open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 10 від 21.01.2000

м.Київ

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну

N 6 ( z0065-01 ) від 09.01.2001 )
Про затвердження документів, що застосовуються

в процесі виконання бюджету

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від від
9 січня 2000 року N 17 ( 17-2000-п ) "Про порядок складання,
розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторису
доходів і видатків бюджетних установ та організацій"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми кошторису доходів і видатків, плану
асигнувань із загального фонду, зведення показників спеціального
фонду кошторису та штатного розпису бюджетної установи та
організації, а також лімітної довідки про бюджетні асигнування з
додатками NN 1-7 до цього наказу. 2. Затвердити Інструкцію щодо складання і виконання розпису
Державного бюджету України згідно з додатками NN 8, 8а, 8б до
цього наказу. 3. Запровадити з 1 січня 2000 року порядок перерахування та
обліку коштів з інших бюджетів установам, які утримуються за
рахунок коштів державного бюджету згідно з додатком N 9 до цього
наказу. 4. Головному бюджетному управлінню довести зазначені
документи до відома Міністерства фінансів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських фінансових
управлінь, галузевим управлінням - до відома головних
розпорядників коштів державного бюджету. 5. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим,
місцевим фінансовим органам розробити відповідно до цієї
Інструкції порядок складання і виконання розпису відповідного
бюджету. 6. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства
фінансів України від 19 лютого 1998 року N 38 ( z0130-98 ) "Про
форми єдиного кошторису" із змінами.
Міністр І.О.Мітюков
Додаток 1

до наказу Міністерства фінансів

України від 21.01.2000 р. N 10
Затверджений в сумі __________ __________________________ грн.

(сума прописом і цифрами) _______________________________

(посада) _________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище) _______________________________

(число, місяць, рік)

МП
Кошторис доходів і видатків на ______ рік _________________________________________________________________

(код та назва бюджетної установи, організації) _________________________________________________________________

(найменування міста, району, області) ид бюджету ______________________________________________________
код та назва функціональної класифікації головного розпорядника
коштів ___________________________________________________________
код та назва функціональної класифікації ________________________
грн. ----------------------------------------------------------------- Показники | КЕК | Всього за рік |Разом | | |---------------|на рік| | |Загаль-|Спеціа-| | | |ний |льний | | | |фонд |фонд | | ---------------------------------+-------+-------+-------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---------------------------------+-------+-------+-------+------| Залишок коштів на початок року | х | х | х | х | Доходи - всього | х | | | | Надходження коштів із загального | | | | | фонду бюджету | х | | | | Надходження коштів із спеціаль- | | | | | ного фонду бюджету | х | | | | Видатки - всього | х | | | | Поточні видатки | 1000 | | | | Видатки на товари і послуги | 1100 | | | | Оплата праці працівників бюд- | | | | | жетних установ | 1110 | | | | Заробітна плата | 1111 | | | | Грошове утримання військово- | | | | | службовців | 1112 | | | | Нарахування на заробітну плату | 1120 | | | | Збір на обов'язкове державне | | | | | пенсійне страхування | 1121 | | | | Збір на обов'язкове соціальне | | | | | страхування | 1122 | | | | Придбання предметів постачання і | | | | | метеріалів, утримання бюджетних | | | | | установ | 1130 | | | | Предмети, матеріали, обладнання | | | | | та інвентар | 1131 | | | | Медикаменти та перев'язувальні | | | | | матеріали | 1132 | | | | Продукти харчування | 1133 | | | | М'який інвентар та обмундиру- | | | | | вання | 1134 | | | | Оплата транспортних послуг та | | | | | утримання транспортних засобів | 1135 | | | | Оренда | 1136 | | | | Поточний ремонт обладнання, | | | | | інвентаря та будівель | 1137 | | | | Послуги зв'язку | 1138 | | | | Оплата інших послуг та інші | | | | | видатки | 1139 | | | | Видатки на відрядження | 1140 | | | | Матеріали, інвентар, будівництво,| | | | | капітальний ремонт та заходи | | | | | спеціального призначення | 1150 | | | | Оплата комунальних послуг та | | | | | енергоносіїв | 1160 | | | | Оплата теплопостачання | 1161 | | | | Оплата водопостачання та | | | | | водовідведення | 1162 | | | | Оплата електроенергії | 1163 | | | | Оплата природного газу | 1164 | | | | Оплата інших комунальних послуг | 1165 | | | | та енергоносіїв | | | | | Дослідження і розробки, державні | | | | | програми | 1170 | | | | Виплата процентів (доходу) | | | | | за зобов'язаннями | 1200 | | | | Субсидії і поточні трансферти | 1300 | | | | Субсидії і поточні трансферти | | | | | підприємствам (установам, | | | | | організаціям) | 1310 | | | | Поточні трансферти органам | | | | | державного управління інших | | | | | рівнів | 1320 | | | | Поточні трансферти населенню | 1340 | | | | Виплата пенсій і допомоги | 1341 | | | | Стипендії | 1342 | | | | Оплата безплатно наданих квартир | | | | | і комунальних послуг | 1343 | | | | Інші поточні трансферти населенню| 1344 | | | | Поточні трансферти за кордон | 1350 | | | | Капітальні видатки | 2000 | | | | Придбання основного капіталу | 2100 | | | | Придбання обладнання і предметів | | | | | довгострокового користування | 2110 | | | | Придбання виробничого обладнання | | | | | і предметів довгострокового | | | | | користування для підприємств | | | | | (установ) і для реалізації бага- | | | | | тоцільових проектів (програм) | 2111 | | | | Придбання невиробничого обладнан-| | | | | ня і предметів довгострокового | | | | | користування для підприємств | | | | | (установ) і для реалізації бага- | | | | | тоцільових проектів (програм) | 2112 | | | | Капітальне будівництво | | | | | (придбання) | 2120 | | | | Будівництво житла | 2121 | | | | Будівництво виробничих об'єктів | 2122 | | | | Будівництво об'єктів соціально- | | | | | культурного та побутового | | | | | призначення | 2123 | | | | Будівництво адміністративних | | | | | об'єктів | 2124 | | | | Інше будівництво | 2125 | | | | Капітальний ремонт, реконструкція| | | | | та реставрація | 2130 | | | | Капітальний ремонт та реконструк-| | | | | ція житлового фонду | 2131 | | | | Капітальний ремонт та реконструк-| | | | | ція виробничих об'єктів, | | | | | обладнання | 2132 | | | | Капітальний ремонт та реконструк-| | | | | ція об'єктів соціально-культурно-| | | | | го та побутового призначення | 2133 | | | | Капітальний ремонт та реконструк-| | | | | ція адміністративних об'єктів | 2134 | | | | Реставрація пам'яток архітектури | 2135 | | | | Інший капітальний ремонт | 2136 | | | | Створення державних запасів і | | | | | резервів | 2200 | | | | Придбання землі і нематеріаль- | | | | | них активів | 2300 | | | | Капітальні трансферти | 2400 | | | | Капітальні трансферти підприємст-| | | | | вам (установам, організаціям) | 2410 | | | | Капітальні трансферти органам | | | | | державного управління інших | | | | | рівнів | 2420 | | | | Капітальні трансферти населенню | 2430 | | | | Капітальні трансферти за кордон | 2440 | | | | Нерозподілені видатки | 3000 | | | | Кредитування з вирахуванням | | | | | погашення* | 4000 | | | | Платежі до бюджету | 7000 | | | | Податки та обов'язкові платежі | | | | | (крім податку на прибуток та | | | | | податку на додану вартість) | 7100 | х | | | Податок на прибуток | 7200 | х | | | Податок на додану вартість | 7300 | х | | | Інші видатки ** | 5000 | | х | | ----------------------------------------------------------------- * У разі наявності заповнюється установою згідно з додатком. * Узагальнюючий технічний код, що включає в себе всі видатки,
крім видатків, які обліковуються за кодами 1110, 1120, 1340.
Керівник ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________
(начальник планово- (підпис) (ініціали і прізвище)
фінансового відділу) ________________________

(число, місяць, рік)
МП
Додаток

до кошторису доходів і

видатків

Розшифровка
Кредитування з вирахуванням погашення на _____ рік
__________________________________________________________________

(код та назва бюджетної установи, організації) _________________________________________________________________

(найменування міста, району, області) ид бюджету ______________________________________________________
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів _________________________________________________________________
код та назва функціональної класифікації ________________________
------------------------------------------------------------------ Показники | КЕК | Всього за рік |Разом | | |---------------|на рік| | |Загаль-|Спеціа-| | | |ний |льний | | | |фонд |фонд | | ---------------------------------+-------+-------+-------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---------------------------------+-------+-------+-------+------| Кредитування з вирахуванням | | | | | погашення | 4000 | | | | Надання внутрішніх кредитів з | | | | | вирахуванням погашення | 4100 | | | | Кредити органам державного | | | | | управління інших рівнів, включа- | | | | | ючи державні позабюджетні фонди | 4111 | | | | Кредити нефінансовим | | | | | підприємствам | 4112 | | | | Кредити фінансовим установам | 4113 | | | | Інші внутрішні кредити | 4114 | | | | Повернення внутрішніх кредитів | 4120 | | | | Кредити, повернені органами | | | | | державного управління інших | | | | | рівнів, включаючи державні | | | | | позабюджетні фонди | 4121 | | | | Кредити, повернені нефінансовими | | | | | підприємствами (установами) | 4122 | | | | Кредити повернені фінансовими | | | | | установами | 4123 | | | | Повернення інших внутрішніх | | | | | кредитів, наданих резидентами | 4124 | | | | Надання зовнішніх кредитів з | | | | | вирахуванням погашення | 4200 | | | | Надання зовнішніх кредитів | 4210 | | | | Повернення зовнішніх кредитів | 4220 | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________
(начальник планово- (підпис) (ініціали і прізвище)
фінансового відділу) ________________________

(число, місяць, рік)
МП
Додаток 2

до наказу Міністерства фінансів

України від 21.01.2000 р. N 10
Затверджений в сумі __________ __________________________ грн.

(сума прописом і цифрами) _______________________________

(посада) _________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище) _______________________________

(число, місяць, рік)

МП
План асигнувань із загального фонду бюджету

на ______ рік _________________________________________________________________

(код та назва бюджетної установи, організації) _________________________________________________________________

(найменування міста, району, області) ид бюджету ______________________________________________________
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів _________________________________________________________________
код та назва функціональної класифікації ________________________
грн. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Показники | КЕК |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|разом | | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день|на рік| ------------------------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| Оплата праці працівників| | | | | | | | | | | | | | | бюджетних установ | 1110 | | | | | | | | | | | | | | Нарахування на заробітну| | | | | | | | | | | | | | | плату | 1120 | | | | | | | | | | | | | | Поточні трансфери | | | | | | | | | | | | | | | населенню | 1340 | | | | | | | | | | | | | | Інші видатки | 5000 | | | | | | | | | | | | | | Всього | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________
(начальник планово- (підпис) (ініціали і прізвище)
фінансового відділу) ________________________

(число, місяць, рік)
МП
Додаток 3

до наказу Міністерства фінансів

України від 21.01.2000 р. N 10
Зведення показників спеціального фонду кошторису

на ______ рік _________________________________________________________________

(код та назва бюджетної установи, організації) _________________________________________________________________

(найменування міста, району, області) ид бюджету ______________________________________________________
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів _________________________________________________________________
код та назва функціональної класифікації ________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Показники | КЕК |Разом |Назва видів спеціальних| назва видів інших |назва видів інших| | |спеці-| коштів | власних надходжень | доходів | | |альний|-----------------------+---------------------+-----------------| | |фонд |разом|в тому числі по |разом|в тому числі по|в т.ч. по видах*:| | | | | видах | | видах | | | | | |-----------------| |---------------+-----------------| ---------------------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----| Ресурси - всього | х | | | | | | | | | | | | | Залишок коштів на початок року | х | | | | | | | | | | | | | Надходження коштів із спеціаль- | | | | | | | | | | | | | | ного фонду бюджету | х | | | | | | | | | | | | | Видатки - всього | х | | | | | | | | | | | | | Поточні видатки | 1000 | | | | | | | | | | | | | Видатки на товари і послуги | 1100 | | | | | | | | | | | | | Оплата праці працівників бюд- | | | | | | | | | | | | | | жетних установ | 1110 | | | | | | | | | | | | | Заробітна плата | 1111 | | | | | | | | | | | | | Грошове утримання військово- | | | | | | | | | | | | | | службовців | 1112 | | | | | | | | | | | | | Нарахування на заробітну плату | 1120 | | | | | | | | | | | | | Збір на обов'язкове державне | | | | | | | | | | | | | | пенсійне страхування | 1121 | | | | | | | | | | | | | Збір на обов'язкове соціальне | | | | | | | | | | | | | | страхування | 1122 | | | | | | | | | | | | | Придбання предметів постачання і | | | | | | | | | | | | | | метеріалів, утримання бюджетних | | | | | | | | | | | | | | установ | 1130 | | | | | | | | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання | | | | | | | | | | | | | | та інвентар | 1131 | | | | | | | | | | | | | Медикаменти та перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | матеріали | 1132 | | | | | | | | | | | | | Продукти харчування | 1133 | | | | | | | | | | | | | М'який інвентар та обмундиру- | | | | | | | | | | | | | | вання | 1134 | | | | | | | | | | | | | Оплата транспортних послуг та | | | | | | | | | | | | | | утримання транспортних засобів | 1135 | | | | | | | | | | | | | Оренда | 1136 | | | | | | | | | | | | | Поточний ремонт обладнання, | | | | | | | | | | | | | | інвентаря та будівель | 1137 | | | | | | | | | | | | | Послуги зв'язку | 1138 | | | | | | | | | | | | | Оплата інших послуг та інші | | | | | | | | | | | | | | видатки | 1139 | | | | | | | | | | | | | Видатки на відрядження | 1140 | | | | | | | | | | | | | Матеріали, інвентар, будівництво,| | | | | | | | | | | | | | капітальний ремонт та заходи | | | | | | | | | | | | | | спеціального призначення | 1150 | | | | | | | | | | | | | Оплата комунальних послуг та | | | | | | | | | | | | | | енергоносіїв | 1160 | | | | | | | | | | | | | Оплата теплопостачання | 1161 | | | | | | | | | | | | | Оплата водопостачання та | | | | | | | | | | | | | | водовідведення | 1162 | | | | | | | | | | | | | Оплата електроенергії | 1163 | | | | | | | | | | | | | Оплата природного газу | 1164 | | | | | | | | | | | | | Оплата інших комунальних послуг | 1165 | | | | | | | | | | | | | та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | Дослідження і розробки, державні | | | | | | | | | | | | | | програми | 1170 | | | | | | | | | | | | | Виплата процентів (доходу) | | | | | | | | | | | | | | за зобов'язаннями | 1200 | | | | | | | | | | | | | Субсидії і поточні трансферти | 1300 | | | | | | | | | | | | | Субсидії і поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | підприємствам (установам, | | | | | | | | | | | | | | організаціям) | 1310 | | | | | | | | | | | | | Поточні трансферти органам | | | | | | | | | | | | | | державного управління інших | | | | | | | | | | | | | | рівнів | 1320 | | | | | | | | | | | | | Поточні трансферти населенню | 1340 | | | | | | | | | | | | | Виплата пенсій і допомоги | 1341 | | | | | | | | | | | | | Стипендії | 1342 | | | | | | | | | | | | | Оплата безплатно наданих квартир | | | | | | | | | | | | | | і комунальних послуг | 1343 | | | | | | | | | | | | | Інші поточні трансферти населенню| 1344 | | | | | | | | | | | | | Поточні трансферти за кордон | 1350 | | | | | | | | | | | | | Капітальні видатки | 2000 | | | | | | | | | | | | | Придбання основного капіталу | 2100 | | | | | | | | | | | | | Придбання обладнання і предметів | | | | | | | | | | | | | | довгострокового користування | 2110 | | | | | | | | | | | | | Придбання виробничого обладнання | | | | | | | | | | | | | | і предметів довгострокового | | | | | | | | | | | | | | користування для підприємств | | | | | | | | | | | | | | (установ) і для реалізації бага- | | | | | | | | | | | | | | тоцільових проектів (програм) | 2111 | | | | | | | | | | | | | Придбання невиробничого обладнан-| | | | | | | | | | | | | | ня і предметів довгострокового | | | | | | | | | | | | | | користування для підприємств | | | | | | | | | | | | | | (установ) і для реалізації бага- | | | | | | | | | | | | | | тоцільових проектів (програм) | 2112 | | | | | | | | | | | | | Капітальне будівництво | | | | | | | | | | | | | | (придбання) | 2120 | | | | | | | | | | | | | Будівництво житла | 2121 | | | | | | | | | | | | | Будівництво виробничих об'єктів | 2122 | | | | | | | | | | | | | Будівництво об'єктів соціально- | | | | | | | | | | | | | | культурного та побутового | | | | | | | | | | | | | | призначення | 2123 | | | | | | | | | | | | | Будівництво адміністративних | | | | | | | | | | | | | | об'єктів | 2124 | | | | | | | | | | | | | Інше будівництво | 2125 | | | | | | | | | | | | | Капітальний ремонт, реконструкція| | | | | | | | | | | | | | та реставрація | 2130 | | | | | | | | | | | | | Капітальний ремонт та реконструк-| | | | | | | | | | | | | | ція житлового фонду | 2131 | | | | | | | | | | | | | Капітальний ремонт та реконструк-| | | | | | | | | | | | | | ція виробничих об'єктів, | | | | | | | | | | | | | | обладнання | 2132 | | | | | | | | | | | | | Капітальний ремонт та реконструк-| | | | | | | | | | | | | | ція об'єктів соціально-культурно-| | | | | | | | | | | | | | го та побутового призначення | 2133 | | | | | | | | | | | | | Капітальний ремонт та реконструк-| | | | | | | | | | | | | | ція адміністративних об'єктів | 2134 | | | | | | | | | | | | | Реставрація пам'яток архітектури | 2135 | | | | | | | | | | | | | Інший капітальний ремонт | 2136 | | | | | | | | | | | | | Створення державних запасів і | | | | | | | | | | | | | | резервів | 2200 | | | | | | | | | | | | | Придбання землі і нематеріаль- | | | | | | | | | | | | | | них активів | 2300 | | | | | | | | | | | | | Капітальні трансферти | 2400 | | | | | | | | | | | | | Капітальні трансферти підприємст-| | | | | | | | | | | | | | вам (установам, організаціям) | 2410 | | | | | | | | | | | | | Капітальні трансферти органам | | | | | | | | | | | | | | державного управління інших | | | | | | | | | | | | | | рівнів | 2420 | | | | | | | | | | | | | Капітальні трансферти населенню | 2430 | | | | | | | | | | | | | Капітальні трансферти за кордон | 2440 | | | | | | | | | | | | | Нерозподілені видатки | 3000 | | | | | | | | | | | | | Кредитування з вирахуванням | | | | | | | | | | | | | | погашення | 4000 | | | | | | | | | | | | | Платежі до бюджету | 7000 | | | | | | | | | | | | | Податки та обов'язкові платежі | | | | | | | | | | | | | | (крім податку на прибуток та | | | | | | | | | | | | | | податку на додану вартість) | 7100 | | | | | | | | | | | | | Податок на прибуток | 7200 | | | | | | | | | | | | | Податок на додану вартість | 7300 | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- У випадках, коли установа має підстави для планування коштів на
виконання окремих доручень, їх показники відображаються як один
з видів цієї групи, В цій групі відображатимуться і субвенції,
одержані з бюджетів інших рівнів.
Керівник ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________
(начальник планово- (підпис) (ініціали і прізвище)
фінансового відділу) ________________________

(число, місяць, рік)
МП
Додаток 4

до наказу Міністерства фінансів

України від 21.01.2000 р. N 10
Зведений кошторис доходів і видатків на ______ рік
вид бюджету ______________________________________________________
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів _________________________________________________________________
код та назва функціональної класифікації ________________________
грн. ----------------------------------------------------------------- Показники | КЕК | Всього за рік |Разом | | |---------------|на рік| | |Загаль-|Спеціа-| | | |ний |льний | | | |фонд |фонд | | ---------------------------------+-------+-------+-------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---------------------------------+-------+-------+-------+------| Залишок коштів на початок року | х | х | х | х | Доходи - всього | х | | | | Надходження коштів із загального | | | | | фонду бюджету | х | | | | Надходження коштів із спеціаль- | | | | | ного фонду бюджету | х | | | | Видатки - всього | х | | | | Поточні видатки | 1000 | | | | Видатки на товари і послуги | 1100 | | | | Оплата праці працівників бюд- | | | | | жетних установ | 1110 | | | | Заробітна плата | 1111 | | | | Грошове утримання військово- | | | | | службовців | 1112 | | | | Нарахування на заробітну плату | 1120 | | | | Збір на обов'язкове державне | | | | | пенсійне страхування | 1121 | | | | Збір на обов'язкове соціальне | | | | | страхування | 1122 | | | | Придбання предметів постачання і | | | | | метеріалів, утримання бюджетних | | | | | установ | 1130 | | | | Предмети, матеріали, обладнання | | | | | та інвентар | 1131 | | | | Медикаменти та перев'язувальні | | | | | матеріали | 1132 | | | | Продукти харчування | 1133 | | | | М'який інвентар та обмундиру- | | | | | вання | 1134 | | | | Оплата транспортних послуг та | | | | | утримання транспортних засобів | 1135 | | | | Оренда | 1136 | | | | Поточний ремонт обладнання, | | | | | інвентаря та будівель | 1137 | | | | Послуги зв'язку | 1138 | | | | Оплата інших послуг та інші | | | | | видатки | 1139 | | | | Видатки на відрядження | 1140 | | | | Матеріали, інвентар, будівництво,| | | | | капітальний ремонт та заходи | | | | | спеціального призначення | 1150 | | | | Оплата комунальних послуг та | | | | | енергоносіїв | 1160 | | | | Оплата теплопостачання | 1161 | | | | Оплата водопостачання та | | | | | водовідведення | 1162 | | | | Оплата електроенергії | 1163 | | | | Оплата природного газу | 1164 | | | | Оплата інших комунальних послуг | 1165 | | | | та енергоносіїв | | | | | Дослідження і розробки, державні | | | | | програми | 1170 | | | | Виплата процентів (доходу) | | | | | за зобов'язаннями | 1200 | | | | Субсидії і поточні трансферти | 1300 | | | | Субсидії і поточні трансферти | | | | | підприємствам (установам, | | | | | організаціям) | 1310 | | | | Поточні трансферти органам | | | | | державного управління інших | | | | | рівнів | 1320 | | | | Поточні трансферти населенню | 1340 | | | | Виплата пенсій і допомоги | 1341 | | | | Стипендії | 1342 | | | | Оплата безплатно наданих квартир | | | | | і комунальних послуг | 1343 | | | | Інші поточні трансферти населенню| 1344 | | | | Поточні трансферти за кордон | 1350 | | | | Капітальні видатки | 2000 | | | | Придбання основного капіталу | 2100 | | | | Придбання обладнання і предметів | | | | | довгострокового користування | 2110 | | | | Придбання виробничого обладнання | | | | | і предметів довгострокового | | | | | користування для підприємств | | | | | (установ) і для реалізації бага- | | | | | тоцільових проектів (програм) | 2111 | | | | Придбання невиробничого обладнан-| | | | | ня і предметів довгострокового | | | | | користування для підприємств | | | | | (установ) і для реалізації бага- | | | | | тоцільових проектів (програм) | 2112 | | | | Капітальне будівництво | | | | | (придбання) | 2120 | | | | Будівництво житла | 2121 | | | | Будівництво виробничих об'єктів | 2122 | | | | Будівництво об'єктів соціально- | | | | | культурного та побутового | | | | | призначення | 2123 | | | | Будівництво адміністративних | | | | | об'єктів | 2124 | | | | Інше будівництво | 2125 | | | | Капітальний ремонт, реконструкція| | | | | та реставрація | 2130 | | | | Капітальний ремонт та реконструк-| | | | | ція житлового фонду | 2131 | | | | Капітальний ремонт та реконструк-| | | | | ція виробничих об'єктів, | | | | | обладнання | 2132 | | | | Капітальний ремонт та реконструк-| | | | | ція об'єктів соціально-культурно-| | | | | го та побутового призначення | 2133 | | | | Капітальний ремонт та реконструк-| | | | | ція адміністративних об'єктів | 2134 | | | | Реставрація пам'яток архітектури | 2135 | | | | Інший капітальний ремонт | 2136 | | | | Створення державних запасів і | | | | | резервів | 2200 | | | | Придбання землі і нематеріаль- | | | | | них активів | 2300 | | | | Капітальні трансферти | 2400 | | | | Капітальні трансферти підприємст-| | | | | вам (установам, організаціям) | 2410 | | | | Капітальні трансферти органам | | | | | державного управління інших | | | | | рівнів | 2420 | | | | Капітальні трансферти населенню | 2430 | | | | Капітальні трансферти за кордон | 2440 | | | | Нерозподілені видатки | 3000 | | | | Кредитування з вирахуванням | | | | | погашення* | 4000 | | | | Платежі до бюджету | 7000 | | | | Податки та обов'язкові платежі | | | | | (крім податку на прибуток та | | | | | податку на додану вартість) | 7100 | х | | | Податок на прибуток | 7200 | х | | | Податок на додану вартість | 7300 | х | | | Інші видатки ** | 5000 | | х | | ----------------------------------------------------------------- * У разі наявності заповнюється установою згідно з додатком. * Узагальнюючий технічний код, що включає в себе всі видатки,
крім видатків, які обліковуються за кодами 1110, 1120, 1340.
Керівник ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________
(начальник планово- (підпис) (ініціали і прізвище)
фінансового відділу) ________________________

(число, місяць, рік)
МП
Додаток 5

до наказу Міністерства фінансів

України від 21.01.2000 р. N 10
Зведений план асигнувань із загального фонду бюджету

на ______ рік
вид бюджету ______________________________________________________
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів _________________________________________________________________
код та назва функціональної класифікації ________________________
тис.грн. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Показники | КЕК |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|разом | | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день|на рік| ------------------------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| Оплата праці працівників| | | | | | | | | | | | | | | бюджетних установ | 1110 | | | | | | | | | | | | | | Нарахування на заробітну| | | | | | | | | | | | | | | плату | 1120 | | | | | | | | | | | | | | Поточні трансфери | | | | | | | | | | | | | | | населенню | 1340 | | | | | | | | | | | | | | Інші видатки | 5000 | | | | | | | | | | | | | | Всього | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________
(начальник планово- (підпис) (ініціали і прізвище)
фінансового відділу) ________________________

(число, місяць, рік)
МП
Додаток 6

до наказу Міністерства фінансів

України від 21.01.2000 р. N 10
Затверджую

Штат в кількості ______________ штатних

одиниць із місячним фондом заробітної

плати __________________________гривень ________________________________________

(посада) __________________ _____________________

(підпис керівника) (ініціали і прізвище) _______________________________

(число, місяць, рік) М.П.
Штатний розпис на ____ рік __________________________

(назва установи)
-------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва струк-|Кіль- |Поса-| Надбавки (грн.) | Доплати (грн.) |Фонд за-|Фонд за-| п/п|турного під-|кість |довий|-----------------+-----------------|робітної|робітної| |розділу та |штатних|оклад| | | | | | | | | | | | |плати на|плати на| |посад |посад | | | | | | | | | | | | | |місяць |____ рік| | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | (грн.) | ---+------------+-------+-----+-----------------+-----------------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________
(начальник планово- (підпис) (ініціали і прізвище)
фінансового відділу)
МП
Додаток 6а

до наказу Міністерства фінансів

України від 21.01.2000 р. N 10
Затверджую

Штат в кількості ______________ штатних

одиниць із місячним фондом заробітної

плати __________________________гривень ________________________________________

(посада) __________________ _____________________

(підпис керівника) (ініціали і прізвище) _______________________________

(число, місяць, рік) М.П.
Штатний розпис на ____ рік __________________________

(назва органу)
---------------------------------------------------------- N |Назва структурного|Кіль- |Посадовий|Фонд заробітної| п/п|підрозділу та |кість |оклад |плати на місяць| |посад |штатних| | (грн.) | | |посад | | | | | | | | ---+------------------+-------+---------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | ---------------------------------------------------------
1.
2.
3. ________________________________________________________________

Всього по посадових окладах:
Керівник ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________
(начальник планово- (підпис) (ініціали і прізвище)
фінансового відділу)
МП
Примітка. Складається органами державного управління та місцевого

самоврядування.
Додаток 7

до наказу Міністерства фінансів

України від 21.01.2000 р. N 10
Лімітна довідка про бюджетні асигнування

на ____ рік
Видана (ким) ____________________________________________________

(назва установи, яка видала лімітну довідку) кому) __________________________________________________________

(назва установи, якій видається лімітна довідка) ідстава: _______________________________________________________
1) Із ___________________________________________________ бюджету
за ______________________________________________________________ (код та назва функціональної класифікації видатків бюджету) иділено ______________________________________, в тому числі на: ----------------------------------------------------------------- назва видатків | разом | загальний | спеціальний | за економічною класифікацією | | фонд | фонд | -----------------------------+-------+-----------+--------------| поточні видатки - разом, | | | | з них: | | | | оплата праці працівників | | | | бюджетних установ | | | | нарахування на заробітну | | | | плату | | | | -----------------------------+-------+-----------+--------------| капітальні видатки | | | | -----------------------------+-------+-----------+--------------| всього | | | | ----------------------------------------------------------------- ) У сумі асигнувань із загального фонду бюджету враховано витрати
на утримання __________________________________________________ _______________________________________________________________
3) * Помісячні обсяги асигнувань із загального фонду бюджету
встановлено такі: ----------------------------------------------------------------- січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | -------+-----------+----------+-----------+----------+----------| | | | | | | -------+-----------+----------+-----------+----------+----------| липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | -------+-----------+----------+-----------+----------+----------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------- ) Проекти кошторису доходів і видатків, плану асигнувань із
загального фонду, штатного розпису установи на ____ рік із
зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на
затвердження до ________________________________.

(число, місяць, рік)
Керівник ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище) __________________________
(число, місяць, рік)
МП Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо
необхідності подання таких показників.
Додаток 8

до наказу Міністерства фінансів

України від 21.01.2000 р. N 10
Інструкція щодо складання та виконання розпису

Державного бюджету України
I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає процедури складання і виконання
розпису Державного бюджету України. 1.2. Розпис Державного бюджету України на відповідний рік
(далі - розпис) включає: розпис доходів державного бюджету (далі - розпис доходів), що
поділяється на: річний розпис доходів та помісячний розпис доходів
загального фонду державного бюджету; розпис фінансування державного бюджету з помісячною розбивкою
(далі - розпис фінансування); розпис видатків державного бюджету (далі - розпис видатків),
що поділяється на: річний розпис призначень державного бюджету та
помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету. 1.3. Річний розпис призначень державного бюджету (далі -
річний розпис) - це розпис видатків загального і спеціального
фондів державного бюджету на рік в розрізі головних розпорядників
коштів (далі - головних розпорядників) за функціональною та повною
економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу по
періодах року. 1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду державного
бюджету (далі - помісячний розпис) - це розпис видатків загального
фонду державного бюджету на рік по місцях в розрізі головних
розпорядників за функціональною та скороченою економічною
класифікацією видатків бюджету. 1.5. Розпис складається на підставі показників, затверджених
у законі про Державний бюджет України у місячний термін після
прийняття цього закону. До затвердження зазначеного розпису розробляється тимчасовий
розпис на певний період відповідного року у порядку, встановленому
цією Інструкцією.
II. Складання розпису
2.1. Складання розпису розпочинається із складання розпису
доходів і розпису фінансування. 2.2. Розпис доходів складається Управлінням доходів за участю
інших управлінь Мінфіну та головних розпорядників. 2.3. Розпис фінансування складається Управлінням цінних
паперів та фінансових ринків та Управлінням зовнішнього боргу за
погодженням з Головним бюджетним управлінням виходячи з
необхідності забезпечення своєчасності і повноти платежів з
погашення основної суми державного боргу, можливостей щодо обсягів
і термінів залучення державних запозичень, а також необхідності
покриття помісячних касових розривів загального фонду державного
бюджету. 2.4. На підставі складених розпису доходів і розпису
фінансування Головне бюджетне управління розраховує помісячні
обсяги видатків загального фонду державного бюджету за
функціональною класифікацією і подає разом з інструктивними
документами галузевим управлінням. Керуючись зазначеними документами, галузеві управління
визначають головним розпорядникам відповідні помісячні обсяги
видатків загального фонду і доводять лімітні довідки про бюджетні
асигнування з іншими матеріалами головним розпорядником. Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня
згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти
кошторисів, складають проекти планів асигнувань та подають
галузевим управлінням зведені проекти цих документів для включення
до розпису видатків. Головне бюджетне управління зводить отримані від галузевих
управлінь матеріали, вносить при необхідності корективи і подає
розпис на затвердження Міністру. 2.5. Оригінал затвердженого розпису передається Головному
управлінню Державного казначейства, а його копія залишається в
Головному бюджетному управлінні. 2.6. Головне управління Державного казначейства у триденний
термін доводить витяг із розпису видатків головним розпорядникам,
що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів
та планів асигнувань установ, що отримують асигнування із
державного бюджету.
III. Внесення змін до розпису
3.1. Внесення змін до розпису видатків здійснюється у
випадках: необхідності перерозподілу видатків за економічною та
функціональною класифікацією по місяцях та по року за
обгрунтованим поданням головного розпорядника, якщо інше не
передбачено законодавством; прийнятого нормативного акту щодо передання повноважень та
бюджетних асигнувань від одного головного розпорядника іншому; прийнятого рішення щодо розподілу централізованих
нерозподілених бюджетних асигнувань між головними розпорядниками; необхідності збільшення видатків спеціального фонду
державного бюджету через перевищення надходжень до цього фонду над
врахованими у Законі про Державний бюджет України на відповідний
рік; прийнятого рішення Кабінету Міністрів України щодо обмеження
(лімітування) видатків загального фонду державного бюджету в
цілому по року. 3.2. Внесення змін до розпису по загальному фонду бюджету
передбачає внесення змін до кошторисів та планів асигнувань у
порядку, встановленому для затвердження цих документів. 3.3. Відповідні галузеві управління за обгрунтованим поданням
головних розпорядників, або на підставі прийнятих нормативних
актів подають Головному бюджетному управлінню пропозиції змін до
розпису видатків для перевірки та візування в одному примірнику за
формами згідно з додатками 8а та 8б. 3.4. Пропозиції змін до помісячного розпису повинні
відповідати таким вимогам: бути збалансованими по місяцях, тобто, не порушувати
загальний обсяг асигнувань загального фонду державного бюджету на
місяць, якого стосуються такі зміни; не змінювати загального обсягу видатків загального фонду
державного бюджету на рік, крім випадків обмеження (лімітування)
видатків; враховувати фактично проведені видатки за попередній період. При внесенні змін до розпису видатків по загальному фонду
забороняється збільшення бюджетних призначень на: державне управління за рахунок зменшення бюджетних призначень
по інших розділах функціональної класифікації видатків бюджету; оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок
зменшення інших видатків; капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень
на поточні видатки. 3.5. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису
відповідні галузеві управління подають оригінал та три її копії
Головному бюджетному управлінню для реєстрації за номером та
датою. За п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного
періоду) довідки про внесення змін не реєструються. Після реєстрації зазначеної довідки: оригінал та одну копію відповідні галузеві управління
надсилають Головному управлінню Державного казначейства; одна копія залишається в Головному бюджетному управлінні; одна копія залишається у відповідному галузевому управлінні. Крім того, Головне бюджетне управління надсилає Головному
управлінню Державного казначейства зміни до розпису на електронних
носіях. 3.6. Зміни до розпису вважаються дійсними, якщо вони: підписані начальником Головного бюджетного упрвавління та
начальником відповідного галузевого управління, або особами, що
виконують їх обов'язки; затверджені Заступником Міністра фінансів; зареєстровані за номером та датою; доведені Головному управлінню Державного казначейства. 3.7. Головне управління Державного казначейства здійснює
реєстрацію довідок та облік змін до розпису та надсилає її копію
головному розпоряднику, що є підставою для внесення зміни до
кошторисів та планів асигнувань установ, що отримують асигнування
із державного бюджету. Головні розпорядники в триденний термін подають Головному
Управлінню Державного казначейства зміни до зведених кошторисів та
планів асигнувань в розрізі розпорядників нижчого рівня. У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису
розпорядники коштів подають до органів Державного казначейства
уточнені показники по спеціальному фонду кошторису (показники
спеціального фонду кошторису з урахуванням внесених до нього змін)
за формою кошторису на дату складання довідки. 3.8. Внесення змін до розпису по спеціальному фонду має такі
особливості. Протягом кварталу розпорядники вносять зміни до кошторису по
спеціальному фонду без внесення відповідних змін до розпису по
спеціальному фонду. При цьому, органи Державного казначейства
ведуть окремий облік змін до кошторисів по спеціальному фонду. Головні розпорядники при поданні Головному управлінню
Державного казначейства квартальної бухгалтерської звітності
проводять з ним звірку зведених показників щодо внесення змін до
розпису по спеціальному фонду, які є результатом узагальнення
показників довідок про внесення змін до кошторисів по спеціальному
фонду розпорядників нижчого рівня за цей період та подають їх
відповідним галузевим управлінням з належним обгрунтуванням для
внесення змін до розпису в установленому порядку. У разі невідповідності внесених змін до кошторисів по
спеціальному фонду затвердженим змінам до розпису по спеціальному
фонду розпорядники повинні привести зміни до кошторисів по
спеціальному фонду у відповідність до змін до розпису по
спеціальному фонду.
IV. Лімітування помісячного розпису
4.1. Якщо у ході виконання державного бюджету відбулося
недотримання доходів загального фонду або державних запозичень для
фінансування державного бюджету в порівнянні із передбаченими
розписом доходів та розписом фінансування більш, ніж на 10
відсотків. Міністерство фінансів готує проект лімітування
помісячного розпису асигнувань загального фонду на відповідний рік
і не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому
сталося вищезазначене зниження надходжень до державного бюджету,
складає на його основі пропозиції щодо обмеження (лімітування)
видатків загального фонду державного бюджету в цілому по року та
подає їх на розгляд і затвердження Кабінету Міністрів України. 4.2. Лімітування помісячного розпису характеризується такими
рисами: встановлює граничні обсяги на взяття зобов'язань
розпорядниками; має враховувати першочерговість захищених та пріоритетних
статей видатків загального фонду згідно з Законом про Державний
бюджет України на відповідний рік; передбачає внесення змін до помісячного розпису шляхом
скорочення відповідних показників видатків. 4.3. Управління доходів, Управління цінних паперів та
фінансових ринків та Управління зовнішнього боргу розраховують
уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду
та державних запозичень на фінансування державного бюджету та
подають Головному бюджетному управлінню не пізніше 10 числа місяця
наступного за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів або
державних запозичень на фінансування державного бюджету. 4.4. Головне бюджетне управління на основі уточненого
помісячного прогнозу надходжень доходів загального фонду та
державних запозичень на фінансування державного бюджету розробляє
пропозиції лімітування помісячного розпису та доводить до
відповідних галузевих управлінь на уточнення показників та
погодження. 4.5. Відповідні галузеві управління подають Головному
бюджетному управлінню погоджені пропозиції. При цьому у разі потреби галузеві управління можуть
перерозподілити пропозиції лімітування помісячного розпису за
поданням головних розпорядників в межах загальних помісячних
обсягів лімітування. 4.6. Головне бюджетне управління зводить отримані від
галузевих управлінь показники і готує пропозиції щодо обмеження
(лімітування) видатків загального фонду державного бюджету в
цілому по року для подання на розгляд і затвердження Кабінету
Міністрів України. 4.7. Виходячи із затверджених Кабінетом Міністрів України
лімітованих (обмежених) видатків загального фонду державного
бюджету на відповідний рік Головне бюджетне управління подає на
затвердження Міністру ліміти асигнувань за формою розпису і на
основі цього документу доводить Головному управлінню Державного
казначейства зміни до помісячного розпису. 4.8. Доведення розпорядникам цих змін та внесення ними
відповідних змін до планів асигнувань відбувається в порядку,
встановленому пунктом 3.7 цієї Інструкції. 4.9. Якщо у ході виконання державного бюджету відбулося
неотримання (або збільшення) доходів загального фонду або
державних запозичень для фінансування державного бюджету в
порівнянні із врахованими при лімітуванні видатків загального
фонду державного бюджету на відповідний рік, здійснюється внесення
змін до помісячного розпису у порядку, передбаченому пунктами
4.1-4.8 цієї Інструкції.
V. Виконання та звітність
5.1. Виконання розпису здійснюєтья наростаючим підсумком з
початку року. 5.2. Звітність про виконання розпису готується Головним
управлінням Державного казначейства: по доходах виходячи з розпису доходів наростаючим підсумком
із зазначенням відсотків виконання за рік та відповідний період по
загальному фонду; по фінансуванню дефіциту державного бюджету виходячи з
помісячного розпису фінансування наростаючим підсумком із
зазначенням відсотків виконання за рік та відповідний період; по видатках виходячи із розпису видатків наростаючим
підсумком із зазначенням відсотків виконання за рік (по кожному
коду економічної класифікації) і відповідний період (по кодах
скороченої форми економічної класифікації). 5.3. До звіту про виконання розпису по спеціальному фонду
бюджету додаються звіти в розрізі головних розпорядників окремо по
кожному джерелу доходів (спеціальні кошти; кошти на виконання
окремих доручень; інші власні надходження; субвенції, одержані з
бюджету іншого рівня; інші доходи спеціального фонду), по видатках
за кожною функцією за повною економічною класифікацією.
Начальник Головного
бюджетного управління А.А.Максюта
Додаток 8а

до наказу Міністерства фінансів

України від 21.01.2000 р. N 10
"Затверджую" _________________________

посада __________ ___________________

підпис ініціали і прізвище

МП
Довідка *

про зміни річного розпису призначень бюджету

(кошторису доходів і видатків) на ____ рік
Номер _______________

Дата ________________
Вид бюджету ________________________________
(код та назва бюджетної установи) __________
КФК ________________________________________
КВК ________________________________________
Відділ виконавець __________________________
Підстава ___________________________________
(тис.грн. (грн.) ----------------------------------------------------------------- Коди бюдж.| Найменування видатків | Сума змін (+,-) | класиф. | |------------------| (доходів/ | |зага-|спеці-|разом| екон. | |льний|альний| | видатків) | |фонд |фонд | | ----------+----------------------------------+-----+------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----------+----------------------------------+-----+------+-----| |Залишок коштів на початок року | х | | | ----------+----------------------------------+-----+------+-----| |Доходи - всього | х | | | ----------+----------------------------------+-----+------+-----| |в тому числі по видах надходжень | | | | |за кодами класифікації доходів | х | | | ----------+----------------------------------+-----+------+-----| ----------+----------------------------------+-----+------+-----| ----------+----------------------------------+-----+------+-----| ----------+----------------------------------+-----+------+-----| |Видатки - всього | х | | | ----------+----------------------------------+-----+------+-----| |в тому числі по КЕК | х | | | ----------+----------------------------------+-----+------+-----| ----------+----------------------------------+-----+------+-----| ----------+----------------------------------+-----+------+-----| ----------------------------------------------------------------- У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису
розпорядники коштів подають до органів Державного казначейства
уточнені показники по спеціальному фонду кошторису (показники
спеціального фонду кошторису з урахуванням внесених до нього змін)
за формою кошторису на дату складання довідки.
Начальник бюджетного Начальник галузевого
управління управління
(Керівник) (Головний бухгалтер) ________ ___________________ ________ ___________________
підпис ініціали і прізвище підпис ініціали і прізвище
Додаток 8б

до наказу Міністерства фінансів

України від 21.01.2000 р. N 10
"Затверджую" _________________________

посада __________ ___________________

підпис ініціали і прізвище

МП
Довідка
про зміни щомісячного розпису асигнувань загального фонду

бюджету (плану асигнувань із загального фонду бюджету)

на ____ рік
Номер _______________

Дата ________________
Вид бюджету ________________________________
Код та назва бюджетної установи ____________
КФК ________________________________________
КВК ________________________________________
Відділ виконавець __________________________
Підстава ___________________________________
тис.грн. (грн.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- КЕК | Найменування видатків | Сума змін (+,-) | | |------------------------------------------------------------------------| | |Всьо-| в тому числі по місяцях: |ра- | | |го |-------------------------------------------------------------|зом | | | |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|на | | | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день|рік | -----+------------------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----| 1110 |Оплата праці працівників| | | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | | | -----+------------------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----| 1120 |Нарахування на заробітну| | | | | | | | | | | | | | | |плату | | | | | | | | | | | | | | | -----+------------------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----| 1340 |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | | -----+------------------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----| 5000 |Інші видатки | | | | | | | | | | | | | | | -----+------------------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+----| |Всього | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник бюджетного Начальник галузевого
управління управління
(Керівник) (Головний бухгалтер) ________ ___________________ ________ ___________________
підпис ініціали і прізвище підпис ініціали і прізвище
Додаток 9

до наказу Міністерства фінансів

України від 21.01.2000 р. N 10
Порядок перерахування та обліку коштів з бюджетів

інших рівнів установам, що утримуються за рахунок

коштів державного бюджету
1. При затвердженні бюджету Автономної Республіку Крим,
обласних, міських, районних, селищних, сільських бюджетів
відповідні ради згідно з чинним законодавством мають право
прийняти рішення про виділення коштів органам державної влади, які
утримуються за рахунок державного бюджету, для виконання
делегованих законами України повноважень органів місцевого
самоврядування або інших, визначених законодавством, функцій. 2. Видатки на зазначені цілі затверджуються місцевими радами,
як субвенція з бюджету Автономної Республіку Крим, обласних,
міських, районних, селищних, сільських бюджетів державному
бюджету, що має відповідне цільове спрямування. При цьому до
рішення про бюджет в обов'язковому порядку додається перелік
установ та організацій державного бюджету, які будуть отримувати
виділені кошти, із зазначенням мети та/або функцій, що повинні
забезпечуватись цими коштами, та з розподілом за окремими
категоріями економічної класифікації видатків бюджету (поточні, з
них оплата праці, та капітальні). 3. Установи та організації, що утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, для забезпечення своєї діяльності та виконання
покладених на них функцій складають та затверджують кошторис
доходів та видатків відповідно до бюджетних призначень,
встановлених Законом України "Про Державний бюджет на 2000 рік"
( 1458-14 ). 4. У разі, якщо такі установи та організації для виконання
делегованих законами України повноважень органів місцевого
самоврядування або інших, визначених законодавством, функцій
отримують кошти з місцевих бюджетів (бюджету Автономної
Республіку Крим, обласних, міських, районних, селищних, сільських
бюджетів), вони в установленому порядку вносять зміни до
спеціального фонду кошторису за доходами та видатками. За доходами - це кошти, одержані з бюджету іншого рівня, на
певну мету, які класифікуються як один з видів офіційних
трансфертів - субвенції, одержані з бюджету іншого рівня (залежно
від рівня бюджету суми таких субвенцій будуть відображені за
кодами 41080000, 41090000, 41100000 класифікації доходів бюджету). За видатками - це видатки за повною економічною
класифікацією, які відображають природу здійснюваних операцій. 5. З цією метою зазначені установи складають довідку про
внесення змін до спеціального фонду кошторису доходів та видатків,
погоджують її відповідно з Міністерством фінансів Автономної
Республіки Крим, місцевим фінансовим органом або виконавчим
органом ради, що прийняла таке рішення, та подають на затвердження
органу, що затвердив кошторис установи. Довідка складається у
чотирьох примірниках: один передається Міністерству фінансів
Автономної Республіки Крим, місцевому фінансовому органу або
виконавчому органу ради, другий - територіальному органу
державного казначейства, третій - головному розпоряднику коштів,
четвертий - залишається в установі. Зміни до розпису бюджету в зв'язку з цим вносяться в
установленому порядку. 6. Органи державного казначейства, одержавши довідку та інші
необхідні документи, відкривають установі окремий спеціальний
реєстраційний рахунок, на якому будуть опубліковуватись кошти,
отримані з відповідного бюджету. 7. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві
фінансові органи або виконавчі органи рад згідно з затвердженим
розписом відповідного бюджету перераховують виділені кошти на
рахунок, відкритий в установі банку на ім'я органу державного
казначейства з наступним зарахуванням на реєстраційний рахунок
бюджетної установи. 8. Звіт про використання цих коштів подається установою
відповідному органу державного казначейства у порядку, визначеному
Державним казначейством. 9. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві
фінансові органи або виконавчі органи рад при складанні звіту про
виконання відповідних бюджетів відображають передані установам
державного бюджету суми: за функціональною класифікацією -
субвенція державному бюджету, за економічною класифікацією -
поточні (капітальні) трансферти. 10. З метою проведення оцінки цільового використання наданої
субвенції Міністерста фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві
фінансові органи або виконавчі органи рад мають право вимагати від
зазначених установ звіти про використання таких коштів в розрізі
економічної класифікації та вносити пропозиції раді про
доцільність подальшого її перерахування. 11. У випадках, коли структурний підрозділ органу державної
влади веде самостійний бухгалтерський облік (наприклад, підрозділи
дорожньо-патрульної служби, професійної пожежної охорони,
спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозділи тощо),
відповідно до чинного законодавства на них поширюються всі
процедури щодо складання та виконання місцевих бюджетів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: