open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 1 червня 2002 р. N 733

Київ
Про затвердження Порядку і правил проведення

обов'язкового страхування відповідальності

суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на

випадок настання негативних наслідків під час

перевезення небезпечних вантажів

Відповідно до пункту 26 частини першої статті 7 Закону
України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок і правила проведення обов'язкового
страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних
вантажів на випадок настання негативних наслідків під час
перевезення небезпечних вантажів (додаються).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
привести у тримісячний термін свої нормативно-правові акти у
відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 червня 2002 р. N 733
ПОРЯДОК І ПРАВИЛА

проведення обов'язкового страхування

відповідальності суб'єктів перевезення

небезпечних вантажів на випадок настання

негативних наслідків під час перевезення

небезпечних вантажів

1. Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних
наслідків під час перевезення небезпечних вантажів (далі -
страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних
вантажів) проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди,
заподіяної життю і здоров'ю фізичних осіб, навколишньому
природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час
перевезення небезпечних вантажів.
2. У цих Порядку і правилах поняття застосовуються відповідно
до Законів України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і "Про
перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 ).
3. Суб'єктами страхування відповідальності суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів є страхувальники, страховики та
треті особи, яким заподіяна шкода під час перевезення небезпечних
вантажів.
Страхувальники - це суб'єкти перевезення небезпечних
вантажів, а саме:
відправник небезпечного вантажу - зазначена в перевізних
документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа
(громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка готує
та подає цей вантаж для перевезення;
перевізник небезпечного вантажу - юридична (резидент і
нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець,
особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного
вантажу;
одержувач небезпечного вантажу - зазначена в перевізних
документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа
(громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка
одержує небезпечний вантаж від перевізника.
Страхувальником може виступати особа, що виконує
експедиторські функції в разі згоди на це перевізника.
Страховиками є юридичні особи - резиденти України, які
отримали в установленому порядку ліцензію на проведення
страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних
вантажів.
Треті особи - фізичні та юридичні особи, яким заподіяна шкода
у зв'язку з настанням негативних наслідків під час перевезення
небезпечних вантажів.
4. Об'єктом страхування відповідальності суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів є майнові інтереси, що не
суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням
страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю фізичних
осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та
юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів у порядку,
визначеному законодавством.
Страховими ризиками, з настанням яких виникає
цивільно-правова відповідальність страхувальника, є шкода,
заподіяна життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному
середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення
небезпечних вантажів.
5. Страховий випадок - будь-яка подія під час перевезення
небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю,
здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну
фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова
відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.
Усі майнові претензії чи позови щодо збитків, завданих однією
подією, вважаються одним страховим випадком.
6. Відповідальність страховика починається з початком
діяльності суб'єкта перевезення, пов'язаної з перевезенням
небезпечного вантажу від місця його виготовлення до місця
призначення, з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та
екіпажу, з прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та
короткотерміновим зберіганням вантажу на всіх етапах перевезення,
і закінчується після завершення процесу перевезення.
7. Страховою сумою за страхуванням відповідальності суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів є сума, в межах якої страховик
зобов'язаний у разі настання страхового випадку здійснити страхову
виплату страхувальнику або за його дорученням потерпілій третій
особі.
Страхова сума за кожну повну та неповну тонну небезпечного
вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу в таких
розмірах:
------------------------------------------------------------- | Клас небезпечного вантажу |------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ------------------------------------------------------------- Неоподатковувані 110 70 100 70 70 120 80 100 60
мінімуми доходів
громадян
Страхові виплати поділяються:
1) на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю
третіх осіб, - 50 відсотків страхової суми, у тому числі на одну
особу страхова сума встановлюється:
у разі відшкодування шкоди спадкоємцям особи, яка загинула
(померла) внаслідок страхового випадку, - 500 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
у разі призначення потерпілій третій особі I, II і III групи
інвалідності - відповідно 450, 375, 250 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи -
один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш як
250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час
втрати працездатності;
2) на відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому
природному середовищу, - 30 відсотків страхової суми;
3) на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, - 20
відсотків страхової суми.
8. Розмір страхових тарифів установлюється у відсотках
страхової суми та визначається залежно від класу небезпечного
вантажу та виду транспорту згідно з додатком 1.
Розмір страхового тарифу зазначається у договорі
обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів (далі - договір страхування) залежно від
обсягу небезпечних вантажів, що підлягають перевезенню, відстані
перевезення, терміну страхування та інших умов, які можуть
вплинути на ризик виникнення страхового випадку.
9. Страхувальник має право обирати страховика, з яким він
буде укладати договір страхування.
10. Страхувальник зобов'язаний укласти договір страхування до
початку діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечного
вантажу.
Відправнику та одержувачу небезпечного вантажу на кожне
перевезення видається окремий договір страхування, складений
згідно з додатком 2, із зазначенням транспортного засобу та обсягу
небезпечного вантажу.
Перевізник небезпечного вантажу зобов'язаний укласти договір
страхування виходячи з обсягу небезпечного вантажу.
У разі коли перевізник виконує функції відправника та/або
одержувача, він повинен застрахувати свою відповідальність у
повному обсязі.
Порядок сплати страхового платежу визначається договором
страхування.
Страховик має право одержати від страхувальника необхідну
інформацію про обсяг перевезення небезпечних вантажів за
попередній період страхування.
11. У разі настання страхового випадку страхувальник
зобов'язаний протягом двох робочих днів з дати повідомлення його
про настання страхового випадку письмово повідомити про такий
випадок страховика.
12. Для отримання страхового відшкодування страхувальник
повинен подати страховику оригінали або нотаріально засвідчені
копії таких документів:
заяви про виплату страхового відшкодування у зв'язку з
настанням страхового випадку;
копії договору страхування;
платіжного документа, що підтверджує сплату страхових
внесків;
акта (протоколу) уповноваженої комісії з розслідування
страхового випадку;
дозволу або дозволів на перевезення окремих небезпечних
вантажів, виданих спеціально уповноваженими органами виконавчої
влади;
транспортного документа на перевезення небезпечного вантажу;
рішення суду про стягнення із страхувальника на користь
потерпілих третіх осіб або підтверджуючих документів
страхувальника та потерпілої третьої особи про врегулювання
питання за участю страховика про розмір шкоди, заподіяної
внаслідок настання страхового випадку без звернення до суду.
13. Рішення про виплату страхового відшкодування або про
відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 10 днів з
дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття
рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у
триденний термін з дати його прийняття повідомляє страхувальника
та/або третю особу у письмовій формі з обґрунтуванням причин
відмови. Страховик не пізніше ніж через 10 днів з дати отримання
документів, зазначених у пункті 12 цих Порядку і правил, і
складення страхового акта виплачує страхове відшкодування.
14. У разі укладення договорів страхування з кількома
страховиками страховик відшкодовує збитки в розмірі, що не
перевищує його частку в загальній сумі за всіма договорами
страхування.
15. У разі настання страхового випадку страхова виплата
здійснюється в межах страхової суми.
16. Страховик має право відмовити у виплаті страхового
відшкодування у разі:
вчинення навмисних дій страхувальником або особою, на користь
якої укладено договір страхування, спрямованих на настання
страхового випадку;
вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на
користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що
призвів до страхового випадку;
подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про
об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;
несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання
страхового випадку без поважних причин або перешкоджання
страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші
підстави для відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не
суперечить законодавству.
17. Контроль за наявністю та правильністю укладення договорів
страхування здійснюють центральні органи виконавчої влади, які
згідно із законодавством мають повноваження щодо нагляду та
контролю у сфері перевезення небезпечних вантажів, та уповноважені
ними організації.
Без укладення договору страхування дозвіл на перевезення
небезпечного вантажу автомобільним транспортом Державтоінспекцією
МВС не видається.

Додаток 1

до Порядку правил
РОЗМІРИ

страхових тарифів за договорами обов'язкового

страхування відповідальності суб'єктів перевезення

небезпечних вантажів на випадок настання негативних

наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

залежно від класу небезпечного вантажу і виду

транспорту за 1 тонну вантажу на одне перевезення
(відсотків страхової суми)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- К |Під-|Найменування підкласу| Залізничний | Автомобільний | Морський та | Авіаційний л |клас|небезпечного вантажу | транспорт | транспорт |річковий транспорт | транспорт а | | |-------------------+-------------------+-------------------|------------------- с | | |від- |пере- |одер-|від- |пере- |одер-|від- |пере- |одер-|від- |пере- |одер- | | |прав- |віз- |жу- |прав- |віз- |жу- |прав- |віз- |жу- |прав- |віз- |жу- | | |ник |ник |вач |ник |ник |вач |ник |ник |вач |ник |ник |вач ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Речовини та вироби з 0,175 0,25 0,075 0,21 0,3 0,09 0,245 0,35 0,105 0,175 0,25 0,075 небезпекою вибуху

масою
1.2 Речовини та вироби з 0,105 0,15 0,045 0,14 0,2 0,06 0,14 0,2 0,06 0,175 0,25 0,075 небезпекою

розкидання, які не

створюють небезпеки

вибуху масою
1.3 Речовини та вироби з 0,14 0,2 0,06 0,175 0,25 0,075 0,175 0,25 0,075 0,14 0,2 0,06 небезпекою загоряння,

або незначною

небезпекою вибуху,

або незначною

небезпекою

розкидання, або

одночасно з усіма

цими видами

небезпеки, які не

створюють небезпеки

вибуху масою
1.4 Речовини та вироби 0,035 0,05 0,015 0,07 0,1 0,03 0,07 0,1 0,03 0,105 0,15 0,045 з незначною часткою

небезпеки
1.5 Речовини дуже 0,035 0,05 0,015 0,035 0,05 0,015 0,035 0,05 0,015 0,07 0,1 0,03 низької чутливості

з небезпекою

вибуху масою
1.6 Вироби надзвичайно 0,035 0,05 0,015 0,035 0,05 0,015 0,035 0,05 0,015 0,035 0,05 0,015 низької чутливості,

які не створюють

небезпеки вибуху

масою
2 2.1 Легкозаймисті гази 0,07 0,1 0,03 0,105 0,15 0,045 0,105 0,15 0,045 0,14 0,2 0,06
2.2 Незаймисті нетоксичні 0,035 0,05 0,015 0,035 0,05 0,015 0,035 0,05 0,015 0,035 0,05 0,015 гази
2.3 Токсичні гази 0,105 0,15 0,045 0,14 0,2 0,06 0,14 0,2 0,06 0,175 0,25 0,075
3 Легкозаймисті рідини 0,049 0,07 0,021 0,07 0,1 0,03 0,105 0,15 0,045 0,105 0,15 0,045
4 4.1 Легкозаймисті тверді 0,049 0,07 0,021 0,07 0,1 0,03 0,105 0,15 0,045 0,105 0,15 0,045 речовини,

самореактивні та

тверді

десенсибілізовані

вибухові речовини
4.2 Речовини, схильні 0,049 0,07 0,021 0,105 0,15 0,045 0,14 0,2 0,06 0,14 0,2 0,06 до самозаймання
4.3 Речовини, що 0,049 0,07 0,021 0,105 0,15 0,045 0,175 0,25 0,075 0,14 0,2 0,06 виділяють

легкозаймисті гази у

разі поєднання з

водою
5 5.1 Речовини, що 0,042 0,06 0,018 0,105 0,15 0,045 0,105 0,15 0,045 0,14 0,2 0,06 окислюють
5.2 Органічні пероксиди 0,042 0,06 0,018 0,14 0,2 0,06 0,14 0,2 0,06 0,175 0,25 0,075
6 6.1 Токсичні речовини 0,175 0,25 0,075 0,21 0,3 0,09 0,245 0,35 0,105 0,21 0,3 0,09
6.2 Інфекційні речовини 0,28 0,4 0,12 0,35 0,5 0,015 0,35 0,5 0,015 0,35 0,5 0,015
7 Радіоактивні 0,077 0,11 0,033 0,114 0,163 0,049 0,14 0,2 0,06 0,105 0,15 0,045 матеріали
8 Корозійні речовини 0,07 0,1 0,03 0,07 0,1 0,03 0,07 0,1 0,03 0,105 0,15 0,045
9 Інші небезпечні 0,021 0,03 0,009 0,035 0,05 0,015 0,07 0,1 0,03 0,07 0,1 0,03 речовини та вироби

Зразок Додаток 2

до Порядку і правил
ТИПОВИЙ ДОГОВІР

обов'язкового страхування відповідальності

суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

на випадок настання негативних наслідків

під час перевезення небезпечних вантажів

Місце і дата укладення договору " " ______________ 200__ р.
Страховик_________________________________________________________

(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________
керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
з однієї сторони, та страхувальник _______________________________

(повне найменування, прізвище, __________________________________________________________________

ім'я, по батькові керівника, його повноваження) __________________________________________________________________
з другої сторони, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Об'єктом страхування за цим договором є майнові
інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з
відшкодуванням страхувальником (відправником, одержувачем,
перевізником)* заподіяної ним шкоди фізичній особі або її майну, а
також шкоди, заподіяної юридичній особі, у тому числі
навколишньому природному середовищу, під час настання негативних
наслідків перевезення небезпечних вантажів згідно з Порядком і
правилами проведення обов'язкового страхування відповідальності
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня
2002 р. N 733 (далі - Порядок і правила).
-------------- * (необхідне підкреслити)
1.2. Страховими ризиками, з настанням яких виникає
цивільно-правова відповідальність страхувальника, є заподіяння
шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному
середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення
небезпечних вантажів.
1.3. Належне відправне найменування вантажу (хімічна назва)
__________________________________________________________________
Клас, підклас небезпечного вантажу __________________________
N ООН_____________________________________________________________

(порядковий номер виробу або речовини відповідно до __________________________________________________________________

прийнятої ООН системи)
1.4. Транспортний засіб ___________ номерний знак ___________
1.5. Обсяг вантажу __________________________________________
__________________________________________________________________
Клас, підклас небезпечного вантажу __________________________
N ООН_____________________________________________________________

(порядковий номер виробу або речовини відповідно до __________________________________________________________________

прийнятої ООН системи)
1.4. Транспортний засіб ___________ номерний знак ___________
1.5. Обсяг вантажу __________________________________________
1.6. Транспортний документ N ________ від ______ 200___ року.
1.7. Територія покриття _____________________________________

(пункт відправлення, __________________________________________________________________

пункт призначення тощо)
1.8. Дата відправлення /одержання вантажу _______ 200__ року.
1.9. Страхова сума ____________________________, в тому числі
а) за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю третіх осіб

________________________________________________________
б) за шкоду, заподіяну навколишньому природному

середовищу _____________________________________________
в) за шкоду, заподіяну майну третіх осіб _______________
1.10.Страховий тариф ________________________________________
1.11. Страховий платіж ______________________________________
1.12. Франшиза ________________ (обчислюється із страхової
суми під час відшкодування шкоди, заподіяної третім особам), але
не більше 1 відсотка страхової суми.
________________________________________________________
б) за шкоду, заподіяну навколишньому природному

середовищу _____________________________________________
в) за шкоду, заподіяну майну третіх осіб _______________
1.10.Страховий тариф ________________________________________
1.11. Страховий платіж ______________________________________
1.12. Франшиза ________________ (обчислюється із страхової
суми під час відшкодування шкоди, заподіяної третім особам), але
не більше 1 відсотка страхової суми.
1.13. Страховим випадком є будь-яка подія під час перевезення
небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю,
здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну
фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова
відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.
2. Права та обов'язки сторін
2.1. Страхувальник зобов'язується:
а) вживати всіх необхідних заходів для запобігання випадкам
заподіяння шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб і майну фізичних та
юридичних осіб, у тому числі навколишньому природному середовищу;
б) у разі настання страхового випадку протягом двох робочих
днів з дати повідомлення його про настання такого випадку письмово
повідомляти про цей випадок страховика та сприяти йому у
розслідуванні страхового випадку, а також повідомляти про всі
події, які можуть стати причиною пред'явлення претензій чи подання
позову щодо відшкодування шкоди, заподіяної фізичній та юридичній
особі, навколишньому природному середовищу;
в) перераховувати на розрахунковий рахунок страховика
страховий платіж у розмірі, передбаченому пунктом 1.11 цього
договору.
2.2. Страховик зобов'язується після одержання документів, які
підтверджують настання відповідальності страхувальника перед
третіми особами, виплатити страхувальнику (потерпілій особі)
страхове відшкодування у термін, який не перевищує 10 банківських
днів з дати оформлення акта про страховий випадок.
2.3. Страхувальник має право:
а) одержати страхове відшкодування згідно з цим договором та
Порядком і правилами;
б) оскаржити відмову страховика у виплаті страхового
відшкодування в судовому порядку.
2.4. Страховик має право брати участь у розгляді справи в
суді про стягнення із страхувальника шкоди, заподіяної третім
особам під час перевезення небезпечних вантажів.
3. Порядок здійснення

страхових виплат
3.1. Для отримання страхового відшкодування страховику
повинні бути надані оригінали (або нотаріально засвідчені копії)
документів, передбачених пунктом 12 Порядку і правил.
3.2. На підставі отриманих документів страховик складає
страховий акт, який є підставою для страхової виплати.
3.3. Рішення про виплату страхового відшкодування або про
відмову у його виплаті страховик повинен прийняти протягом 10 днів
з дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття
рішення про відмову у виплаті страховик у триденний термін з дати
його прийняття повідомляє заявника у письмовій формі з
обґрунтуванням причин відмови. У разі встановлення факту настання
страхового випадку страховик сплачує страхове відшкодування
протягом 10 днів з дня отримання документів, зазначених в пункті
3.1 цього договору.
3.4. Страхове відшкодування не підлягає виплаті у разі, коли
страховий випадок настав внаслідок навмисних дій страхувальника, а
також в інших випадках, передбачених пунктом 16 Порядку і правил
та статтею 26 Закону України "Про страхування".
4. Відповідальність сторін та

порядок розв'язання спорів
4.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань
за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із
законодавством.
4.2. За несвоєчасне здійснення страхової виплати в терміни,
передбачені пунктом 3.3 цього договору, страховик сплачує пеню в
розмірі _________ простроченого платежу за кожний день
прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка
Національного банку, що діяла в період, за який нараховано пеню.
4.3.Спори, що можуть виникнути під час виконання зобов'язань
за цим договором, розв'язуються у порядку, передбаченому
законодавством.
5. Інші умови договору
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Термін дії договору та порядок

внесення до нього змін і припинення дії
6.1. Термін дії договору страхування ________________________
6.2. Зміни і доповнення до цього договору можуть бути внесені
в письмовій формі за взаємною згодою сторін. Дія цього договору
припиняється за згодою сторін, а також в інших випадках,
передбачених статтею 28 Закону України "Про страхування".
7. Адреси та реквізити сторін
СТРАХОВИК СТРАХУВАЛЬНИК _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________
(підпис керівника) (підпис керівника)

М.П. М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: