open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 5 від 25.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

15 лютого 2001 р.

за N 139/5330
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1528 ( z0053-07 ) від 19.12.2006 }
Про затвердження Вимог до аудиторського висновку,

який подається до Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску

цінних паперів, а також при поданні регулярної

інформації акціонерними товариствами

та підприємствами - емітентами облігацій

(крім комерційних банків)

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 74 ( z0331-02 ) від 14.03.2002

N 484 ( z1664-04 ) від 17.11.2004 )

Відповідно до статей 22 та 24 Закону України "Про цінні
папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) та пункту 6 Нормативу N 28
"Аудиторські висновки спеціального призначення", затвердженого
рішенням Аудиторської палати від 18 грудня 1998 р. N 73
( va073230-98 ) Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Уважати такими, що втратили чинність, Вимоги Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторської
перевірки відкритих акціонерних товариств та підприємств -
емітентів облігацій (крім комерційних банків, інституційних
інвесторів), затверджені рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 19 березня 1997 р. N 5
( vr005312-97 ).
2. Затвердити Вимоги до аудиторського висновку, який
подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при
поданні регулярної інформації акціонерними товариствами та
підприємствами - емітентами облігацій (крім комерційних банків),
що додаються. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 74 ( z0331-02 ) від 14.03.2002 )
3. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів
(О.Величко) забезпечити погодження цих Вимог з Аудиторською
палатою України.
4. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів
(О.Величко) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в
Міністерстві юстиції України.
5. Управлінню організаційного забезпечення Комісії
опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії -
заступника Голови М.Волкова.
Т.в.о. Голови Комісії М.Пефтієв
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

25.01.2001 N 5

(у редакції рішення

Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

від 17.11.2004 N 484

( z1664-04 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2001 р.

за N 139/5330

ВИМОГИ

до аудиторського висновку та довідки про фінансовий

стан, які подаються до Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку при реєстрації випуску

цінних паперів та інформації про випуск цінних

паперів, а також аудиторського висновку при поданні

регулярної інформації акціонерними товариствами

та підприємствами - емітентами облігацій (крім банків)

Ці Вимоги розроблені відповідно до Законів України "Про цінні
папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ), "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ),
Міжнародних стандартів аудиту, Положення про надання регулярної
інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами
- емітентами облігацій, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 09.06.98 N 72 ( z0431-98 )
(у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 17.01.2000 N 3 ( z0063-00 ) та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 03.02.2000 за N 63/4284, та інших
нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового
ринку.
1. Аудиторський висновок складається з таких елементів:
1.1. Назва документа "Аудиторський висновок про фінансову
звітність акціонерного товариства та підприємства - емітента
облігацій (крім банків) (____________________)".

назва товариства
1.2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму): 1.2.1. Для юридичних осіб: - повне найменування юридичної особи відповідно до установчих
документів; - номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України; - місцезнаходження юридичної особи; - телефон (факс) юридичної особи. 1.2.2. Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності: - прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи; - номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України; - номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора, виданого
Аудиторською палатою України; - місце проживання фізичної особи; - телефон (факс) фізичної особи.
1.3. Дата видачі висновку.
1.4. Основні відомості про акціонерне товариство або
підприємство - емітента облігацій (крім банків): 1.4.1. Повне найменування. 1.4.2. Код за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України. 1.4.3. Місцезнаходження. 1.4.4. Дата державної реєстрації. 1.4.5. Основні види діяльності.
1.5. Основні відомості про умови договору про проведення
аудиту: 1.5.1. Дата та номер договору на проведення аудиту. 1.5.2. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту.
1.6. Перелік перевіреної фінансової інформації із зазначенням
дати та звітного періоду акціонерного товариства або підприємства
- емітента облігацій (крім банків).
1.7. Опис обсягу аудиторської перевірки, у якому
зазначається, що аудит було здійснено відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту та цих вимог.
1.8. Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту N 800
"Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального
призначення" аудитор надає висновки щодо окремих компонентів
фінансових звітів, а саме: 1.8.1. Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами
активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема
національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 1.8.2. Висловлення думки щодо розкриття інформації про
зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема
національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 1.8.3. Висловлення думки щодо розкриття інформації про
власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема
національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. При реєстрації
інформації та випуску цінних паперів в аудиторському висновку
відображаються: - величина статутного фонду (капіталу) згідно з установчим
документом (опис оцінки); - склад та структура внесків до статутного фонду (капіталу); - документи, на підставі яких зроблено аудиторський висновок
про сплату фонду (капіталу) (назва документа, його номер та дата
складання).
2. Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту N 700
"Аудиторський висновок про фінансову звітність" аудитор подає
висновок щодо фінансових звітів у цілому. Для висловлення думки аудитора слід описати, яку
концептуальну основу фінансової звітності використано для
підготовки фінансових звітів (із зазначенням країни походження
концептуальної основи фінансової звітності, якщо концептуальна
основа не є Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку), і
викласти думку аудитора з приводу того, що фінансові звіти
справедливо та достовірно відображають (або відображають
достовірно у всіх суттєвих аспектах) інформацію згідно з
визначеною концептуальною основою фінансової звітності та
відповідають вимогам законодавства.
3. Висновок завіряється підписом аудитора (керівника
аудиторської фірми), що здійснював проведення аудиту, та печаткою
(за наявності).
4. Вищенаведені розділи аудиторського висновку є
обов'язковими.
5. Аудитор на власний розсуд може доповнити висновок іншими
розділами, які на його думку є суттєвими для оцінки діяльності та
підтвердження звітності акціонерного товариства та підприємства -
емітента облігацій (крім банків), а саме:
5.1. Оцінка стану впровадження принципів корпоративного
управління.
5.2. Аналіз показників фінансового стану акціонерного
товариства та підприємства - емітента облігацій (крім банків). На підставі отриманих облікових даних аудитор може здійснити
аналіз показників фінансового стану акціонерного товариства та
підприємства - емітента облігацій (крім банків), а саме:
коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіцієнта загальної
ліквідності, коефіцієнта фінансової стійкості (чи незалежності або
автономії), коефіцієнта покриття зобов'язань власним капіталом.
Аудитор у разі потреби може розрахувати інші показники.
6. При реєстрації випуску цінних паперів до документів, які
подаються на реєстрацію, додається довідка про фінансовий стан,
яка складається аудитором на підставі отриманих облікових даних.
При цьому аудитор повинен здійснити аналіз показників фінансового
стану акціонерного товариства та підприємства - емітента облігацій
(крім банків), а саме: коефіцієнта абсолютної ліквідності,
коефіцієнта загальної ліквідності, коефіцієнта фінансової
стійкості (або незалежності, або автономії), коефіцієнта покриття
зобов'язань власним капіталом та відобразити ці показники у
довідці про фінансовий стан. Аудитор у разі потреби може
розрахувати інші показники.
6.1. Довідка завіряється підписом аудитора (керівника
аудиторської фірми), що здійснював проведення аудиту, та печаткою
(за наявності).
( Вимоги із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 74 ( z0331-02 ) від
14.03.2002, в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 484 ( z1664-04 ) від 17.11.2004 )
Начальник управління звітності
учасників на ринку цінних паперів О.Величко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: