open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про спеціальний режим інвестиційної діяльності

на території міста Харкова

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 32, ст.259 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3036-III ( 3036-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.189
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267 )

Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування
спеціального режиму інвестиційної діяльності у пріоритетних видах
економічної діяльності на території міста Харкова.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
( Абзац другий частини першої статті 1 виключено на підставі
Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
реструктуризація підприємства - це здійснення
організаційно-економічних, правових, технічних заходів,
спрямованих на зміну структури підприємства, його управління,
форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового
оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску
конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності
виробництва;
перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого
процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання
послуг);
реконструкція підприємства - переобладнання існуючих
виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і
підвищенням його техніко-економічного рівня на основі
науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним
проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих
потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції при
поліпшенні умов праці та охорони навколишнього природного
середовища.
Стаття 2. Мета запровадження спеціального режиму

інвестиційної діяльності у пріоритетних видах

економічної діяльності на території міста Харкова
Спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста
Харкова (далі - спеціальний режим інвестиційної діяльності)
запроваджується з метою залучення інвестицій для розвитку
пріоритетних видів економічної діяльності на території міста
Харкова.
Стаття 3. Запровадження спеціального режиму інвестиційної

діяльності
1. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується
на строк 30 років на території міста Харкова в його
адміністративно-територіальних межах для реалізації інвестиційних
проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується
до суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на
території міста Харкова і відповідно до укладеного з Радою з
питань спеціального режиму інвестиційної діяльності договору
(контракту) реалізують інвестиційні проекти на території міста
Харкова у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких
встановлюється Кабінетом Міністрів України, вартістю,
еквівалентною не менше:
3 млн. доларів США - у металургії та обробленні металу,
виробництві машин і устаткування, електричного, електронного і
транспортного устаткування;
1 млн. доларів США - у виробництві електроенергії, газу та
води, коксу, інших неметалевих мінеральних виробів, транспорті,
зв'язку, обробленні металевих відходів та брухту;
700 тис. доларів США - у будівництві, асенізації, прибиранні
вулиць та обробленні відходів, хімічному виробництві, виробництві
меблів, целюлозно-паперовій та поліграфічній промисловості;
500 тис. доларів США - у харчовій промисловості та переробці
сільськогосподарських продуктів, текстильній промисловості та
пошитті одягу, виробництві шкіри та шкіряного взуття, у сфері
освіти, охорони здоров'я, соціальної допомоги та у сфері
досліджень і розробок у галузі природничих та технічних наук.
Стаття 4. Особливості дії законодавства України на період

запровадження спеціального режиму інвестиційної

діяльності
1. Законодавство України у період запровадження спеціального
режиму інвестиційної діяльності діє в межах Конституції України
( 254к/96-ВР ) з урахуванням особливостей, передбачених цим
Законом.
2. Державне регулювання спеціального режиму інвестиційної
діяльності на території міста Харкова здійснюють органи державної
влади, до компетенції яких входить контроль за дотриманням
законодавства на території міста Харкова.
3. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади
у період запровадження спеціального режиму інвестиційної
діяльності діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та
законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим
Законом.
Стаття 5. Повноваження органу управління спеціальним режимом

інвестиційної діяльності
1. Органом управління спеціальним режимом інвестиційної
діяльності є Рада з питань спеціального режиму інвестиційної
діяльності (далі - Рада).
Рада є юридичною особою, яка утворюється Харківською обласною
державною адміністрацією та виконавчим комітетом Харківської
міської ради.
Положення про Раду та її склад затверджується Харківською
обласною державною адміністрацією та виконавчим комітетом
Харківської міської ради.
2. До повноважень Ради належать:
розроблення та забезпечення реалізації стратегічних і
поточних програм розвитку інвестиційної діяльності на території
міста Харкова;
розгляд та затвердження інвестиційних проектів у пріоритетних
видах економічної діяльності на території міста Харкова (далі -
інвестиційні проекти) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України;
укладення договорів (контрактів) із суб'єктами
підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти;
внесення пропозицій щодо змін спеціального режиму
інвестиційної діяльності у порядку, встановленому законодавством;
надання Кабінету Міністрів України інформації щодо наслідків
запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності;
здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом
відповідного контролю за реалізацією суб'єктами підприємницької
діяльності інвестиційних проектів;
організація підготовки та перепідготовки кадрів;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між
органами місцевого самоврядування та суб'єктами підприємницької
діяльності при реалізації інвестиційних проектів.
3. Матеріально-технічне забезпечення Ради може здійснюватися
за рахунок відрахувань суб'єктів підприємницької діяльності, які
реалізують інвестиційні проекти. Розмір відрахувань встановлюється
Радою за погодженням з Міністерством фінансів України.
Кошторис витрат Ради затверджується спільним рішенням
Харківської обласної державної адміністрації та виконавчого
комітету Харківської міської ради.
Стаття 6. Умови провадження підприємницької діяльності у

пріоритетних видах економічної діяльності на

території міста Харкова
1. На території міста Харкова можуть провадитися всі види
підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами
України.
2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності,
встановлений на території міста Харкова, поширюється на суб'єктів
підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цій
території інвестиційних проектів відповідно до укладених з Радою
договорів (контрактів).
3. Затвердження Радою інвестиційного проекту та укладення
договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо
умов його реалізації є підставою для укладення відповідним органом
місцевого самоврядування договорів оренди земельних ділянок,
приміщень тощо.
4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом
підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з
Радою, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та
іншу відповідальність, передбачену законодавством України та
відповідним договором (контрактом).
У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
законодавства України, установчих документів, договору (контракту)
з Радою щодо умов реалізації інвестиційного проекту Рада може
прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством
порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом
підприємницької діяльності.
Рішення про розірвання договору (контракту) з Радою може бути
оскаржено в судовому порядку.
( Статтю 7 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
( Статтю 8 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Стаття 9. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк визначити перелік видів економічної
діяльності, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних
проектів на території міста Харкова;
у місячний строк внести пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється
відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України
від 27 червня 1999 року N 731/99 ( 731/99 ) "Про спеціальний режим
інвестиційної діяльності на території міста Харкова".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 травня 2000 року

N 1714-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: