open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 5 червня 2000 р. N 922

Київ
Про затвердження Статуту державного

підприємства "Енергоринок"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Статут державного підприємства "Енергоринок", що
додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 червня 2000 р. N 922
СТАТУТ

державного підприємства "Енергоринок"
Загальні положення
1. Державне підприємство "Енергоринок" (далі - Підприємство)
утворено для забезпечення функціонування оптового ринку
електричної енергії відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 травня 2000 р. N 755 ( 755-2000-п ) на базі
відокремленого підрозділу "Енергоринок" державного підприємства
"Національна енергетична компанія "Укренерго".
2. Підприємство є правонаступником державного підприємства
"Національна енергетична компанія "Укренерго" щодо його активів і
боргових зобов'язань, пов'язаних з:
провадженням ліцензованої діяльності з купівлі та продажу
електричної енергії;
виконанням угод, укладених із суб'єктом підприємницької
діяльності, який отримав ліцензію на передачу електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами, щодо
передачі електричної енергії цими мережами;
організаційним та матеріально-технічним забезпеченням
функціонування оптового ринку електричної енергії;
виконанням функцій розпорядника системи розрахунків, а також
коштів оптового ринку електричної енергії.
3. Підприємство у своїй діяльності керується законодавством
України, Договором, на підставі якого створено оптовий ринок
електричної енергії, та цим Статутом.
Найменування та місцезнаходження Підприємства
4. Офіційне найменування Підприємства:
українською мовою:
повне - Державне підприємство "Енергоринок";
скорочене - ДП "Енергоринок";
англійською мовою:
повне - The State Company "Energorynok";
скорочене - SC "Energorynok".
5. Юридична адреса Підприємства: 01032, м. Київ,
вул. Комінтерну, 25.
Мета і предмет діяльності Підприємства
6. Підприємство утворене з метою впровадження ефективних
механізмів організації оптового ринку електричної енергії
(далі - ОРЕ) та забезпечення його функціонування.
7. Предметом діяльності Підприємства є:
1) купівля електричної енергії у виробників, потужність чи
обсяг відпуску яких більші ніж граничні показники (крім
електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях, що
входять до складу енергопостачальників, для споживання на
території здійснення ліцензованої діяльності), а також у суб'єктів
підприємницької діяльності, які є власниками електричної енергії,
виробленої з давальницької сировини;
2) купівля в учасників ОРЕ електричної енергії, отриманої
ними за угодами на її імпорт;
3) оптове постачання електричної енергії;
4) укладення угод про передачу електричної енергії із
суб'єктом підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на
таку передачу магістральними та міждержавними електричними
мережами, та забезпечення виконання цих угод;
5) виконання функцій розпорядника системи розрахунків і
коштів ОРЕ та функцій секретаріату ради ОРЕ, зокрема:
погодинне планування розподілу навантаження між
енергогенеруючими джерелами на наступну добу для визначення
погодинних цін на електричну енергію і потужність, оптимізації
обсягів виробництва та оптового постачання електричної енергії.
Графіки навантаження на наступну добу погоджуються з
підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське управління
енергосистемою, яке в разі непогодження приймає остаточне рішення
щодо розподілу навантаження;
розрахунок погодинних прогнозних цін на електричну енергію і
потужність на основі оптимізації режимів роботи атомних, теплових
і гідравлічних електростанцій, зовнішніх перетоків, поданих
цінових заявок генеруючих компаній і прогнозного обсягу споживання
електричної енергії на наступну добу;
розрахунок фактичних оптових цін на електричну енергію за
правилами ОРЕ;
розрахунок платежів за електричну енергію і звітного балансу
купівлі-продажу електроенергії;
забезпечення та здійснення розрахунків за продану та куплену
електричну енергію.
ведення бухгалтерського обліку операцій з купівлі-продажу
електричної енергії і розрахунків за неї та надання бухгалтерської
і фінансової звітності.
6) організаційне та матеріально-технічне забезпечення
функціонування ОРЕ, у тому числі:
організація проведення загальних зборів учасників ОРЕ,
засідань ради ОРЕ, робочих груп, а також семінарів для учасників
ОРЕ;
проведення роботи за внутрішньодержавними договорами -
розроблення, реєстрація та супровід договорів щодо операцій з
електричною енергію на ОРЕ; проведення експертної оцінки
договорів; супровід програмного забезпечення інформаційної бази
договорів;
7) участь у забезпеченні зовнішньоекономічних відносин з
енергосистемами суміжних країн, а саме:
в укладенні міждержавних договорів щодо забезпечення
паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи України з
енергосистемами суміжних країн;
у плануванні та узгодженні графіків міждержавних перетоків
електричної енергії;
у проведенні розрахунків обсягів міждержавних перетоків
електричної енергії з підписанням щомісяця актів з енергосистемами
суміжних країн;
8) інформаційне співробітництво з Держмитслужбою щодо
міждержавних перетоків електричної енергії;
9) розроблення та експлуатація програмного забезпечення,
необхідного для функціонування ОРЕ;
10) розгляд і внесення до ради ОРЕ, НКРЕ та Антимонопольного
комітету пропозицій щодо змін та доповнень до Договору між членами
ОРЕ, правил ОРЕ, інструкцій та інших нормативних документів, що
діють в ОРЕ;
11) участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та
розвитку системи комерційного обліку електричної енергії;
12) проведення виставок, конференцій, симпозіумів та інших
заходів, пов'язаних з діяльністю ОРЕ;
13) розроблення, видання і розповсюдження друкованої,
інформаційної та рекламної продукції з питань роботи ОРЕ;
14) організація і надання консультаційних послуг з питань
функціонування ОРЕ;
15) підготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів
відповідно до мети та напрямів діяльності Підприємства;
16) соціальний розвиток підприємства, забезпечення соціальних
потреб і організація оздоровлення працівників та їх сімей
відповідно до колективного договору;
17) організація матеріально-технічного та транспортного
забезпечення виробничого процесу.
8. Підприємство самостійно планує свою виробничо-господарську
діяльність на основі господарських договорів.
9. Підприємство вживає заходів до розвитку науково-технічного
співробітництва з іноземними підприємствами та організаціями,
забезпечує виконання спільних науково-дослідних,
проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється
в установленому порядку науково-технічною інформацією, організовує
навчання та стажування спеціалістів за кордоном.
10. Підприємство провадить іншу не заборонену законодавством
України господарську діяльність. Види діяльності, які потребують
спеціального дозволу чи ліцензії, здійснюються Підприємством
тільки за умови отримання таких дозволів або ліцензій відповідно
до законодавства України.
11. Інші види діяльності з метою отримання прибутку можуть
здійснюватись Підприємством, якщо вони не суперечать досягненню
мети його діяльності, після отримання згоди НКРЕ.
Юридичний статус Підприємства
12. Підприємство є юридичною особою, яка заснована на
державній власності та підпорядкована Кабінетові Міністрів
України.
Підприємство набуває права юридичної особи з дня його
державної реєстрації.
13. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові
(поточні) та інші рахунки в установах банків, а також печатку із
своїм найменуванням та зображенням фірмового знака, а також знак
для товарів і послуг, штампи, бланки та інші реквізити.
Для здійснення розрахунків за придбану або продану електричну
енергію Підприємство відкриває розподільний рахунок, рух коштів на
якому здійснюється за спеціальним режимом, що визначається
законодавством.
14. Підприємство діє на принципах повної господарської
самостійності і самоокупності, несе відповідальність за наслідки
своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед
партнерами і державою.
15. Підприємство може набувати майнових та особистих
немайнових прав, укладати з іншими суб'єктами підприємницької
діяльності та громадянами договори (контракти), зокрема
купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання,
доручення, комісії тощо, бути позивачем або відповідачем у суді,
арбітражному та третейському судах України, а також у судах інших
держав.
Підприємство провадить претензійно-позовну роботу з
постачальниками та іншими учасниками ОРЕ, які не виконують умов
Договору між членами ОРЕ та додатків до нього.
16. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім
належним йому майном.
Підприємство не відповідає за майновими зобов'язаннями
держави.
17. Підприємство має право утворювати в установленому порядку
філіали, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи
на території України та забезпечувати їх основними засобами та
обіговими коштами.
Філіали, представництва та інші відокремлені структурні
підрозділи Підприємства діють на підставі положень про них, що
затверджуються директором Підприємства. Керівництво їх роботою
здійснюють особи, які призначаються директором Підприємства.
18. Підприємство має право залучати до роботи українських та
іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи,
розміри та види оплати праці згідно із законодавством України,
утворювати тимчасові творчі колективи.
Підприємство встановлює технічно обгрунтовані норми праці з
урахуванням вимог законодавства.
Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються
індивідуальними трудовими договорами (контрактами) відповідно до
законодавства України.
Підприємство має право самостійно встановлювати для своїх
працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та пільги
згідно із законодавством України.
19. Підприємство має право подавати Кабінетові Міністрів
України та іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції
щодо підвищення ефективності функціонування електроенергетичного
комплексу, в тому числі у встановленому порядку проекти
нормативно-правових актів з цих питань.
Засновник Підприємства
20. Засновником Підприємства є держава в особі Кабінету
Міністрів України.
Майно Підприємства
21. Майно Підприємства складається з основних фондів,
обігових коштів, а також фінансових та інших цінностей,
відображених у бухгалтерському балансі Підприємства.
22. Майно Підприємства є державною власністю та закріплюється
за ним на праві повного господарського відання. Підприємство
володіє, користується та розпоряджається належним йому майном на
свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать
законодавству України та цьому Статутові.
23. Майно Підприємства формується за рахунок:
доходів, отриманих від провадження господарської діяльності;
кредитів (позичок) банків;
майна, переданого засновником;
доходів, отриманих від цінних паперів;
інших надходжень, що не суперечать законодавству України.
24. Підприємство має право відповідно до чинного
законодавства надавати в оренду майно, інші матеріальні цінності,
які йому належать, а також списувати їх з балансу.
25. Відчуження майна, що є державною власністю та закріплене
за Підприємством, здійснюється у порядку, встановленому
законодавством.
26. Підприємство здійснює володіння, користування землею та
іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та
законодавства.
Фінансування Підприємства та його

господарська діяльність
27. Фінансування Підприємства здійснюється в межах кошторису,
що затверджується органом державного регулювання в галузі
електроенергетики.
28. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є
дохід від продажу електричної енергії за оптовим тарифом, який
визначається відповідно до законодавства, а також дохід від інших
видів діяльності, амортизаційні відрахування, кошти від цінних
паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового
колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження,
включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.
29. Підприємство взаємодіє з іншими підприємствами,
установами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої
діяльності на основі договорів.
30. Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність
відповідно до законодавства.
31. Підприємство виконує вимоги щодо охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання і відтворення
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
32. Контроль за господарською діяльністю Підприємства
здійснюється відповідно до законодавства.
33. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці та оздоровлення, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їхніх сімей, вирішуються
трудовим колективом відповідно до законодавства.
34. Підприємство самостійно обирає форми та систему оплати
праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, посадових
окладів, премій, винагород, надбавок та доплат на умовах,
передбачених колективним договором та законодавством.
Управління Підприємством
35. Управління Підприємством здійснює директор.
Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється
з посади Кабінетом Міністрів України.
Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності
Підприємства.
36. Директор Підприємства:
несе повну відповідальність за діяльність Підприємства;
діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його
інтереси в усіх організаціях та установах;
розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до
законодавства;
укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах
банків поточний та інші рахунки;
несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів;
затверджує штатний розпис, визначає посадові оклади, тарифні
ставки, форми і систему оплати працівників Підприємства та інших
осіб, які залучаються до роботи на Підприємстві, визначає режим
роботи та відпочинку працівників згідно із законодавством;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
37. Заступники директора Підприємства, керівники та
спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних
підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади
директором Підприємства.
Трудовий колектив Підприємства
38. Трудовий колектив Підприємства складається з осіб, які
беруть участь в його діяльності на основі трудового договору
(контракту, угоди), а також інших форм, які регулюють трудові
відносини працівників з Підприємством.
39. Умови організації та оплати праці членів трудового
колективу Підприємства, а також їх соціального страхування
визначаються відповідно до вимог законодавства.
Відносини між адміністрацією Підприємства та трудовим
колективом регулюються колективним договором.
40. Трудовий колектив Підприємства:
а) розглядає і схвалює проект колективного договору;
б) заслуховує інформацію про виконання Сторонами колективного
договору;
в) бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні
високопродуктивної праці, заохоченні винахідництва і
раціоналізаторської діяльності;
г) бере участь у вирішенні інших питань соціального розвитку
Підприємства.
41. Трудовий колектив Підприємства реалізує свої повноваження
у формі рішень загальних зборів.
Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж
один раз на рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю
присутніх шляхом відкритого голосування.
Облік та звітність Підприємства
42. Підприємство веде оперативний і бухгалтерський облік
результатів своєї господарської діяльності відповідно до
законодавства.
43. Фінансові результати діяльності Підприємства визначаються
на підставі річного бухгалтерського балансу.
44. Підприємство забезпечує подання статистичної звітності до
органів державної статистики в обсягах та у терміни, передбачені
законодавством.
45. Підприємство веде окрему бухгалтерську звітність з
оптового постачання електричної енергії. Підприємство не має права
витрачати кошти, отримані від оптового постачання електричної
енергії, для фінансової підтримки інших видів діяльності.
Порядок внесення змін до цього Статуту
46. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної
компетенції засновника Підприємства.
47. У разі прийняття рішення про внесення змін до назви
Підприємства, його організаційної форми чи форми власності майна,
на якому воно засноване, провадиться державна перереєстрація
Підприємства відповідно до законодавства.
Припинення діяльності Підприємства
48. Діяльність Підприємства припиняється шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) або ліквідації.
49. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням
засновника. У разі реорганізації Підприємства його права та
обов'язки переходять до правонаступників.
50. Підприємство ліквідується:
а) за рішенням засновника;
б) на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням
органів, що контролюють діяльність Підприємства, у разі
систематичного або грубого порушення ним законодавства;
в) на підставі рішення арбітражного суду в порядку,
встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
51. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною
засновником або уповноваженим ним органом ліквідаційною комісією.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія у
триденний термін з моменту її призначення публікує в одному з
офіційних друкованих засобів масової інформації повідомлення про
ліквідацію Підприємства із зазначенням терміну подачі кредиторами
своїх претензій, оцінює наявне майно Підприємства, виявляє її
дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до
сплати боргів Підприємства перед третіми особами, складає
ліквідаційний баланс і подає його засновнику або органу, який
призначив ліквідаційну комісію.
52. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду,
заподіяну нею Підприємству та третім особам, відповідно до
законодавства.
53. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а
Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту
внесення запису про ліквідацію Підприємства до Єдиного державного
реєстру підприємств, установ і організацій.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: