open Про систему
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 жовтня 2000 р. N 1604

Київ
Про Державний фонд сприяння

молодіжному житловому будівництву
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 584 ( 584-2001-п ) від 29.05.2001 )

У зв'язку з реорганізацією Фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву та склад спостережної ради Фонду
(додаються).
2. Державному фонду сприяння молодіжному житловому
будівництву в місячний термін внести пропозиції щодо приведення
актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією
постановою.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2000 р. N 1604
ПОЛОЖЕННЯ

про Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву

1. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
(далі - Фонд) є державною спеціалізованою фінансовою установою,
підпорядкованою Кабінетові Міністрів України, утвореною з метою
сприяння проведенню державної житлової політики.
Фонд провадить свою діяльність на засадах гласності,
взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, юридичними особами, банками,
кредитними спілками, профспілковими та громадськими організаціями,
фізичними особами.
2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України
та своїм найменуванням.
Фонд веде бухгалтерський, оперативний та фінансовий облік
результатів своєї діяльності та статистичну звітність відповідно
до законодавства.
4. Фонд є правонаступником Фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву, створеного відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 334 ( 334-97-п ) "Про
заходи щодо виконання Указу Президента України від 4 грудня
1996 р. N 1165".
5. Основними завданнями Фонду є:
сприяння проведенню державної житлової політики;
реалізація програми кредитування молодих сімей та одиноких
молодих громадян для будівництва (реконструкції) житла, яка є
пріоритетною на першому етапі діяльності Фонду;
розроблення нових фінансово-кредитних програм, спрямованих на
розв'язання житлових проблем молоді, селян та інших верств
населення шляхом застосування механізму надання довготермінових
державних кредитів і кредитів за рахунок інших джерел фінансування
на будівництво (реконструкцію) житла;
залучення коштів для кредитування громадян з метою
фінансування будівництва (реконструкції) житлових будинків,
об'єктів соціального, науково-технічного, виробничого,
торговельного, культурно-побутового і спортивно-оздоровчого
призначення;
акумулювання коштів, що надходять від юридичних і фізичних
осіб, для подальшого використання на визначені цим Положенням
цілі;
залучення іноземних інвестицій, в тому числі кредитів, для
подальшого кредитування сімей та одиноких громадян для будівництва
(реконструкції) житла згідно із законодавством;
кредитування, в тому числі пільгове, та фінансування витрат
на будівництво (реконструкцію) житла для молоді, селян та інших
верств населення;
участь у розробленні та реалізації державних, регіональних і
місцевих програм поліпшення житлових і соціально-економічних умов
сімей та одиноких громадян України.
6. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
1) подає в установленому законодавством порядку пропозиції (з
відповідними розрахунками і обгрунтуванням) щодо виділення
асигнувань на пільгове довготермінове кредитування сімей та
одиноких громадян для будівництва (реконструкції) житла, а також
щодо надання їм субсидій та залучення позабюджетних коштів на
будівництво (реконструкцію) житла;
2) організовує роботу з надання кредитів і субсидій сім'ям,
одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;
3) готує пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для
надання кредиту позичальникам з державного та місцевих бюджетів;
4) установлює порядок використання коштів Фонду та порядок
виконання державних і регіональних програм житлового будівництва,
складає розрахунки потреб у коштах для будівництва об'єктів,
утримання органів управління Фонду;
5) веде облік та здійснює контроль за використанням і
поверненням коштів, які виділяються Фонду. Готує аналітичні
матеріали про виконання робіт з будівництва (реконструкції) житла
та звіти про використання державних кредитних ресурсів і подає їх
в установленому порядку Мінфіну, Мінекономіки та Держкомстату;
6) виступає замовником будівництва (реконструкції) житла для
позичальників або делегує ці повноваження організаціям молодіжних
житлових комплексів (далі - МЖК), членам Всеукраїнської асоціації
"Укрмолодьжитло" та іншим юридичним особам;
7) надає послуги, пов'язані з обслуговуванням кредитів;
8) організовує страхування ризиків на період будівництва
(реконструкції) житла та ризиків на період повернення кредиту;
9) розробляє та реалізує в установленому законодавством
порядку механізм залучення коштів на будівництво (реконструкцію),
експлуатацію житла;
10) розробляє механізм та здійснює заходи щодо кредитування
молодих сімей та інших категорій населення з використанням
вторинного ринку житла;
11) розробляє проекти і програми залучення та отримання
іноземних інвестицій, в тому числі кредитів, для подальшого
надання довготермінових кредитів (до 30 років) на будівництво
(реконструкцію) житла;
12) створює умови для якісного кредитування позичальників
шляхом залучення спеціалістів, проведення належної кадрової
підготовки, поліпшення матеріально-технічного забезпечення
працівників Фонду;
13) створює єдину інформаційно-аналітичну систему для
оперативного обміну інформацією з регіональними відділеннями Фонду
та забезпечення ефективного виконання покладених на нього завдань;
14) співпрацює із Всеукраїнською асоціацією "Укрмолодьжитло"
з метою використання її виробничих підприємств і досвіду в
будівництві (реконструкції) житла, а також з іншими будівельними
організаціями;
15) готує пропозиції та обгрунтування доцільності залучення
різних джерел фінансування будівництва житла;
16) співпрацює із суб'єктами господарської діяльності, які
реалізують інвестиційні програми з використанням іноземних
кредитів;
17) сприяє створенню товариств співвласників і забудовників
житла та співпрацює з ними у питаннях розроблення та реалізації
їхніх програм будівництва (реконструкції) та експлуатації житла;
18) здійснює контроль з метою забезпечення цільового та
ефективного використання кредитних ресурсів та своєчасного їх
повернення;
19) здійснює інші функції відповідно до покладених на нього
завдань.
7. Фонд має право:
1) розпоряджатися коштами, в тому числі коштами державного і
місцевих бюджетів, виділеними Фонду цільовим призначенням для
фінансування житлового будівництва шляхом надання довготермінових
(до 30 років) кредитів на будівництво (реконструкцію) житла сім'ям
і одиноким громадянам України, а також коштами на обслуговування
цих кредитів;
2) організовувати конкурси, тендери серед підрядних і
проектних організацій, спрямовані на здешевлення вартості житла,
підвищення якості будівництва та комфортності проживання;
3) організовувати в установленому порядку роботи з проведення
експертизи ціноутворення з метою визначення доцільності укладення
договорів на будівництво (реконструкцію) житла для позичальників
Фонду;
4) створювати фінансові резерви у розмірі 15 відсотків
кредитних ресурсів, що надійшли у розпорядження Фонду та його
регіональних відділень, з метою забезпечення ритмічності
фінансування будівництва (реконструкції) житла у разі
несвоєчасного перерахування коштів з державного та місцевих
бюджетів;
5) утворювати регіональні відділення та госпрозрахункові
підрозділи Фонду, необхідні для виконання покладених на нього
завдань;
6) укладати угоди з вітчизняними та іноземними юридичними і
фізичними особами для виконання покладених на Фонд завдань;
7) утворювати у разі потреби консультаційні центри;
8) організовувати лотереї (зокрема житлові) та конкурси для
залучення коштів юридичних і фізичних осіб відповідно до
законодавства;
9) надавати консультаційні, інформаційні та представницькі
послуги відповідно до покладених на нього завдань, провадити
рекламно-видавничу діяльність.
8. Кошти Фонду формуються за рахунок:
бюджетних коштів, передбачених на підтримку житлового
будівництва шляхом надання довготермінових кредитів;
коштів, що надходять від погашення кредиту і сплати відсотків
за користування ним;
коштів під іпотечне кредитування;
власних коштів фізичних і юридичних осіб, коштів
забудовників, громадських організацій, кредитних спілок, банків,
позабюджетних коштів;
благодійних внесків юридичних і фізичних осіб;
коштів від проведення аукціонів, конкурсів, лотерей,
тендерів, виставок;
інвестицій, в тому числі кредитів, іноземних та вітчизняних
юридичних і фізичних осіб;
коштів, передбачених на обслуговування кредитів;
централізованих відрахувань регіональних відділень Фонду;
субсидій, передбачених у бюджетах різних рівнів;
інших надходжень, не заборонених законодавством.
9. Кошти Фонду спрямовуються на реалізацію довготермінових
програм кредитування сімей та одиноких громадян на житлове
будівництво, поточні та капітальні видатки Фонду, його
регіональних відділень і консультаційних центрів згідно із
законодавством, а також на розроблення та підтримку поточних і
перспективних програм діяльності Фонду.
10. Органами управління Фонду є:
спостережна рада Фонду;
правління Фонду.
За рішенням спостережної ради Фонду обирається почесний
президент Фонду.
Почесний президент Фонду:
на громадських засадах сприяє співпраці Фонду з органами
державної влади, підприємствами, установами та організаціями;
бере участь у засіданнях спостережної ради Фонду.
11. Персональний склад спостережної ради Фонду затверджується
Кабінетом Міністрів України за поданням голови спостережної ради
Фонду і може змінюватися не частіше ніж один раз на рік не більш
як на 1/5, крім випадків виходу із складу спостережної ради Фонду
її членів за власним бажанням.
До складу спостережної ради Фонду входять представники від
Кабінету Міністрів України, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту,
Держбуду, Держкоммолодьспорттуризму та інших центральних органів
виконавчої влади, а також можуть входити (за згодою) представники
від інших державних органів, підприємств, установ і організацій, в
тому числі громадських.
Спостережна рада Фонду діє на громадських засадах.
12. Спостережна рада Фонду здійснює контроль за діяльністю
Фонду та виконанням його завдань, зокрема:
1) визначає стратегічні напрями розвитку Фонду та спрямовує
діяльність Фонду на своєчасне та повне здійснення заходів щодо
розв'язання проблеми житлового забезпечення населення України;
2) затверджує:
організаційну структуру Фонду, граничну чисельність
працівників Фонду та кошторис видатків на його утримання;
річні звіти Фонду та рішення правління Фонду про утворення,
реорганізацію та ліквідацію його регіональних відділень;
річний розподіл серед регіонів коштів, що спрямовуються на
кредитування;
типове положення про регіональне відділення Фонду;
3) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції про
призначення на посаду та звільнення з посади голови правління
Фонду;
4) затверджує за поданням голови правління кандидатури на
посади першого заступника і заступників голови правління Фонду;
5) обирає почесного президента Фонду;
6) призначає у разі потреби ревізії та аудиторські перевірки
фінансово-господарської діяльності Фонду та розглядає матеріали
цих перевірок.
13. Організаційною формою роботи спостережної ради Фонду є
засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж два
рази на рік. Засідання скликаються головою спостережної ради з
власної ініціативи або за пропозицією 1/3 членів спостережної ради
та/або голови правління Фонду.
Голова спостережної ради за два тижні до дня засідання
надсилає членам спостережної ради проект порядку денного та
повідомлення про місце його проведення. Члени спостережної ради у
триденний термін до дня засідання спостережної ради надсилають
голові пропозиції та зауваження щодо порядку денного.
Засідання спостережної ради є правоможним, якщо на ньому
присутня більшість членів спостережної ради Фонду.
Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю
голосів присутніх на її засіданні членів Фонду.
Рішення спостережної ради оформлюється протоколом, який
підписує голова спостережної ради.
14. Правління є виконавчим органом Фонду.
Правління Фонду в своїй діяльності підзвітне та підконтрольне
спостережній раді Фонду і забезпечує виконання її рішень.
15. Правління Фонду:
організовує надання довготермінових кредитів (до 30 років), у
тому числі пільгових, на будівництво (реконструкцію) житла
громадянам, подальше обслуговування кредитних ресурсів, забезпечує
їх цільове та ефективне використання та своєчасне повернення;
затверджує умови та розміри оплати праці та матеріального
стимулювання працівників Фонду;
приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію
регіональних відділень і госпрозрахункових підрозділів Фонду з
подальшим затвердженням його спостережною радою;
координує та контролює діяльність регіональних відділень і
госпрозрахункових підрозділів Фонду;
подає спостережній раді Фонду пропозиції щодо розроблення
основних напрямів діяльності, окремих програм та їх фінансування;
готує матеріали та організовує засідання спостережної ради
Фонду;
за рішенням спостережної ради Фонду виконує функції
регіонального відділення Фонду в м. Києві та Київській області;
виконує інші функції, передбачені законодавством та цим
Положенням.
16. Голова правління Фонду призначається на посаду та
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
спостережної ради Фонду.
Голова правління має першого заступника і трьох заступників,
які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з
посади спостережною радою Фонду.
Голова правління та його заступники беруть участь у
засіданнях спостережної ради Фонду.
17. Голова правління Фонду:
організовує роботу правління Фонду та його регіональних
відділень, приймає рішення з питань діяльності Фонду та забезпечує
виконання рішень спостережної ради Фонду, без доручення
представляє Фонд в усіх органах державної влади, а також у
відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, видає
доручення на вчинення юридичних дій від імені Фонду, має право
першого підпису всіх фінансових і господарських документів Фонду;
є розпорядником коштів Фонду та здійснює управління його
майном у межах, визначених законодавством;
вирішує питання організації господарської діяльності,
фінансування, ведення обліку, складання звітності тощо;
визначає організаційну структуру Фонду, граничну чисельність
його працівників і кошторис видатків на утримання Фонду та вносить
пропозиції про їх затвердження спостережною радою Фонду;
погоджує річний розподіл серед регіонів коштів для надання
населенню кредитів на будівництво (реконструкцію) житла та вносить
пропозиції про його затвердження спостережною радою Фонду;
вирішує питання добору, розстановки, підготовки та підвищення
кваліфікації працівників Фонду;
призначає на посаду та звільняє з посади директорів
регіональних відділень;
визначає умови та розміри оплати праці та матеріального
стимулювання працівників Фонду, вносить пропозиції про їх
затвердження правлінням Фонду;
здійснює керівництво та контроль за діяльністю регіональних
відділень і госпрозрахункових підрозділів Фонду, забезпечує
виконання покладених на них завдань;
затверджує штатний розпис Фонду та кошторис видатків на
утримання його регіональних відділень в межах граничної
чисельності працівників та кошторису видатків на утримання Фонду;
розглядає звіти керівників регіональних відділень і
госпрозрахункових підрозділів Фонду про результати роботи
відділень і підрозділів та приймає відповідні рішення;
подає на затвердження спостережної ради Фонду кандидатури на
посади першого заступника та заступників голови правління Фонду;
розподіляє обов'язки між заступниками голови правління Фонду;
затверджує положення про структурні підрозділи та регіональні
відділення Фонду;
погоджує річний звіт і бухгалтерський баланс Фонду та подає
їх на затвердження спостережною радою Фонду;
виконує інші функції за дорученням спостережної ради Фонду і
відповідно до законодавства та цього Положення.
Голова правління Фонду в межах своєї компетенції видає накази
з питань діяльності Фонду.
18. Фонд щороку звітує про результати своєї діяльності перед
Кабінетом Міністрів України.
19. Реорганізація та ліквідація Фонду здійснюються відповідно
до законодавства.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 травня 2001 р. N 584 ( 584-2001-п )
СКЛАД

спостережної ради Державного фонду сприяння

молодіжному житловому будівництву
МОТРЕНКО - заступник Урядового секретаря
Тимофій Валентинович Кабінету Міністрів України,

голова спостережної ради
ТОЛСТОУХОВ - заступник голови Київської
Анатолій Володимирович міськдержадміністрації, заступник

голови спостережної ради
АНАНКО - народний депутат України
Євген Павлович (за згодою)
БОГОСЛОВСЬКА - народний депутат України
Інна Германівна (за згодою)
БОРЗОВ - голова Комітету Верховної Ради
Валерій Пилипович України з питань молодіжної

політики, спорту і туризму

(за згодою)
БОРОДІН - начальник управління у справах
Євген Іванович сім'ї та молоді Дніпропетровської

облдержадміністрації
ВЕНЗЕЛЬ - член ради Всеукраїнської асоціації
Олександр Семенович "Укрмолодьжитло" (за згодою)
ГЕРМАНЧУК - перший заступник Міністра фінансів
Петро Кузьмович
ГРИГОРЕНКО - перший заступник керівника
Євген Миколайович Головного управління з питань

економічної політики

Адміністрації Президента

України (за згодою)
ГУСАКОВ - Голова Держбуду
Володимир Миколайович
ІВАНКЕВИЧ - начальник Управління стратегії
Віктор Вікторович реформування соціальних відносин

Секретаріату Кабінету Міністрів

України
ЛІХОТОП - директор молодіжного житлового
Іван Іванович комплексу, м. Херсон
ЛОТОЦЬКИЙ - начальник управління Мінекономіки
Орест Богданович
МИРОНЕНКО - голова молодіжного житлового
Анатолій Анатолійович комплексу, м. Глухів Сумської

області
ПЕТРОВ - народний депутат України
Олег Володимирович (за згодою)
РУДНИЦЬКИЙ - голова Сихівської райради
Іван Іванович м. Львова (за згодою)
САВІЦЬКИИ - начальник Управління
Сергій Семенович гуманітарного розвитку

Секретаріату Кабінету

Міністрів України
САМОЙЛИК - заступник голови Комітету
Катерина Семенівна Верховної Ради України з питань

молодіжної політики, спорту і

туризму (за згодою)
СЛЮСАРЕВСЬКИИ - керівник управління з питань
Микола Миколайович політичного аналізу та планування

Головного управління з питань

внутрішньої політики Адміністрації

Президента України (за згодою)
СОЛЯНИК - заступник виконавчого директора
Тамара Миколаївна Світового банку (за згодою)
СТИЧИНСЬКИЙ - перший заступник Міністра юстиції
Броніслав Станіславович
СУПРУН - народний депутат України
Людмила Павлівна (за згодою)
ЦИБУХ - Голова Держкоммолодьспорттуризму
Валерій Іванович
ШИМКОВ - завідуючий сектором Секретаріату
Іван Степанович Кабінету Міністрів України
ШМІДТ - заступник Міністра аграрної
Роман Михайлович політики
( Склад в редакції Постанови КМ N 584 ( 584-2001-п ) від
29.05.2001 )

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: