open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 квітня 1999 р. N 717

Київ
Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 105 ( 105-2001-п ) від 07.02.2001 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою (додається).
2. Міністерству освіти разом з Міністерством оборони,
Державним комітетом у справах охорони державного кордону,
Національною гвардією, Міністерством внутрішніх справ розробити
умови прийому випускників ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою до вищих навчальних закладів, що належать до єдиної
системи військової освіти.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 105
( 105-2001-п ) від 07.02.2001 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 69

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 квітня 1999 р. N 717

ПОЛОЖЕННЯ

про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою
Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок проведення загальноосвітньої
та військово-фізичної підготовки юнаків у ліцеї з посиленою
військово-фізичною підготовкою (далі - ліцей) для подальшого
вступу до вищих навчальних закладів Міноборони, Держкомкордону,
Національної гвардії, МВС та військових навчальних підрозділів
цивільних вищих навчальних закладів, що готують військових
фахівців (далі - вищі навчальні заклади єдиної системи військової
освіти).
2. Ліцей є середнім загальноосвітнім навчальним закладом з
військово-професійною спрямованістю навчання та виховання і
належить до середньої загальноосвітньої школи третього ступеня з
поглибленим вивченням програми допризовної підготовки юнаків.
Створення, реорганізація або ліквідація ліцею здійснюється в
порядку, передбаченому законодавством для середніх
загальноосвітніх навчальних закладів, за погодженням з Міноборони.
3. Головним завданням ліцею є:
надання вихованцям ліцею (далі - ліцеїсти) освіти понад
обсяг, визначений державним стандартом для повної загальної
середньої освіти;
забезпечення набуття ліцеїстами знань і навичок з військової
та фізичної підготовки;
виховання у ліцеїстів високих моральних якостей,
дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера
на основі військово-професійної орієнтації;
підготовка фізично здорових, вольових осіб, спроможних
переносити труднощі військової служби.
4. Ліцей у своїй діяльності керується Законом України "Про
освіту" ( 1060-12 ), Положенням про середній загальноосвітній
навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 1993 р. N 660 ( 660-93-п ), цим
Положенням, іншими актами законодавства та власним Статутом.
5. Ліцей вважається створеним і набирає прав юридичної особи
з дня реєстрації його Статуту.
Діяльність ліцею розпочинається за наявності ліцензії на
провадження діяльності, пов'язаної з наданням послуг для здобуття
освіти. Ліцензія видається в установленому порядку.
Ліцей має печатку, штамп і бланки із своїм найменуванням,
рахунки в установах банків України, самостійний баланс та свій
Статут.
6. Прийом до ліцею проводиться згідно з Правилами прийому до
ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, затверджуваними
Міносвіти за погодженням з Міноборони, Держкомкордоном,
Національною гвардією, МВС.
Організація навчально-виховного процесу
7. Навчально-виховна, класна, позакласна робота в ліцеї
організовується згідно з відповідними програмами, положеннями та
державними стандартами освіти з урахуванням специфічних завдань,
поставлених перед ліцеєм. Військове виховання ліцеїстів
здійснюється у процесі виконання ними розпорядку дня, шляхом
ознайомлення з життям та бойовим навчанням Збройних Сил, набуття
ліцеїстами теоретичних знань і практичних навичок з допризовної
підготовки. При цьому враховується необхідність підготовки
ліцеїстів до прийняття військової присяги та виконання статутів
Збройних Сил.
Тривалість навчального року в ліцеї встановлюється відповідно
до Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний
заклад з урахуванням перебування ліцеїстів у літньому польовому
навчальному таборі.
8. Термін навчання у ліцеї становить 2 роки і розподіляється
на 2 курси: перший курс - 10 клас, другий курс - 11 клас.
9. Навчання ліцеїстів здійснюється державною мовою за
класами-взводами (далі - взводи). Основним документом, що регулює
навчальний процес, є навчальний план. Він складається на основі
базового навчального плану ліцею за формою згідно з додатком 1 до
цього Положення, включає розрахунок годин на тиждень з предметів
навчання та пояснювальну записку і затверджується Міносвіти
Автономної Республіки Крим або управлінням освіти обласної
державної адміністрації за погодженням з Головним управлінням
військової освіти Міноборони.
Заняття проводяться в навчальних кабінетах з кожного
предмета.
Поділ взводів на групи під час вивчення окремих предметів
проводиться в порядку, визначеному відповідно до нормативів
наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативів поділу класів
на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах
освіти, що затверджується Міносвіти.
10. Допризовна підготовка юнаків проводиться відповідно до
Програми допризовної підготовки військового ліцею та ліцеїв з
посиленою військово-фізичною підготовкою, що затверджується
Міноборони разом з Міносвіти. Заняття з допризовної підготовки
юнаків (у тому числі факультативні із спеціальної підготовки) з
ліцеїстами проводять без додаткової оплати класні керівники -
командири взводів - офіцери-вихователі (далі - командири взводів -
офіцери-вихователі), а також начальники курсів - командири рот -
старші офіцери-вихователі (далі - командири рот - старші
офіцери-вихователі).
11. У вихованні та навчанні ліцеїстів використовуються
різноманітні форми та методи проведення класних і позакласних
занять, що забезпечують виховання у них високих моральних і
вольових якостей, постійної готовності до захисту Батьківщини,
розвиток розумових здібностей, вироблення навичок самостійної
роботи, уміння використовувати отримані знання на практиці.
У ході навчально-виховної роботи проводяться факультативні та
гурткові заняття загальноосвітнього та військово-прикладного
характеру, спортивні змагання, екскурсії до військових частин,
військово-навчальних закладів, музеїв, на підприємства.
Час для факультативних і гурткових занять визначається
начальником ліцею відповідно до державних стандартів освіти,
навчальних програм і рекомендацій Міносвіти.
12. Перевідні та випускні екзамени проводяться відповідно до
Інструкції про екзамени, переведення та випуск учнів
загальноосвітніх навчально-виховних закладів України, що
затверджується Міносвіти.
Ліцеїсти, які мають позитивні річні підсумкові оцінки,
переводяться на наступний курс.
Ліцеїсти, які протягом навчання не засвоїли навчальної
програми, наприкінці півріччя та навчального року за рішенням
педагогічної ради ліцею наказом начальника ліцею відраховуються з
навчального закладу незалежно від того, на якому курсі вони
навчалися.
Ліцеїсти першого курсу, які мають за підсумками року
незадовільні оцінки з одного - двох предметів, складають екзамени
з цих дисциплін (крім допризовної та фізичної підготовки) у
термін, який визначає начальник ліцею, але не пізніше двох тижнів
після початку нового навчального року. Ліцеїсти, які не витримали
цих екзаменів хоча б з одного предмета, відраховуються з ліцею
після обговорення на педагогічній раді ліцею і направляються для
продовження навчання до загальноосвітніх навчальних закладів за
місцем проживання батьків або осіб, які їх заміняють. За наявності
річних незадовільних оцінок з допризовної або фізичної підготовки
ліцеїст відраховується з ліцею без складання екзаменів.
У разі незгоди ліцеїста чи його батьків або осіб, які їх
заміняють, з річною підсумковою оцінкою йому може бути надана
можливість складати екзамени з відповідного предмета незалежній
комісії, склад якої визначається Міносвіти Автономної Республіки
Крим або управлінням освіти обласної державної адміністрації.
Висновки цієї комісії є остаточними. Питання відрахування з ліцею
за недисциплінованість або низькі моральні якості вирішується
педагогічною радою ліцею незалежно від терміну навчання ліцеїста.
13. Ліцеїсти, які закінчили ліцей, одержують атестат про
повну загальну середню освіту за зразком, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260
( 1260-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с.
84), та нагрудний знак за зразком, затвердженим Міноборони, і
направляються згідно з наказом начальника головного управління
військової освіти Міноборони для вступу до вищих навчальних
закладів єдиної системи військової освіти.
Особові справи ліцеїстів, яким педагогічними радами ліцеїв не
рекомендовано навчання у вищих навчальних закладах єдиної системи
військової освіти, та ліцеїстів, які відмовилися від вступу до цих
навчальних закладів, направляються до військових комісаріатів за
місцем проживання батьків або осіб, які їх заміняють.
Видавати особові справи ліцеїстам, їх батькам або особам, які
їх заміняють, забороняється.
14. Для підвищення ефективності навчально-виховної роботи
ліцей підтримує постійний зв'язок з випускниками, які навчаються у
вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти, та їх
керівниками.
Учасники навчально-виховного процесу
15. Учасниками навчально-виховного процесу у ліцеї є
ліцеїсти; керівні та педагогічні працівники, спеціалісти; батьки
або особи, які їх заміняють; батьки-вихователі дитячих будинків
сімейного типу; представники підприємств, установ і організацій,
які беруть участь у навчально-виховній роботі.
16. Вступникам, зарахованим до ліцею, наказом начальника
ліцею присвоюється звання "ліцеїст" і видається посвідчення
встановленого зразка.
17. Відповідно до організаційної структури ліцею усі ліцеїсти
розподіляються на курси-роти (далі - роти) згідно з пунктом 8
цього Положення. Рота складається не більше ніж з п'яти взводів з
граничною наповненістю 30 чоловік.
У ліцеї за погодженням з Міноборони, Держкомкордоном,
Національною гвардією та МВС можуть створюватись у складі курсу
окремі профільні взводи з підготовки ліцеїстів для вступу до
відповідних вищих навчальних закладів єдиної системи військової
освіти. У разі створення таких взводів командир взводу -
офіцер-вихователь призначається від відповідного військового
формування.
18. Наказом начальника ліцею на посади старших груп -
командирів відділень (далі - командири відділень) і старост класів
- заступників командирів взводів (далі - заступники командирів
взводів) призначаються кращі за організаторськими здібностями,
поведінкою та навчанням ліцеїсти, яким присвоюються спеціальні
звання: командиру відділення - "віце-сержант", заступникові
командира взводу - "старший віце-сержант".
19. Правила поведінки, права та обов'язки ліцеїстів
визначаються Статутом ліцею, який розробляється на підставі цього
Положення і Типового статуту ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою, що затверджується Міносвіти за погодженням з
Міноборони.
20. Педагогічні працівники приймаються на роботу до ліцеїв та
атестуються згідно із законодавством.
Військовослужбовці за їх згодою відряджаються до ліцеїв
згідно з переліком посад в органах виконавчої влади та інших
цивільних установах, які можуть бути заміщені військовослужбовцями
Збройних Сил, Служби безпеки, інших військових формувань, та
граничних звань за цими посадами, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 327 ( 327-97-п ), на
підставі наказів Міноборони, Держкомкордону, Національної гвардії,
МВС про їх відрядження до ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою.
21. Військовослужбовці Збройних Сил, Прикордонних військ,
Національної гвардії, внутрішніх військ МВС відряджаються до
ліцеїв на відповідні посади за їх згодою із залишенням на
військовій службі згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 1994 р. N 342 "Про затвердження Положення про
проходження військової служби військовослужбовцями, які можуть
бути відряджені до державних органів, Товариства сприяння обороні
України та галузевих академій наук".
22. Командир роти - старший офіцер-вихователь призначається з
числа офіцерів, які перебувають на військовій службі, мають вищу
освіту та досвід служби на офіцерських посадах не нижче командира
роти і термін служби не менш як 8 років.
Він безпосередньо підпорядковується начальнику ліцею і
здійснює роботу з військово-професійної орієнтації ліцеїстів,
вивчає індивідуальні якості ліцеїстів роти, керує
навчально-виховною роботою в роті та проводить навчально-методичну
роботу з командирами взводів - офіцерами-вихователями, відповідає
за допризовну та фізичну підготовку ліцеїстів, моральний стан і
дисципліну особового складу роти, точне виконання ним розпорядку
дня, правил поведінки та носіння встановленої форми одягу,
правильне використання та збереження навчальної зброї, військового
майна роти та ведення ротного господарства.
При командирі роти - старшому офіцері-вихователі на правах
дорадчого органу організовується педагогічна рада роти, на якій
обговорюються конкретні питання навчально-виховної роботи в роті.
До складу ради входять командир роти - старший офіцер-вихователь
(голова педагогічної ради), командири взводів -
офіцери-вихователі, вчителі із загальноосвітніх предметів, які
викладають у роті.
23. Командир взводу - офіцер-вихователь призначається з числа
офіцерів, які мають вищу освіту та досвід служби на офіцерських
посадах не менш як 4 роки.
Він підпорядковується командирові роти - старшому
офіцеру-вихователю, проводить заняття з допризовної підготовки
юнаків і відповідає за навчання та виховання, моральний стан,
дисципліну ліцеїстів взводу, за стан їх здоров'я, фізичний
розвиток, всебічно вивчає індивідуальні якості ліцеїстів свого
взводу, керує самостійними заняттями ліцеїстів та формує
військово-професійну орієнтацію на подальше навчання у вищих
навчальних закладах єдиної системи військової освіти.
Управління ліцеєм
24. Навчально-методичне керівництво ліцеєм з військових
питань здійснює Головне управління військової освіти Міноборони.
Безпосереднє управління діяльністю ліцею здійснює начальник
ліцею, який призначається власником ліцею або уповноваженим ним
органом за поданням Міносвіти та Міноборони з числа офіцерів, які
мають, як правило, вищу воєнну освіту, досвід військової служби не
менш як 10 років та педагогічної роботи не менш як 5 років.
Начальник ліцею несе відповідальність за:
якісне та повне укомплектування ліцею ліцеїстами;
організацію, зміст і результати навчально-виховної роботи;
добір командирів рот - старших офіцерів-вихователів,
вчителів, командирів взводів - офіцерів-вихователів,
адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу;
методичну і спеціальну підготовку педагогічного та
офіцерського складу ліцею;
моральний стан і дисципліну ліцеїстів;
якість підготовки ліцеїстів та їх направлення для вступу до
вищих навчальних закладів єдиної системи військової освіти;
фінансово-економічну діяльність;
збереження майна ліцею та забезпечення контролю за
ефективністю його використання.
25. Заступник начальника ліцею з навчальної роботи -
начальник навчальної частини призначається з числа осіб
офіцерського складу, які мають вищу освіту, досвід військової
служби не менш як 8 років і стаж педагогічної роботи не менш як 5
років. Він підпорядковується начальникові ліцею і несе
відповідальність за:
планування, організацію і стан навчальної та методичної
роботи;
організацію внутрішнього порядку в ліцеї;
організацію викладання усіх навчальних предметів;
створення умов для надання ліцеїстам глибоких знань;
своєчасне забезпечення ліцею підручниками та наочними
посібниками;
проведення факультативних і гурткових занять, участь
ліцеїстів в олімпіадах різного рівня.
26. Заступник начальника ліцею з виховної роботи - начальник
відділення виховної роботи призначається з числа осіб офіцерського
складу, які мають вищу освіту та досвід навчально-виховної роботи
не менш як 8 років. Він підпорядковується начальникові ліцею і
несе відповідальність за планування, організацію та зміст виховної
роботи у ліцеї, соціальне та психологічне забезпечення навчання,
стан дисципліни і повсякденну діяльність ліцеїстів та особового
складу ліцею, проведення позакласних заходів, організацію
художньої самодіяльності, роботи музеїв, клубів та бібліотеки.
27. Заступник начальника ліцею з матеріально-технічного
забезпечення - начальник відділу матеріально-технічного
забезпечення призначається з числа цивільних осіб, як правило, з
офіцерів запасу, які мають відповідну освіту та досвід
господарської роботи. Він підпорядковується начальникові ліцею і
несе відповідальність за стан господарства ліцею, усі види
матеріального забезпечення ліцеїстів, збереження майна, пожежну
безпеку, своєчасний ремонт та благоустрій навчальних і житлових
приміщень, споруд і території, матеріальне забезпечення
навчально-виховного процесу.
28. Обов'язки працівників ліцею, не визначені цим Положенням,
визначаються Статутом ліцею та посадовими інструкціями,
затвердженими начальником ліцею.
Для проведення окремих занять, а також керівництва роботою
гуртків начальникові ліцею дозволяється залучати в установленому
порядку викладачів середніх і вищих навчальних закладів.
29. Для розгляду основних питань навчально-виховної роботи з
ліцеїстами у ліцеї створюється постійно діючий дорадчий
колегіальний орган - педагогічна рада ліцею. Її головою є
начальник ліцею.
Майно ліцею
30. Правовий статус, порядок відчуження майна ліцею
визначаються відповідно до законодавства.
31. Ліцей повинен мати навчальні, житлові,
адміністративно-господарські приміщення згідно з додатком 2,
об'єкти навчально-матеріальної бази, що забезпечують розміщення
ліцеїстів і проведення навчально-виховної роботи, та
розташовуватися у придатній для здоров'я ліцеїстів місцевості.
32. Ліцей в установленому порядку забезпечується навчальним
озброєнням, військовим майном, приладами та посібниками з
допризовної підготовки юнаків згідно з додатком 3, а речовим
майном - відповідно до Положення про речове забезпечення
військовослужбовців Збройних Сил у мирний час, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р. N 1135
( 1135-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1135),
за відповідними нормами.
33. Норми грошового утримання ліцеїстів з числа дітей-сиріт і
дітей, які залишилися без піклування батьків, затверджуються
Міносвіти за погодженням з Мінфіном.
34. Забезпечення ліцеїстів продовольчими пайками здійснюється
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня
1996 р. N 316 ( 316-96-п ) "Про норми забезпечення продовольчими
пайками військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ,
Національної гвардії, Служби безпеки, Цивільної оборони,
Управління державної охорони, військовослужбовців та осіб рядового
начальницького складу Міністерства внутрішніх справ" за нормами
для ліцеїстів військових ліцеїв.
35. Усі види забезпечення ліцею здійснюються за рахунок його
засновників.
Фінансово-господарська діяльність
36. Фінансово-господарська діяльність ліцею провадиться на
основі його кошторису відповідно до вимог законодавства.
37. Питання матеріально-технічного, фінансового, медичного та
інших видів забезпечення ліцеїв, не висвітлені у цьому Положенні,
вирішуються відповідно до діючих наказів, положень, табелів і норм
забезпечення, виданих та затверджених Міносвіти.
Контроль за діяльністю ліцею
38. Контроль за дотриманням ліцеєм державних стандартів
освіти здійснюється Міносвіти Автономної Республіки Крим або
управліннями освіти обласної державної адміністрації та Головним
управлінням загальної середньої освіти Міносвіти.
39. Контроль за проведенням допризовної підготовки ліцеїстів
здійснюється Головним управлінням військової освіти Міноборони.

Додаток 1

до Положення про ліцей з посиленою

військово-фізичною підготовкою

Базовий навчальний план

ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
------------------------------------------------------------------ Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень |------------------------------- | 10 клас | 11 клас ----------------------------------------------------------------- Державний компонент
Обов'язкові предмети:
Українська мова і література 4 4
Іноземна мова 1 1
Зарубіжна література 2 2
Математика, Основи інформатики 4 4 - 5
Всесвітня історія, Історія 3 3
України
Географія 1 -
Біологія 1 1
Фізика 3 3 - 4
Хімія 2 2
Фізкультура, ДПЮ 5 5 ----------------------------------------------------------------- азом 26 27

Шкільний компонент
Вибірково-обов'язкові предмети:
Математика, Основи інформатики 2 2
Фізика 1 -
Військова підготовка 1 1
Охорона життя та здоров'я дітей - 1
Іноземна мова 1 2
Фізкультура 1 1
Додаткові предмети
Історія українського війська 1 -
Основи військової етики та 1 -
психології ----------------------------------------------------------------- азом 8 7

Загальне сумарне навантаження 34 34
(обов'язкове)
Факультативи 3 3
Додаткові заняття та 2 2
консультації
Гранично допустиме навантаження 36 36
(на одного ліцеїста) ----------------------------------------------------------------- азом 39 39
____________ Примітка. Предмети "Військова підготовка", "Історія
українського війська", "Основи військової етики та психології" є
обов'язковими для вивчення як складові Програми допризовної
підготовки військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою. Зміст зазначеної Програми може
бути змінено Міноборони за узгодженням з Міносвіти.
Інші складові Програми можуть бути змінені педагогічним
колективом ліцею за узгодженням з Міноборони з урахуванням
побажань ліцеїстів та їх батьків у межах визначеного часу.

Додаток 2

до Положення про ліцей з посиленою

військово-фізичною підготовкою

ПЕРЕЛІК

приміщень ліцею з посиленою військово-фізичною

підготовкою
1. Приміщення для розміщення курсу ліцеїстів:
народознавча світлиця;
спальне приміщення для особового складу (з розрахунку 4 кв.
метри на ліцеїста)
класи для навчальних занять (один на взвод)
кімната для підготовки офіцерів і викладачів курсу до занять
кімната побутового обслуговування
кімната для зберігання майна роти та особистих речей
ліцеїстів
кімната для зберігання і чищення зброї
сушарня для просушування обмундирування та взуття
кімната для умивання та чищення взуття
душова
туалет.
2. Приміщення для навчально-виховної роботи:
навчальні кабінети із загальноосвітніх дисциплін у кількості,
необхідній для забезпечення якісного рівня підготовки ліцеїстів з
відповідних дисциплін у обсязі, запланованому навчальною програмою
класи з військово-спеціальних дисциплін відповідно до
військово-спеціальної спрямованості в підготовці ліцеїстів
два класи музики і танців.
3. Інші приміщення:
методичний кабінет
кімната історії ліцею
тир
два спортивні зали, обладнаний спортивний майданчик, стадіон
і плавальний басейн
клуб із залом для глядачів (актовим залом), бібліотека з
читальним та лекційним залами на 100 місць
кімната для занять гуртків художньої самодіяльності
кухня-їдальня із залом, який забезпечує одночасне прийняття
їжі всіма ліцеїстами
медичний пункт
складські приміщення під усі види майна
парк для зберігання бронетанкової, автомобільної та іншої
техніки.

Додаток 3

до Положення про ліцей з посиленою

військово-фізичною підготовкою

НОРМИ ПОСТАЧАННЯ

навчальним озброєнням, військовим майном, приладами та

посібниками з допризовної підготовки юнаків
------------------------------------------------------------------ Найменування | Одиниця |Кількість | Термін | | виміру | |використання| -----------------------------------------------------------------
Стрілецька зброя
7,62 мм автомат штук 96 безстроково
Калашникова (навчальний)
7,62 мм ручний кулемет - " - 4 - " -
Калашникова (навчальний)
Ручний протитанковий - " - 2 - " -
гранатомет РПГ-7
(навчальний)
5,6 мм малокаліберна - " - 10 - " -
гвинтівка ТОЗ-8
7,62 мм патрони зразка - " - 520 10 років
1943 року до АКМ, РПК
(навчальні)
Протитанкова граната ПГ-7 комплектів 10 - " -
(навчальна)
Ручні гранати (в
комплекті):
РГ-42 (навчальна) штук 60 - " -
Ф-1 (навчальна) - " - 60 - " -
Магазини до АКМ - " - 96 безстроково
Магазини до РПК - " - 4 - " -
Приладдя (шомпол,
протирка, йоржик,
викрутка з вибивачем,
пенал, маслянка):
до АКМ - " - 32 - " -
до РПК - " - 4 - " -
Приладдя до РПГ-7 в - " - 2 - " -
комплекті
Приладдя до - " - 10 - " -
малокаліберної гвинтівки
(шомпол, протирка,
йоржик, викрутка з
вибивачем, пенал,
маслянка)
Ремені:
до АКМ - " - 96 до зношення
до РПК - " - 4 - " -
до РПГ-7 - " - 2 - " -
Сумка для перенесення - " - 2 - " -
трьох гранат
Набійниці:
до АКМ - " - 96 10 років
до РПК - " - 4 - " -
для ручних гранат - " - 120 - " -
Командирська скринька - " - 4 безстроково
КЯ-73
Націльні станки - " - 10 - " -
Засоби інженерного
озброєння
Навчальні міни:
ПМД-6М - " - 4 10 років
ПМН - " - 4 - " -
ПОМЗ-2М - " - 4 - " -
ТМ-62(ТМ-57) - " - 4 - " -
Навчальні підривники:
МУВ-2 - " - 20 5 років
МВЗ-57 - " - 4 - " -
МВП-62, МВЧ-62 - " - 4 - " -
Навчальні запальники - " - 20 - " -
МД-2 до підривника
Малі піхотні лопати з - " - 120 безстроково
чохлами
Засоби хімічного захисту
Загальновійськові - " - 120 10 років
фільтруючі протигази
Респіратори Р-2 - " - 120 - " -
Загальновійськовий - " - 120 - " -
захисний плащ
Рукавички захисні - " - 180 - " -
Панчохи захисні - " - 120 - " -
Легкий захисний костюм - " - 20 - " -
Л-1
Рентгенометри ДП-5а - " - 2 безстроково
(ДП-56)
Індивідуальний дозиметр - " - 2 - " -
ДП-22в
Військовий прилад - " - 2 - " -
військової розвідки
Навчальні індивідуальні - " - 120 1 рік
дегазаційні пакети (ІДП)
Набір індикаторних трубок комплектів 2 - " -
до ВПХР
Елементи живлення 1,6-ПМЦ штук 2 - " -
У-1, 05 (КБ-1)
Елементи живлення 1,6-ПМЦ - " - 2 - " -
У-8 (145)
Електрифікована
макет-схема:
рентгенометра-радіометра комплектів 1 10 років
фільтруючого протигаза - " - 1 - " -
Фільтруючий протигаз (у - " - 2 - " -
розрізі)
Навчальний набір отруйних - " - 2 - " -
речовин іноземних армій,
дегазуючих, дезінфікуючих
речовин і розчинів
Переносні знаки - " - 2 5 років
огородження (КЗО-1)
Засоби військово-медичної
служби:
шприц-тюбики з антидотами штук 60 1 рік
(навчальні)
ноші санітарні - " - 2 5 років
сумка медична військова - " - 2 до зношення
аптечка індивідуальна AI - " - 8 2 роки
(навчальна)
індивідуальні - " - 120 1 рік
перев'язочні пакети
вата кілограмів 2 - " -
шина транспортна для штук 2 безстроково
нижніх кінцівок
шина фанерна завдовжки 1 - " - 20 - " -
метр
шина дротова драбинна - " - 20 - " -
завдовжки 75 або 120
сантиметрів
Керівництва, наочні
посібники
Бойовий статут Сухопутних штук 20 10 років
військ
Збірник нормативів з - " - 4 - " -
бойової підготовки
Сухопутних військ
Основи стрільби - " - 10 - " -
Курс стрільб (для - " - 10 - " -
мотострілецьких
підрозділів)
Довідник із стрілецької - " - 30 - " -
справи (АКМ, РПГ-7, РПК,
РГ-42, Ф-1)
Діафільми, кінофільми з забезпечуються за
тематики програми заявками
навчання
Плакати щодо:
7,62 мм АКМ комплектів 4 5 років
7,62 мм РПК - " - 4 - " -
РПГ-7 - " - 4 - " -
ПГ-7 - " - 4 - " -
РГ-42,Ф-1 - " - 4 - " -
Плакати:
Організація та несення - " - 2 - " -
внутрішньої, гарнізонної
та вартової служби
Основи та правила - " - 4 - " -
стрільби із стрілецької
зброї
Прийоми та правила - " - 4 - " -
метання ручних гранат
Силуети та розпізнавальні - " - 2 - " -
знаки літаків можливого
супротивника
Міни Української Армії - " - 4 - " -
Міни армій можливого - " - 4 - " -
супротивника
Стройова підготовка - " - 2 - " -
Військові звання та - " - 2 - " -
знаки
розпізнавання
Прилади радіаційної, - " - 2 - " -
хімічної розвідки та
контролю
Фортифікаційні споруди - " - 2 - " -
Індивідуальні засоби - " - 4 - " -
захисту
Перша медична допомога - " - 2 - " -

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 квітня 1999 р. N 717

ДОПОВНЕННЯ

до переліку посад в органах виконавчої влади та інших

цивільних установах, які можуть бути заміщені

військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки,

інших військових формувань та граничних військових

звань за цими посадами

(Не для друку)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: