open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Міністерства аграрної політики України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 1021/2001 ( 1021/2001 ) від 30.10.2001

N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002

N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 }
{ Положення про Міністерство аграрної політики України

додатково див. в Постанові КМ

N 1541 ( 1541-2006-п ) від 01.11.2006 }

1. Затвердити Положення про Міністерство аграрної політики
України (додається).
2. Установити, що:
правонаступником Міністерства агропромислового комплексу
України є Міністерство аграрної політики України;
правонаступником ліквідованого Комітету з питань садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості України стосовно майна,
майнових прав і обов'язків є Український державний концерн
садівництва, виноградарства та виноробної промисловості.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 6 листопада 1997 року N 1250
( 1250/97 ) "Про Положення про Державний комітет рибного
господарства України";
Указ Президента України від 15 листопада 1997 року N 1282
( 1282/97 ) "Про Положення про Міністерство агропромислового
комплексу України";
Указ Президента України від 3 лютого 1998 року N 73 ( 73/98 )
"Про Положення про Комітет з питань садівництва, виноградарства та
виноробної промисловості України";
Указ Президента України від 5 лютого 1998 року N 87 ( 87/98 )
"Про Положення про Комітет харчової промисловості України";
статті 15, 17 і 18 Указу Президента України від 15 вересня
1998 року N 1019 ( 1019/98 ) "Про внесення змін і доповнень до
деяких Указів Президента України";
пункти 2 і 3 статті 3 Указу Президента України від 29 вересня
1998 року N 1069 ( 1069/98 ) "Про Положення про Державний комітет
України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів".
4. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої
рішення у відповідність із цім Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 червня 2000 року

N 772/2000
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 7 червня 2000 року N 772/2000
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство аграрної політики України

1. Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики
України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінагрополітики України є головним (провідним) органом у
системі центральних органів виконавчої влади з питань формування
та забезпечення реалізації державної аграрної політики,
продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері
сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової
промисловості, рибного господарства, переробки
сільськогосподарської продукції.
2. Мінагрополітики України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своїх повноважень Мінагрополітики України
організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією.
Мінагрополітики України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету
Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінагрополітики України є:
забезпечення реалізації державної аграрної політики,
організація розроблення та здійснення заходів щодо гарантування
продовольчої безпеки держави;
забезпечення здійснення державного управління у сфері
сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової
промисловості, рибного господарства, переробки
сільськогосподарської продукції (далі - галузі агропромислового
виробництва);
організація та забезпечення проведення аграрної реформи,
здійснення її моніторингу, розроблення і реалізація заходів щодо
структурної перебудови галузей агропромислового виробництва,
участь у реалізації державної політики у сфері підприємництва;
участь у формуванні та реалізації соціальної політики у
сільській місцевості;
координація діяльності органів виконавчої влади з питань
реалізації державної аграрної політики, соціальної політики у
сільській місцевості, забезпечення продовольчої безпеки держави,
проведення аграрної реформи.
4. Мінагрополітики України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) розробляє основні напрями державної аграрної політики,
стратегію та механізми її реалізації;
2) бере участь у розробленні і реалізації в галузях
агропромислового виробництва бюджетної, податкової та митної
політики, формуванні ринків товарів, матеріальних ресурсів,
капіталів і послуг, а також інфраструктури цих ринків;
3) розробляє та організовує реалізацію державних комплексних
і цільових програм (концепцій) розвитку агропромислового
комплексу, сприяє спеціалізації та концентрації, горизонтальній і
вертикальній інтеграції агропромислового виробництва;
4) бере участь у розробленні проектів Державної програми
соціального і економічного розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
5) розробляє і забезпечує реалізацію державних програм і
концепцій розвитку галузей агропромислового виробництва та
вдосконалення систем управління агропромисловим комплексом;
6) бере участь у реалізації державної політики у сфері
зайнятості сільського населення;
7) бере участь у розробленні державної науково-технічної
політики;
8) координує діяльність центральних і місцевих органів
виконавчої влади з питань організації та державного регулювання
ринку продукції галузей агропромислового виробництва та
забезпечення потреб цього ринку у матеріально-технічних ресурсах;
9) розробляє і здійснює заходи щодо фінансово-кредитного
забезпечення діяльності агропромислового комплексу;
10) організовує з питань, що належать до його компетенції,
роботу щодо забезпечення підтримки та захисту вітчизняного
виробника та ефективності застосування антидемпінгового
законодавства, запобігання заподіянню шкоди галузям
агропромислового виробництва;
11) розробляє пропозиції щодо залучення вітчизняних та
іноземних інвестицій у галузі агропромислового виробництва,
вдосконалення механізму захисту цих інвестицій;
12) забезпечує відповідно до законодавства здійснення на
підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю
вироблюваної ними сільськогосподарської продукції та сировини, їх
зберіганням і реалізацією, в тому числі під час здійснення
експортно-імпортних операцій;
13) забезпечує здійснення державного контролю за охороною,
відтворенням водних живих ресурсів та регулюванням рибальства,
державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибної
промисловості;
14) забезпечує в межах повноважень, визначених
законодавством, додержання підприємствами, установами та
організаціями всіх форм власності вимог законодавства з питань
охорони праці, нагляду за технічним станом машин та обладнання,
пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;
15) забезпечує у випадках, передбачених законодавством,
ліцензування окремих видів підприємницької діяльності;
16) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління;
17) розробляє і забезпечує реалізацію основних напрямів
реформування економічних, соціальних та правових відносин у сфері
агропромислового виробництва, структурної перебудови галузей
агропромислового виробництва, створення сприятливих умов для
розширеного відтворення в цих галузях;
18) розробляє пропозиції щодо забезпечення сприятливих умов
діяльності підприємств агропромислового комплексу всіх форм
власності у процесі адаптації їх до ринкових умов, забезпечує
надання консультаційної підтримки і послуг в організації
виробництва сільськогосподарської продукції та з маркетингу;
19) бере участь в організації залучення міжнародної технічної
допомоги з питань реформування галузей агропромислового
виробництва, фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу, заснованих на приватній власності тощо;
20) надає передбачену законодавством підтримку підприємствам
агропромислового комплексу, а також підсобним господарствам, у
тому числі шляхом залучення їх на конкурсних засадах до виконання
загальнонаціональних, регіональних, галузевих та інших програм та
проектів, фінансування виконання яких передбачено Державним
бюджетом України;
21) координує разом із спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади з питань земельних ресурсів проведення земельної
реформи, моніторингу земель сільськогосподарського призначення та
відновлення їх продуктивної цінності, визначення основних напрямів
державної політики у сфері використання та охорони земель
сільськогосподарського призначення;
22) здійснює аналіз діяльності, макроекономічне прогнозування
і нормативне планування розвитку галузей агропромислового
виробництва з урахуванням попиту і пропозицій на продовольчі
товари;
23) забезпечує реалізацію заходів щодо стимулювання
виробництва сільськогосподарської продукції, координує державну
підтримку розвитку колективного садівництва та городництва;
24) визначає стратегію розвитку та зональне розміщення
галузей агропромислового виробництва з урахуванням кон'юнктури
ринку;
25) розробляє системи галузевих стандартів, норм і нормативів
у галузях агропромислового виробництва, бере участь у розробленні
міжгалузевих стандартів, у межах своїх повноважень здійснює на
підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності
контроль за їх додержанням, забезпечує відповідно до законодавства
проведення державної політики у сфері стандартизації, метрології,
акредитації вимірювальних і калібрувальних лабораторій та
метрологічного забезпечення галузей агропромислового виробництва;
26) бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо
реформування майнових і земельних відносин у сфері
агропромислового виробництва;
27) координує діяльність підприємств, пов'язану з проведенням
державних випробувань сільськогосподарської техніки та обладнання,
сортів і гібридів сільськогосподарських культур та об'єктів
селекції у тваринництві, здійснює в межах своїх повноважень
державний контроль за якістю техніки і обладнання,
пально-мастильних матеріалів, запасних частин, насіння, племінних
(генетичних) ресурсів, організовує роботу, спрямовану на розвиток
насінництва, розсадництва, племінної справи у тваринництві
проводить бонітування (комплексну оцінку) сільськогосподарських
тварин і птиці; ( Підпункт 27 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 1021/2001 ( 1021/2001 ) від
30.10.2001 )
28) бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо
організації сільськогосподарського виробництва на землях,
забруднених хімічними, радіоактивними та іншими шкідливими
речовинами, з метою одержання екологічно чистої продукції та
постачання населенню екологічно чистих продуктів харчування;
29) здійснює організаційно-методичне забезпечення розвитку
галузей агропромислового виробництва, розробляє загальнодержавні
баланси забезпечення потреб населення у продовольстві, бере участь
у складанні міжгалузевих балансів потреб у сільськогосподарській
продукції та харчових продуктах, а також визначенні державних
потреб у цій продукції;
30) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності
агропромислового виробництва, посилення конкурентоспроможності
продукції галузей агропромислового виробництва та харчових
продуктів на світовому, вітчизняному та регіональних ринках;
31) забезпечує в межах своїх повноважень проведення
моніторингу, економічного аналізу рівня та динаміки цін на
світовому, вітчизняному та регіональних ринках продовольства,
готує пропозиції щодо проведення цінової політики на ринку
продукції галузей агропромислового виробництва, забезпечує
створення системи інформування про попит і пропозицію на
зазначеному ринку;
32) бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо
формування інфраструктури та активізації функціонування аграрного
ринку, відновлення традиційних та освоєння нових ринків
сільськогосподарської продукції, налагоджує співробітництво з
міжнародними фінансовими організаціями, суб'єктами підприємницької
діяльності, іноземними фізичними та юридичними особами;
33) бере участь у складанні прогнозних розрахунків потреб
сільського господарства, садівництва, виноградарства в мінеральних
добривах, засобах захисту рослин, здійснює в межах своєї
компетенції державний контроль за додержанням законодавства про
захист рослин, пестициди та агрохімікати, забезпеченням безпечного
використання регуляторів росту рослин;
34) виступає державним замовником науково-дослідних робіт у
галузях агропромислового виробництва та координує їх проведення,
сприяє впровадженню у виробництво завершених наукових розробок та
передового досвіду;
35) забезпечує розвиток інфраструктури
науково-консультаційних, інформаційних, правових та інших послуг,
що надаються виробникам сільськогосподарської продукції та її
споживачам;
36) розробляє відповідно до галузевих особливостей методичні
рекомендації з питань застосування національних положень
(стандартів), інших нормативно-правових актів щодо ведення
бухгалтерського обліку, а також складання фінансової і
статистичної звітності;
37) забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку
виробництва продуктів дитячого та лікувально-профілактичного
харчування;
38) розробляє і здійснює заходи щодо розвитку ринкової
інфраструктури в агропромисловому комплексі (аграрні біржі,
аукціони худоби, оптові продовольчі ринки, обслуговуючі
сільськогосподарські кооперативи, кредитні спілки, страхові
компанії, виставки і ярмарки тощо);
39) забезпечує галузеве співробітництво України з
Європейським Союзом, у межах своїх повноважень - виконання
Українською стороною зобов'язань за Угодою про партнерство та
співробітництво між Україною та Європейським Союзом, адаптацію
законодавства України до законодавства Європейського Союзу,
здійснює інші заходи щодо інтеграції України в Європейський Союз;
40) розробляє пропозиції з охорони та раціонального
використання земель сільськогосподарського призначення, підвищення
родючості грунтів, бере участь у розробленні та в установленому
порядку затверджує умови експлуатації меліоративних систем у разі
приватизації майна сільськогосподарських підприємств, які мають у
своєму користуванні меліоровані землі;
41) здійснює відповідно до законодавства державне управління
та державний контроль в насінництві, забезпечує відповідно до
законодавства формування державного насіннєвого страхового фонду,
веде Державний реєстр виробників насіннєвого і садивного
матеріалу, контролює ефективне використання цього насіннєвого
фонду, сприяє розвитку ринку насіння; ( Підпункт 41 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1021/2001
( 1021/2001 ) від 30.10.2001 )
42) забезпечує відповідно до законодавства державне
управління племінною справою у тваринництві, державний контроль у
цій галузі, встановлює умови та порядок атестації фахівців, які
виконують спеціальні роботи, пов'язані з веденням первинного
обліку продуктивності тварин, здійсненням офіційної класифікації
(оцінки) за типом, отриманням, ідентифікацією, зберіганням сперми,
ембріонів, яйцеклітин, штучним осіменінням маток та
трансплантацією ембріонів, затверджує положення про державні книги
племінних тварин і Державний племінний реєстр, забезпечує ведення
зазначених книг та реєстру, а також встановлення вимог щодо
племінних (генетичних) ресурсів, показників племінного обліку та
форм, згідно з якими ведеться документація з племінної справи у
тваринництві, встановлює порядок та умови присвоєння відповідного
статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві, які здійснюють
свою діяльність у межах прийнятих загальнодержавних програм
селекції у тваринництві, та присвоює такий статус; ( Підпункт 42
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1021/2001 ( 1021/2001 ) від 30.10.2001 )
43) організовує проведення агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення, сертифікації продукції
рослинництва, тваринництва, птахівництва, рибництва, харчових та
переробних галузей;
44) укладає відповідно до законодавства галузеві угоди,
організовує і контролює їх виконання;
45) забезпечує відповідно до законодавства державне
регулювання у сфері захисту рослин, карантину рослин, охорони
території України від занесення карантинних об'єктів, здійснює
контроль за проведенням заходів із захисту та карантину рослин;
46) забезпечує через Державний департамент ветеринарної
медицини проведення державної політики в галузі ветеринарної
медицини та здійснення державного ветеринарного контролю,
державного контролю і нагляду за якістю та безпекою харчових
продуктів і продовольчої сировини, а також охорони території
України від занесення збудників карантинних хвороб тварин;
47) забезпечує широке висвітлення виставкової діяльності у
галузях агропромислового виробництва, сприяє участі підприємств,
установ і організацій всіх форм власності у виставках, ярмарках,
аукціонах тощо;
48) здійснює організаційне та методичне забезпечення
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників у
навчальних закладах, що належать до сфери управління
Мінагрополітики України, сприяє кадровому забезпеченню
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його
управління;
49) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень,
визначених законодавством;
50) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Мінагрополітики України, на підприємствах, в
установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
51) організовує і здійснює державний контроль за
забезпеченням схоронності матеріальних цінностей та їх
використанням, станом і достовірністю ведення бухгалтерського
обліку та звітності, додержанням вимог законодавства про боротьбу
з корупцією на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери управління Мінагрополітики України;
52) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. Мінагрополітики України має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
створювати за погодженням з іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та
консультативні ради, робочі групи;
здійснювати разом з відповідними органами виконавчої влади у
межах своєї компетенції контроль за цільовим використанням коштів
Державного бюджету України, виділених для реалізації затверджених
в установленому порядку програм і заходів щодо розвитку галузей
агропромислового виробництва;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів
України;
засновувати друковані видання для висвітлення в них питань
державної аграрної політики, аграрної реформи, соціальної політики
на селі.
6. Мінагрополітики України під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також
з відповідними органами іноземних держав.
7. Мінагрополітики України в межах своїх повноважень на
основі та на виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
Нормативно-правові акти Мінагрополітики України підлягають
державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
Рішення Мінагрополітики України, прийняті в межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
незалежно від форми власності і громадянами.
Мінагрополітики України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
8. Мінагрополітики України очолює Міністр, якого призначає
на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством
порядку Президент України.
Міністр:
1) керує Міністерством, як член Кабінету Міністрів України
особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної аграрної
політики, продовольчу безпеку держави, на виконання вимог
законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні
пріоритети, стратегічні напрями роботи Міністерства та шляхи
досягнення поставлених цілей;
2) спрямовує і координує здійснення центральними органами
виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;
3) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо призначення на посади перших заступників та
заступників Міністра; ( Підпункт 3 пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Указами Президента N 304/2002 ( 304/2002 ) від
27.03.2002, N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
4) затверджує програми і плани роботи Мінагрополітики
України; ( Підпункт 4 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
5) вносить Кабінету Міністрів України подання про призначення
на посади та звільнення з посад керівників урядових органів
державного управління;
6) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінагрополітики України; ( Підпункт 6 пункту
8 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
7) призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства; ( Підпункт 7 пункту 8 в
редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
8) приймає рішення щодо утворення, реорганізації і ліквідації
територіальних органів Мінагрополітики України, затверджує їх
положення (статути), призначає на посади та звільняє з посад у
встановленому законодавством порядку їх керівників; ( Підпункт 8
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002, в редакції Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
9) за поданням керівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства, затверджує граничну
чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис видатків цих органів. ( Підпункт 9 пункту 8 в редакції
Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 ) Пункт 8 в редакції Указу Президента N 1021/2001 ( 1021/2001 )
від 30.10.2001 )
9. Міністр має перших заступників, у тому числі першого
заступника - керівника апарату Міністерства та першого заступника
у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), і
заступників, які належать до числа керівників Міністерства.
Перших заступників та заступників Міністра призначає на
посади за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх
повноваження на цих посадах Президент України.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками
та заступниками.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Мінагрополітики України, його поточної роботи, а також
забезпечення діяльності Міністра організовується першим
заступником Міністра - керівником апарату Мінагрополітики
України. Пункт 9 в редакції Указу Президента N 1021/2001 ( 1021/2001 )
від 30.10.2001, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002, в редакції Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінагрополітики України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у
складі Міністра (голова колегії), перших заступників, заступників
Міністра (за посадою) та керівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Мінагрополітики України, а також
керівних працівників структурних підрозділів Мінагрополітики
України. ( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента N 1021/2001 ( 1021/2001 ) від 30.10.2001,
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
У разі потреби до складу колегії Мінагрополітики України
можуть входити в установленому порядку інші особи. Члени колегії
затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів
України за поданням Міністра. ( Абзац другий пункту 10 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 )
від 05.03.2004 )
Рішення колегії провадяться в життя наказами Мінагрополітики
України.
11. У складі Мінагрополітики України Кабінетом Міністрів
України можуть бути утворені урядові органи державного управління
(департаменти, служби, інспекції).
12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
головних напрямів розвитку науки, техніки і технологій,
обговорення найважливіших програм та інших питань в
Мінагрополітики України можуть утворюватися науково-технічна рада,
інші консультативні та дорадчі органи.
Склад цих органів та положення про них затверджує Міністр.
( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 1021/2001 ( 1021/2001 ) від 30.10.2001, N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
13. Гранична чисельність працівників Мінагрополітики України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінагрополітики України в
установленому порядку затверджує Міністр за погодженням з
Кабінетом Міністрів України. ( Абзац другий пункту 13 в редакції
Указів Президента N 1021/2001 ( 1021/2001 ) від 30.10.2001,
N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002, N 280/2004 ( 280/2004 )
від 05.03.2004 )
Штатний розпис і кошторис видатків Мінагрополітики України
затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України. ( Абзац третій пункту 13 в редакції Указів Президента N
1021/2001 ( 1021/2001 ) від 30.10.2001, N 280/2004 ( 280/2004 )
від 05.03.2004 )
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінагрополітики України затверджує Міністр. ( Абзац четвертий
пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
1021/2001 ( 1021/2001 ) від 30.10.2001, в редакції Указу
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
( Абзац пункту 13 виключено на підставі Указу Президента N
280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
14. Мінагрополітики України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: