open Про систему
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 жовтня 2000 р. N 1604

Київ
Про Державний фонд сприяння

молодіжному житловому будівництву
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 584 ( 584-2001-п ) від 29.05.2001

N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )

У зв'язку з реорганізацією Фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву та склад спостережної ради Фонду
(додаються).
2. Державному фонду сприяння молодіжному житловому
будівництву в місячний термін внести пропозиції щодо приведення
актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією
постановою.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2000 р. N 1604
ПОЛОЖЕННЯ

про Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву

1. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
(далі - Фонд) є державною спеціалізованою фінансовою установою,
підпорядкованою Кабінетові Міністрів України, утвореною з метою
сприяння проведенню державної житлової політики.
Фонд провадить свою діяльність на засадах гласності,
взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, юридичними особами, банками,
кредитними спілками, профспілковими та громадськими організаціями,
фізичними особами.
2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України
та своїм найменуванням.
Фонд веде бухгалтерський, оперативний та фінансовий облік
результатів своєї діяльності та статистичну звітність відповідно
до законодавства.
4. Фонд є правонаступником Фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву, створеного відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 334 ( 334-97-п ) "Про
заходи щодо виконання Указу Президента України від 4 грудня
1996 р. N 1165".
5. Основними завданнями Фонду є:
сприяння проведенню державної житлової політики;
виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на
2002-2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2002 р. N 1089 ( 1089-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 31, ст. 1480), інших програм забезпечення
житлом населення України в межах своїх повноважень; ( Абзац третій
пункту 5 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003 )
розроблення нових фінансово-кредитних програм, спрямованих на
розв'язання житлових проблем молоді та інших верств населення
шляхом застосування механізму надання довготермінових державних
кредитів і кредитів за рахунок інших джерел фінансування на
будівництво (реконструкцію) і придбання житла; ( Абзац четвертий
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246
( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
залучення коштів для кредитування громадян з метою
фінансування будівництва (реконструкції) і придбання житлових
будинків, об'єктів соціального, науково-технічного, виробничого,
торговельного, культурно-побутового і спортивно-оздоровчого
призначення; ( Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
акумулювання коштів, що надходять від юридичних і фізичних
осіб, для подальшого використання на визначені цим Положенням
цілі;
залучення іноземних інвестицій, в тому числі кредитів, для
подальшого кредитування сімей та одиноких громадян для будівництва
(реконструкції) і придбання житла згідно із законодавством;
( Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
кредитування, в тому числі пільгове, та фінансування витрат
на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для молоді та
інших верств населення; ( Абзац восьмий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003 )
участь у розробленні та реалізації міжнародних інвестиційних
проектів, державних, регіональних і місцевих програм поліпшення
житлових і соціально-економічних умов сімей та одиноких громадян
України. ( Абзац дев'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
6. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
1) подає в установленому законодавством порядку пропозиції (з
відповідними розрахунками і обгрунтуванням) щодо виділення
асигнувань на пільгове довготермінове кредитування сімей та
одиноких громадян для будівництва (реконструкції) і придбання
житла, а також щодо надання їм субсидій та залучення позабюджетних
коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;
( Підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
2) організовує роботу з надання кредитів і субсидій сім'ям,
одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання
житла; ( Підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
3) готує пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для
надання кредиту позичальникам з державного та місцевих бюджетів;
4) установлює порядок використання коштів Фонду та порядок
виконання державних і регіональних програм житлового будівництва,
складає розрахунки потреб у коштах для будівництва об'єктів,
утримання органів управління Фонду;
5) веде облік та здійснює контроль за використанням і
поверненням коштів, які виділяються Фонду. Готує аналітичні
матеріали про виконання робіт з будівництва (реконструкції) житла
та звіти про використання державних кредитних ресурсів і подає їх
в установленому порядку Мінфіну; ( Підпункт 5 пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003 )
6) виступає замовником будівництва (реконструкції) житла для
позичальників або делегує ці повноваження організаціям молодіжних
житлових комплексів (далі - МЖК), членам Всеукраїнської асоціації
"Укрмолодьжитло" та іншим юридичним особам;
7) надає послуги, пов'язані з обслуговуванням кредитів;
8) організовує страхування ризиків на період будівництва
(реконструкції) житла та ризиків на період повернення кредиту;
9) розробляє та реалізує в установленому законодавством
порядку механізм залучення коштів на будівництво (реконструкцію) і
придбання, експлуатацію житла; ( Підпункт 9 пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003 )
10) розробляє механізм та здійснює заходи щодо кредитування
молодих сімей та інших категорій населення з використанням
вторинного ринку житла;
11) розробляє проекти і програми залучення та отримання
іноземних інвестицій, в тому числі кредитів, для подальшого
надання довготермінових кредитів (до 30 років) на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла; ( Підпункт 11 пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003 )
12) створює умови для якісного кредитування позичальників
шляхом залучення спеціалістів, проведення належної кадрової
підготовки, поліпшення матеріально-технічного забезпечення
працівників Фонду;
13) створює єдину інформаційно-аналітичну систему для
оперативного обміну інформацією з регіональними відділеннями Фонду
та забезпечення ефективного виконання покладених на нього завдань;
14) співпрацює із Всеукраїнською асоціацією "Укрмолодьжитло"
з метою використання її виробничих підприємств і досвіду в
будівництві (реконструкції) житла, а також з іншими будівельними
організаціями;
15) готує пропозиції та обгрунтування доцільності залучення
різних джерел фінансування будівництва житла;
16) співпрацює із суб'єктами господарської діяльності, які
реалізують інвестиційні програми з використанням іноземних
кредитів;
17) сприяє створенню товариств співвласників і забудовників
житла та співпрацює з ними у питаннях розроблення та реалізації
їхніх програм будівництва (реконструкції) та експлуатації житла;
18) здійснює контроль з метою забезпечення цільового та
ефективного використання кредитних ресурсів та своєчасного їх
повернення;
19) здійснює інші функції відповідно до покладених на нього
завдань.
7. Фонд має право:
1) одержувати і використовувати кошти державного та місцевих
бюджетів, а також інших джерел, виділені Фонду цільовим
призначенням для фінансування житлового будівництва шляхом надання
довготермінових (до 30 років) кредитів на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла сім'ям і одиноким громадянам
України, а також кошти на обслуговування цих кредитів; ( Підпункт
1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246
( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
2) організовувати конкурси, тендери серед підрядних і
проектних організацій, спрямовані на здешевлення вартості житла,
підвищення якості будівництва та комфортності проживання;
3) організовувати в установленому порядку роботи з проведення
експертизи ціноутворення з метою визначення доцільності укладення
договорів на будівництво (реконструкцію) житла для позичальників
Фонду;
4) створювати фінансові резерви у розмірі 15 відсотків
кредитних ресурсів, що надійшли у розпорядження Фонду та його
регіональних відділень, з метою забезпечення ритмічності
фінансування будівництва (реконструкції) житла у разі
несвоєчасного перерахування коштів з державного та місцевих
бюджетів;
5) утворювати регіональні відділення та госпрозрахункові
підрозділи Фонду, необхідні для виконання покладених на нього
завдань;
6) укладати угоди з вітчизняними та іноземними юридичними і
фізичними особами для виконання покладених на Фонд завдань;
7) утворювати у разі потреби консультаційні центри;
8) організовувати лотереї (зокрема житлові) та конкурси для
залучення коштів юридичних і фізичних осіб відповідно до
законодавства;
9) надавати консультаційні, інформаційні та представницькі
послуги відповідно до покладених на нього завдань, провадити
рекламно-видавничу діяльність.
8. Кошти Фонду формуються за рахунок:
бюджетних коштів, передбачених на підтримку житлового
будівництва шляхом надання довготермінових кредитів;
коштів, що надходять від погашення кредиту і сплати відсотків
за користування ним;
коштів під іпотечне кредитування;
власних коштів фізичних і юридичних осіб, коштів
забудовників, громадських організацій, кредитних спілок, банків,
позабюджетних коштів;
благодійних внесків юридичних і фізичних осіб;
коштів від проведення аукціонів, конкурсів, лотерей,
тендерів, виставок;
інвестицій, в тому числі кредитів, іноземних та вітчизняних
юридичних і фізичних осіб;
коштів, передбачених на обслуговування кредитів;
централізованих відрахувань регіональних відділень Фонду;
субсидій, передбачених у бюджетах різних рівнів;
інших надходжень, не заборонених законодавством.
9. Кошти Фонду спрямовуються на реалізацію довготермінових
програм кредитування сімей та одиноких громадян на житлове
будівництво, поточні та капітальні видатки Фонду, його
регіональних відділень і консультаційних центрів згідно із
законодавством, а також на розроблення та підтримку поточних і
перспективних програм діяльності Фонду.
10. Органами управління Фонду є:
спостережна рада Фонду;
правління Фонду.
За рішенням спостережної ради Фонду обирається почесний
президент Фонду.
Почесний президент Фонду:
на громадських засадах сприяє співпраці Фонду з органами
державної влади, підприємствами, установами та організаціями;
бере участь у засіданнях спостережної ради Фонду.
11. Персональний склад спостережної ради Фонду затверджується
Кабінетом Міністрів України за поданням голови спостережної ради
Фонду і може змінюватися не частіше ніж один раз на рік не більш
як на 1/5, крім випадків виходу із складу спостережної ради Фонду
її членів за власним бажанням.
До складу спостережної ради Фонду входять представники
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, а також можуть входити (за згодою)
представники інших державних органів, підприємств, установ та
організацій, народні депутати України. ( Абзац другий пункту 11 в
редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
Спостережна рада Фонду діє на громадських засадах.
12. Спостережна рада Фонду здійснює контроль за діяльністю
Фонду та виконанням його завдань, зокрема:
1) визначає стратегічні напрями розвитку Фонду та спрямовує
діяльність Фонду на своєчасне та повне здійснення заходів щодо
розв'язання проблеми житлового забезпечення населення України;
2) затверджує:
організаційну структуру Фонду, граничну чисельність
працівників Фонду; ( Абзац другий підпункту 2 пункту 12 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003 )
річні звіти Фонду та рішення правління Фонду про утворення,
реорганізацію та ліквідацію його регіональних відділень;
річний розподіл між регіональними відділеннями Фонду коштів,
що спрямовуються на кредитування, у тому числі коштів, які
сплачуються в рахунок погашення пільгових довготермінових
кредитів, наданих населенню України на будівництво (реконструкцію)
і придбання житла, та відсотків за користування ними; ( Абзац
четвертий підпункту 2 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 246
( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
типове положення про регіональне відділення Фонду;
3) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції про
призначення на посаду та звільнення з посади голови правління
Фонду;
4) затверджує за поданням голови правління кандидатури на
посади першого заступника і заступників голови правління Фонду;
5) обирає почесного президента Фонду;
6) призначає у разі потреби ревізії та аудиторські перевірки
фінансово-господарської діяльності Фонду та розглядає матеріали
цих перевірок.
13. Організаційною формою роботи спостережної ради Фонду є
засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж два
рази на рік. Засідання скликаються головою спостережної ради з
власної ініціативи або за пропозицією 1/3 членів спостережної ради
та/або голови правління Фонду.
Голова спостережної ради за два тижні до дня засідання
надсилає членам спостережної ради проект порядку денного та
повідомлення про місце його проведення. Члени спостережної ради у
триденний термін до дня засідання спостережної ради надсилають
голові пропозиції та зауваження щодо порядку денного.
Засідання спостережної ради є правоможним, якщо на ньому
присутня більшість членів спостережної ради Фонду.
Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю
голосів присутніх на її засіданні членів Фонду.
Рішення спостережної ради оформлюється протоколом, який
підписує голова спостережної ради.
14. Правління є виконавчим органом Фонду.
Правління Фонду в своїй діяльності підзвітне та підконтрольне
спостережній раді Фонду і забезпечує виконання її рішень.
15. Правління Фонду:
організовує надання довготермінових кредитів (до 30 років), у
тому числі пільгових, на будівництво (реконструкцію) і придбання
житла громадянам, подальше обслуговування кредитних ресурсів,
забезпечує їх цільове та ефективне використання та своєчасне
повернення; ( Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
затверджує умови та розміри оплати праці та матеріального
стимулювання працівників Фонду;
приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію
регіональних відділень і госпрозрахункових підрозділів Фонду з
подальшим затвердженням його спостережною радою;
координує та контролює діяльність регіональних відділень і
госпрозрахункових підрозділів Фонду;
подає спостережній раді Фонду пропозиції щодо розроблення
основних напрямів діяльності, окремих програм та їх фінансування;
готує матеріали та організовує засідання спостережної ради
Фонду;
( Абзац восьмий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ
N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
виконує інші функції, передбачені законодавством та цим
Положенням.
16. Голова правління Фонду призначається на посаду та
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
спостережної ради Фонду.
Голова правління має першого заступника і трьох заступників,
які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з
посади спостережною радою Фонду.
Голова правління та його заступники беруть участь у
засіданнях спостережної ради Фонду.
17. Голова правління Фонду:
організовує роботу правління, центрального апарату Фонду та
його регіональних відділень, приймає рішення з питань діяльності
Фонду та забезпечує виконання рішень спостережної ради Фонду, без
доручення представляє Фонд в усіх органах державної влади, а також
у відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, видає
доручення на вчинення юридичних дій від імені Фонду, має право
першого підпису всіх фінансових і господарських документів Фонду;
( Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
є розпорядником коштів Фонду та здійснює управління його
майном у межах, визначених законодавством;
вирішує питання організації господарської діяльності,
фінансування, ведення обліку, складання звітності тощо;
визначає організаційну структуру Фонду, граничну чисельність
його працівників і кошторис видатків на утримання Фонду та вносить
пропозиції про їх затвердження спостережною радою Фонду;
погоджує річний розподіл між регіональними відділеннями
Фонду коштів, що спрямовуються на кредитування, в тому числі
коштів, які сплачуються в рахунок погашення пільгових
довготермінових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання
житла, та відсотків за користування ними, і вносить пропозиції
щодо його затвердження спостережною радою Фонду; ( Абзац шостий
пункту 17 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003 )
вирішує питання добору, розстановки, підготовки та підвищення
кваліфікації працівників Фонду;
призначає на посаду та звільняє з посади директорів
регіональних відділень;
визначає умови та розміри оплати праці та матеріального
стимулювання працівників Фонду, вносить пропозиції про їх
затвердження правлінням Фонду;
здійснює керівництво та контроль за діяльністю регіональних
відділень і госпрозрахункових підрозділів Фонду, забезпечує
виконання покладених на них завдань;
затверджує штатний розпис та кошторис центрального апарату
Фонду, кошториси на обслуговування кредитів регіональних відділень
у межах витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів,
і граничної чисельності працівників Фонду; ( Абзац одинадцятий
пункту 17 в редакції Постанови КМ N 246 ( 246-2003-п ) від
24.02.2003 )
розглядає звіти керівників регіональних відділень і
госпрозрахункових підрозділів Фонду про результати роботи
відділень і підрозділів та приймає відповідні рішення;
подає на затвердження спостережної ради Фонду кандидатури на
посади першого заступника та заступників голови правління Фонду;
розподіляє обов'язки між заступниками голови правління Фонду;
затверджує положення про структурні підрозділи та регіональні
відділення Фонду;
погоджує річний звіт і бухгалтерський баланс Фонду та подає
їх на затвердження спостережною радою Фонду;
виконує інші функції за дорученням спостережної ради Фонду і
відповідно до законодавства та цього Положення.
Голова правління Фонду в межах своєї компетенції видає накази
та розпорядження з питань діяльності Фонду. ( Абзац вісімнадцятий
пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246
( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )
18. Фонд щороку звітує про результати своєї діяльності перед
Кабінетом Міністрів України.
19. Реорганізація та ліквідація Фонду здійснюються відповідно
до законодавства.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 травня 2001 р. N 584 ( 584-2001-п )
СКЛАД

спостережної ради Державного фонду сприяння

молодіжному житловому будівництву

МОТРЕНКО - заступник Державного Секретаря имофій Валентинович Кабінету Міністрів України,

голова спостережної ради
ТОЛСТОУХОВ - народний депутат України, натолій Володимирович заступник голови спостережної

ради (за згодою)
АНТОНОВ - генеральний директор асиль Іванович АТ "МЖК Оболонь" (за згодою)
БЕРКУТА - перший заступник Голови Держбуду
Анатолій Всеволодович
ВЕНЗЕЛЬ - директор Державного лександр Семенович науково-дослідного інституту

"Стратегічні інвестиції"

(за згодою)
ВОРОНОВА - віце-президент АТ "МЖК-Номак" анна Василівна
ГРИГОРЕНКО - перший заступник керівника вген Миколайович Головного управління з питань

економічної політики

Адміністрації Президента України

(за згодою)
ДОБКІН - народний депутат України ихайло Маркович (за згодою)
ДОВЖЕНКО - Голова Держкомсім'ямолоді алентина Іванівна
КАРАВАН - голова ЦК профспілки працівників
Ніна Григорівна МЖК та КМС (за згодою)
КОПИЛОВ - заступник Голови Державної адим Анатолійович податкової адміністрації
ЛІХОТОП - директор молодіжного житлового ван Іванович комплексу, м. Херсон (за згодою)
ЛОТОЦЬКИЙ - заступник Голови рест Богданович Держжитлокомунгоспу
МАКСЮТА - перший заступник Державного натолій Аркадійович секретаря Мінфіну
НЕПОМНЯЩИЙ - перший заступник голови ради лександр Михайлович Всеукраїнської асоціації

"Укрмолодьжитло" (за згодою)
ПЕТРОВ - народний депутат України лег Володимирович (за згодою)
ПИСАРЕНКО - директор Кредитної спілки іктор Іванович "Укрмолодьжитлокредит" (за згодою)
ПОТАПОВ - народний депутат України асиль Іванович (за згодою)
САМОЙЛИК - голова Комітету Верховної Ради атерина Семенівна України з питань молодіжної

політики, спорту і туризму

(за згодою)
СВЯТАШ - народний депутат України митро Володимирович (за згодою)
СКОМАРОВСЬКИЙ - народний депутат України олодимир Володимирович (за згодою)
СУПРУН - народний депутат України юдмила Павлівна (за згодою)
ТЯГНИБОК - народний депутат України лег Ярославович (за згодою)
ХОМУТИННИК - народний депутат України італій Юрійович (за згодою)
ШИМКОВ - завідуючий сектором Секретаріату
Іван Степанович Кабінету Міністрів України
ШМІДТ - заступник Державного секретаря оман Михайлович Мінагрополітики.
( Склад в редакції Постанов КМ N 584 ( 584-2001-п ) від
29.05.2001, N 246 ( 246-2003-п ) від 24.02.2003 )

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: