open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 липня 1999 р. N 1336

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 423 ( 423-2007-п ) від 07.03.2007 }
Про внесення змін і доповнень до Порядку

присудження наукових ступенів і

присвоєння вчених звань

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. N 644 ( 644-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 27, с. 105; 1998 р., N 31, ст. 1189),
зміни і доповнення, що додаються.

Перший

віце-прем'єр-міністр України В.КУРАТЧЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 липня 1999 р. N 1336

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до Порядку присудження наукових

ступенів і присвоєння вчених звань

( 644-97-п )
1. У пункті 2 слова "вищу освіту" замінити словами "повну
вищу освіту".
2. В абзаці першому пункту 4 слова "встановлених зразків"
замінити словами "державного зразка".
3. У пункті 6 абревіатуру "Держкомсекретів" замінити
абревіатурою "СБУ".
4. Доповнити пункт 7 абзацом такого змісту:
"У разі порушення спеціалізованими вченими радами вимог
нормативно-правових актів з питань присудження наукового ступеня
доктора і кандидата наук ВАК скасовує прийняті ними рішення".
5. Пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Спеціалізовані вчені ради створюються за рішенням ВАК у
вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації,
науково-дослідних, науково-технічних установах та інших
організаціях, що проводять фундаментальні та прикладні наукові
дослідження, за клопотанням центральних органів виконавчої влади,
Національної академії наук, Академії медичних наук, Української
академії аграрних наук, Академії педагогічних наук, Академії
правових наук чи Академії мистецтв - залежно від підпорядкування.
Спеціалізовані вчені ради несуть відповідальність за
обгрунтованість прийнятих ними рішень і покликані забезпечувати
високий рівень вимогливості під час проведення атестації. У разі
порушення спеціалізованими вченими радами вимог
нормативно-правових актів з питань присудження наукового ступеня
доктора і кандидата наук ВАК може вжити до них заходів у межах
своєї компетенції аж до припинення діяльності цих рад.
Забезпечення організацій, в яких діють спеціалізовані вчені ради,
всім необхідним для розгляду і захисту дисертацій здійснюється
тими установами, за клопотанням яких створено ці ради. Головою
спеціалізованої вченої ради призначається провідний вчений, доктор
наук, фахівець за профілем ради, штатний працівник організації, в
якій створено раду.
Порядок створення, функціонування і діяльності
спеціалізованої вченої ради визначається Положенням про
спеціалізовану вчену раду, яке затверджує ВАК".
6. Пункти 12 - 14 викласти у такій редакції:
"12. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук є
кваліфікаційною науковою працею обсягом основного тексту 11 - 13
авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук - 15 - 17
авторських аркушів), оформлених відповідно до державного
стандарту.
Докторська дисертація повинна містити раніше не захищені
наукові положення та отримані автором нові науково обгрунтовані
результати у певній галузі науки, які у сукупності розв'язують
важливу наукову або науково-прикладну проблему.
Докторська дисертація може бути подана до захисту за однією
або за двома спеціальностями однієї галузі науки, але за кожною
спеціальністю докторська дисертація повинна відповідати вимогам,
зазначеним у абзаці другому цього пункту.
У разі коли дисертація виконана за двома спеціальностями, а
спеціалізована вчена рада має право на проведення захисту
дисертацій тільки за однією з них, з дозволу ВАК може проводитися
разовий захист лише за умови відсутності в Україні спеціалізованої
вченої ради з правом проведення захисту за такими спеціальностями.
Порядок формування складу спеціалізованої вченої ради для
проведення разового захисту встановлює ВАК.
Не дозволяється захищати у докторській дисертації положення
та наукові результати, які захищені здобувачем у кандидатській
дисертації.
13. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук є
кваліфікаційною науковою працею обсягом основного тексту 4,5 - 7
авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних наук - 6,5 - 9
авторських аркушів), оформлених відповідно до державного
стандарту. Кандидатська дисертація повинна містити результати
проведених автором досліджень та отримані автором нові науково
обгрунтовані результати, які у сукупності розв'язують конкретне
наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі науки.
Кандидатська дисертація може бути подана до захисту лише за
однією спеціальністю.
14. Основні наукові результати дисертації відображають
особистий внесок автора в їх досягнення і обов'язково повинні бути
опубліковані автором у формі наукових монографій, посібників (для
дисертації з педагогічних наук) чи статей у наукових фахових
виданнях України або інших країн. Перелік наукових фахових видань
України затверджує ВАК.
До опублікованих праць, які додатково відображають наукові
результати дисертації, належать також дипломи на відкриття,
патенти і авторські свідоцтва на винаходи, державні стандарти,
промислові зразки, алгоритми та програми, що пройшли експертизу на
новизну, рукописи праць, депонованих в установах державної системи
науково-технічної інформації та анотованих у наукових журналах,
брошури, препринти, технологічні частини проектів на будівництво,
розширення, реконструкцію та технічне переозброєння підприємств,
інформаційні карти на нові матеріали, що внесені до державного
банку даних, друковані праці (тези, доповіді, матеріали) наукових
конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо.
Повноту викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях
здобувача визначає спеціалізована вчена рада.
Мінімальну кількість та обсяг публікацій, які розкривають
основний зміст докторських і кандидатських дисертацій, визначає
ВАК.
Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях,
конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо є обов'язковою".
7. У пункті 15:
абзац перший викласти у такій редакції:
"15. Кожна дисертація супроводжується окремим авторефератом
обсягом 1,3 - 1,9 авторського аркуша для докторської та обсягом
0,7 - 0,9 авторського аркуша для кандидатської дисертації, який
здобувач друкує державною мовою. Вимоги до оформлення автореферату
встановлює ВАК";
абзац другий після слова "способом" доповнити словами "із
обов'язковим зазначенням вихідних відомостей видання".
8. В абзаці другому пункту 17 слова "чи доктора" виключити,
слово "базової" замінити словом "повної".
9. Доповнити пункт 19 абзацом такого змісту:
"Спеціалізована вчена рада приймає до захисту докторську
дисертацію не раніше ніж через два місяці, а кандидатську - не
раніше ніж через місяць з дня розсилання виготовлювачами
обов'язкових примірників видань, в яких опубліковано праці
здобувача, що відображають основні результати дисертації".
10. У пункті 20:
в абзаці першому слова "у даній галузі науки" замінити
словами "із спеціальності, за якою подано дисертацію";
абзац шостий викласти у такій редакції:
"Офіційними опонентами не можуть бути члени президії та
працівники апарату ВАК. Члени експертних рад ВАК можуть бути
призначені офіційними опонентами за виняткових обставин з дозволу
ВАК".
11. В абзаці другому пункту 21 слово "видають" замінити
словами "спеціалізована вчена рада видає".
12. У пункті 22:
абзац перший викласти у такій редакції:
"22. Спеціалізовані вчені ради визначають за дисертаціями
провідні установи, відомі своїми досягненнями із спеціальності, за
якою подано дисертацію. Перелік провідних установ затверджує ВАК.
Провідна установа надає відзив про дисертацію на основі її
колективного розгляду і обговорення згідно з вимогами, що
встановлюються ВАК. Цей відзив повинен бути підписаний доктором
наук. Спеціалізована вчена рада має право повернути відзив
провідної установи, якщо він не відповідає зазначеним вимогам, або
замінити цю установу іншою. Після прийняття дисертації до захисту,
призначення офіційних опонентів та визначення провідної установи
спеціалізована вчена рада надсилає до ВАК повідомлення про захист
дисертації. Зразок повідомлення встановлює ВАК";
доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:
"Повідомлення про захист докторських і кандидатських
дисертацій публікуються відповідно у Бюлетені Вищої атестаційної
комісії України і додатку до цього Бюлетеня - Науковий світ".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно аб-
зацами третім і четвертим.
13. Абзац перший пункту 23 виключити.
14. Пункт 28 виключити.
15. Пункт 30 викласти у такій редакції:
"30. Контроль за науковим рівнем дисертацій, їх науковою та
практичною цінністю, роботою спеціалізованих вчених рад,
забезпеченням єдиних вимог до здобувачів наукових ступенів,
експертизи дисертаційних робіт здійснює ВАК за участю його
експертних рад.
Експертні ради відповідають за якість і об'єктивність
підготовлених ними проектів атестаційних висновків щодо
відповідності дисертаційних робіт вимогам цього Порядку, а рівня
підготовки здобувачів - науковому ступеню кандидата або доктора
наук.
Порядок роботи експертних рад ВАК визначається Положенням про
експертну раду, яке затверджує ВАК.
У разі коли встановлено, що експертизу під час захисту
дисертаційної роботи в спеціалізованій вченій раді проведено
неякісно, висновок зазначеної ради недостатньо аргументований або
порушено вимоги нормативно-правових актів з питань присудження
наукового ступеня доктора і кандидата наук, ВАК готує проект
атестаційного висновку про скасування рішення спеціалізованої
вченої ради щодо присудження наукового ступеня, який подається на
ухвалення президії ВАК.
У разі потреби ВАК може надсилати дисертацію та атестаційну
справу здобувача на додаткову експертизу у порядку, який
встановлює ВАК, запрошувати на засідання експертної ради
здобувача, керівника спеціалізованої вченої ради, де відбувався
захист дисертації або здійснювалось її колективне рецензування, а
також представника провідної установи.
Скасування президією ВАК рішення спеціалізованої вченої ради
щодо дисертаційної роботи тягне за собою вжиття до цієї ради
заходів аж до призупинення її діяльності на термін, що
встановлюється ВАК.
Здобувач має право ознайомитися з атестаційним висновком щодо
його дисертації та атестаційної справи тільки після ухвали
президією ВАК атестаційного висновку. ВАК у місячний термін видає
здобувачеві на його прохання копію атестаційного висновку".
16. Останнє речення абзацу першого пункту 31 викласти у такій
редакції: "Індивідуальні або колективні пропозиції та заяви, в
яких міститься оцінка дисертацій та матеріалів атестаційних справ,
розглядаються до прийняття рішення ВАК".
17. Пункт 32 викласти у такій редакції:
"32. Заборонено усувати у дисертації недоліки, виявлені
спеціалізованою вченою радою у процесі її розгляду, та в
авторефераті після його розсилання. Здобувач має право зняти
дисертацію з розгляду у спеціалізованій вченій раді до початку
таємного голосування, крім випадків, обумовлених у пункті 16 цього
Порядку.
Рішення спеціалізованої вченої ради про зняття дисертації з
розгляду за письмовою заявою здобувача є остаточним. У подальшому
дисертація може бути подана до захисту як нова праця".
18. Пункт 33 після слів "опублікованих після захисту
докторської дисертації" доповнити словом "одноосібно".
19. У пункті 34:
абзаци другий і третій після слів "на високому методичному і
науковому рівні та" доповнити словом "одноосібно";
в абзаці четвертому слова "і мають досвід підготовки
кандидатів наук" замінити словами "одноосібно підготували
кандидатів наук".
20. Останнє речення абзацу першого пункту 40 викласти у такій
редакції: "Пропозиції та заяви громадян, які містять оцінку
клопотань щодо присвоєння вчених звань, розглядаються до прийняття
відповідного рішення ВАК чи Міносвіти".
21. Пункт 42 доповнити абзацом такого змісту:
"Власники документів про наукові ступені та вчені звання,
виданих органами атестації інших країн, набувають прав, що
передбачені для власників відповідних документів, виданих ВАК або
Міносвіти, лише після проходження переатестації і нострифікації за
процедурою, встановленою відповідно ВАК і Міносвіти".
22. В абзаці другому пункту 48 слова "з числа членів головної
ради ВАК" виключити.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: