open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 702 від 22.06.2000

м.Київ

Про затвердження Методики розрахунку тарифу за надані послуги з транспортування природного газу

магістральними та розподільними трубопроводами

( Постанова втратила чинність в частині, що стосується

транспортування природного газу розподільними

трубопроводами згідно з Постановою Національної

комісії регулювання електроенергетики N 983

( v0983227-02 ) від 04.09.2002 )
( Постанова втратила чинність в частині, що стосується

транспортування природного газу магістральними

трубопроводами згідно з Постановою Національної

комісії регулювання електроенергетики N 984

( v0984227-02 ) від 04.09.2002 )
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", постановою Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 ( 1548-96-п )
"Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", з
метою визначення єдиного методологічного підходу до встановлення
тарифу на транспортування природного газу магістральними та
розподільними трубопроводами Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Методику розрахунку тарифу за надані послуги з
транспортування природного газу магістральними та розподільними
трубопроводами (додається).
Голова Комісії О.Гридасов
Затверджено

Постанова НКРЕ

від 22.06.2000 N 702
Методика розрахунку тарифу за надані послуги з

транспортування природного газу магістральними

та розподільними трубопроводами
Ця методика є нормативним документом, що визначає правила
розрахунку тарифів за послуги з транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами України. Тарифи, визначені згідно з цією методикою, є єдиним видом
платежів, які сплачуються користувачами газотранспортним
підприємствам за послуги з транспортування природного газу. Інформація про структуру, розміри і методи розрахунку тарифів
повинна бути доступна для перевірки. Тарифи, що розраховуються за цією методикою, повинні
забезпечувати газотранспортним підприємствам: - покриття економічно обгрунтованих витрат; - утворення планового чистого прибутку, необхідного для
забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності
газотранспортних підприємств; - сплату всіх податків, обов'язкових платежів та відрахувань
відповідно до законодавства України. Тарифи на транспортування природного газу розраховуються
газотранспортними підприємствами і подаються для затвердження
Національній комісії регулювання електроенергетики України - НКРЕ.
1. Терміни та визначення
Газопровід трубопровід, призначений для транспортування

газу
Газотранспортні суб'єкти підприємницької діяльності, які підприємства забезпечують транспортування газу

магістральними газопроводами
Газорозподільні газопроводи (високого, середнього та мережі низького тиску), які забезпечують (розподільні транспортування газу від газорозподільних

газопроводи) станцій, джерел газопостачання до

газорозподільних пунктів, промислових

підприємств, котелень та інших споживачів
газопроводи) станцій, джерел газопостачання до

газорозподільних пунктів, промислових

підприємств, котелень та інших споживачів
Магістральний технологічний комплекс, що функціонує як газопровід єдина система і до якого входить окремий

газопровід з усіма об'єктами і спорудами,

зв'язаними з ним єдиним технологічним

процесом, за допомогою яких здійснюються

транзитні, міждержавні, міжрегіональні

поставки газу і які запроектовані та

збудовані згідно з державними будівельними

нормами щодо магістральних трубопроводів
Тариф вартість транспортування 1000 куб. м (вартість природного газу магістральними та

транспортування) розподільними трубопроводами України
транспортування) розподільними трубопроводами України
Планова тарифна кошти, необхідні для покриття виручка експлуатаційних витрат на визначений вид

діяльності, сплати податків, обов'язкових

платежів та відрахувань, утворення планового

чистого прибутку
Тарифна виручка кошти, які сплачуються власниками природного

газу за транспортування магістральними та

розподільними трубопроводами, що дорівнюють

добутку тарифу на обсяги природного газу,

які заявлені на транспортування
2. Загальні положення
2.1. Газотранспортна система - система газопроводів, що
включає в себе магістральні газопроводи, газопроводи-відгалудження
та газорозподільні станції. 2.2. Регулювання тарифів грунтується на обмеженні чистого
прибутку природних монополістів - газотранспортних підприємств. 2.3. При розрахунку тарифів як основний розрахунковий і
контрольний показник використовується планова тарифна виручка. Тарифи на транспортування природного газу повинні бути
розраховані таким чином, щоб при планових обсягах транспортування
тарифна виручка дорівнювала плановій. 2.4. Планова тарифна виручка визначається за формулою:
Т = В + Пр + Пл,
де: Т - планова тарифна виручка; В - сумарні планові витрати газотранспортного підприємства
при плановому обсязі послуг; Пр - плановий чистий прибуток газотранспортного підприємства; Пл - податки і обов'язкові платежі, передбачені чинним
законодавством України. 2.5. Тарифи на транспортування природного газу встановлюються
НКРЕ щорічно на основі розрахунків газотранспортних підприємств.
3. Планування складу витрат
3.1. Експлуатаційні витрати, що включаються в собівартість,
визначаються відповідно до Типового положення з планування, обліку
і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) у
промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26.04.96 N 473 ( 473-96-п ), та Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 568-14 ). Витрати плануються з урахуванням індексу цін, що не повинен
перевищувати індекс росту оптових цін (тарифів) на відповідні
товари (послуги). При розрахунку тарифів до складу витрат включаються лише
витрати основної діяльності. При цьому, з метою поліпшення умов для контролю за витратами
при їхньому плануванні, із складу "інших витрат" виділяються
найбільш вагомі елементи (послуги зв'язку, авіаційне
обслуговування, охорона, діагностика, плата за землю, а також
елементи витрат, включення яких до складу собівартості визначено
нормативами (страхування, підготовка кадрів, науково-дослідницькі,
дослідні, конструкторські роботи (НДДКР) - відповідно до
законодавчих актів України). 3.2. Витрати плануються на основі таких положень. 3.2.1. Витрати на матеріали плануються на основі аналізу
фактичних витрат за минулий період і обгрунтованості їхніх змін у
майбутньому. 3.2.2. Витрати на електричну і теплову енергію плануються по
кожному газотранспортному підприємству на основі обсягів
транспортування природного газу, тарифів на електроенергію,
ретроспективного і перспективного аналізу з вантажообігу, питомих
витрат електроенергії, технічного переозброєння в
енергогосподарстві. 3.2.3. Амортизація планується на основі норм, встановлених
законодавством для кожної групи основних фондів. 3.2.4. Фонд оплати праці (ФОП), який відноситься на
собівартість, формується з урахуванням єдиної середньої заробітної
плати за минулий рік і чисельності працівників. 3.2.5. Нарахування на ФОП плануються за нормативами,
встановленими законодавством. 3.2.6. Витрати на оплату послуг зв'язку, авіаційне
обслуговування, охорону, діагностику, послуг з удосконалення
техніки і технології транспортування природного газу (у т.ч.
диспетчеризації потоків і централізованого керування системою
газопроводів) плануються на основі економічно обгрунтованої
потреби в послугах, договірних цін і тарифів, з урахуванням
результатів ретроспективного аналізу. За таким же принципом
плануються інші витрати, до складу яких включаються послуги
стороннього автотранспорту, банків, орендна плата, оплата
відряджень, поштово-канцелярські та інші види витрат, які
дозволені законодавством.
3.3. При введенні прогресивної техніки і технології, а також
організаційно-технічних заходів, що призводять до скорочення
витрат по будь-якій із статей, з метою стимулювання економії
експлуатаційних витрат у розрахунок планової тарифної виручки
протягом наступних трьох років включається базове значення цих
статей, рівне значенню, встановленому до впровадження згаданих
заходів. Вся сума зекономлених коштів за рахунок впровадження заходів
залишається у розпорядженні газотранспортного підприємства. Це положення вступає в дію за умови, що план впровадження
техніки, технології й організаційно-технічних заходів попередньо
узгоджено та затверджено НКРЕ.
4. Планування прибутку
4.1. Плановий прибуток газотранспортних підприємств
встановлюється таким, щоб забезпечити витрати, достатні для: - фінансування економічно обгрунтованих і узгоджених з НКРЕ
програм технічного переоснащення, капітального ремонту,
модернізації, реконструкції, консервації і технічної ліквідації
основних виробничих фондів (ОВФ), у частині, що не покривається
амортизаційними відрахуваннями і не використаними за попередні
періоди залишками коштів (прибуток, що спрямовується на
реконструкцію); - фінансування економічно обгрунтованих соціальних програм; - виплати податків згідно з діючим законодавством. 4.2. Для погашення основної суми інвестиційного кредиту, який
направляється на створення нових ОВФ, і відсотків на нього, в
частині, що не покривається амортизацією, - лише після введення в
дію цих основних фондів, споруджених за рахунок вказаного кредиту,
до складу планового чистого прибутку включається сума (понад
встановлений прибуток), розмір якої розраховується за спеціальним
алгоритмом, що наводиться нижче. Введемо позначення КО - сума кредиту або інвестицій з інших джерел, отриманих і
використаних для спорудження основних виробничих фондів (ОВФ),
прийнятих в експлуатацію; i - річна ставка повернення капіталу (частки одиниці); m - термін будівництва; n - термін повернення кредиту, обумовлений кредитним
договором; l - пільговий період або так звані "канікули" - час
відстрочки з повернення кредитів, який визначений від введення
об'єкта в дію до початку виплат кредиту; На - норма амортизації; k - сума частини основного боргу і відсотків (надалі -
"повернення кредиту з відсотками"), виплата якої здійснюється на
інтервалі j; r - коефіцієнт реновації капіталу (табульований, наводиться у
фінансових довідниках та іншій спеціальній літературі). Алгоритм розрахунку 1. За час будівництва відсотки за кредит додаються до
основної суми боргу, і розмір боргу зростає за формулою складних
процентів. Вартість основних виробничих фондів, прийнятих на
баланс, включає відсотки, що нараховуються за час будівництва:
m

Кб = КО х (1 + i)
_______________

Примітка: Цей алгоритм набирає сили за умови узгодження
проекту з НКРЕ.
2. Якщо за умовами кредитування дається відстрочка повернення
боргу (канікули), то за умови виплати відсотків кредиту за час
канікул загальна сума боргу до моменту початку виплат дорівнює
К = Кб, а якщо проценти за час канікул не виплачувалися, то:
m + l

К = КО х (1 + i)
3. При поверненні боргу повна щорічна сума повернення
(основний борг і відсотки) постійна на весь термін повернення і
розраховується за формулою:
k = К х i х r
4. Сума, що включається до складу планового чистого прибутку,
розраховується за формулою:
П = k - Кб х На,
де Кб х На - сума щорічних амортизаційних відрахувань.
5. Податки
До складу планової тарифної виручки включаються всі податки,
обов'язкові платежі та відрахування, обумовлені законодавством
України, у тому числі податок на прибуток підприємств. Податок на
додану вартість (ПДВ) при розрахунку тарифу на транспортування
природного газу не враховується, а додається до встановленого
тарифу при розрахунках за транспортування природного газу. Ставка
податку на додану вартість, згідно з законодавством, становить
20%.
6. Розрахунок тарифу
6.1. Тариф розраховується і затверджується по кожному
газотранспортному підприємству окремо. 6.2. Планова тарифна виручка за надані послуги з
транспортування природного газу планується по кожному
газотранспортному підприємству окремо. 6.3. Плановий чистий прибуток визначається відповідно до
розділу 4 цієї Методики. 6.4. Планова тарифна виручка газотранспортного підприємства
обчислюється за формулою:
Т = В + Пр + Пл
6.5. Тариф на транспортування природного газу (Ттр)
обчислюється за формулою:
Ттр = Т : Ог,
де Ог - обсяг природного газу, що транспортується
магістральними трубопроводами газотранспортного підприємства, який
встановлюється на основі заявок вантажовідправників, а у випадку
відсутності заявок дорівнює фактичному середньомісячному обсягу
транспортування за попередній рік.
7. Довгострокові тарифи
7.1. За умови готовності суб'єкта підприємницької діяльності
укласти довгостроковий договір з газотранспортним підприємством на
транспортування природного газу за фіксованим тарифом
газотранспортне підприємство звертається до НКРЕ для реєстрації
такого тарифу. У випадку, якщо запропонований тариф нижче чинного,
НКРЕ проводить його реєстрацію. Якщо ж розмір тарифу перевищує
чинний тариф, то він піддається НКРЕ аналізу на предмет його
обгрунтованості і затверджується після відповідного коригування. 7.2. Довгострокові тарифи встановлюються на термін не менше
трьох років. 7.3. Порядок розрахунку і затвердження довгострокових тарифів
визначається НКРЕ.
8. Публікація і перегляд тарифів
8.1. Методика розрахунку тарифів є нормативним документом
відкритого користування, як і інформація про найменування і
протяжність газопроводних маршрутів, норми технологічних втрат
природного газу на маршрутах та інша інформація. 8.2. Питомі тарифи після їх затвердження НКРЕ публікуються
газотранспортними підприємствами в засобах масової інформації і
доводяться до відома потенційних клієнтів. Тарифи, а також
інформація про структуру тарифної виручки, протяжність маршрутів,
норми втрат природного газу та інша інформація, пов'язана з
розрахунками тарифів за транспортування природного газу, надаються
газотранспортними підприємствами на першу вимогу НКРЕ. 8.3. Перегляд тарифів НКРЕ проводить не частіше одного разу
на рік за власною ініціативою. Перегляд тарифів за заявою
газотранспортних підприємств проводиться при обгрунтуванні
необхідності такого перегляду. 8.4. Газотранспортні підприємства зобов'язані публікувати
тарифи на транспортування природного газу на наступний термін дії
не пізніше ніж за 15 днів до введення їх в дію.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: