open
Про систему
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 1 від 10.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 січня 2001 р.

за N 75/5266
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

соціальної політики

N 123 ( z0566-13 ) від 18.03.2013 }
Про затвердження Порядку надання роботодавцю дотації

на створення додаткових робочих місць

для працевлаштування безробітних
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

праці та соціальної політики

N 293 ( z0608-01 ) від 10.07.2001

N 186 ( z0395-02 ) від 08.04.2002

N 136 ( z0442-03 ) від 20.05.2003

N 104 ( z0425-05 ) від 05.04.2005

N 3 ( z0072-06 ) від 13.01.2006

N 329 ( z0854-07 ) від 22.06.2007

N 563 ( z1246-07 ) від 17.10.2007

N 88 ( z0198-08 ) від 27.02.2008

N 381 ( z0856-08 ) від 29.08.2008

N 316 ( z0836-09 ) від 19.08.2009

N 390 ( z0024-11 ) від 08.12.2010

Наказами Міністерства соціальної політики

N 150 ( z0578-11 ) від 22.04.2011 }

N 514 ( z1551-12 ) від 22.08.2012 }

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
Н А К А З У Ю:
Затвердити Порядок надання роботодавцю дотації на створення
додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних
(додається). Наказова частина із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства праці та соціальної політики N 88 ( z0198-08 ) від
27.02.2008, N 381 ( z0856-08 ) від 29.08.2008 }

Міністр І.Сахань
Затверджено

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики України

10.01.2001 N 1
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 січня 2001 р.

за N 75/5266
Порядок

надання роботодавцю дотації на створення додаткових

робочих місць для працевлаштування безробітних
{ Назва Порядку в редакції Наказів Міністерства праці та
соціальної політики N 88 ( z0198-08 ) від 27.02.2008, N 381
( z0856-08 ) від 29.08.2008 }
Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ).
2. Порядок визначає умови, механізм надання роботодавцю
дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування
безробітних (далі - дотація) та відповідальність за порушення умов
порядку її надання та використання. { Абзац перший пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 381 ( z0856-08 ) від 29.08.2008 } Порядок та строки надання роботодавцю дотації для
забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну
освіту, першим робочим місцем встановлюється відповідно до Закону
України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або
професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням
дотації роботодавцю" ( 2150-15 ). { Пункт 2 доповнено абзацом
другим згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 88 ( z0198-08 ) від 27.02.2008 } Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 88 ( z0198-08 ) від 27.02.2008 }
3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: дотація - це кошти Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття (далі -
Фонд), надані роботодавцю, що створює додаткові робочі місця для
працевлаштування безробітних за направленням державної служби
зайнятості, на покриття витрат на заробітну плату прийнятих на них
осіб; { Абзац другий пункту 3 в редакції Наказів Мінпраці та
соцполітики N 186 ( z0395-02 ) від 08.04.2002, N 88 ( z0198-08 )
від 27.02.2008, N 381 ( z0856-08 ) від 29.08.2008 }
{ Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 88 ( z0198-08 ) від
27.02.2008 }
додаткове робоче місце - це робоче місце, на яке прийнята на
постійну роботу особа за направленням державної служби зайнятості
з числа зареєстрованих безробітних за умови відсутності у
роботодавця скорочення чисельності працюючих за професією
(спеціальністю), за якою працевлаштовується безробітний (для
фізичних осіб-підприємців - за умови використання ним найманої
праці), протягом останніх 6 місяців. { Пункт 3 доповнено абзацом
третім згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 381 ( z0856-08 ) від 29.08.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства соціальної політики N 514 ( z1551-12 ) від
22.08.2012 }
Умови надання дотації
4. Дотація надається роботодавцю за умови працевлаштування
на строк понад два роки безробітних, збереження для них у цей
період умов праці та гарантій зайнятості, що встановлені на день
працевлаштування. Право на працевлаштування шляхом надання дотації
роботодавцю мають особи, які перебували на обліку в державній
службі зайнятості як безробітні не менше 1 місяця,
а нижчезазначені категорії безробітних - з дня надання статусу
безробітного: жінки, які мають дітей віком до шести років; одинокі матері, які мають дітей віком до чотирнадцяти років
або дітей-інвалідів; молодь, яка закінчила або припинила навчання у середніх
загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних
закладах різних рівнів акредитації, звільнилася зі строкової
військової або альтернативної (невійськової) служби і якій
надається перше робоче місце; діти (сироти), які залишилися без піклування батьків, а також
особи, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного
із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток,
прийматися на роботу; особи передпенсійного віку (за два роки до досягнення
пенсійного віку); особи, звільнені після відбуття покарання або примусового
лікування; особи, які входять до складу сім'ї, де двоє і більше її
членів є безробітними (чоловік, дружина та неодружені діти, які
проживають разом з батьками); інваліди, які не досягли пенсійного віку; жінки, які повідомили про свою вагітність та підтвердили її
документально довідкою у встановленому порядку; особи з числа жителів села та селища. Перевага в наданні дотації надається роботодавцям, які
забезпечили гарантії зайнятості працевлаштованих осіб за раніше
укладеними договорами, працевлаштовують вагітних жінок, молодь на
перше робоче місце та інших безробітних, які не здатні на рівних
конкурувати на ринку праці, понад установлену квоту, а також
роботодавцям, які на день звернення виконали норматив робочих
місць для працевлаштування інвалідів понад установлену норму. Для безробітних, у яких професійно-кваліфікаційний рівень та
досвід роботи не відповідають вимогам роботодавця, державна служба
зайнятості може організовувати професійне навчання, у тому числі у
роботодавця, з подальшим вирішенням питання їх працевлаштування з
наданням дотації роботодавцю. Строк перебування осіб на обліку в державній службі
зайнятості як безробітних обчислюється з дня надання їм статусу
безробітного, а при перереєстрації осіб, які звернулися повторно
до державної служби зайнятості, термін перебування їх на обліку
враховується сумарно. Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 514
( z1551-12 ) від 22.08.2012 }
5. Дотація надається в межах коштів Фонду, передбачених
бюджетом та кошторисами на цю мету.
6. Дотація не надається роботодавцям, які на день звернення
(дата надання письмової згоди роботодавця на направленні на
працевлаштування безробітного) (далі - день звернення): перебувають на обліку платників єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування менше
6 місяців; мають заборгованість за страховими внесками на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття та/або заборгованість із сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, заборгованість
із сплати фінансових санкцій за порушення вимог Законів України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), "Про зайнятість населення" ( 5067-17 ); мають заборгованість зі сплати адміністративно-господарських
санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для
працевлаштування інвалідів, передбаченого частиною першою статті
19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні" ( 875-12 ), - у разі працевлаштування безробітних з
числа інвалідів. Дотація не надається роботодавцям, які протягом останніх
6 місяців скорочували чисельність працівників за професією
(спеціальністю), за якою відповідно до направлення державної
служби зайнятості працевлаштовується безробітний, а фізичним
особам - підприємцям, - якщо вони не використовували найману працю
протягом останніх 6 місяців. Кількість осіб, які працюють у роботодавця протягом першого
року дії договору про працевлаштування безробітного з наданням
дотації, на день звернення роботодавця не повинна перевищувати
50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників
підприємства, установи, організації, що підтверджується
відомостями з Державного реєстру загальнообов'язкового державного
соціального страхування за відповідний звітний період, а для
фізичних осіб - підприємців - 50 відсотків загальної чисельності
найманих працівників з урахуванням осіб, які будуть
працевлаштовані за новими договорами, за винятком: роботодавців, державну реєстрацію яких як юридичних осіб або
фізичних осіб - підприємців проведено у сільській місцевості або
малих, у тому числі монофункціональних, містах, за умови, якщо
наймані працівники працюють у таких роботодавців за місцем
державної реєстрації; підприємств та організацій інвалідів з кількістю інвалідів
не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних
працівників. Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 514
( z1551-12 ) від 22.08.2012 }
Розміри дотації та тривалість її надання
7. Дотація надається щомісяця протягом року в розмірі
фактичних витрат на заробітну плату прийнятих за направленням
державної служби зайнятості осіб, але не вище за середній рівень
заробітної плати за всіма видами економічної діяльності у
відповідній області за місяць, за який нараховано заробітну плату,
або обчисленої з неї відповідної суми в разі, якщо особа працювала
неповний місяць. Ці витрати включають основну та додаткову заробітну плату,
визначену відповідно до першої та другої частин статті 2 Закону
України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та суму єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно
до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ). Якщо працівник працював у роботодавця повний місяць,
а дотація надається за неповний місяць і фактичні витрати на його
заробітну плату перевищують середній рівень заробітної плати за
всіма видами економічної діяльності у відповідній області, розмір
дотації за цей період обчислюється шляхом ділення середньої
заробітної плати, яка склалася за всіма видами економічної
діяльності у відповідній області за місяць, за який нараховано
заробітну плату, на кількість робочих днів місяця (або кількість
годин при погодинному обліку робочого часу), встановлених
законодавством, та множення на кількість робочих днів (або
кількість годин), за які надається дотація. Якщо працівник відпрацював неповний місяць і фактичні витрати
на його заробітну плату в розрахунку на повний місяць перевищують
середній рівень заробітної плати за всіма видами економічної
діяльності у відповідній області, розмір дотації за цей період
обчислюється шляхом ділення середньої заробітної плати, яка
склалася за всіма видами економічної діяльності у відповідній
області за місяць, за який нараховано заробітну плату, на
кількість робочих днів місяця (або кількість годин при погодинному
обліку робочого часу), встановлених законодавством, та множення на
кількість відпрацьованих працівником робочих днів (або кількість
годин при погодинному обліку робочого часу) відповідно до табеля
обліку використання робочого часу. Дотація надається за умови, що трудовий договір з цим
працівником не буде розірвано у зв'язку із змінами в організації
виробництва і праці, в тому числі реорганізації або
перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення
чисельності або штату, за згодою сторін протягом двох років. У разі звільнення працівника, працевлаштованого з наданням
дотації або особи, яка працює за професією (спеціальністю), за
якою працевлаштувався безробітний, роботодавець протягом 5 робочих
днів надає центру зайнятості копію наказу про його звільнення. У дворічний період дії договору про працевлаштування
безробітного з наданням дотації не зараховується час перебування
особи, працевлаштованої з наданням дотації, у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або
шестирічного віку - за медичним висновком. Пункт 7 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 293
( z0608-01 ) від 10.07.2001, Наказу Міністерства соціальної
політики N 514 ( z1551-12 ) від 22.08.2012 }
8. У разі розірвання трудового договору з працівником,
працевлаштованим за направленням державної служби зайнятості, до
закінчення двох років з дня працевлаштування у зв'язку із змінами
в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або
перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення
чисельності або штату, за угодою сторін (пункт 1 статті 36 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ), через невиконання
роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи
трудового договору (частина третя статті 38 Кодексу законів про
працю України), а також у разі встановлення недостовірності
поданих роботодавцем даних, використання дотації з порушенням
законодавства центр зайнятості припиняє виплату дотації. { Абзац
перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства праці та соціальної політики N 3 ( z0072-06 ) від
13.01.2006, N 88 ( z0198-08 ) від 27.02.2008 }
{ Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 88 ( z0198-08 ) від
27.02.2008 }
( Пункт 8 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 104
( z0425-05 ) від 05.04.2005 )
9. У разі переведення працівника за його згодою з робочого
місця, на яке надавалася дотація, якщо він працював на ньому понад
3 місяці, на постійну роботу на інше робоче місце на цьому
підприємстві із збереженням гарантій зайнятості, передбачених
умовами надання дотації, виплата дотації не припиняється. { Абзац
перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 381 ( z0856-08 ) від
29.08.2008 } Роботодавець протягом 5 робочих днів повідомляє центр
зайнятості про переведення працівника за його згодою на інше
робоче місце. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 3 ( z0072-06 ) від
13.01.2006 ) У разі призначення пенсії особі, яка відповідно до
законодавства досягла пенсійного віку або їй встановлено
інвалідність, виплата дотації не припиняється, якщо зазначена
особа продовжує працювати. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 3 ( z0072-06 )
від 13.01.2006 )
Порядок надання дотації
10. Розгляд питання про можливість надання роботодавцю
дотацій здійснюється комісією, створення якої ініціює робочий
орган виконавчої дирекції Фонду, у складі представників виконавчої
дирекції Фонду, районних або міських державних адміністрацій,
організацій роботодавців та їх об'єднань, професійних спілок (за
згодою) на підставі: 1) інформації підприємства, установи, організації про
наявність вільних робочих місць (вакантних посад) за формою 3-ПН
"Звіт про наявність вакансій", затвердженою наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 19.12.2005 N 420
( z1534-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.12.2005 за N 1534/11814, або листа фізичної особи - підприємця
про його попередню згоду на працевлаштування безробітного; 2) письмової згоди роботодавця на направленні на
працевлаштування, виданого центром зайнятості. Зразок направлення
на працевлаштування додається (додаток 1); 3) інформації територіального відділення Фонду соціального
захисту інвалідів про відсутність на день звернення заборгованості
зі сплати адміністративно-господарських санкцій та пені за
невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування
інвалідів, передбаченого частиною першою статті 19 Закону України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
( 875-12 ), - у разі працевлаштування безробітних з числа
інвалідів; Підпункт 3 пункту 10 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 514 ( z1551-12 ) від 22.08.2012 } 4) відомостей центру зайнятості про: відсутність у роботодавця протягом останніх 6 місяців
скорочення на підприємстві чисельності (штату) працівників за
професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується безробітний,
на підставі поданих роботодавцем звітів за формою N 4-ПН (факт)
"Звіт про фактичне вивільнення працівників" ( z1535-05 ),
затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 19 грудня 2005 року N 420 ( z1534-05 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 року за
N 1534/11814, а для фізичних осіб - підприємців - про використання
найманої праці протягом останніх 6 місяців; перебування роботодавця на обліку як платника єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не менше
6 місяців та про відсутність на день звернення заборгованості зі
сплати зазначеного внеску (на підставі даних з Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування за
відповідний звітний період); відсутність у роботодавця на день звернення заборгованості
щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття та сум штрафних
санкцій за період до 01 січня 2011 року, а також заборгованості
щодо сплати фінансових санкцій за порушення вимог Законів України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) та "Про зайнятість населення" ( 5067-17 ).
{ Підпункт 4 пункту 10 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 514 ( z1551-12 ) від 22.08.2012 } Пункт 10 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 186
( z0395-02 ) від 08.04.2002; в редакції Наказу Міністерства
соціальної політики N 150 ( z0578-11 ) від 22.04.2011 }
11. Рішення про надання роботодавцю дотації з урахуванням
висновків комісії, які мають рекомендаційний характер, приймається
директорами районних, міськрайонних, міських і районних у містах
центрів зайнятості, які є робочими органами виконавчої дирекції
Фонду (далі - центри зайнятості) за місцеперебуванням роботодавця
на обліку як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування. { Абзац перший пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 88 ( z0198-08 ) від 27.02.2008; в редакції
Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 390
( z0024-11 ) від 08.12.2010 } Комісія розглядає питання про надання роботодавцю дотації
протягом 10 робочих днів. ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 3 ( z0072-06 )
від 13.01.2006 ) У разі зміни реєстрації місцезнаходження роботодавця -
юридичної особи або місця проживання роботодавця - фізичної
особи - підприємця за наявності згоди найманого працівника,
працевлаштованого з наданням дотації, трудові відносини з
роботодавцем продовжуються. { Пункт 11 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 514
( z1551-12 ) від 22.08.2012 } Пункт 11 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 186
( z0395-02 ) від 08.04.2002 )
12. Розгляд питання про можливість працевлаштування
безробітного з наданням роботодавцю дотації здійснюється
директором центру зайнятості протягом 5 календарних днів після
отримання висновку комісії. У разі прийняття позитивного рішення
роботодавцю протягом 5 календарних днів направляється проект
договору між центром зайнятості та роботодавцем про надання
дотації. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Мінпраці та соцполітики N 104 ( z0425-05 ) від 05.04.2005, N 3
( z0072-06 ) від 13.01.2006 )
13. У договорі про працевлаштування безробітного з наданням
дотації визначаються: сторони договору; прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання безробітного,
який буде прийнятий на роботу за направленням державної служби
зайнятості; професія (спеціальність) та кваліфікація безробітного; професія (посада), за якою буде працевлаштований безробітний; гарантії зайнятості безробітного, який буде працевлаштований; строки подання довідки про нараховану та виплачену заробітну
плату особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості,
використання робочого часу працівника та сплату єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Форма довідки
затверджується правлінням Фонду; { Абзац сьомий пункту 13 в
редакції Наказів Міністерства праці та соціальної політики N 329
( z0854-07 ) від 22.06.2007, N 390 ( z0024-11 ) від 08.12.2010 } умови та порядок перерахування дотації; строки набрання чинності договором (договір набирає чинності
з дня прийняття на роботу безробітного за направленням центру
зайнятості, оформленого наказом (розпорядженням) роботодавця) та
підстави його припинення (договір припиняє свою дію у разі
припинення трудових відносин з працівником з підстав, передбачених
чинним законодавством); { Абзац дев'ятий пункту 13 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 88 ( z0198-08 ) від 27.02.2008, Наказом Міністерства
соціальної політики N 514 ( z1551-12 ) від 22.08.2012 }
{ Абзац десятий пункту 13 виключено на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики N 514 ( z1551-12 ) від
22.08.2012 }
взаємна відповідальність сторін за порушення умов договору та
порядок розгляду спорів. Форма договору про працевлаштування безробітного з наданням
дотації затверджується правлінням Фонду. { Пункт 13 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 329 ( z0854-07 ) від 22.06.2007 } Пункт 13 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 104
( z0425-05 ) від 05.04.2005 )
Відповідальність за порушення умов, порядку надання та

використання дотації
14. Відповідальність за порушення умов та порядку надання
дотації несе керівник центру зайнятості.
15. Роботодавець у встановленому законодавством порядку несе
відповідальність за забезпечення гарантії зайнятості осіб,
прийнятих на роботу з наданням роботодавцю дотації, достовірність
відомостей, що є підставою для прийняття рішення щодо надання
дотації для працевлаштування безробітних, визначення розміру
дотації, та використання дотації. { Абзац перший пункту 15 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної
політики N 150 ( z0578-11 ) від 22.04.2011 } Центр зайнятості не рідше ніж один раз на півроку відповідно
до затвердженого плану або за письмовим зверненням фізичної чи
юридичної особи про факти порушення роботодавцем умов надання
дотації перевіряє достовірність відомостей (відповідність поданих
роботодавцем даних, вказаних у довідці про нараховану та виплачену
заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням центру
зайнятості, використання робочого часу працівника та сплату
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, первинним документам, які підтверджують достовірність
даних про фактичні витрати на заробітну плату роботодавця) та
виконання умов договору про працевлаштування безробітного з
наданням дотації протягом строку його дії. { Абзац другий пункту
15 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 514
( z1551-12 ) від 22.08.2012 } Центр зайнятості має право під час перевірки отримувати від
роботодавця необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з
питань, що виникають під час перевірки. За вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам Фонду
у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у
випадках, передбачених законом, роботодавці несуть
відповідальність згідно із статтею 188-23 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ). Центр зайнятості зупиняє виплату дотації у разі, якщо
роботодавець відмовляє або перешкоджає проведенню перевірки цих
відомостей, у ході перевірки виявлено факти подання роботодавцем
центру зайнятості недостовірних відомостей або порушення порядку
використання коштів Фонду. Відновлення виплати здійснюється у разі, якщо за результатами
перевірки, проведеної центром зайнятості протягом 10 робочих днів
з наступного дня після закінчення встановленого договором строку
подання відомостей, не виявлено порушень умов цього Порядку та
договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації або
усунено ці порушення. У разі недостовірності поданих роботодавцем відомостей та
використання коштів Фонду з порушенням встановленого порядку
роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен
відшкодувати Фонду суму заподіяної шкоди відповідно до частини
третьої статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ). Згідно з частиною другою статті 38 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) за порушення порядку використання
роботодавцем коштів Фонду накладається штраф у розмірі наданої
Фондом суми, використаної з порушенням. За несвоєчасне подання або неподання визначених Законом
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття" ( 1533-14 ) відомостей, подання недостовірних
відомостей та порушення порядку використання коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття посадові особи підприємств, установ,
організацій, фізичні особи, які використовують найману працю,
несуть адміністративну відповідальність відповідно до статті 165-3
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ). У разі порушення гарантій зайнятості осіб (розірвання
трудового договору з працівником, працевлаштованим за направленням
державної служби зайнятості, до закінчення двох років з дня
працевлаштування у зв'язку із змінами в організації виробництва і
праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання
підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або
штату, за угодою сторін (пункт 1 статті 36 Кодексу законів про
працю України) ( 322-08 ), через невиконання роботодавцем
законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору
(частина третя статті 38 Кодексу законів про працю України))
роботодавець повертає суму одержаної дотації в повному обсязі з
урахуванням індексації на рівень інфляції (обчислюється шляхом
множення суми отриманої дотації на добуток індексу зростання цін
на споживчі товари від місяця початку отримання дотації до місяця,
що передує місяцю її повернення, поділених на 100) (щомісячні
індекси споживчих цін публікуються Держкомстатом). Пункт 15 в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 3 ( z0072-06 ) від 13.01.2006, N 88 ( z0198-08 ) від
27.02.2008, N 390 ( z0024-11 ) від 08.12.2010 }
16. Рішення про відшкодування коштів роботодавцем приймається
директором центру зайнятості і оформляється наказом. Протягом двох робочих днів після прийняття рішення про
відшкодування коштів роботодавцем центр зайнятості надсилає
роботодавцю рекомендованим листом повідомлення про необхідність
повернути кошти протягом 15 календарних днів з дня отримання
повідомлення. У разі неможливості вручення повідомлення про необхідність
повернути кошти з підстав, передбачених абзацом першим пункту 132
Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155 ( 1155-2002-п ),
відмови роботодавця повернути кошти, а також у разі неповернення
їх у встановлений строк стягнення таких коштів здійснюється у
судовому порядку відповідно до законодавства. Порядок доповнено пунктом 16 згідно з Наказом Міністерства праці
та соціальної політики N 88 ( z0198-08 ) від 27.02.2008 }
17. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, прийнятих на
роботу з наданням дотації, та використання дотації з порушенням
законодавства дотація не може надаватися протягом трьох років з
дня отримання останньої суми коштів. Порядок доповнено пунктом 17 згідно з Наказом Міністерства праці
та соціальної політики N 88 ( z0198-08 ) від 27.02.2008 }
18. Спори, які виникають з питань надання та використання
дотації, вирішуються центром зайнятості вищого рівня або в
судовому порядку.
Директор департаменту політики
державного соціального страхування
Міністерства праці та соціальної
політики України О.П.Скрипник
Додаток 1

---------------------- Міністерство праці | ____________________________________ та соціальної | (назва підприємства, установи, політики України | організації) Державний центр | ____________________________________ зайнятості | (місцезнаходження підприємства, ___________________ | установи, організації) районний центр | зайнятості | Направлення на працевлаштування ___________________ | N _______ від ___________ року тел. _____________ | ---------------------

Центр зайнятості направляє _______________________________________
для працевлаштування за професією (спеціальністю) відповідно до
Ваших даних про потребу в працівниках від _______________ року.
Просимо проінформувати центр зайнятості протягом трьох днів про
прийняте рішення письмово (поверненням корінця).
Директор ЦЗ _______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
"__" ___________ 20__ р.
Контактний телефон ___________
Код ЄДРПОУ _________________ Код ЦЗ _________________________
Назва ПОУ __________________ Назва ЦЗ _______________________ ____________________________ Робоче місце ___________________

Спеціаліст ЦЗ __________________

Шифр вакансії __________________
Корінець направлення на працевлаштування

N _______ від ___________ р.
Відповідь про прийняте рішення
_______________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
на посаду ________________________________________________________
а) прийнято з "__" _________ року;
б) буде прийнято з "__"________ року за умови надання дотації
з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття;
в) відмовлено в прийнятті на роботу з причини:
--- | | вакансія зайнята; --- --- | | кандидатура не відповідає вимогам; --- --- | | відмова особи; --- --- | | заявлена вакансія; --- --- | | незаявлена вакансія. ---
Просимо направити (не направляти) на цю вакансію іншу кандидатуру.
Керівник ____________________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
"__" ___________ 20__ р.
( Додаток 1 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 104
( z0425-05 ) від 05.04.2005 )

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: