open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 6 від 09.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2001 р.

за N 65/5256
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну

N 57 ( z0086-02 ) від 28.01.2002 )
Про затвердження документів, що застосовуються

в процесі виконання бюджету

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня
2000 року N 17 ( 17-2000-п ) "Про Порядок складання, розгляду,
затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів доходів і
видатків бюджетної установи та організації" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми кошторису доходів і видатків, плану
асигнувань із загального фонду, зведення показників спеціального
фонду кошторису і штатного розпису бюджетної установи та
організації, лімітної довідки про бюджетні асигнування, а також
план використання бюджетних коштів одержувачами, що додаються. 2. Затвердити Інструкцію щодо складання і виконання розпису
Державного бюджету України та Порядок перерахування та обліку
коштів з інших бюджетів установам, які утримуються за рахунок
коштів державного бюджету ( z0066-01 ), що додаються. 3. Управлінню територіальних бюджетів довести зазначені
документи до відома Міністерства фінансів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських фінансових
управлінь, галузевим управлінням - до відома головних
розпорядників коштів державного бюджету. 4. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим
фінансовим органам розробити відповідно до цієї Інструкції порядок
складання і виконання розпису відповідного бюджету. 5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
фінансів України від 19 лютого 1998 року N 38 ( z0130-98 ) "Про
форми єдиного кошторису", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 24 лютого 1998 р. за N 130/2570, із змінами
( z0341-98, z0142-99 ), та скасувати наказ Міністерства фінансів
України від 21 січня 2000 року N 10 ( v0010201-00 ) "Про
затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання
бюджету".
В.о. Міністра П.К.Германчук
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

09.01.2001 N 6
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2001 р.

за N 65/5256
Інструкція

щодо складання та виконання

розпису Державного бюджету України
1. Загальні положення
1.1 Ця Інструкція визначає процедури складання і виконання
розпису Державного бюджету України. 1.2. Розпис Державного бюджету України на відповідний рік
(далі - розпис) включає: розпис доходів державного бюджету (далі - розпис доходів), що
поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального
фондів та помісячний розпис доходів загального фонду державного
бюджету; розпис фінансування державного бюджету (далі - розпис
фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування
загального і спеціального фондів та помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету; розпис видатків державного бюджету (далі - розпис видатків),
що поділяється на річний розпис призначень державного бюджету
загального і спеціального фондів та помісячний розпис асигнувань
загального фонду державного бюджету. 1.3. Річний розпис призначень державного бюджету (далі -
річний розпис) - це розпис видатків загального і спеціального
фондів державного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників
коштів (далі - головних розпорядників) за функціональною та повною
економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за
періодами року. 1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду державного
бюджету (далі - помісячний розпис) - це розпис видатків загального
фонду державного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних
розпорядників за функціональною та скороченою економічною
класифікацією видатків бюджету. 1.5. Розпис складається на підставі показників, затверджених
у законі про Державний бюджет України в місячний термін після
прийняття цього закону. Якщо розпис на наступний рік не затверджено в установлений
законодавством термін, то складається в обов'язковому порядку
тимчасовий розпис на відповідний період наступного року, який
виконується за правилами, визначеними Державним казначейством
України для розпису. При цьому фінансування здійснюється на
підставі відповідних витягів з розпису, доведених органами
Державного казначейства України. 1.6. Кошториси на загальнодержавні видатки, призначення за
якими встановлюються Законом України про Державний бюджет України
( 2120-14 ) за кодом відомчої класифікації 351 "Міністерство
фінансів України (загальнодержавні видатки)", не затверджуються.
2. Складання розпису
2.1. Складання розпису починається із складання розпису
доходів і розпису фінансування. 2.2. Розпис доходів складається Управлінням планування
доходів бюджету за участю інших управлінь Мінфіну та головних
розпорядників. 2.3. Розпис фінансування складається Департаментом державного
боргу за участю Департаменту зовнішніх економічних зв'язків та за
погодженням з Управлінням державного бюджету та бюджетної
політики, виходячи з необхідності забезпечення своєчасності і
повноти платежів з погашення основної суми державного боргу,
можливостей щодо обсягів і термінів залучення державних
запозичень, а також потреби покриття помісячних касових розривів
загального фонду державного бюджету. 2.4. На підставі складених розпису доходів і розпису
фінансування Управління державного бюджету та бюджетної політики
розраховує граничні помісячні обсяги видатків загального фонду
державного бюджету по управліннях/відділах і подає їм разом з
роз'ясненнями. Керуючись зазначеними роз'ясненнями, управління визначають
головним розпорядникам відповідні помісячні обсяги видатків
загального фонду і доводять їм лімітні довідки про бюджетні
асигнування разом з іншими матеріалами. Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня
згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти
кошторисів, складають проекти планів асигнувань та подають
відповідним управлінням зведені проекти цих документів для
включення до розпису. Управління аналізують зазначені матеріали і
подають свої пропозиції щодо включення їх до розпису. Управління державного бюджету та бюджетної політики зводить
отримані від управлінь матеріали, уносить при необхідності
корективи і подає розпис на затвердження Міністру фінансів
України. 2.5. Оригінал затвердженого розпису передається Державному
казначейству України на паперових та електронних носіях, а його
копія залишається в Управлінні державного бюджету та бюджетної
політики. 2.6. Державне казначейство України в триденний термін після
затвердження доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що
є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів та
планів асигнувань установ, які отримують асигнування із державного
бюджету.
3. Унесення змін до розпису
3.1. Унесення змін до розпису видатків здійснюється у разі: необхідності перерозподілу видатків за економічною
класифікацією; прийняття нормативного акта щодо передачі повноважень та
бюджетних асигнувань від одного розпорядника іншому; прийняття рішення щодо розподілу централізованих
нерозподілених бюджетних асигнувань між розпорядниками; необхідності збільшення видатків спеціального фонду бюджету; прийняття рішення щодо скорочення (обмеження) видатків
загального фонду бюджету в цілому на рік. 3.2. Унесення змін до розпису за загальним фондом бюджету
передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та
планів асигнувань у порядку, установленому для затвердження цих
документів. 3.3. Відповідні управління за обґрунтованим поданням головних
розпорядників або на підставі прийнятих нормативних актів подають
Управлінню державного бюджету та бюджетної політики пропозиції
змін до розпису для перевірки та візування в одному примірнику за
формами згідно із додатками 1 та 2. При цьому до довідки необхідно
подати обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення
запропонованих головним розпорядником змін. У разі внесення змін
до розпису за спеціальним фондом, пов'язаних із зміною надходжень
спеціального фонду, подається довідка щодо підтвердження
надходжень на спеціальні рахунки, що відкриті в органах Державного
казначейства України, за формою, наведеною в додатку 3 (крім
випадків отримання субвенції з інших бюджетів). 3.4. Процедура внесення змін до розпису за погодженням із
Комітетом Верховної Ради з питань бюджету, якщо це передбачено
Законом України про Державний бюджет ( 2120-14 ). У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного
розпорядника може бути здійснено перерозподіл його бюджетних
призначень за загальним фондом за функціональною класифікацією в
межах їхнього загального обсягу за погодженням із Комітетом
Верховної Ради з питань бюджету. У разі виникнення такої необхідності головний розпорядник
звертається листом з обґрунтованим поданням щодо внесення змін до
розпису до відповідного управління Мінфіну. Відповідне управління повинно детально проаналізувати
обґрунтування головного розпорядника та в разі прийняття рішення
щодо доцільності внесення запропонованих ним змін готує листа
Комітету Верховної Ради з питань бюджету з проханням погодити
пропозицію головного розпорядника щодо перерозподілу його
бюджетних призначень за загальним фондом у межах їхнього
загального обсягу. Проект листа в обов'язковому порядку візується
в Управлінні державного бюджету і бюджетної політики. У разі отримання дозволу Комітету Верховної Ради з питань
бюджету відповідне управління готує довідку про внесення змін до
розпису в загальному порядку. 3.5. Пропозиції змін до помісячного розпису повинні
відповідати таким вимогам: бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати
загального обсягу асигнувань загального фонду державного бюджету
на місяць, якого стосуються такі зміни; не змінювати загального обсягу видатків загального фонду
державного бюджету на рік, крім випадків обмеження (лімітування)
видатків; ураховувати фактично проведені видатки за попередній період; відповідати вимогам Закону України про Державний бюджет
України ( 2120-14 ) та інших нормативно-правових актів. 3.6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису
відповідні управління подають оригінал та три її копії Управлінню
державного бюджету та бюджетної політики для реєстрації за номером
та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. За
п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки
про внесення змін не реєструються. Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 4 до
Інструкції), який складається в двох примірниках. Один примірник
реєстру разом з оригіналами та копіями довідок передається
Державному казначейству України, другий примірник з копіями
довідок залишається в Управлінні державного бюджету та бюджетної
політики, а один примірник копій довідок залишається у
відповідному галузевому управлінні. Управління державного бюджету та бюджетної політики надсилає
Державному казначейству України зміни до розпису на електронних
носіях для звірки в останній робочий день тижня. 3.7. Зміни до розпису оформлюються таким чином: підписуються начальником Управління державного бюджету та
бюджетної політики і начальником відповідного галузевого
управління або особами, що виконують їхні обов'язки; затверджуються заступником Міністра фінансів; реєструються за номером та датою; доводяться Державному казначейству. Якщо з об'єктивних обставин виникає необхідність анулювання
довідки про внесення змін до розпису, то відповідне управління
готує доповідну записку заступнику Міністра, що затверджував
довідку, яка візується в Управлінні державного бюджету та
бюджетної політики. Після погодження заступником Міністра
доповідна записка направляється до Державного казначейства України
для проведення зазначеного анулювання, а її копія передається
Управлінню державного бюджету та бюджетної політики. У разі виникнення необхідності внесення змін до вже
затверджених довідок у зв'язку з допущеними технічними помилками
затверджується нова довідка, у підставі якої вказуються реквізити
тієї довідки, де були допущені технічні помилки. 3.8. Державне казначейство України здійснює реєстрацію
довідок та облік змін до розпису і надсилає її копію головному
розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення
зміни до кошторисів та планів асигнувань установ, що отримують
асигнування із державного бюджету. Головні розпорядники в триденний термін подають Державному
казначейству України розподіл показників довідок про зміни до
зведених кошторисів та планів асигнувань у розрізі розпорядників
нижчого рівня. Для внесення змін до кошторисів розпорядників
нижчого рівня головні розпорядники листом доводять до них зміни. Якщо довідка про внесення змін до розпису містить не зведену
інформацію для головного розпорядника, а стосується лише одного з
розпорядників (головного або розпорядника нижчого рівня), то вона
застосовується і як довідка про внесення змін до кошторису цього
розпорядника. 3.9. Унесення змін до розпису за спеціальним фондом має такі
особливості: Протягом кварталу розпорядники вносять зміни до кошторису
спеціального фонду за власними надходженнями установ без унесення
відповідних змін до розпису за спеціальним фондом. Органи
Державного казначейства України ведуть окремий облік таких змін. Головні розпорядники, одержуючи від розпорядників нижчого
рівня один примірник довідки про внесення змін, проводять аналіз
цих змін та готують зведення показників наданих довідок. 15 числа наступного місяця після закінчення кварталу (а в
кінці року - не пізніше ніж 15 грудня) головні розпорядники
проводять звірку зведених показників довідок про внесення змін до
кошторису спеціального фонду за власними надходженнями з Державним
казначейством України та подають відповідним управлінням Мінфіну
пропозиції з належним обґрунтуванням про внесення змін до розпису
за спеціальним фондом, яке проводиться в установленому порядку. 3.10. Головні розпорядники в окремих випадках можуть подавати
довідку про внесення змін до розпису за спеціальним фондом за
власними надходженнями в сумі, що перевищує суму, підтверджену
органом Державного казначейства України (за формою, наведеною в
додатку 3). При цьому таке перевищення необхідно обґрунтувати
детальними розрахунками та належними поясненнями щодо реальності
їхнього отримання. 3.11. Якщо установа, що утримується за рахунок коштів
державного бюджету, одержує субвенцію з іншого бюджету, то зміни
до розпису за спеціальним фондом провадяться на підставі рішення
відповідної ради (адміністрації) про її виділення, після чого
вносяться зміни до кошторису цієї установи. 3.12. Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за
іншими надходженнями здійснюється в загальному порядку. Після
внесення відповідних змін до річного розпису складаються довідки
про внесення змін до кошторису. 3.13. До довідки про внесення змін до розпису за спеціальним
фондом додається розшифрування за формою зведення показників
спеціального фонду кошторису. У разі невідповідності внесених змін до кошторису
спеціального фонду затвердженим змінам до розпису за спеціальним
фондом розпорядники повинні привести зміни до кошторисів у
відповідність до змін до розпису.
4. Лімітування помісячного розпису
4.1. Якщо в ході виконання державного бюджету відбулося
недоотримання доходів загального фонду або державних запозичень
для фінансування загального фонду державного бюджету, порівнюючи
із передбаченими розписом доходів та розписом фінансування, більше
ніж на 10 відсотків, то Міністерство фінансів готує проект
лімітування помісячного розпису асигнувань загального фонду на
відповідний рік і не пізніше ніж 20 числа місяця, наступного за
місяцем, у якому сталося вищезазначене зниження надходжень до
державного бюджету, складає на його основі пропозиції щодо
обмеження (лімітування) видатків загального фонду державного
бюджету в цілому за рік та подає їх на розгляд Кабінету Міністрів
України. 4.2. Лімітування помісячного розпису характеризується такими
рисами: установлює граничні обсяги на взяття зобов'язань
розпорядниками; має враховувати першочерговість захищених та пріоритетних
статей видатків загального фонду згідно із законом про Державний
бюджет України на відповідний рік; передбачає внесення змін до помісячного розпису шляхом
скорочення відповідних показників видатків. 4.3. Управління планування доходів бюджету, Департамент
державного боргу та Департамент зовнішніх економічних зв'язків
розраховують уточнений помісячний прогноз надходжень доходів
загального фонду та державних запозичень на фінансування
загального фонду державного бюджету і подають Управлінню
державного бюджету та бюджетної політики не пізніше ніж 10 числа
місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося недоотримання
доходів або державних запозичень на фінансування державного
бюджету. 4.4. Управління державного бюджету та бюджетної політики на
підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів
загального фонду та державних запозичень на фінансування
загального фонду державного бюджету розробляє пропозиції
лімітування помісячного розпису та доводить до відповідних
управлінь для уточнення показників та погодження. 4.5. Відповідні управління подають Управлінню державного
бюджету та бюджетної політики погоджені пропозиції. При цьому в разі потреби відповідні управління можуть
перерозподілити пропозиції лімітування помісячного розпису за
поданням головних розпорядників у межах загальних помісячних
обсягів лімітування видатків головного розпорядника. 4.6. Управління державного бюджету та бюджетної політики
зводить отримані від відповідних управлінь показники і готує
пропозиції щодо обмеження (лімітування) видатків загального фонду
державного бюджету, Міністерство фінансів подає зазначені
матеріали на розгляд Кабінету Міністрів України для подальшого
подання Верховній Раді України. 4.7. Після прийняття рішення щодо обмеження (лімітування)
видатків загального фонду державного бюджету Мінфіном
затверджуються відповідні зміни до помісячного розпису та
доводяться Державному казначейству України в установленому
порядку. 4.8. Доведення розпорядникам цих змін та внесення ними
відповідних змін до планів асигнувань відбувається у порядку,
установленому пунктом 3.9 цієї Інструкції. 4.9. Якщо в ході виконання державного бюджету відбулося
недоотримання (або збільшення) доходів загального фонду або
державних запозичень для фінансування загального фонду державного
бюджету порівняно з урахованими при лімітуванні видатками
загального фонду державного бюджету на відповідний рік, то
здійснюється внесення змін до помісячного розпису в порядку,
передбаченому пунктами 4.1-4.8 цієї Інструкції.
5. Виконання та звітність
5.1. Виконання розпису здійснюється накопичувальним підсумком
з початку року. 5.2. Звітність про виконання розпису готується Державним
казначейством України: щодо доходів, виходячи з розпису доходів, накопичувальним
підсумком із зазначенням відсотків виконання за рік та відповідний
період за загальним фондом; щодо фінансування дефіциту державного бюджету, виходячи з
помісячного розпису фінансування, накопичувальним підсумком із
зазначенням відсотків виконання за рік та відповідний період; щодо видатків, виходячи із розпису видатків, накопичувальним
підсумком із зазначенням відсотків виконання за рік (за кожним
кодом економічної класифікації) і відповідний період (за кодами
скороченої форми економічної класифікації). 5.3. До 10 числа місяця наступного за звітним Державне
казначейство України проводить з Управлінням державного бюджету та
бюджетної політики звірку розпису за звітний період, уточненого з
врахуванням довідок про внесення змін. 5.4. До звіту про виконання розпису за спеціальним фондом
бюджету додаються звіти в розрізі головних розпорядників окремо за
кожним джерелом доходів (спеціальні кошти; кошти на виконання
окремих доручень; інші власні надходження; субвенції, одержані з
бюджету іншого рівня; інші доходи спеціального фонду), за
видатками за кожною функцією за повною економічною класифікацією.
Начальник Управління
державного бюджету та
бюджетної політики С.Л.Фещук
Додаток 1

до Інструкції щодо складання

і виконання розпису Державного

бюджету України
"Затверджую" ________________

(посада) ___________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.
Довідка

про зміни річного розпису призначень бюджету

(кошторису доходів і видатків)

на ____ рік
Номер __________

Дата ___________
Вид бюджету ______________________________________________________
Код та назва бюджетної установи __________________________________
КФК ______________________________________________________________

(код функціональної класифікації)
КВК ______________________________________________________________

(код відомчої класифікації)
Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________
тис. грн. (грн.)
--------------------------------------------------------------------- Коди | Найменування видатків | Сума змін (+, -) | бюдж. | | | класиф.| |---------------------------| | |загальний|спеціаль-|разом | | | фонд |ний фонд | | -------+-------------------------------+---------+---------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------+-------------------------------+---------+---------+-------| |Залишок коштів на початок року | х | | | -------+-------------------------------+---------+---------+-------| |Доходи - усього | х | | | -------+-------------------------------+---------+---------+-------| |у тому числі за видами | х | | | |надходжень за кодами | | | | |класифікації доходів | | | | -------+-------------------------------+---------+---------+-------| | | х | | | -------+-------------------------------+---------+---------+-------| | | х | | | -------+-------------------------------+---------+---------+-------| | | х | | | -------+-------------------------------+---------+---------+-------| |Видатки - усього | | | | -------+-------------------------------+---------+---------+-------| |у тому числі за кодами | | | | |економічної класифікації (КЕК) | | | | -------+-------------------------------+---------+---------+-------| | | | | | -------+-------------------------------+---------+---------+-------| | | | | | -------+-------------------------------+---------+---------+-------| | | | | | --------------------------------------------------------------------
Начальник бюджетного управління Начальник галузевого управління
(керівник) (головний бухгалтер) __________ _________________ _________ __________________
(підпис) (ініціали і (підпис) (ініціали і

прізвище) прізвище)
Додаток 2

до Інструкції щодо складання

і виконання розпису Державного

бюджету України
"Затверджую" ________________

(посада) ___________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.
Довідка

про зміни помісячного розпису асигнувань загального
фонду бюджету (плану асигнувань із загального фонду бюджету)

на ____ рік
Номер ___________

Дата ____________
Вид бюджету ______________________________________________________
Код та назва бюджетної установи __________________________________
КФК ______________________________________________________________
КВК ______________________________________________________________
Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________
тис. грн. (грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------- КЕК | Найменування видатків | | ---------------------------------------------------------------------| | | у тому числі за місяцями: |разом | | |-------------------------------------------------------------|на рік| | |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-| | | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день| | ----+------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| 1110|Оплата праці | | | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | | ----+------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| 1120|Нарахування на | | | | | | | | | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | ----+------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| 1160|Оплата комунальних| | | | | | | | | | | | | | |послуг та | | | | | | | | | | | | | | |енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | ----+------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| 1340|Поточні трансферти| | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | ----+------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| 5000|Інші видатки | | | | | | | | | | | | | | ----+------------------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| |Усього | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник бюджетного управління Начальник галузевого управління
(керівник) (головний бухгалтер) __________ _________________ __________ _________________
(підпис) (ініціали і (підпис) (ініціали і

прізвище) прізвище)
Додаток 3

до Інструкції щодо складання

і виконання розпису Державного

бюджету України
Довідка

щодо підтвердження надходжень на спеціальні

реєстраційні рахунки, що відкриті в органах

Державного казначейства
КВК ______________________________________________________________

(код відомчої класифікації головного розпорядника) ФК ______________________________________________________________

(код функціональної класифікації) а _______________________________________________________________

(дата)
1. Власні надходження, тис. грн. (грн.) - (усього) _______________
у тому числі:
- спеціальні кошти, тис. грн. (грн.) _____________________________
- інші власні надходження, тис. грн. (грн.) ______________________
- суми за дорученнями, тис. грн. (грн.) __________________________
2. Інші доходи, тис. грн. (грн.) _________________________________
Разом на рахунку, тис. грн. (грн.) _______________________________
з них залишки коштів, що склались станом на 01.01.____ р.
Начальник відділу звітності
по державному бюджету органу
Державного казначейства ______________ ______________________

(підпис) (ініціали і прізвище) ___________________
(число, місяць, рік) М.П.
Додаток 4

до Інструкції щодо складання

і виконання розпису Державного

бюджету України
Реєстр

довідок про внесення змін до річного розпису

призначень бюджету та помісячного розпису

асигнувань

"___" _______________ 2001 р.
------------------------------------------------------------------ N з/п | Номер довідки | Дата | ----------------------------------------------------------------| довідки про внесення змін до річного розпису призначень бюджету | ----------------------------------------------------------------| | | | --------------+-----------------------------+-------------------| | | | ----------------------------------------------------------------| довідки про внесення змін до помісячного розпису асигнувань | ----------------------------------------------------------------| | | | --------------+-----------------------------+-------------------| | | | --------------+-----------------------------+-------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
Передав: ________________ ________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Отримав: ________________ ________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 6, 2001 р.)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: