open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 429 від 29.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

14 грудня 2000 р.

за N 918/5139

Про затвердження Положення

про спеціалізовані вчені ради
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Вищої атестаційної комісії

N 509 ( z1160-04 ) від 09.09.2004 )

Відповідно до пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів
і присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.06.97 N 644 ( 644-97-п ), із змінами і
доповненнями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України
від 05.08.98 N 1241 ( 1241-98-п ) і від 22.07.99 N 1336
( 1336-99-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про спеціалізовані вчені ради
(додається). 2. Скасувати пункт 1 наказу ВАК України від 14.07.97 N 448
( v0448330-97 ) "Про запровадження Положення про спеціалізовані
вчені ради та Положення про експертні ради ВАК України", із
змінами та доповненнями, унесеними пунктом 1 наказу ВАК України
від 21.01.2000 N 36 ( v0036330-00 ) "Про запровадження нових
редакцій "Положення про спеціалізовані вчені ради" і "Положення
про експертну раду Вищої атестаційної комісії України". 3. Організаційному сектору ВАК України забезпечити публікацію
Положення про спеціалізовані вчені ради в "Бюлетені Вищої
атестаційної комісії України".
Голова Вищої атестаційної
комісії України В.В.Скопенко
Затверджено

Наказ Вищої атестаційної

комісії України

29.08.2000 N 429
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 грудня 2000 р.

за N 918/5139
Положення

про спеціалізовані вчені ради
1. Загальні положення

1.1. Спеціалізовані вчені ради (далі - ради) - основна ланка
в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації -
створюються та діють під керівництвом ВАК України (далі - ВАК) у
відомих своїми науковими досягненнями науково-дослідних,
науково-технічних установах, вищих навчальних закладах III-IV
рівнів акредитації та інших організаціях, що проводять
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, мають достатній
рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, за клопотанням
центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук,
Академії медичних наук, Української академії аграрних наук,
Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Академії
мистецтв - залежно від підпорядкування.

ВАК приймає до розгляду клопотання про створення
спеціалізованих вчених рад з наданням права присудження наукових
ступенів лише в одній галузі науки. Виняток становлять ті випадки,
коли у клопотанні зазначені наукові спеціальності, за якими
передбачено присудження наукових ступенів у кількох галузях
науки. ( Пункт 1.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Вищої
атестаційної комісії N 509 ( z1160-04 ) від 09.09.2004 )

У клопотанні зазначаються: а) статус ради: рада для захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора наук (далі - докторська рада) чи
кандидата наук (далі - кандидатська рада); б) профіль ради: перелік спеціальностей і галузей науки, з
яких рада має право проводити захист дисертацій (не більше
чотирьох спеціальностей). У клопотанні повинні бути обгрунтовані потреба створення й
доцільність функціонування ради в даній установі, а також належні
умови для її роботи. До клопотання додаються відомості про членів
ради за встановленою формою (додаток 1) і проект наказу про
створення ради за встановленою формою (додаток 2). Створюючи раду, ВАК установлює її статус, профіль та термін
дії. 1.2. Докторські ради можуть приймати до захисту дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата наук. 1.3. Зміну профілю ради та призначення голови ради здійснює
ВАК на клопотання відповідних центральних органів виконавчої влади
та академій наук. Інші часткові зміни складу рад ВАК проводить на клопотання
керівників організацій, у яких створено ради. У клопотанні перелічуються усі передбачувані зміни та
обгрунтовання щодо їх необхідності. До клопотання додаються
відомості (2 примірники) про фахівців, яких уводять до складу ради
за встановленою формою, та проект наказу про створення ради за
встановленою формою або про часткові зміни в складі ради за
встановленою формою (додаток 3) у паперовому (1 примірник) та
електронному носіях. ( Абзац третій пункту 1.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Вищої атестаційної комісії N 509
( z1160-04 ) від 09.09.2004 ) 1.4. Рада з дозволу ВАК може проводити захист дисертації зі
спеціальності, яка не входить до профілю ради, якщо в Україні
немає відповідних рад (разовий захист). Голова ради разом із клопотанням про дозвіл разового захисту
надсилає до ВАК пропозиції щодо тимчасового введення до складу
ради докторів наук - фахівців за спеціальністю дисертації та
відомості про них за встановленою формою. Для проведення разового
захисту докторської (кандидатської) дисертації до складу ради
додатково вводяться з правом голосу доктори наук з таким
розрахунком, щоб загальна кількість присутніх на разовому захисті
докторів наук з даної спеціальності була не меншою чотирьох осіб.
Їхня присутність на засіданні ради обов'язкова. У клопотанні про дозвіл разового захисту повинна бути
обгрунтована доцільність розгляду дисертації саме в цій раді. До
клопотання додається один примірник машинописного варіанта
автореферату. 1.5. Якщо докторська дисертація виконана за двома
спеціальностями, а рада має право на проведення захисту дисертації
тільки за однією з них, то рада з дозволу ВАК може проводити
разовий захист лише за умови відсутності в Україні ради з правом
захисту за такими спеціальностями. У цьому разі дисертація за
кожною спеціальністю повинна містити проведені автором
дослідження, у яких отримано нові науково обгрунтовані результати
в певній галузі науки, які в сукупності розв'язують важливу
наукову або науково-прикладну проблеми і які раніше не захищалися. Зазначені спеціальності повинні належати одній галузі науки.
Голова ради разом із клопотанням про захист дисертації за двома
спеціальностями надсилає один примірник машинописного варіанта
автореферату дисертації. Якщо лише одна зі спеціальностей дисертації відповідає
профілю ради, то для проведення захисту до складу ради додатково
вводяться з правом голосу доктори наук - фахівці з другої
спеціальності, за якою подано дисертацію до захисту, з таким
розрахунком, щоб кількість присутніх на захисті докторів наук з
кожної спеціальності була не меншою за чотирьох осіб; їхня
присутність на засіданні ради обов'язкова. До ВАК надсилаються
пропозиції стосовно додаткового введення до складу ради докторів
наук та відомості про них за встановленою формою. Кандидатська дисертація може бути подана до захисту лише за
однією спеціальністю. 1.6. Рада має право звертатися в організації, де виконувалась
робота, для отримання додаткових матеріалів, необхідних для
повного, всебічного й об'єктивного розгляду дисертації та
прийняття обгрунтованого рішення. 1.7. Робота ради має відкритий характер. Про її засідання
інформується наукова громадськість. Будь-які обмеження щодо
присутності зацікавлених осіб на захисті дисертації не
допускаються. Здобувач має право ознайомитися з усіма матеріалами ради,
щодо захисту його дисертації, а також одержати кваліфіковану
допомогу від керівників ради з усіх питань, пов'язаних із захистом
дисертації. 1.8. Рада не має права приймати рішення, що виходять за межі
її компетенції, установленої цим Положенням. 1.9. Строк дії створеної ради не перевищує трьох років. Після
закінчення повноважень ради ВАК, на підставі експертної оцінки
ефективності її діяльності, вирішує питання про доцільність
подальшого функціонування ради. 1.10. У разі порушення радою вимог нормативно-правових актів
з питань присудження наукового ступеня доктора чи кандидата наук
ВАК скасовує прийняте радою рішення і може вжити до неї заходи в
межах своєї компетенції аж до припинення діяльності цієї ради.
2. Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради
2.1. Персональний склад спеціалізованої вченої ради
формується з працівників наукових установ, вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації та інших організацій, що
здійснюють наукові дослідження. Членами ради мають бути вчені, які
активно проводять наукову роботу у відповідній галузі науки. Член ради повинен мати науковий ступінь з однієї із
спеціальностей, за якими раді надано право присудження наукових
ступенів. Уведення до складу ради фахівців з інших спеціальностей
має бути обгрунтованим. Членам ради, у яких шифр спеціальності диплома про науковий
ступінь відповідає одній із спеціальностей за профілем ради,
президія ВАК, у разі потреби, може надати право представляти в
даній раді другу спеціальність за умови наявності в них
опублікованих за останні п'ять років наукових статей, монографій з
даної спеціальності. 2.2. Рада повинна формуватися таким чином, щоб в її складі
штатні працівники базової установи (у тому числі ті, що зараховані
не менш як на 0,5 ставки), становили 2/3 від загальної кількості
фахівців (з округленням до цілого числа в бік збільшення) з кожної
спеціальності, за якою раді дозволено приймати дисертації до
захисту. У разі відсутності в країні наукової установи чи організації
з достатньою кількістю штатних працівників - докторів наук з
окремих спеціальностей президія ВАК може прийняти рішення про
створення ради за іншими вимогами щодо штатних працівників базової
установи. 2.3. Членами докторських рад можуть бути тільки доктори наук.
Як виняток, ученим секретарем ради може бути кандидат наук. 2.4. Членами кандидатських рад можуть бути доктори та
кандидати наук, при цьому докторів наук повинно бути не менше
половини складу ради. 2.5. Склад докторської ради становить не менше шести докторів
наук із кожної спеціальності за профілем ради, з них 2/3 - доктори
наук із даної спеціальності, які активно ведуть наукову роботу і
мають публікації у відповідній галузі науки, решта - фахівці, які
мають наукові статті, монографії з даної спеціальності,
опубліковані за останні п'ять років. 2.6. Склад кандидатської ради становить не менше п'яти
фахівців з кожної спеціальності за профілем ради, серед них - не
менше чотирьох докторів наук, з них 2/3 - доктори наук з даної
спеціальності, які активно проводять наукову роботу і мають
публікації у відповідній галузі науки, решта - фахівці, які мають
наукові статті, монографії з даної спеціальності, опубліковані за
останні п'ять років. 2.7. Для введення фахівця до складу ради потрібна його
письмова згода. Фахівець може входити до складу не більш як двох
рад. 2.8. Рада формується в складі 11 - 25 осіб з рівномірним
представництвом фахівців з кожної спеціальності. 2.9. Головою ради та заступником голови ради призначаються
провідні вчені, доктори наук (із спеціальностей, за якими раді
надано право присудження наукових ступенів), які є штатними
працівниками організації, де створена рада. У разі потреби президія ВАК може призначити двох заступників
голови ради. Ученим секретарем ради призначається доктор або кандидат наук
- фахівець за профілем ради, який є штатним працівником
організації, де створена рада. 2.10. Члени ради, які пропустили протягом року більше
половини її засідань, виводяться зі складу ради.
3. Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді
3.1. Рада приймає дисертацію для попереднього розгляду при
наявності документів за встановленим переліком і доручає комісії з
членів ради (фахівцям за профілем дисертації) подати висновок про
науковий рівень дисертації, відповідність її профілю ради, про
кількість і обсяг публікацій та про повноту опублікованих
матеріалів дисертації, а також пропозиції щодо призначення
провідної установи, офіційних опонентів і, на випадок разового
захисту, щодо поповнення ради науковцями відповідного профілю та
щодо розсилання автореферату дисертації. Розглядаючи докторську дисертацію, комісія ради визначає,
якою мірою в ній використані матеріали й висновки кандидатської
дисертації здобувача. Матеріали кандидатської дисертації можуть використовуватися
лише в оглядовій частині докторської дисертації. Не дозволяється
захищати в докторській дисертації положення, наукові результати та
висновки, які захищені здобувачем у кандидатській дисертації.
Докторську дисертацію не може захищати здобувач, який не має
наукового ступеня кандидата наук. Комісія може залучати до підготовки проекту висновку фахівців
кафедр, лабораторій та інших структурних підрозділів даної
організації чи інших наукових установ. Комісія визначає фахові
семінари для апробації дисертації. 3.2. У разі позитивного рішення ради щодо прийняття
дисертації до захисту вказана комісія пропонує проект висновку
ради про дисертацію. Рішення ради про прийняття дисертації до захисту вважається
позитивним, якщо за нього в результаті відкритого голосування
висловилась проста більшість членів ради, що брали участь у
засіданні. У разі негативного рішення здобувачеві видається витяг з
протоколу засідання ради з мотивуванням відмови в прийнятті
дисертації до захисту й повертаються всі подані матеріали. 3.3. У разі негативного висновку комісії рада за бажанням
здобувача повинна прийняти дисертацію до захисту, якщо вона
відповідає профілю ради. 3.4. Попередній розгляд дисертацій у раді не повинен тривати
понад два місяці для кандидатської й три місяці для докторської
дисертації з дня подання документів. 3.5. Рада приймає дисертації до захисту та призначає
офіційних опонентів, провідну установу, затверджує додатковий
список розсилання автореферату, дозволяє друкувати автореферат і,
при потребі, порушує клопотання перед ВАК про додаткове введення у
встановленому порядку до складу ради науковців відповідного
профілю. Рада може прийняти до захисту докторську дисертацію не раніше
ніж через два місяці, а кандидатську - не раніше ніж через місяць
з дня розсилання виготовлювачами обов'язкових примірників видань,
в яких опубліковано праці здобувача, що відображають основні
результати дисертації. Одразу після прийняття дисертації до захисту рада надсилає до
ВАК повідомлення встановленого зразка про захист дисертації. Повідомлення про захист докторських і кандидатських
дисертацій публікуються, відповідно, у заснованих ВАК "Бюлетені
Вищої атестаційної комісії України" та додатку до "Бюлетеня Вищої
атестаційної комісії України" - "Науковий світ". Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора чи
кандидата наук проводиться не раніш як через місяць після
опублікування такого повідомлення. Якщо з об'єктивних причин засідання ради в призначений день
не може відбутися, то рада має право призначити нову дату захисту
дисертації, але не раніш як через місяць після опублікування
повідомлення, проінформувавши про це ВАК, установи та фахівців,
яким було розіслано автореферат. Автореферат дисертації видається друкарським способом
державною мовою України (з обов'язковим зазначенням вихідних
відомостей) обсягом у межах 1,3 - 1,9 авторського аркуша для
докторської дисертації та обсягом у межах 0,7-0,9 авторського
аркуша для кандидатської дисертації. Частина тиражу автореферату за рішенням ради може бути
надрукована іншими мовами. На останніх сторінках автореферату мають бути розміщені
анотації українською, англійською та російською мовами, причому на
вибір здобувача анотація англійською або російською мовою повинна
бути розгорнутою обсягом до 2 сторінок машинописного тексту (до
5000 друкованих знаків) і містити інформацію про зміст та
результати дисертаційної роботи, а дві інші обсягом до 0,5
сторінки машинописного тексту (до 1200 друкованих знаків) повинні
бути ідентичні за змістом і містити стислу інформацію про
дисертацію. 3.6. Офіційний опонент після вивчення дисертації та праць,
опублікованих за темою дисертації, подає до ради відзив, у якому
встановлюється актуальність обраної теми, ступінь обгрунтованості
наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у
дисертації, їхня достовірність і новизна, повнота їх викладу в
опублікованих працях, а також робить висновок про відповідність
дисертації вимогам Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань. Копії письмових відзивів офіційних опонентів видаються
здобувачеві не пізніш як за десять днів до захисту дисертації. Офіційний опонент відповідає за об'єктивність і якість
підготовленого ним відзиву. За порушення даних вимог ВАК приймає
рішення не залучати до участі в атестації наукових кадрів вищої
кваліфікації. Рада має право повернути відзив офіційному опонентові для
доопрацювання, якщо він не відповідає вказаним вимогам, або
замінити офіційного опонента. 3.7. Рада призначає для апробації дисертації провідну
установу, відому своїми досягненнями із спеціальності, за якою
подано дисертацію. Перелік провідних установ затверджує ВАК. Провідною установою щодо дисертації призначають лише наукову
установу чи вищий навчальний заклад. Для оцінки рівня впровадження
результатів і розробок здобувачів використовують відзиви
науково-технічних закладів або (для суспільних і гуманітарних
наук) центральних органів державної влади, громадських об'єднань і
політичних партій, підписані докторами наук. Провідною не може бути установа, де виконувалася дисертація
або де працює здобувач. У відзиві провідної установи відображається важливість для
науки й народного господарства одержаних автором дисертації
результатів, а також висловлюються рекомендації щодо їхнього
використання. Проект відзиву обговорюється на засіданнях учених
(науково-технічних) рад провідних установ або на засіданнях їхніх
наукових підрозділів. Відзив провідної установи підписує доктор наук - штатний
працівник провідної установи, який не повинен бути членом ради, де
відбувається захист дисертації, і затверджує керівник провідної
установи, який особисто відповідає за якість і об'єктивність
відзиву. Копію відзиву провідної установи видають здобувачеві не
пізніш як за десять днів до захисту дисертації. 3.8. Прилюдний захист дисертації відбувається на засіданні
спеціалізованої вченої ради, яке вважається правочинним, якщо в
його проведенні взяло участь щонайменше дві третини її складу, а
також за умови обов'язкової участі щонайменше чотирьох докторів
наук зі спеціальності докторської дисертації і щонайменше трьох
докторів наук зі спеціальності кандидатської дисертації. На бажання здобувача рада зобов'язана призначити захист
дисертації і при негативних відзивах, але якщо наявні три
негативні відзиви (з числа офіційних опонентів і провідної
установи) на докторську дисертацію або два - на кандидатську, тоді
захист дисертації не проводять і її знімають з розгляду, про що
рада зобов'язана прийняти відповідне рішення. Про зняття дисертації з розгляду повідомляють ВАК. Одночасно
надсилають до ВАК автореферат дисертації та копії відзивів
офіційних опонентів і провідної установи. Здобувачеві повертають документи за переліком, який визначає
ВАК (за винятком одного примірника дисертації, який зберігається в
раді протягом десяти років). 3.9. Автореферат із зазначенням адреси, дати й часу захисту
розсилають не пізніш як за місяць до захисту за переліком
обов'язкового розсилання, затвердженим наказом голови ВАК від
04.04.2000 N 177 ( z0351-00 ), зареєстрованим Міністерством
юстиції України 13.06.2000 за N 351/4572, і за додатковим списком,
затвердженим радою, який включає ради за профілем дисертації,
відомих фахівців у даній галузі науки та провідні наукові
установи. Виправляти в дисертації недоліки, виявлені радою після того,
як дисертацію було прийнято до захисту, та в авторефераті, після
його розсилання, заборонено.
4. Засідання спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації
4.1. Рада проводить не більш як 12 засідань у рік. У разі
потреби засідання можуть проводитися сесіями. На одному засіданні
може проводитися захист не більше двох дисертацій, з яких тільки
одна може бути докторською дисертацією. Засідання записується на фонограму. Розшифрована й засвідчена
фонограма є стенограмою засідання ради. Фонограма зберігається в
раді до остаточного рішення ВАК. 4.2. Засідання ради для захисту дисертації проводиться під
керівництвом голови ради або, у разі його відсутності, -
заступника голови ради. Голова (заступник голови) ради не може бути головуючим на
засіданні, якщо проводиться захист дисертації, щодо якої він є
науковим керівником чи консультантом. У такому разі головуючим на
дане засідання обирається член ради - штатний співробітник
організації, у якій функціонує рада, і це обов'язково
занотовується в стенограмі засідання ради. Члени сімей та близькі родичі керівників ради та установи, у
якій створена рада, свої дисертації подають на розгляд рад інших
наукових установ. 4.3. Учений секретар ради не може виконувати свої обов'язки
на засіданні ради, на якому розглядається дисертація здобувача,
щодо якої він є науковим керівником чи консультантом. У цьому разі, а також на час відсутності вченого секретаря
виконання його обов'язків може бути покладено на одного з членів
ради - штатного працівника наукової установи. Призначення
оформлюється наказом керівника організації, у якій функціонує
рада. У наказі зазначається термін повноважень (до трьох місяців)
виконуючого обов'язки вченого секретаря. Один примірник наказу
надсилається до ВАК. 4.4. Засідання ради не проводиться, якщо одночасно відсутні
голова й заступник голови. Якщо один з офіційних опонентів відсутній з поважної причини,
то захист дисертації може відбутися за умови його позитивного
відзиву. У цьому разі оголошують відзив відсутнього опонента і
заслуховують виступ додаткового офіційного опонента, затвердженого
керівництвом спеціалізованої вченої ради до захисту дисертації.
Захист дисертації не проводять, якщо відсутні два офіційні
опоненти або якщо відсутній опонент, який подав негативний відзив
на дисертацію. 4.5. Засідання ради для захисту дисертації відбувається
державною мовою за такою процедурою: до відкриття засідання члени ради мають бути ознайомлені з
проектом висновку щодо дисертації, підготовленого комісією ради; головуючий за даними реєстраційної картки присутності за
встановленою формою (додаток 4) інформує членів ради про
обов'язкові передумови правочинності зібрання і за наявності
кворуму відкриває засідання; головуючий інформує членів ради про погоджену зі здобувачем
мову захисту дисертації; оголошуються порядок денний, назва дисертації, відомості про
офіційних опонентів і провідну установу; учений секретар доповідає про подані дисертантом документи та
про їхню відповідність установленим вимогам; здобувач викладає основні положення дисертації та відповідає
на запитання, подані усно чи письмово; виступає науковий керівник (консультант); учений секретар оголошує висновок організації, де
виконувалась дисертація або до якої був прикріплений дисертант,
відзив провідної установи та інші відзиви на дисертацію й
автореферат; здобувач відповідає на зауваження, які містяться у відзивах; виступають офіційні опоненти; після виступу кожного опонента здобувачеві надають слово для
відповіді; після кожного виступу здобувача для відповіді на зауваження
офіційних опонентів головуючий пересвідчується, чи задоволений
опонент цією відповіддю; публічне обговорення дисертації, у якому мають право взяти
участь усі присутні на засіданні; члени ради - доктори наук зі
спеціальності, за якою підготовлена дисертація, повинні в ході
засідання обов'язково встановити рівень теоретичної підготовки
здобувача, його особистий внесок у розв'язання наукової проблеми
чи у вирішення конкретного наукового завдання, обізнаність
здобувача з результатами наукових досліджень інших учених із
зазначених у дисертації наукових проблем чи наукових завдань та їх
порівнянність з результатами наукових досліджень здобувача; прикінцеве слово здобувача; вибори лічильної комісії для проведення таємного голосування; таємне голосування членів ради щодо присудження здобувачеві
наукового ступеня; оголошення результатів таємного голосування: рішення
вважається позитивним, якщо за нього проголосувало не менш як три
чверті від кількості присутніх на засіданні членів ради; затвердження протоколу лічильної комісії: протокол
затверджується простою більшістю від числа присутніх членів ради.
Підставою для незатвердження протоколу лічильної комісії може бути
лише виявлене порушення процедури голосування. У разі
незатвердження протоколу лічильної комісії рада проводить повторне
голосування; обговорення проекту та прийняття висновку ради. 4.6. При позитивному рішенні щодо присудження наукового
ступеня в проекті висновку повинні бути викладені найсуттєвіші
наукові результати, які одержав здобувач особисто, оцінка їхньої
достовірності та новизни, значення для теорії і практики та
рекомендації щодо використання. У висновку вказується, яким вимогам Порядку присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених звань відповідає дисертація. Текст висновку приймається відкритим голосуванням простою
більшістю від кількості присутніх членів ради. При негативному рішенні щодо присудження наукового ступеня
висновок не приймається. На цьому захист дисертації вважається закінченим. 4.7. Здобувач має право зняти дисертацію з розгляду за
письмовою заявою, поданою до початку таємного голосування. У
такому разі здобувачеві повертаються документи, які він подав до
ради, за винятком заяви, одного примірника дисертації та
автореферату. Якщо рада встановила, що здобувач використав ідеї, текстові
запозичення, наукові результати та матеріали інших авторів без
посилання на джерело, то рада знімає дисертацію з розгляду без
права її повторного захисту. У цьому разі заява про зняття
дисертації з розгляду не приймається, а до ВАК надсилається
рішення ради разом з авторефератом і стенограмою засідання. Атестаційні справи та дисертації, які розглядаються у ВАК, не
можуть бути зняті з розгляду здобувачем чи відкликані радою, у
якій відбувся захист дисертації. 4.8. Рада в місячний термін після захисту надсилає до ВАК
перший примірник докторської (кандидатської) дисертації з двома
примірниками облікової картки дисертації за встановленою формою
(додаток 5) та атестаційну справу здобувача. Персональну
відповідальність за виконання цієї норми несе вчений секретар
ради. Другий примірник захищеної докторської (кандидатської)
дисертації надсилається до Українського інституту
науково-технічної та економічної інформації (01171, м. Київ, вул.
В. Антоновича, 180). Після ухвалення президією ВАК позитивного атестаційного
висновку та рішення про видачу здобувачеві диплома доктора
(кандидата) наук примірник його дисертації передають на зберігання
до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (03039,
м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3).

Атестаційні справи здобувачів наукового ступеня зберігаються
в раді протягом десяти років. Атестаційні справи здобувачів повинні бути оформлені
державною мовою згідно з вимогами, які встановлює ВАК. Атестаційні справи, які оформлені з порушенням установлених
вимог, ВАК до розгляду не приймає. 4.9. Про негативне рішення ради повідомляють ВАК у місячний
термін з дня захисту. Одночасно надсилають до ВАК автореферат і
стенограму (розшифровану та засвідчену фонограму) засідання ради. Дисертація, за результатами захисту якої рада прийняла
негативне рішення, може бути подана до повторного захисту в
переробленому вигляді не раніш як через рік з дня такого рішення. До повторного захисту може бути також подана дисертація, за
результатами захисту якої президія ВАК скасувала рішення ради про
присудження автору наукового ступеня. У цьому випадку дисертація в
переробленому вигляді подається до іншої ради не раніш як через
рік з дня прийняття рішення президією ВАК. При повторному захисті склад опонентів повинен бути повністю
змінений. Дозволу ВАК для повторного захисту не потрібно. 4.10. Якщо висновок ради недостатньо аргументований, то ВАК
може повернути його до ради для доопрацювання. У цьому разі участь
здобувача в засіданні ради не обов'язкова. 4.11. По закінченні календарного року рада у двотижневий
термін подає до ВАК звіт про роботу спеціалізованої вченої ради за
встановленою формою (додаток 6).
5. Таємне голосування та робота лічильної комісії
5.1. Лічильна комісія (не менше трьох осіб) обирається
відкритим голосуванням простою більшістю від кількості присутніх
на засіданні членів ради. 5.2. Після завершального слова здобувача лічильна комісія
видає членам ради під розписку заготовлені бюлетені для таємного
голосування за встановленою формою (додаток 7). Члени ради, які запізнилися на початок захисту дисертації або
залишили засідання до його закінчення, у визначенні кворуму і в
таємному голосуванні участі не беруть. Персональну
відповідальність за це несе голова ради. Здобувач, який захищає дисертацію в раді, членом якої він є,
участі в голосуванні не бере і в списку членів ради на даному
засіданні не враховується. Член ради висловлює свою думку щодо дисертації, викреслюючи в
графі бюлетеня "Результати голосування" одне з двох запропонованих
визначень: "згоден" чи "не згоден" і опускає бюлетень в опечатану
урну. 5.3. Члени лічильної комісії відкривають урну, підраховують
бюлетені й складають за наслідками голосування протокол засідання
лічильної комісії за встановленою формою (додаток 8). Нероздані бюлетені залишаються в лічильній комісії з
відповідною поміткою, зробленою до початку таємного голосування, і
це зазначається в протоколі. Бюлетені, що не дають змоги виявити
думку члена ради, який взяв участь у голосуванні, вважаються
недійсними, і це також зазначається в протоколі лічильної комісії. Після оформлення протоколу про результати голосування
лічильна комісія опечатує всі бюлетені й додає їх до свого
протоколу.
6. Проведення засідання спеціалізованої вченої ради для розгляду

дисертації, яку ВАК надіслав на додаткову експертизу

(колективне рецензування)
6.1. Дисертацію, яку надіслано на додаткову експертизу
(колективне рецензування), разом з атестаційною справою рада
повинна розглянути протягом двох місяців з дня її одержання. Рада
з числа своїх членів створює комісію, доручає їй ознайомитися з
дисертацією та матеріалами атестаційної справи й подати проект
висновку щодо дисертації, а також дати оцінку критичним
зауваженням, висловленим на попередніх етапах експертизи. Дисертація розглядається в присутності здобувача. У разі
неявки здобувача на засідання без поважної причини спеціалізована
вчена рада розглядає дисертацію без нього. У засіданні також
можуть брати участь опоненти, представники провідної установи та
інші особи, яких, у разі потреби, запрошує рада. Присутність
членів ради (із зазначенням їхньої спеціальності) обов'язково слід
занотувати в протоколі засідання. 6.2. Відкриваючи засідання ради, голова ради за даними
реєстраційної картки присутності за встановленою формою сповіщає
членів ради про правочинність засідання та інформує їх про перебіг
розгляду дисертації, поданої на додаткову експертизу. 6.3. Потім слово надається вченому секретареві, який коротко
доповідає про основний зміст документів атестаційної справи
здобувача. Після виступу вченого секретаря дисертант викладає суть і
основні положення дисертації. Дисертантові можна ставити запитання
усно й письмово, на які він має дати відповіді. 6.4. Обговоривши дисертацію та висновок спеціальної комісії
щодо неї, рада бюлетенями за встановленою формою проводить таємне
голосування. Рішення ради вважається позитивним, якщо за нього
проголосувало не менш як три чверті членів ради, що взяли участь у
засіданні. Протокол лічильної комісії затверджується відкритим
голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів ради. 6.5. Після затвердження протоколу лічильної комісії рада
відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів
ради приймає текст додаткової експертизи (колективного
рецензування). На цьому засідання ради вважається закінченим. 6.6. Підписані головою і вченим секретарем ради стенограма
(розшифрована фонограма) і текст додаткової експертизи
(колективного рецензування), у якому наводяться результати
таємного голосування, разом з дисертацією та атестаційною справою
в тритижневий термін надсилаються до ВАК.
7. Проведення засідання спеціалізованої вченої ради

для переатестації фахівців
7.1. Переатестація наукових і науково-педагогічних
працівників - громадян України, які мають наукові ступені,
присуджені їм в інших країнах, провадиться ВАК на клопотання
організації, де працює здобувач, з поданням до ВАК документів
відповідно до переліку, що визначає ВАК. Переатестацію провадять ради за дорученням ВАК. 7.2. Дисертація вченого, надіслана на переатестацію до ради,
разом з атестаційною справою повинна бути розглянута протягом двох
місяців. Якщо спеціальність, за якою захищена дисертація, не
узгоджується зі спеціальностями, з яких раді надано право приймати
дисертації до захисту, то надсилання дисертації для переатестації
є одночасно наданням права на проведення разового захисту
дисертації за іншою спеціальністю. 7.3. Рада з числа своїх членів створює комісію, доручає їй
ознайомитися з дисертацією та матеріалами атестаційної справи і
подати висновок. На засідання ради запрошується здобувач, який має
право перед засіданням ради ознайомитися з попередніми висновками
комісії і дати додаткові пояснення щодо матеріалів дисертації та
атестаційної справи. У разі неявки здобувача на засідання без
поважної причини спеціалізована вчена рада розглядає дисертацію
без нього. У засіданні можуть брати участь інші особи, яких за потреби
запрошує рада. Присутність членів ради (із зазначенням їхньої
спеціальності) обов'язково слід занотувати в протоколі засідання. 7.4. Відкриваючи засідання ради, голова на підставі
реєстраційної картки присутності за встановленою формою сповіщає
членів ради про правочинність засідання та інформує членів ради
про хід розгляду дисертації, отриманої для переатестації. 7.5. Учений секретар доповідає основний зміст документів
атестаційної справи. Далі оголошується висновок комісії. Потім здобувач повинен викласти суть і основні положення
дисертації. Здобувачеві можна ставити запитання усно й письмово. Після цього мають право виступати всі присутні на засіданні
ради. Наприкінці дискусії здобувачеві надається завершальне слово. 7.6. Якщо при переатестації фахівця, який одержав в іншій
країні диплом доктора наук, не маючи наукового ступеня кандидата
наук, рада встановить, що дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора наук не відповідає вимогам пункту 12, а відповідає вимогам
пункту 13 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28.06.97 N 644 ( 644-97-п ), із змінами і доповненнями, то
рада переатестовує здобувача на науковий ступінь кандидата наук. 7.7. Після закінчення дискусії рада проводить таємне
голосування бюлетенями за встановленою формою. Рішення ради
вважається позитивним, якщо за нього проголосували не менш як три
чверті членів ради, що взяли участь у засіданні. Протокол
лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням простою
більшістю голосів членів ради. Після затвердження протоколу лічильної комісії рада відкритим
голосуванням простою більшістю присутніх членів ради приймає
рішення щодо переатестації. 7.8. Підписані головою і вченим секретарем ради стенограма та
рішення щодо переатестації (видачі диплома встановленого зразка)
разом з дисертацією та атестаційною справою в тритижневий строк
надсилаються до ВАК. 7.9. Здобувач має право зняти дисертацію з переатестації при
розгляді в спеціалізованій вченій раді до початку таємного
голосування, крім випадків виявлення текстових запозичень,
використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів
без посилання на джерело. Після зняття дисертації за заявою
здобувача вона не підлягає переатестації.
8. Засідання (спеціалізованої) вченої ради для

розгляду питань про позбавлення наукових ступенів та

вченого звання старшого наукового співробітника
8.1. Питання про позбавлення наукового ступеня чи вченого
звання старшого наукового співробітника можна порушувати лише у
випадку, коли до (спеціалізованої) вченої ради надійшли матеріали,
які дають для цього підставу. Голова ради доручає комісії з членів
ради перевірити такі матеріали щодо обгрунтованості справи. У разі
потреби рада запитує у відповідних установ та організацій
додаткові матеріали. За наслідками перевірки комісія складає
висновок, який подається на розгляд ради. 8.2. Рада повинна протягом місяця розглянути матеріали, які
підготувала комісія. 8.3. Засідання ради проводиться, як правило, у присутності
особи, про позбавлення наукового ступеня якої порушується питання.
Її слід повідомити про це не пізніш як за 10 днів до засідання. Аналогічно повинно проводитися й засідання вченої ради, на
якому розглядається питання про позбавлення вченого звання. Якщо вказана особа відмовляється з'явитися на засідання ради
без поважних причин або якщо викликати її неможливо, то рада
приймає рішення про проведення засідання без неї. Якщо вказана особа завчасно повідомить, що не може взяти
участі в засіданні з поважної причини, то засідання ради
переноситься. 8.4. Відкриваючи засідання ради, голова інформує членів ради
про правочинність засідання й оголошує розгляд питання. З
доповіддю від комісії виступає член ради, який входив до її
складу. Потім слово надається особі, про позбавлення наукового
ступеня чи вченого звання якої порушено питання, після чого мають
право виступати всі присутні на засіданні ради.
8.5. Після обговорення рада проводить таємне голосування про
позбавлення наукового ступеня чи вченого звання. Голосування
проводиться бюлетенями за встановленою формою. Рішення ради про
позбавлення наукового ступеня чи вченого звання вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті від
кількості членів ради, які взяли участь у засіданні. Після затверждення протоколу лічильної комісії рада,
спираючись на результати таємного голосування, відкритим
голосуванням простою більшістю голосів членів ради, які взяли
участь у засіданні, приймає текст рішення з чітко сформульованим
висновком про наявність чи відсутність підстав для порушення перед
ВАК клопотання щодо позбавлення наукового ступеня чи вченого
звання. 8.6. Результати таємного голосування і рішення ради
оголошується особі, щодо якої ставилося питання про позбавлення
наукового ступеня чи вченого звання. 8.7. Якщо рада прийняла рішення клопотати перед ВАК про
позбавлення особи наукового ступеня чи вченого звання, то до ВАК у
тритижневий термін надсилають підписані головою і вченим
секретарем протокол засідання ради і рішення, у якому наводяться
результати таємного голосування. Указані матеріали надсилають до
ВАК і в тому випадку, коли ВАК дав доручення раді розглянути
питання про позбавлення наукового ступеня чи вченого звання.
9. Проведення засідання спеціалізованої вченої ради

для розгляду апеляції
9.1. При надходженні до ради від установи, організації,
здобувача або інших осіб апеляції на її рішення голова ради
доручає комісії з членів ради вивчити її аргументованість та
підготувати необхідні пропозиції щодо подальшого розгляду
апеляції. Якщо спеціалізована вчена рада має проводити засідання,
тоді комісія повинна підготувати проект висновку. Якщо апеляцію
установи, організації або фізичної особи подано на позитивне
рішення ради, то голова ради в тижневий строк повідомляє про це
ВАК. Розгляд апеляції в раді не повинен тривати понад місяць,
причому в разі потреби проводиться позапланове засідання. 9.2. На засідання ради запрошуються автор (автори) апеляції,
здобувач та інші особи, які, на думку ради, мають безпосередній
стосунок до суті порушених в апеляції питань. Усіх їх слід
повідомити про це не пізніш як за 10 днів до засідання. У разі неявки автора апеляції з поважної причини засідання
переноситься. Якщо автор апеляції не з'явився на засідання ради
без поважної причини, то засідання проводиться без нього. Присутність членів ради (із зазначенням їхньої спеціальності)
обов'язково занотовується у протоколі засідання. 9.3. Відкриття засідання ради починається повідомленням
голови про правочинність засідання. Потім голова ради оголошує розгляд апеляції і надає слово
вченому секретареві для її зачитування. Після цього один з членів
комісії доповідає про результати роботи комісії і пропонує проект
висновку. Далі мають право виступати всі присутні. 9.4. Після закінчення дискусії рада затверджує рішення шляхом
таємного голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менш як три чверті присутніх на засіданні членів
ради. Висновок приймається відкритим голосуванням простою
більшістю голосів членів ради, які взяли участь у засіданні.
Підписані головою і вченим секретарем ради стенограма і текст
висновку щодо апеляції, у якому наводяться результати голосування,
разом з текстом апеляції протягом 10 днів надсилаються до ВАК.
Заступник голови ВАК України Р.В.Бойко

Додаток 1

до підпунктів 1.1, 1.3,

1.4, 1.5 пункту 1

Положення про

спеціалізовані вчені ради

Відомості

про членів спеціалізованої вченої ради для захисту исертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук
за спеціальностями ______________________________________________

(шифри, назви спеціальностей та галузей наук)
в ________________________________________________________________
(назва організації, адреса для надсилання кореспонденції, телефон)
------------------------------------------------------------------------------ |Прізвище|Рік |Місце |Науковий |Учене |Шифр |Основні |Членство в| /п|ім'я, |народ-|основної |ступінь, |звання, |спеці-|праці |інших | |по |ження |роботи |шифр |(за |ально-|(назви |спецрадах | |батькові| |(установа,|спеціаль-|спеціа- |сті в |3 науко- |(шифр ради| | | |її відомча|ності, за|льністю,|раді |вих |установа, | | | |підпоряд- |якою |кафед- | |моног- |у якій | | | |кованість,|захищена |рою), | |рафій, |створена | | | |посада) |дисерта- |рік | |статей, |рада) | | | | |ція, рік |присво- | |опублі- | | | | | |присуд- |єння | |кованих | | | | | |ження | | |за спеці-| | | | | | | | |альністю,| | | | | | | | |за якою | | | | | | | | |фахівця | | | | | | | | |пропону- | | | | | | | | |ється | | | | | | | | |включити | | | | | | | | |до | | | | | | | | |складу | | | | | | | | |ради) | | --+--------+------+----------+---------+--------+------+---------+----------| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --+--------+------+----------+---------+--------+------+---------+----------| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Директор (ректор) ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка
Дата
Примітки: 1. На початку списку подаються відомості про голову ради,
заступника голови, вченого секретаря (ці посади вказуються в
дужках після прізвища, імені та по батькові), а далі подаються
відомості про членів ради за абеткою. 2. У графах 5, 6, 7 спеціальності вказуються за діючим
переліком спеціальностей. Якщо науковий ступінь (графа 5) або
вчене звання (графа 6) присуджено (присвоєно) після 1 вересня 1992
року, то у відповідній графі вказується країна, атестаційним
органом якої видано диплом (атестат). 3. До ВАК надсилається перший примірник "Відомостей". 4. У графі 8 наводять назви праць, опублікованих за останні
п'ять років.
Додаток 2

до підпунктів 1.1,

1.3 пункту 1

Положення про

спеціалізовані

вчені ради

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ _________________________________________________________
Н А К А З

"___"_________ 200__р. N ____

Про створення
спеціалізованої вченої ради
На виконання постанови президії Вищої атестаційної комісії
України від "__" _______ 199__р. N ____
Н А К А З У Ю:
1. Створити спеціалізовану вчену раду _______________________

(шифр ради)
в ________________________________________________________________

(повна назва установи, її відомча підпорядкованість)
з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за
спеціальностями __________________________________________________

(шифри і назви спеціальностей за чинним переліком)
2. Призначити головою спеціалізованої вченої ради_________________

(шифр ради) _________________________________________________________________

(науковий ступінь, учене звання, прізвище, ім'я, по батькові ________________________________________________________________,
в родовому відмінку, місце роботи, посада)
спеціальність __________________ .

(шифр)
3. Призначити заступником голови спеціалізованої вченої
ради ___________ (шифр ради) _________________________________________________________________
(науковий ступінь, учене звання, прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________________________________________,

в родовому відмінку, місце роботи, посада)
спеціальність ___________.

(шифр) . Призначити вченим секретарем спеціалізованої вченої
ради ___________ (шифр ради) _________________________________________________________________

(науковий ступінь, учене звання, прізвище, ім'я, по батькові ________________________________________________________________,

в родовому відмінку, місце роботи, посада)
спеціальність ___________.

(шифр)
5. Затвердити персональний склад спеціалізованої вченої
ради ___________ : (шифр ради) _________________________________________________________________
(науковий ступінь, учене звання, прізвище, ім'я, по батькові в
називному відмінку, ________________________________________________________________,

місце роботи, посада) пеціальність_________________ .

(шифр)
(Наводять відомості про всіх членів ради за абеткою)
6. Установити термін повноважень спеціалізованої вченої
ради ___________ (шифр ради)
від " " ________ 20__ р. до " " ________ 20__ р.

Голова Вищої атестаційної
комісії України Ініціали, прізвище

Візи:

Заступник голови

ВАК України
Начальник атестаційного відділу
Додаток 3

до підпункту 1.3 пункту 1

Положення про

спеціалізовані вчені ради

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ ________________________________________________________
Н А К А З
" "_____________ 200 р. N ______
Про часткові зміни в складі
спеціалізованої вченої ради
На підставі клопотання директора (ректора) _________________________________________________________________

(назва установи, відомства в родовому відмінку)
Н А К А З У Ю:
1. Вивести (уважати таким, що вибув) зі складу спеціалізованої
вченої ради ______________________________________________________

(шифр ради, назва установи, відомства в родовому відмінку)
члена ради із спеціальності ____________________

(шифр спеціальності) _________________________________________________________________
(науковий ступінь, учене звання, прізвище, ім'я, по батькові в
родовому відмінку)
згідно з поданою заявою (у зв'язку з виїздом на постійне
проживання за кордон, у зв'язку зі смертю).
2. Увести до складу вказаної ради ________________________________

(науковий ступінь, учене звання, _________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада)
фахівця із спеціальності ____________________ .

(шифр спеціальності)
Голова Вищої атестаційної
комісії України _________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Візи:

Заступник голови

ВАК України ________

(підпис)

Начальник атестаційного відділу ________

(підпис)

Додаток 4

до підпункту 4.5 пункту

4, до підпункту 6.2

пункту 6, до підпункту

7.4 пункту 7 Положення

про спеціалізовані вчені

ради

Реєстраційна картка присутності

членів спеціалізованої вченої ради_____________

(шифр ради)
" "_____________ 200_ р. Протокол N _____

Розглядається дисертація _________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)_________________

(галузь)
наук за спеціальністю ____________________________________________

(шифр і назва спеціальності) ----------------------------------------------------------------- різвище, | Науковий ступінь, | Присутність на |Одержання м'я, | шифр спеціальності | засіданні |бюлетеня о батькові | в раді | (підпис) |(підпис) -----------+----------------------+-----------------+------------
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради _________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Примітки: 1. У графі "Прізвище, ім'я, по батькові" вказують усіх членів
спеціалізованої вченої ради в тому самому порядку, який подано в
наказі про створення ради. 2. Науковий ступінь та шифр спеціальності в раді подають
згідно з наказом про створення ради.

Додаток 5

до підпункту 4.8

пункту 4 Положення про

спеціалізовані вчені

ради

Облікова картка дисертації
Форма облікової картки дисертації (далі - ОКД) встановлена
Українським інститутом науково-технічної та економічної
інформації. З питань замовлення бланків ОКД та їх заповнення
необхідно звертатися до УкрНТЕІ за адресою: 01171, м. Київ, вул. В. Антоновича, 180. Довідки за телефонами: 268-8473, 268-2563.
Додаток 6

до підпункту 4.11 пункту 4

Положення про

спеціалізовані вчені ради

Звіт про роботу спеціалізованої

вченої ради________________

(шифр ради)
у _____________________________________________

(повна назва установи)
у 200__ році

(надсилається до ВАК України у двох примірниках державною мовою)

1. Наказом ВАК України від " " _______________ 200_ р. N _____
спеціалізованій вченій раді надано право на період до " " ______
200_ р. проводити захист дисертацій за спеціальностями _______________________________________________________________ .
(шифри і назви спеціальностей за діючим переліком, галузі наук)
2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела _____
засідань, на яких проведено захист ____ докторських (із
зазначенням спеціальностей) та ____ кандидатських (із зазначенням
спеціальностей) дисертацій (з них докторських___ та кандидатських __дисертацій написано українською мовою), проведено переатестацію _____ докторських (із зазначенням спеціальностей) та ______
кандидатських (із зазначенням спеціальностей) дисертацій,
розглянуто ______ апеляцій, проведено колективне рецензування ____
дисертацій (із зазначенням спеціальностей), надісланих ВАК
України, проведено _____ разових захистів дисертацій, прийнято до
захисту ____ докторських (із зазначенням спеціальностей) та ____
кандидатських (із зазначенням спеціальностей) дисертацій.
3. Кількість відхилених докторських і кандидатських дисертацій,
причини відхилення на всіх етапах їх розгляду.
4. Дані про кількість проведених засідань.
5. Прізвища членів спеціалізованих учених рад, які відвідали менше
половини засідань рад.
6. Короткий аналіз дисертацій, розглянутих радою протягом звітного
року, у якому зазначаються: - аналіз тематики розглянутих робіт; - аналіз рівня використання наукових результатів розглянутих
робіт, пропозиції ради щодо використання результатів конкретних
дисертаційних досліджень у державних програмах і перелік установ,
до яких ці пропозиції надіслані.
Голова спеціалізованої
вченої ради _____________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Учений секретар _____________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка установи Дата
Додаток 7

до підпункту 5.2 пункту 5,

підпункту 6.4 пункту 6,

підпункту 7.7 пункту 7,

підпункту 8.5 пункту 8

Положення про

спеціалізовані вчені ради

Форма бюлетеня для таємного голосування
Спеціалізована вчена рада _____________________________

(шифр ради)
" "_____________ 200_ р. протокол N _____
------------------------------------------------------------------ Прізвище, ім'я, | Заслуговує | Результати | по батькові | наукового ступеня | голосування | ----------------------+-----------------------+-----------------| | | ЗГОДЕН | | | | | | НЕ ЗГОДЕН | -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У графі "Заслуговує наукового ступеня" зазначити науковий
ступінь, на який претендує здобувач, і галузь науки. 2. Бюлетені не підписують. У графі "Результати голосування"
викреслити непотрібне.
Додаток 8

до підпункту 5.3 пункту 5

Положення про

спеціалізовані вчені ради
Протокол

засідання лічильної комісії,

обраної спеціалізованою вченою радою _____________

(шифр ради)
" " ______ 200_ р.

Склад обраної комісії: ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________
Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному
голосуванні щодо присудження _____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
наукового ступеня доктора (кандидата) ______________________ наук.

(галузь науки)
Склад спеціалізованої вченої ради, затверджений у
кількості _____ осіб. До складу спеціалізованої вченої ради додатково залучено _____ осіб з правом голосу.
Були присутні на засіданні _____ членів спеціалізованої
вченої ради, зокрема _____ докторів наук за профілем розглянутої
дисертації.
Роздано бюлетенів ______ .
Залишилось нерозданих бюлетенів ______ .
Виявлено в урні бюлетенів ______ .
Результати голосування про присудження наукового ступеня
доктора (кандидата) _______________ наук

(галузь науки) ________________________________________________________________:

(прізвище, ім'я, по батькові)
подано голосів:

"За" - _______ ,

"Проти" - _______ ,
"Недійсних бюлетенів" - _______ .
Члени лічильної комісії: ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали) ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали) ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Учений секретар спеціалізованої
вченої ради ____________ ____________ ______________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)
Примітки: 1. Протокол заповнюється від руки членом лічильної комісії у
двох примірниках. 2. Один з протоколів укладається разом з бюлетенями в
конверт, який заклеюється до оголошення результатів голосування і
підписується по лінії склеювання членами лічильної комісії.

Заступник Голови ВАК України Р.В.Бойко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: