open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
N 38/63 від 16.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 березня 2001 р.

за N 190/5381
Затверджено

Наказ Державного комітету України

з питань регуляторної

політики та підприємництва,

Міністерства охорони

здоров'я України

16.02.2001 N 38/63 ( z0188-01 )

Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності з проведення

дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт

(крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)

1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт
(крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю) (далі - Умови),
розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону
здоров'я ( 2801-12 ) та Законів України: "Про підприємництво"
( 698-12 ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ), "Про захист населення від інфекційних
хвороб" ( 1645-14 ), "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), визначають Умови провадження
господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт. 1.2. Дія цих Умов поширюється на всіх суб'єктів
господарювання, що зареєстровані в установленому законодавством
порядку як юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової
форми та форми власності і які проводять господарську діяльність,
пов'язану з проведенням дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт, а також на фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у зазначеній
сфері (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю). 1.3. Відповідно до чинного законодавства ліцензуванню
підлягає господарська діяльність з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт. 1.4. Визначені в цих Умовах терміни вживаються у такому
значенні: проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних
робіт включає: застосування, зберігання, транспортування,
фасування і пакування засобів дезінфекції, дезінсекції,
дератизації та приготування робочих розчинів і приманок цих
засобів; дезінфекційні роботи - це комплекс санітарно-гігієнічних та
протиепідемічних заходів, що виконуються з метою знезараження
приміщень, меблів, посуду, білизни, виділень, іграшок,
устаткування, виробів медичного призначення, предметів догляду за
хворими, технологічного та санітарно-технічного обладнання, інших
об'єктів у закладах охорони здоров'я, навчальних закладах, на
комунальних об'єктах, транспорті, підприємствах фармацевтичної,
косметичної, харчової і переробної промисловості; дезінсекційні роботи - це комплекс санітарно-гігієнічних,
інженерно-технічних та протиепідемічних заходів, які включають
роботи з винищування та захисту від нападу членистоногих (комах,
кліщів), що мають епідемічне та санітарно-гігієнічне значення, у
будівлях і спорудах населених пунктів, на транспорті та в
навколишньому середовищі; дератизаційні роботи - це комплекс санітарно-гігієнічних,
інженерно-технічних та протиепідемічних заходів, які включають
роботи з винищування та захисту від синантропних гризунів (у тому
числі носіїв та розповсюджувачів інфекційних хвороб людини і
тварин) у будівлях і спорудах населених пунктів, на транспорті та
в навколишньому середовищі. 1.5. Ліцензування зазначеного виду господарської діяльності є
заходом контролю держави за додержанням ліцензіатом вимог
законодавства щодо діяльності, пов'язаної з проведенням
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт. 1.6. Приймання документів, що подаються для одержання
ліцензії, видача ліцензії, переоформлення й анулювання ліцензії,
видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ і
ліцензійних реєстрів, контроль у межах своєї компетенції за
додержанням ліцензіатами ліцензійних умов проводяться
Міністерством охорони здоров'я України (далі - МОЗ України). 1.7. У ліцензіях на проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт зазначаються вид діяльності,
який може здійснюватись суб'єктом господарювання, а також особливі
умови та правила провадження певного виду діяльності залежно від
наявності і відповідності матеріально-технічної бази,
нормативно-технічної документації, кваліфікації фахівців. 1.8. Ліцензія МОЗ України є єдиним документом дозвільного
характеру, який дає право на здійснення діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт та дозволяє
провадження зазначеного виду діяльності на всій території України.
2. Загальні організаційні вимоги провадження

господарської діяльності з проведення дезінфекційних,

дезінсекційних, дератизаційних робіт
2.1. Суб'єкт господарювання при проведенні дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт повинен дотримуватися у
частині, що регулює цю діяльність, таких вимог: законодавчих актів України: "Про підприємництво" ( 698-12 ); "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ); "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ); "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення" ( 4004-12 ); "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ); "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ); "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ); Кодексу законів про працю України ( 322-08 ); постанов Кабінету Міністрів України: від 18.09.95 N 746 ( 746-95-п ) "Про затвердження Порядку
одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею
пестицидами і агрохімікатами"; від 20.06.95 N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження Порядку
одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних
речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів"; від 15.07.97 N 765 ( 765-97-п ) "Про затвердження порядку
державної акредитації закладу охорони здоров'я"; від 14.11.00 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування"; від 22.06.99 N 1109 ( 1109-99-п ) "Про затвердження Положення
про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні"; наказів Міністерства охорони здоров'я України: від 18.04.2000 N 78 ( z0357-00 ) "Про затвердження Положення
про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони
здоров'я України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.06.2000 за N 357/4578; від 09.04.93 N 75 ( z0058-93 ) "Про порядок розробки,
впровадження та застосування дезінфекційних засобів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.93 за N 58; від 24.04.99 N 97 ( z0266-99 ) "Про затвердження Положення
про порядок спеціалізованої оцінки (експертизи) та обліку
дезінфекційних засобів в Україні та Положення про Обліковий
перелік дезінфекційних засобів в Україні", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.04.99 за N 265/3559; від 24.04.99 N 98 ( z0290-99 ) "Про внесення змін до
Положення про Раду з регламентації застосування та впровадження
дезінфекційних засобів, затвердженого наказом МОЗ України від
09.04.93 N 75", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.05.99 за N 290/3583. 2.2. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт здійснюється суб'єктами господарювання на
підставі ліцензії на певний вид господарської діяльності за
наявності: відповідної матеріально-технічної бази, яка відповідає
санітарно-гігієнічним нормам щодо проведення робіт з дезінфекції,
дезінсекції, дератизації та охорони праці; фахівців з належним рівнем кваліфікації; нормативно-технічної, інструктивно-методичної, а в разі
потреби технологічної документації; обов'язкового виконання кваліфікаційних, організаційних та
спеціальних вимог цих Умов. 2.3. Для проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт допускаються лише ті дезінфекційні,
дезінсекційні, дератизаційні засоби, які зареєстровані і дозволені
до застосування в Україні, мають затверджені МОЗ України
інструктивно-методичні документи щодо їх застосування, а також на
які є сертифікат якості, що видається виробником. Забороняється застосування дезінфекційних, дезінсекційних та
дератизаційних засобів з простроченим терміном придатності. 2.4. Виготовлення робочих розчинів та приманок дезінсекційних
і дератизаційних засобів здійснюється за нормативно-технічними
документами, які встановлюють вимоги до дезінсекційних та
дератизаційних робіт. Виготовлення робочих розчинів дезінфекційних
засобів здійснюється відповідно до вимог інструктивно-методичних
документів. 2.5. Суб'єкт господарювання повинен мати план термінових дій,
які забезпечують безумовне виконання розпоряджень, зазначених у
статті 20 Закону Україні "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) щодо зупинення реалізації,
вилучення із реалізації дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних засобів і вжиття відповідних заходів щодо їх
знищення та утилізації.
3. Спеціальні вимоги провадження господарської

діяльності з проведення дезінфекційних,

дезінсекційних, дератизаційних робіт
3.1. Загальні спеціальні вимоги при проведенні
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт 3.1.1. Виробничі приміщення, які призначені для виготовлення
робочих розчинів та приманок дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних засобів, повинні бути обладнані загальнообмінною
припливно-витяжною вентиляцією відповідно до вимог ГОСТ 12.4.021
та СНиП 2.04.05, питною водою за ГОСТ 2874. Опалення, вентиляція
та кондиціювання повітря повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05.
Технологічне обладнання повинно відповідати вимогам СП 1042, ГОСТ
12.2.003. Приміщення повинні бути обладнані згідно з ОНТП 24 та
ГОСТ 12.1.004. 3.1.2. Лабораторні прилади, обладнання та апаратура повинні
мати технічні паспорти та підлягати своєчасному технічному
обслуговуванню й атестації, засоби вимірювальної техніки -
своєчасній повірці. 3.1.3. Виробничий персонал, який виконує роботи з
дезінфекції, дезінсекції та дератизації, повинен бути забезпечений
засобами індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття, захисні
окуляри, гумові рукавички, протигази, респіратори, захисні мазі і
пасти). 3.1.4. У приміщеннях для виготовлення і зберігання робочих
розчинів та приманок дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних засобів не повинні перебувати сторонні особи, і
вони не повинні використовуватись як прохідні для персоналу, який
в них не працює. 3.1.5. Виробниче обладнання і технологічні трубопроводи з
температурою теплоносія, вищою за 45 град. C, розміщені в зоні
виготовлення та використання робочих розчинів та приманок
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних засобів, повинні
мати теплову ізоляцію. 3.1.6. Кімнати відпочинку і приймання їжі повинні бути
відокремлені від інших приміщень. Туалети не повинні безпосередньо
сполучатись з виробничими та складськими приміщеннями. 3.1.7. Приміщення, у яких утримують лабораторних тварин
(віварій), повинні бути ізольованими від інших приміщень, мати
окремий вхід і систему підготовки (обробки) повітря. 3.1.8. Суб'єкт господарювання, який виконує дезінфекційні,
дезінсекційні, дератизаційні роботи, повинен мати приміщення для
зберігання дезінфекційних засобів, які забезпечені
вантажно-розвантажувальними механізмами, що дають змогу
механізувати вантажно-розвантажувальні операції. 3.1.9. Сипкі засоби повинні зберігатися в закритих
приміщеннях у тарі виробника. Подачу сипких матеріалів та їх
розвантаження потрібно виконувати механізованим способом. 3.1.10. Ємкості для зберігання рідких засобів і скраплених
газів повинні перевищувати за об'ємом транспортну тару. Заповнення
ємкостей для зберігання рідких засобів і скраплених газів
виконують способами, які унеможливлюють надходження у повітря
шкідливих речовин або контакт з ними шкіри персоналу. Ємкості для зберігання рідких засобів повинні бути обладнані
рівнемірами або іншими аналогічними пристроями. 3.1.11. Приміщення для зберігання дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних засобів повинні бути забезпечені
необхідною кількістю стелажів, шаф, піддонів, підтоварників тощо.
Установлення стелажів здійснюється таким чином, щоб вони
розміщувалися на відстані 0,6 - 0,7 м від зовнішніх стін, не менше
ніж 0,5 м від стелі та не менше ніж 0,25 м від підлоги. Стелажі
щодо вікон повинні бути розташовані так, щоб проходи були
освітлені, а відстань між стелажами становила не менше 0,75 м для
забезпечення вільного доступу до засобів. 3.1.12. Приміщення для зберігання дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних засобів необхідно забезпечити
термометрами і гігрометрами, які кріпляться на внутрішніх стінах
сховища подалі від нагрівальних приладів на висоті 1,5-1,7 м від
підлоги та на віддалі не менше 3 м від дверей. У кожному
приміщенні (кімнаті) має бути заведена карта обліку температури та
відносної вологості. 3.1.13. Приміщення для зберігання вогненебезпечних та
легкозаймистих речовин повинні бути побудовані з вогнетривких
матеріалів, захищені від світла, прямих сонячних променів,
атмосферних опадів та грунтових вод, ізольовані від інших
складських будівель та від житлових приміщень, мати
пожежно-охоронну сигналізацію. 3.1.14. При відсутності окремих приміщень для зберігання
легкозаймистих речовин допускається зберігання їх у загальних
вогнетривких будівлях, а також у будівлях, поділених на секції,
виділених для зберігання речовин, при обов'язковій ізоляції
приміщень від сусідніх приміщень вогнетривкими стінами, які
відповідають вимогам пожежної безпеки. Такі приміщення повинні
мати вентиляцію. Легкозаймисті речовини потрібно зберігати осторонь від джерел
відкритого вогню і тепла. 3.1.15. Контроль за викидами в атмосферне повітря шкідливих
речовин, що входять до складу дезінсекційних та дератизаційних
засобів, містять залишки компонентів дезінфекційних засобів,
здійснюють відповідно до вимог Державних санітарних правил (ДСП)
201-97 ( v0201282-97 ). 3.1.16. Захист грунту від забруднення побутовими і
промисловими відходами, які містять залишки компонентів
дезінсекційних, дератизаційних, дезінфекційних засобів, провадять
відповідно до вимог Санітарних правил і норм (СанПиН)
42-128-4690-88. 3.2. Вимоги до проведення дезінфекційних робіт 3.2.1. Суб'єкт господарювання повинен виконувати вимоги
нормативно-технічних та інструктивно-методичних документів
стосовно зберігання, транспортування дезінфекційних засобів, а
також виготовлення і використання їх робочих розчинів з метою
дезінфекції. 3.2.2. Суб'єкт господарювання повинен виконувати вимоги
інструктивно-методичних документів щодо зберігання та розміщення
відходів, які містять компоненти дезінфекційних засобів. 3.2.3. Дезінфекційні роботи повинні здійснюватись одним із
таких способів: зрошенням робочим розчином дезінфекційного засобу поверхонь
приміщень, обладнання, меблів, транспортних засобів тощо за
допомогою гідропульта та іншої дезінфекційної техніки або мийних
голівок (для підприємств фармацевтичної, косметичної, харчової і
переробної промисловості); нанесенням аерозолю дезінфекційного засобу на поверхні
приміщень, обладнання, меблів, транспортних засобів тощо за
допомогою розпилювача, який забезпечує переважно дрібнокрапельне
розпилення робочого розчину дезінфекційних засобів; знезараженням герметичних приміщень (бокси, спеціальні
транспортні засоби тощо) аерозолями дезінфекційних засобів
об'ємним методом; протиранням поверхонь меблів, обладнання, іграшок, виробів
медичного призначення, предметів догляду за хворими тощо
ганчір'ям, яке змочене робочим розчином дезінфекційного засобу; занурюванням у робочий розчин дезінфекційного засобу посуду,
білизни, іграшок, виробів медичного призначення, предметів догляду
за хворими, інвентарю, дрібної тари тощо; засипанням виділень, залишків їжі, трупів, сміттєзбірників,
грунту тощо дезінфекційними засобами, які виробляють у формі
порошку, гранул; обробкою пароповітряною сумішшю, парою, пароформаліновою
сумішшю, гарячим повітрям у дезінфекційних камерах одягу, взуття,
білизни, м'яких іграшок тощо; опромінюванням ультрафіолетовим промінням повітря, води,
поверхонь та інших об'єктів; об'ємним методом (повне заповнення робочим розчином
дезінфекційного засобу) технологічних ємкостей, трубопроводів,
комунікацій на підприємствах фармацевтичної, косметичної, харчової
та переробної промисловості; циркуляційним методом трубопроводів, комунікацій на
підприємствах фармацевтичної, косметичної, харчової та переробної
промисловості, водопровідної та каналізаційної мережі; розведенням порошкових чи рідких дезінфекційних засобів у
воді колодязів, басейнів та штучних ємкостей. Вибір способу дезінфекції визначається особливостями
конкретного об'єкта дезінфекції та відповідними
інструктивно-методичними документами. 3.2.4. Робочі розчини дезінфекційних засобів повинні
готуватись у спеціально виділеній промаркованій тарі з
корозійностійких матеріалів шляхом інтенсивного перемішування з
водою. Для приготування розчинів лужних дезінфекційних засобів
(кальцинована сода, каустична сода тощо) забороняється
використовувати тару, яка виготовлена з алюмінію, для приготування
розчинів перекису водню - тару, яка виготовлена з низьколегованої
сталі, міді, латуні. Для приготування робочих розчинів дезінфекційних засобів та
промивання об'єктів дезінфекції необхідно використовувати воду, що
відповідає вимогам ГОСТ 2874. Виготовлені робочі розчини
дезінфекційних засобів повинні зберігатись у тарі, яка щільно
закрита кришкою. 3.2.5. Допускається готувати робочі розчини дезінфекційних
засобів безпосередньо в технологічних ємкостях та резервуарах, які
призначені для циркуляції розчинів, з урахуванням корозійної
стійкості матеріалів, які використані на їх виготовлення. 3.2.6. Робочі розчини лужних та кислотних дезінфекційних
засобів готують із концентрованих розчинів або сухих порошків з
дотриманням нижченаведених правил. Бочки з сухою каустичною содою розкривають за допомогою
спеціального ножа. Великі частини каустичної соди розколюють у
спеціально відведеному місці, попередньо накривши їх цупкою
тканиною (бельтинг). Частини твердого лугу беруть за допомогою
щипців. Концентровані розчини лугів та кислот уносять у ємкості після
заповнення їх водою. Кислоти та луги переливають у ємкості за
допомогою сифона чи спеціальної лійки, які запобігають їх
розбризкуванню. Концентровані кислоти та луги дозволяється
наливати лише в чисті відра з нержавіючої сталі чи емальовані в
кількості, яка не перевищує 70% ємкості відра. Відра повинні
щільно закриватися кришками. У місцях, які призначені для виконання робіт з
концентрованими кислотами та лугами, повинні зберігатися
відповідні нейтралізувальні засоби (розчин соди, аміаку або борної
кислоти). Прибирання розлитих кислот та лугів виконують у протигазі з
коробкою "В". 3.2.7. При використанні дезінфекційних засобів, які містять
спирт етиловий або спирт пропіловий (ізопропіловий), резервуари,
технологічне обладнання, трубопроводи і зливно-наливні пристрої,
що використовують з метою приймання, зберігання і переміщення
дезінфекційних засобів або спирту етилового (при виготовленні
спиртовмісних робочих розчинів), повинні бути захищені від
статичної електрики. Захисне заземлення від статичної електрики
об'єднують, як правило, із заземленням електрообладнання. Величина
опору заземлювального пристрою, призначеного виключно для захисту
від статичної електрики, не повинна перевищувати 100 Ом. 3.2.8. Дезінфекцію об'єктів виконують з дотриманням режимів,
які регламентовані нормативно-технічними та
інструктивно-методичними документами. 3.2.9. Забороняється виконувати роботи з дезінфекції на
підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, косметичної,
харчової та переробної промисловості, навчальних закладах,
підприємствах торгівлі та громадського харчування, транспортних
засобах із застосуванням дезінфекційних засобів, компоненти яких
не мають гігієнічних нормативів у повітрі робочої зони на рівні
граничнодопустимої концентрації (ГДК). 3.2.10. Відпрацьовані розчини дезінфекційних засобів зливають
у каналізаційну систему, виходячи з ГДК компонентів
дезінфекційного засобу у воді водоймищ господарсько-питного та
культурно-побутового водокористування. Злив до каналізаційної системи розчинів дезінфекційних
засобів, компоненти яких не пронормовані у воді водних об'єктів
господарсько-питного та культурно-побутового водокористування,
забороняється. 3.3. Вимоги до проведення дезінсекційних робіт 3.3.1. Суб'єкт господарювання повинен виконувати вимоги
інструктивно-методичних документів щодо збирання і тимчасового
розміщення (зберігання) відходів, які містять компоненти
дезінсекційних засобів. Відходи в міру їх накопичення збирають у
тару, призначену для кожного класу небезпеки, з дотриманням правил
безпеки. 3.3.2. Дезінсекційні роботи повинні здійснюватись одним із
таких способів: зрошення робочими розчинами дезінсекційних засобів поверхонь
приміщень, обладнання, устаткування, меблів, транспортних засобів
тощо; нанесення аерозолів інсектицидних засобів на поверхні,
насичення аерозолями інсектицидних засобів або репелентів об'єктів
приміщень та транспортних засобів; фумігації аерозолями, димом, туманами інсектицидних засобів
герметичних приміщень та транспортних засобів; нанесення інсектицидних засобів у формі лаків, гелів, дустів
та інших форм інсектицидного покриття на поверхні; застосування робочих форм інсектицидних приманок локально в
місцях скупчення, укриття та пересування членистоногих; імпрегнації робочими розчинами інсектицидних засобів або
репелентів одягу, наметів, фіранок, штор тощо; обробки дустами інсектицидних засобів одягу, білизни тощо; нанесення інсектицидних засобів та репелентів у формі
лосьйонів, шампунів, дустів, мазей, кремів тощо на ділянки тіла
людини; обробки пароповітряною сумішшю, парою, сухим гарячим повітрям
у дезінфекційних камерах одягу, взуття, білизни, м'яких іграшок
тощо; обробки робочими розчинами, суспензіями, аерозолями, димом,
туманами інсектицидних засобів або спеціальних біологічних
препаратів рослин, водних поверхонь, будівель у вогнищах
природно-вогнищевих інфекцій та за епідпоказниками за допомогою
спеціальної розпилювальної апаратури (включаючи авіа- та наземну
апаратуру). Вибір способу дезінсекції визначається особливостями
конкретного об'єкта дезінсекції та відповідними
інструктивно-методичними документами. 3.3.3. З метою проведення дезінсекційних робіт допускається
використовувати такі засоби: фізичні (спалювання, сухе або вологе гаряче повітря, гаряча
вода, пара, низькі температури, генератори звукових коливань
тощо); механічні (клейові поверхні, пастки тощо); хімічні дезінсекційні засоби з різних класів хімічних сполук,
які в установленому порядку зареєстровані в Україні; біологічні засоби (синтетичні регулятори розвитку, збудники
хвороб членистоногих, хижаки-ентомофаги тощо), які в установленому
порядку зареєстровані в Україні; репеленти та атрактанти. 3.3.4. Приготування приманок дезінсекційних засобів
здійснюється за умови: наявності нормативно-технічної документації на приготування
приманок дезінсекційних засобів, розробленої відповідно до
санітарних норм та правил; наявності матеріально-технічної бази для приготування
приманок дезінсекційних засобів. 3.4. Вимоги до проведення дератизаційних робіт 3.4.1. Суб'єкт господарювання повинен виконувати вимоги
інструктивно-методичних документів щодо збирання і тимчасового
розміщення (зберігання) відходів, які містять компоненти
дератизаційних засобів. 3.4.2. Дератизаційні роботи повинні здійснюватись одним із
таких способів: розкладання харчових отруєних приманок у місцях концентрації
та пересування гризунів у приміщеннях (комунікаціях) та відкритих
станціях; обпилювання входів у нори та шляхів пересування гризунів
робочими розчинами дератизаційних засобів; застосування механічних засобів вилову (капкани, клейові
покриття тощо); застосування липкого отруйного покриття в місцях переміщення
гризунів та входів у нори; газації ізольованих складських приміщень та транспортних
засобів; подачі газоподібних отруйних речовин (газація) або
порошкоподібних родентицидів (обпилювання) у нори гризунів у
навколишньому природному середовищі, у вогнищах
природно-вогнищевих інфекційних хвороб людини та тварин за
допомогою спеціальної апаратури; застосування ультразвукового устаткування з метою
відлякування гризунів. 3.4.3. Дератизаційні роботи з метою дератизації конкретних
об'єктів потрібно виконувати відповідно до вимог
інструктивно-методичних документів. 3.4.4. Приготування приманок дератизаційних засобів
здійснюється за умови: наявності нормативно-технічної документації на приготування
приманок дератизаційних засобів, розробленої відповідно до
санітарних норм та правил; наявності матеріально-технічної бази для приготування
приманок дератизаційних засобів.
4. Кваліфікаційні та інші вимоги до працівників,

що проводять дезінфекційні,

дезінсекційні, дератизаційні роботи
4.1. Суб'єкт господарювання, що проводить дезінфекційні,
дезінсекційні, дератизаційні роботи, повинен мати не менше двох
штатних спеціалістів, які займаються організацією проведення робіт
з дезінфекції, дезінсекції, дератизації, мають відповідну
спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Зазначені особи повинні мати: а) диплом державного зразка про вищу або середню спеціальну
медичну освіту; б) сертифікат лікаря-спеціаліста; в) посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної
кваліфікаційної категорії (за наявності). Видача сертифікатів, посвідчень здійснюється у порядку
встановленому Положенням про порядок проведення атестації лікарів,
затвердженим наказом МОЗ України від 19.12.97 N 359 ( z0014-98 )
"Про подальше удосконалення атестації лікарів" та зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 14.01.98 за N 14/2454. Посади завідуючих, заступників, керівників підрозділів можуть
займати лише спеціалісти з вищою медичною освітою, які пройшли
підготовку за спеціальністю лікар-дезінфекціоніст згідно з наказом
МОЗ України від 22.07.93 N 166 ( z0113-93 ) "Про подальше
удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів
(провізорів)", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
27.07.93 за N 113. 4.2. Спеціалісти, які пройшли підготовку в навчальних
закладах іноземних країн, допускаються до професійної діяльності у
порядку, установленому наказом МОЗ України від 19.08.94 N 118-С
( z0218-94 ) "Про затвердження Порядку допуску до медичної і
фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну
чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних
країн", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.09.94 за
N 218/428. 4.3. Спеціалісти, які не працюють понад три роки за
зазначеною у дипломі, сертифікаті (посвідченні) спеціальністю,
допускаються на посаду лікаря-дезінфекціоніста тільки після
проходження перепідготовки згідно з наказом МОЗ України від
19.12.97 N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення атестації
лікарів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.01.98
за N 14/2454. 4.4. Працівники суб'єктів господарювання, що безпосередньо
виконують дезінфекційні, дезінсекційні, дератизаційні роботи,
зобов'язані: пройти підготовку на курсах за спеціальністю дезінфектор та
інструктор-дезінфектор; здійснювати виробничу діяльність згідно з діючими правилами
техніки безпеки, особистої гігієни та виробничої санітарії,
регламентованими нормативно-технічними та інструктивно-методичними
документами; пройти попередній медичний огляд при прийманні на роботу, а
надалі - періодичний медичний огляд. 4.5. У суб'єкта господарювання повинні бути затверджені
посадові інструкції для спеціалістів, діяльність яких
безпосередньо пов'язана з провадженням дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт, у яких викладені основні
функції, професійні знання, компетенція та інші вимоги до
працівників.
Начальник Управління ліцензування
видів господарської діяльності
Державного комітету України з
питань регуляторної політики
та підприємництва О.В.Єфремов
Начальник Головного
санітарно-епідеміологічного
Управління МОЗ України -
Перший заступник Головного
державного санітарного лікаря України С.П.Бережнов
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 19, 2001 р. )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: