазерних
систем зчитування, матриць, здійснюють державні інспектори з
питань інтелектуальної власності.
Державні інспектори з питань інтелектуальної власності мають
право залучати до проведення перевірок представників органів
контролю, зазначених в абзаці першому частини першої цієї статті.
Повноваження державних інспекторів з питань інтелектуальної
власності, порядок проведення ними перевірок визначаються
Кабінетом Міністрів України ( 674-2002-п ).
2. Планові перевірки проводяться органом, що видає відповідну
ліцензію, не частіше одного разу на рік з попереднім (за п'ять
днів) повідомленням про це суб'єкта господарської діяльності.
Позапланові (раптові) перевірки проводяться без попереднього
повідомлення суб'єкта господарської діяльності з метою здійснення
контролю за:
наявністю ліцензії у виробника, експортера, імпортера дисків
для лазерних систем зчитування, матриць;
виконанням ліцензійних умов, передбачених у статті 4 та в
частині четвертій статті 5 цього Закону;
виконанням розпоряджень про усунення порушень ліцензійних
умов;
припиненням порушень ліцензійних умов за наявності
документально підтвердженої інформації про порушення.
Позапланові (раптові) перевірки без попереднього повідомлення
суб'єкта господарської діяльності проводяться також у разі
звернення в письмовій формі до органу, що видає відповідну
ліцензію, осіб, яким належать авторське право та/або суміжні
права, з приводу порушення їхніх прав.
Перевірки можуть проводитися за участю осіб, яким належать
авторське право та/або суміжні права, або представників цих осіб.
3. Суб'єкт господарської діяльності має право оскаржувати дії
органів контролю в судовому порядку. Стаття 6 в редакції Закону N 2734-IV ( 2734-15 ) від
06.07.2005 )
Стаття 7. Права та обов'язки органів державного контролю
Центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної
власності здійснює повноваження, передбачені цим Законом та
Законом України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
Центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної
власності під час проведення перевірки має право:
мати доступ до ліцензованих приміщень та до документів з
метою виконання контрольних функцій і у разі виявлення порушення
вилучати документи стосовно цього порушення з обов'язковим
залишенням копій цих документів;
приймати рішення про усунення виробником дисків для лазерних
систем зчитування, матриць порушень ліцензійних умов або
тимчасового зупинення дії ліцензії; ( Абзац третій частини другої
статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2734-IV
( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
оглядати за участю, відповідно, виробника, експортера чи
імпортера ліцензовані приміщення, ліцензоване обладнання, а також
диски для лазерних систем зчитування з метою перевірки додержання
ними вимог цього Закону;
опечатувати та/або вилучати диски для лазерних систем
зчитування, матриць, вироблені з порушенням вимог цього Закону,
сировину, обладнання для їх виробництва на період до вирішення
питання в судовому порядку. ( Частину другу статті 7 доповнено
абзацом п'ятим згідно із Законом N 2734-IV ( 2734-15 ) від
06.07.2005 )
Стаття 8. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
1. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарської
діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у
разі:
здійснення господарської діяльності по виробництву дисків для
лазерних систем зчитування, матриць без ліцензії - 200 відсотків
вартості виробленої продукції, але не менше 5000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць
без нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів - 200 відсотків
вартості виробленої продукції, але не менше 3000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць
без дозволу осіб, яким належить авторське право та/або суміжні
права, - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше
3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування,
матриць, обладнання та сировини, передбачених цим Законом, без
наявності ліцензії - 200 відсотків вартості імпортованої чи
експортованої продукції, але не менше 3000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
невиконання вимог цього Закону щодо технологічного
забезпечення виробником нанесення на дисках для лазерних систем
зчитування спеціальних ідентифікаційних кодів ліцензованим
обладнанням - 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Абзац шостий частини першої статті 8 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2734-IV ( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
Відповідальність за правильність оформлення договорів і
використання авторських та/або суміжних прав на виготовлення
продукції несе виробник та замовник.
2. При повторному порушенні ліцензійних умов протягом дії
ліцензії до суб'єктів господарювання фінансові санкції,
передбачені частиною першою цієї статті, застосовуються у
подвійному розмірі.
3. Санкції, визначені цією статтею, застосовуються
центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної
власності. Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету
України.
4. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, сплачуються
протягом 15 календарних днів, наступних за днем надходження цього
рішення до суб'єкта господарювання.
5. Диски для лазерних систем зчитування виготовлені,
імпортовані або ті, що експортуються з порушенням вимог цього
Закону, а також обладнання та сировина, імпортовані з порушенням
вимог цього Закону, підлягають вилученню до вирішення питання у
судовому порядку.
6. Прибуток, отриманий в результаті діяльності з порушенням
вимог цього Закону, стягується у судовому порядку та зараховується
до Державного бюджету України.
Стаття 9. Спеціальні заходи стосовно припинення порушень

вимог до виробництва, експорту/імпорту дисків

для лазерних систем зчитування, матриць
1. З метою припинення порушень вимог цього Закону щодо
виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць
центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної
власності додатково можуть застосовуватися такі спеціальні заходи:
1) обмеження, тимчасова заборона діяльності суб'єктів
господарювання в разі її невідповідності вимогам цього Закону;
2) анулювання ліцензії на виробництво дисків для лазерних
систем зчитування, матриць у разі повторного порушення ліцензійних
умов, передбачених у статті 4 цього Закону. Виробник може одержати
нову ліцензію на право провадження відповідного виду діяльності не
раніше ніж через п'ять років з дати прийняття рішення центральним
органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності про
анулювання попередньої ліцензії;
3) тимчасове припинення дії ліцензії на виробництво дисків
для лазерних систем зчитування, матриць в разі виявлення порушень
вимог цього Закону, допущених виробником, який відмовляється
виконувати чи не виконує вимог центрального органу виконавчої
влади у сфері інтелектуальної власності щодо припинення порушення
протягом одного місяця з дня його виявлення;
4) опечатування та/або вилучення дисків для лазерних систем
зчитування, матриць, вироблених з порушенням вимог цього Закону, а
також обладнання та сировини для їх виробництва, що не
відповідають вимогам цього Закону.
2. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем
зчитування, матриць вважається тимчасово припиненою чи анульованою
з дня прийняття відповідного рішення центральним органом
виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.
3. Спеціальні заходи, передбачені пунктами 1-3 частини першої
цієї статті, застосовуються за рішенням центрального органу
виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності в порядку
( 675-2002-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України.
4. Спеціальні заходи, передбачені пунктом 4 частини першої
цієї статті, застосовуються в порядку, визначеному в статті 9-1
цього Закону.
5. З метою припинення порушень вимог цього Закону щодо
експорту/імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць,
обладнання та сировини для їх виробництва або в разі зміни
будь-яких даних, що зазначені в ліцензії на експорт/імпорт
обладнання та сировини для виробництва дисків для лазерних систем
зчитування, матриць, центральний орган виконавчої влади з питань
економіки анулює ліцензію та з метою застосування заходів,
передбачених у частині першій цієї статті, звертається до
центрального органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної
власності.
Одержати нову ліцензію на експорт/імпорт дисків для лазерних
систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх
виробництва дозволяється:
у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати письмового
звернення суб'єкта господарської діяльності - у разі змін
будь-яких даних, що зазначені в ліцензії;
не раніше ніж через п'ять років з дати прийняття рішення
центрального органу виконавчої влади з питань економіки - у разі
порушення вимог цього Закону.
У разі зміни будь-яких даних, що зазначені в ліцензії на
експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць,
експортер/імпортер зобов'язаний переоформити таку ліцензію в
порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
6. Про анулювання ліцензії на експорт/імпорт дисків для
лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх
виробництва письмово повідомляється спеціально уповноважений орган
виконавчої влади в галузі митної справи. Стаття 9 в редакції Закону N 2734-IV ( 2734-15 ) від
06.07.2005 )
Стаття 9-1. Порядок вилучення дисків для лазерних систем

зчитування, матриць, обладнання та сировини

для їх виробництва
Вилучення дисків для лазерних систем зчитування, матриць,
вироблених з порушенням вимог цього Закону, а також обладнання та
сировини для їх виробництва, що не відповідають вимогам цього
Закону, передбачене пунктом 4 частини першої статті 9 цього
Закону, здійснюється посадовими особами центрального органу
виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності із залученням,
у разі потреби, представників органів Міністерства внутрішніх
справ України.
Вилученню з незаконного обігу підлягає вся партія вироблених,
імпортованих або призначених для експорту дисків для лазерних
систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх
виробництва, що не відповідають вимогам цього Закону.
За результатами вилучення складається акт, один примірник
якого видається суб'єкту господарювання, а другий зберігається
центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної
власності.
Вилучені у суб'єкта господарювання диски для лазерних систем
зчитування, матриці, обладнання та сировина для їх виробництва
упаковуються та опечатуються на місці вилучення.
Вилучені диски для лазерних систем зчитування, матриці,
обладнання та сировина для їх виробництва можуть бути залишені у
суб'єкта господарювання, який у цьому разі несе відповідальність
за забезпечення їх надійного зберігання у відокремлених
приміщеннях, які опечатуються посадовою особою центрального органу
виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.
Вилучення, упакування і транспортування дисків для лазерних
систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх
виробництва проводяться за рахунок суб'єкта господарювання, в
якого було проведено таке вилучення. Закон доповнено статтею 9-1 згідно із Законом N 2734-IV
( 2734-15 ) від 06.07.2005 )
Стаття 10. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шістдесят календарних
днів з дня опублікування.
Протягом одного календарного місяця з дня набрання чинності
цим Законом суб'єкти господарювання, які були зареєстровані і
здійснювали свою діяльність до набрання чинності цим Законом,
здійснюють діяльність по виробництву, експорту, імпорту дисків для
лазерних систем зчитування, матриць, експорту, імпорту обладнання
та сировини для їх виробництва у порядку, що діяв до дня набрання
чинності цим Законом.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) доповнити статтю 16 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 7, ст. 49; 2000 р., N 24, ст. 186, N 38,
ст. 318) частиною такого змісту:
"Ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем
зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва здійснюється
відповідно до Закону України "Про особливості державного
регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з
виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем
зчитування" ( 2953-14 );
2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
доповнити Кодекс статтею 164-13 такого змісту:
"Стаття 164-13. Порушення законодавства, що регулює

виробництво, експорт, імпорт дисків для

лазерних систем зчитування, експорт, імпорт

обладнання чи сировини для їх виробництва
Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт,
імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт
обладнання чи сировини для їх виробництва, -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у статті 221 та частині першій статті 294 цифри
"164-5 - 164-12" замінити цифрами "164-5 - 164-13";
частину першу статті 255 доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності
(статті 51-2, 164-9, 164-13)";
3) доповнити Кримінальний кодекс України ( 2341-14 ) статтею
203-1 такого змісту:
"Стаття 203-1. Порушення законодавства, що регулює

виробництво, експорт, імпорт дисків для

лазерних систем зчитування, експорт, імпорт

обладнання чи сировини для їх виробництва
Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт,
імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт
обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинено у
великих розмірах, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років.
Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість дисків
для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх
виробництва, що у три тисячі разів і більше перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
4) частину другу статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) після слів і цифр "частиною 2
статті 203" доповнити словом і цифрами "статтею 203-1";
5) у Законі України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11,
ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; 2002 р., N 6,
ст.39, N 7, ст.50):
частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"здійснює контроль за наявністю ліцензії";
статтю 9 доповнити пунктами 62, 63 такого змісту:
"62) виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
63) експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем
зчитування";
частину третю статті 13 доповнити абзацом такого змісту:
"наявність додатку (із зазначенням кількості сторінок)";
статтю 20 після частини шостої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів господарювання
здійснюють спеціально уповноважений орган з питань ліцензування та
інші органи виконавчої влади в межах їх повноважень шляхом
проведення планових та позапланових перевірок".
У зв'язку з цим частини сьому - чотирнадцяту вважати
відповідно частинами восьмою - п'ятнадцятою;
частину першу статті 21 доповнити абзацом такого змісту:
"акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування";
6) частину першу статті 8 Закону України "Про обов'язковий
примірник документів" ( 595-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 22-23, ст. 199) доповнити пунктом 8 такого
змісту:
"8) два обов'язкових безоплатних примірники виготовлених
дисків для лазерних систем зчитування із записом на них
інформації - спеціально уповноваженому органу з питань
ліцензування".
3. Кабінету Міністрів України протягом шістдесяти днів з дня
опублікування цього Закону:
розробити порядок обігу дисків для лазерних систем
зчитування, матриць, що були вироблені або імпортовані до набуття
чинності цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених
цим Законом;
у двомісячний термін з дня прийняття цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
забезпечити приведення у відповідність з цим Законом
нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади;
подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 січня 2002 року

N 2953-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: