open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 червня 2000 р. № 922
Київ

Про затвердження Статуту державного підприємства "Енергоринок"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 419 від 29.03.2002
№ 1129 від 02.11.2011
№ 145 від 28.02.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Статут державного підприємства "Енергоринок", що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЮЩЕНКО

Інд. 37ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2000 р. № 922
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 145)

СТАТУТ
державного підприємства "Енергоринок"

Загальні положення

1. Державне підприємство “Енергоринок” (далі - підприємство) утворено для забезпечення функціонування оптового ринку електричної енергії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 р. № 755 “Про утворення державного підприємства “Енергоринок” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 780) на базі відокремленого підрозділу “Енергоринок” державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” та є державним комерційним підприємством.

2. Підприємство є правонаступником державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” щодо його активів і боргових зобов’язань, пов’язаних з:

провадженням ліцензованої діяльності з купівлі та продажу електричної енергії;

виконанням угод, укладених із суб’єктом підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, щодо передачі електричної енергії такими мережами;

організаційним та матеріально-технічним забезпеченням функціонування оптового ринку електричної енергії;

виконанням функцій розпорядника системи розрахунків, а також розпорядника коштів оптового ринку електричної енергії.

3. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими державними органами, договором, на підставі якого створено оптовий ринок електричної енергії, та цим Статутом.

Найменування та місцезнаходження підприємства

4. Офіційне найменування підприємства:

українською мовою: повне - державне підприємство “Енергоринок”; скорочене - ДП “Енергоринок”;

англійською мовою: повне - The State Company “Energorynok”; скорочене - SC “Energorynok”.

5. Юридична адреса підприємства: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27.

Мета і предмет діяльності підприємства

6. Підприємство утворено з метою запровадження ефективних механізмів організації оптового ринку електричної енергії (далі - оптовий ринок) та забезпечення його функціонування, а також отримання прибутку від провадження інших видів діяльності.

7. Предметом діяльності підприємства є:

1) купівля електричної енергії у виробників, потужність чи обсяг відпуску яких більші ніж граничні показники (крім електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях, що входять до складу енергопостачальників, для споживання на території провадження ліцензованої діяльності), а також у суб’єктів підприємницької діяльності, які є власниками електричної енергії, виробленої з давальницької сировини;

2) купівля в учасників оптового ринку електричної енергії, отриманої ними за угодами на її імпорт;

3) оптове постачання електричної енергії;

4) укладення угод про передачу електричної енергії із суб’єктом підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на таку передачу магістральними та міждержавними електричними мережами, і забезпечення виконання цих угод;

5) виконання функцій розпорядника системи розрахунків і коштів оптового ринку та функцій секретаріату ради оптового ринку, зокрема:

погодинне планування розподілу навантаження між енергогенеруючими джерелами на наступну добу для визначення погодинних цін на електричну енергію і потужність, оптимізації обсягів виробництва та оптового постачання електричної енергії. Графіки навантаження на наступну добу погоджуються з підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське управління енергосистемою, яке в разі непогодження приймає остаточне рішення щодо розподілу навантаження;

розрахунок погодинних прогнозних цін на електричну енергію і потужність на основі оптимізації режимів роботи атомних, теплових і гідравлічних електростанцій, зовнішніх перетоків, поданих цінових заявок генеруючих компаній і прогнозного обсягу споживання електричної енергії на наступну добу;

розрахунок фактичних оптових цін на електричну енергію за правилами оптового ринку;

розрахунок платежів за електричну енергію і звітного балансу купівлі-продажу електроенергії;

забезпечення та здійснення розрахунків за продану та куплену електричну енергію;

ведення бухгалтерського обліку операцій з купівлі-продажу електричної енергії і розрахунків за неї та подання бухгалтерської і фінансової звітності;

6) організаційне та матеріально-технічне забезпечення функціонування оптового ринку, в тому числі:

організація проведення загальних зборів учасників оптового ринку, засідань ради оптового ринку, робочих груп, а також семінарів для учасників оптового ринку;

проведення роботи за внутрішньодержавними договорами - розроблення, реєстрація та супроводження договорів щодо операцій з електричною енергією на оптовому ринку;

проведення експертної оцінки договорів;

супроводження програмного забезпечення інформаційної бази договорів;

7) участь у забезпеченні зовнішньоекономічних відносин з енергосистемами суміжних країн, а саме:

в укладенні міждержавних договорів щодо забезпечення паралельної роботи об’єднаної енергетичної системи України з енергосистемами суміжних країн;

у плануванні та узгодженні графіків міждержавних перетоків електричної енергії;

у проведенні розрахунків обсягів міждержавних перетоків електричної енергії з підписанням щомісяця актів з енергосистемами суміжних країн;

8) інформаційне співробітництво з ДФС щодо міждержавних перетоків електричної енергії;

9) розроблення та експлуатація програмного забезпечення, необхідного для функціонування оптового ринку;

10) розгляд і внесення до ради оптового ринку, НКРЕКП та Антимонопольного комітету пропозицій щодо змін та доповнень до договору між членами оптового ринку, правил оптового ринку, інструкцій та інших нормативних документів, що діють на оптовому ринку;

11) участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та розвитку системи комерційного обліку електричної енергії;

12) проведення виставок, конференцій, симпозіумів та інших заходів, пов’язаних з роботою оптового ринку;

13) розроблення, видання і розповсюдження друкованої, інформаційної та рекламної продукції з питань роботи оптового ринку;

14) організація і надання консультаційних послуг з питань функціонування оптового ринку;

15) підготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів відповідно до мети та напрямів діяльності підприємства;

16) соціальний розвиток підприємства, задоволення соціальних потреб і організація оздоровлення працівників та їх сімей відповідно до колективного договору;

17) організація матеріально-технічного та транспортного забезпечення виробничого процесу.

8. Підприємство самостійно планує свою господарську діяльність на основі господарських договорів.

9. Підприємство вживає заходів до розвитку науково-технічного співробітництва з іноземними підприємствами та організаціями, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, організовує навчання та стажування спеціалістів за кордоном.

10. Підприємство може провадити будь-які інші види діяльності, що не суперечать законодавству.

11. Усі види діяльності, які згідно із законом потребують дозволів чи ліцензій, провадяться підприємством лише після їх отримання.

Юридичний статус підприємства

12. Підприємство є юридичною особою, яка заснована на державній власності та функції з управління якою виконує Кабінет Міністрів України.

Права та обов’язки юридичної особи підприємство набуває з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

13. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, а також печатку із своїм найменуванням та зображенням фірмового знака, а також знак для товарів і послуг, штампи, бланки та інші реквізити.

Для здійснення розрахунків за придбану або продану електричну енергію підприємство відкриває поточний рахунок із спеціальним режимом використання, рух коштів на якому здійснюється за спеціальним режимом, що визначається законодавством.

14. Підприємство діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань перед партнерами і державою.

15. Підприємство може набувати майнових та особистих немайнових прав, укладати із суб’єктами господарювання та громадянами договори (контракти), зокрема купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також у судах інших держав.

Підприємство проводить претензійно-позовну роботу з постачальниками та іншими учасниками оптового ринку, які не виконують умов договору між членами оптового ринку та додатків до нього.

16. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна.

Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави.

17. Підприємство має право утворювати в установленому порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи на території України та забезпечувати їх основними засобами та обіговими коштами.

Філії, представництва підприємства діють на підставі положень про них, що затверджуються директором підприємства.

Керівники філій, представництв підприємства призначаються директором підприємства.

18. Підприємство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці згідно із законодавством України, утворювати тимчасові творчі колективи.

Підприємство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням вимог законодавства.

Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються індивідуальними трудовими договорами (контрактами) відповідно до законодавства України.

Підприємство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та пільги згідно із законодавством.

19. Підприємство має право в установленому законодавством порядку подавати Кабінетові Міністрів України та іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування електроенергетичного комплексу.

Засновник підприємства

20. Засновником підприємства є держава в особі Кабінету Міністрів України (далі - суб’єкт управління).

21. Суб’єкт управління:

відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого підприємству, що пов’язані з володінням, користуванням, і розпорядженням ним у межах, визначених законодавством, з метою задоволення державних та суспільних потреб;

затверджує Статут та зміни до цього Статуту, здійснює контроль за дотриманням вимог цього Статуту;

затверджує положення про наглядову раду підприємства та її персональний склад;

ініціює дострокове припинення повноважень члена наглядової ради у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом;

ініціює позапланові засідання наглядової ради;

оцінює результати діяльності наглядової ради відповідно до показників ефективності діяльності, встановлених з урахуванням чітких цілей діяльності підприємства;

приймає рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу підприємства;

у випадках, передбачених законодавством, приймає рішення про ліквідацію наглядової ради та забезпечує внесення відповідних змін до Статуту;

приймає рішення про реорганізацію, ліквідацію підприємства.

Майно підприємства

22. Майно підприємства складається з основних фондів, обігових коштів, а також фінансових та інших цінностей, відображених у самостійному балансі підприємства.

23. Майно підприємства є державною власністю та закріплюється за ним на праві господарського відання. Підприємство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

24. Майно підприємства формується за рахунок:

доходів, отриманих від провадження господарської діяльності;

кредитів (позичок) банків;

майна, переданого засновником;

доходів, отриманих від цінних паперів;

інших надходжень, що не суперечать законодавству.

25. Підприємство має право відповідно до законодавства надавати в оренду майно, інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу.

26. Відчуження майна, що є державною власністю та закріплене за підприємством, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

27. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та законодавства.

Фінансування підприємства та його господарська діяльність

28. Фінансування підприємства здійснюється в межах кошторису, що затверджується органом державного регулювання в галузі електроенергетики.

29. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є дохід від продажу електричної енергії за оптовим тарифом, який визначається відповідно до законодавства, а також дохід від інших видів діяльності, амортизаційні відрахування, кошти від цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

30. Підприємство взаємодіє з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності на основі договорів.

31. Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства.

32. Підприємство виконує вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки відповідно до законодавства.

33. Контроль за господарською діяльністю підприємства здійснюється відповідно до законодавства.

34. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров’я, забезпечення гарантій обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю директора підприємства відповідно до законодавства.

35. Підприємство самостійно обирає форми та систему оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок, доплат відповідно до законодавства та умов, передбачених колективним договором.

Управління підприємством

36. Управління підприємством здійснюється відповідно до законодавства та цього Статуту.

37. Органами управління підприємства є:

1) директор;

2) наглядова рада.

Директор підприємства

38. Директор підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наглядовою радою та є підзвітним їй.

39. Директор підприємства призначається на посаду за результатами конкурсного відбору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

40. Директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції суб’єкта управління та наглядової ради.

41. Наглядова рада укладає з директором підприємства контракт, в якому визначаються строк найму, його права, обов’язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму за погодженням сторін відповідно до законодавства.

42. Директором підприємства не може бути особа, яка є членом наглядової ради підприємства, посадовою особою та/або членом наглядової ради іншої господарської організації, які провадять діяльність на тому самому або суміжних ринках з підприємством.

43. Директор підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність первинного (оперативного) обліку, фінансової звітності, бухгалтерського обліку, а також за складення та подання статистичної інформації.

44. Директор підприємства:

здійснює керівництво підприємством;

несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені цим Статутом;

під час реалізації своїх прав і виконання обов’язків повинен діяти в інтересах підприємства;

діє без довіреності від імені підприємства, представляє інтереси підприємства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;

формує апарат управління та структурні підрозділи підприємства;

видає в межах своєї компетенції накази з питань діяльності підприємства;

організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності;

затверджує організаційну структуру і штатний розпис підприємства;

в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників підприємства;

обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників підприємства;

розпоряджається коштами та майном підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту;

забезпечує ефективне використання та збереження майна, закріпленого за підприємством на праві господарського відання;

виконує умови укладеного із суб’єктом управління трудового контракту;

укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;

несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства;

несе відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації, яка відповідно до законодавства підлягає обов’язковому оприлюдненню;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

45. Заступники директора підприємства, керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади директором підприємства.

Наглядова рада підприємства

46. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної законом, актами Кабінету Міністрів України, цим Статутом, контролює і регулює діяльність директора підприємства.

Наглядова рада діє на підставі положення про неї, що затверджується суб’єктом управління.

47. Наглядова рада утворюється у складі п’яти осіб, з яких три особи є незалежними членами.

Персональний склад наглядової ради затверджується суб’єктом управління.

Представники держави в наглядовій раді та незалежні члені наглядової ради відбираються та призначаються відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки. Незалежний член наглядової ради не може входити до складу наглядової ради як незалежний член більше ніж три строки підряд.

48. Член наглядової ради підприємства повинен відповідати всім вимогам, установленим Законом України “Про управління об’єктами державної власності”, актами Кабінету Міністрів України, цим Статутом, протягом усього строку виконання ним повноважень члена наглядової ради.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати свої повноваження іншим особам.

49. Із членом наглядової ради, який не є державним службовцем, підприємство укладає цивільно-правовий договір на час здійснення ним повноважень члена наглядової ради. Член наглядової ради здійснює свої повноваження з дотриманням умов укладеного з ним договору, вимог законодавства та цього Статуту.

50. До виключної компетенції наглядової ради належить:

погодження проекту стратегії, річного фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, кошторису підприємства, а також проектів інших рішень, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства;

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю підприємства;

прийняття рішення про розміщення підприємством цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених підприємством цінних паперів, крім акцій;

затвердження ринкової вартості майна у разі прийняття рішення про вчинення значного господарського зобов’язання в межах своїх повноважень та у разі, коли майно вноситься як плата за цінні папери, випущені підприємством;

прийняття рішення про тимчасове відсторонення директора підприємства від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

призначення на посаду та припинення повноважень директора, затвердження умов контракту, укладеного з ним, встановлення розміру його винагороди, укладення і розірвання з ним контракту, здійснення контролю за дотриманням умов контракту;

обрання незалежного аудитора підприємства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов’язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського зобов’язання, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких становить більше 10 відсотків вартості активів підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності;

прийняття рішення про обрання оцінювача майна підприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства;

забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів директора та членів наглядової ради, у тому числі за використанням майна підприємства в особистих інтересах та укладенням угод з пов’язаними особами, а також інформування суб’єкта управління про виявлені порушення;

визначення форм контролю за ефективністю управління підприємством та ефективністю управління ризиками діяльності підприємства;

здійснення контролю за ефективністю управління підприємством та ініціювання у разі потреби перед суб’єктом управління вжиття відповідних заходів;

створення підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його результатами;

призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту підприємства;

складення щорічного звіту наглядової ради за результатами її діяльності, оцінка роботи членів наглядової ради та якості корпоративного управління;

формування антикорупційної політики підприємства та затвердження правил ділової етики;

формування політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку;

обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, повноваження якого визначаються положенням про наглядову раду;

виконання інших функцій, покладених суб’єктом управління на наглядову раду, що згідно із законом та цим Статутом належать до виключної компетенції наглядової ради.

51. Член наглядової ради не може одночасно бути членом наглядових рад більше ніж п’яти юридичних осіб.

52. Суб’єкт управління оцінює результати діяльності наглядової ради відповідно до показників ефективності діяльності, встановлених з урахуванням чітких цілей діяльності підприємства.

53. Повноваження члена наглядової ради можуть бути припинені достроково:

1) за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви з дотриманням зобов’язань, передбачених цивільно-правовим договором;

2) за ініціативою суб’єкта управління у разі:

неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я;

набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради;

смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

недосягнення підприємством установлених ключових показників ефективності та чітких цілей діяльності підприємства.

54. Член наглядової ради, у тому числі незалежний, зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту управління письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, установленим Законом України “Про управління об’єктами державної власності”, цим Статутом, Положенням про наглядову раду державного підприємства “Енергоринок”.

55. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору, укладеного з ним.

56. Наглядову раду очолює голова, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від її загального складу. Голова наглядової ради може бути переобраний у будь-який час за ініціативою більшості членів наглядової ради від її загального складу.

57. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про наглядову раду державного підприємства “Енергоринок”.

58. У разі неможливості здійснення головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів наглядової ради.

59. Наглядова рада з числа її членів утворює комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам підприємства. Наглядова рада має право самостійно з числа її членів утворювати інші комітети.

Повноваження комітетів наглядової ради визначаються відповідно до закону, положень про відповідні комітети, які затверджуються наглядовою радою, Положення про наглядову раду державного підприємства “Енергоринок”.

60. Комітети наглядової ради з аудиту, з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам підприємства очолюють незалежні члени наглядової ради.

61. Наглядова рада за пропозицією будь-якого члена наглядової ради в установленому Положенням про наглядову раду державного підприємства “Енергоринок” порядку може обрати корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію із суб’єктом управління та іншими державними органами. Повноваження корпоративного секретаря визначаються Положенням про наглядову раду державного підприємства “Енергоринок”.

62. Організаційною формою роботи наглядової ради є планові та позапланові засідання. Планові засідання наглядової ради проводяться не менше одного разу на квартал відповідно до плану, затвердженого наглядовою радою.

Позапланові засідання наглядової ради можуть скликатися у будь-який час за ініціативою голови наглядової ради, будь-якого з членів наглядової ради або суб’єкта управління у триденний строк з моменту отримання наглядовою радою письмової вмотивованої вимоги від голови наглядової ради, будь-якого з членів наглядової ради або суб’єкта управління.

63. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

64. Під час голосування голова та кожен із членів наглядової ради мають по одному голосу. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення підприємством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

65. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

66. Рішення наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, обов’язкові для виконання директором підприємства. У разі невиконання рішень наглядової ради наглядова рада приймає рішення про припинення повноважень посадових осіб підприємства відповідно до її компетенції.

67. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п’яти днів після проведення засідання.

Протоколи засідань наглядової ради зберігаються на підприємстві, їх копії - у суб’єкта управління.

68. Хід засідання наглядової ради або розгляд окремого питання під час засідання за рішенням наглядової ради можуть фіксуватися за допомогою технічних засобів.

69. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини членів наглядової ради від її загального складу.

70. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правоможними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

71. Наглядова рада має право вимагати від підприємства всі необхідні для своєї діяльності документи, особисті пояснення від посадових осіб підприємства з питань, віднесених до компетенції наглядової ради. Члени наглядової ради зобов’язані не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома в процесі виконання своїх функцій.

72. У випадках, передбачених законодавством, суб’єкт управління має право прийняти рішення про ліквідацію наглядової ради та забезпечити внесення відповідних змін до Статуту.

Трудовий колектив підприємства

73. Трудовий колектив підприємства складається з осіб, які беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з підприємством.

74. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу підприємства, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до вимог законодавства.

Відносини між директором підприємства, наглядовою радою та трудовим колективом регулюються колективним договором.

75. Загальні збори трудового колективу підприємства:

розглядають і схвалюють проект колективного договору;

заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;

беруть участь у матеріальному і моральному стимулюванні високопродуктивної праці співробітників підприємства;

беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку підприємства.

76. Трудовий колектив підприємства здійснює свої повноваження на підставі рішень загальних зборів трудового колективу.

Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються простою більшістю голосів присутніх на зборах членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.

Облік та звітність підприємства

77. Підприємство веде первинний (оперативний) облік результатів своєї діяльності, а також бухгалтерський облік та подає фінансову звітність відповідно до законодавства.

78. Фінансові результати діяльності підприємства визначаються на підставі фінансової звітності.

79. Підприємство складає та подає статистичну інформацію та інші дані відповідно до законодавства.

80. Підприємство веде окрему бухгалтерську звітність з оптового постачання електричної енергії. Підприємство не має права витрачати кошти, отримані від оптового постачання електричної енергії, для фінансової підтримки інших видів діяльності.

81. Підприємство та суб’єкт управління на своїх офіційних веб-сайтах щокварталу оприлюднюють інформацію про діяльність підприємства, обов’язковість оприлюднення якої визначено законом.

Порядок внесення змін до цього Статуту

82. Внесення змін до цього Статуту належить до компетенції суб’єкта управління підприємства.

83. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту проводиться їх державна реєстрація відповідно до законодавства.

Припинення підприємства

84. Припинення підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до законодавства.

85. Підприємство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.

{Статут в редакції Постанови КМ № 145 від 28.02.2018}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: