open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про утворення Національної служби

посередництва і примирення
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 1393/2000 ( 1393/2000 ) від 30.12.2000

N 272/2006 ( 272/2006 ) від 30.03.2006

N 291/2007 ( 291/2007 ) від 11.04.2007 }

Відповідно до Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національну службу посередництва і примирення у
складі центрального апарату та регіональних відділень. На часткову зміну статті 1 утворити в Автономній Республіці Крим
та областях відділення Національної служби посередництва і
примирення, ліквідувавши Центральне, Західне, Північне, Східне,
Південне регіональні відділення цієї Служби згідно з Указом
Президента N 1393/2000 ( 1393/2000 ) від 30.12.2000 )
2. Затвердити Положення про Національну службу посередництва
і примирення (додається).
{ Стаття 3 втратила чинність в частині прирівняння за умовами
оплати праці голови Національної служби посередництва і примирення
до голів державних комітетів, його заступника - до заступника
голови державного комітету, інших працівників - до відповідних
категорій працівників державних комітетів на підставі Указу
Президента N 272/2006 ( 272/2006 ) від 30.03.2006 } 3. Прирівняти за умовами оплати праці, матеріально-побутового
забезпечення, медичного та транспортного обслуговування голову
Національної служби посередництва і примирення до голів державних
комітетів, його заступника - до заступника голови державного
комітету, інших працівників - до відповідних категорій працівників
державних комітетів.
4. Кабінету Міністрів України: затвердити у місячний строк граничну чисельність працівників
Національної служби посередництва і примирення та фонд оплати
праці; віднести посади працівників Національної служби посередництва
і примирення до відповідних категорій посад державних службовців; забезпечити створення регіональних відділень Національної
служби посередництва і примирення, які охоплюють своєю діяльністю:
Центральне відділення - Київську, Житомирську, Вінницьку,
Черкаську і Кіровоградську області та місто Київ, Західне
відділення - Закарпатську, Чернівецьку, Івано-Франківську,
Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Рівненську і Волинську
області, Північне відділення - Чернігівську, Сумську, Харківську і
Полтавську області, Східне відділення - Луганську, Донецьку і
Дніпропетровську області, Південне відділення - Автономну
Республіку Крим, Одеську, Миколаївську, Херсонську і Запорізьку
області та місто Севастополь; передбачати у проектах Державного бюджету України на 1999 та
наступні роки асигнування для забезпечення діяльності Національної
служби посередництва і примирення, утримання її центрального
апарату та регіональних відділень; внести в установленому порядку пропозиції щодо фінансування
діяльності Національної служби посередництва і примирення у IV
кварталі 1998 року під час уточнення Державного бюджету України на
1998 рік; вжити заходів щодо матеріально-технічного забезпечення
діяльності Національної служби посередництва і примирення та
надання для її центрального апарату приміщення у місті Києві.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним
державним адміністраціям, де будуть утворені регіональні
відділення, здійснити у IV кварталі 1998 року заходи щодо надання
приміщень для відділень Національної служби посередництва і
примирення.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 листопада 1998 року

N 1258/98

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 17 листопада 1998 року N 1258/98
ПОЛОЖЕННЯ

про Національну службу посередництва і примирення

1. Національна служба посередництва і примирення (далі -
НСПП) є постійно діючим державним органом, створеним Президентом
України для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів
(конфліктів).
2. НСПП у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), іншими законами
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а
також цим Положенням.
3. Основними завданнями НСПП є: сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у
процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що
виникли між ними; прогнозування виникнення колективних трудових спорів
(конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню; здійснення посередництва і примирення під час вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів); забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення
узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та
трудових відносин в Україні; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Указом Президента N 291/2007 ( 291/2007 ) від 11.04.2007 }
здійснення заходів із запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів); { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Указом Президента N 291/2007 ( 291/2007 ) від 11.04.2007 }
підвищення рівня правової культури учасників
соціально-трудових відносин. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Указом Президента N 291/2007 ( 291/2007 ) від 11.04.2007 }
4. НСПП відповідно до покладених на неї завдань: 1) вивчає та узагальнює причини виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки на
національному, територіальному і галузевому рівнях, виробляє
пропозиції щодо запобігання виникненню колективних трудових
спорів; 2) здійснює реєстрацію висунутих працівниками вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів); 3) аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку
їх обгрунтування; 4) сприяє встановленню контактів між сторонами колективного
трудового спору (конфлікту); 5) перевіряє в разі необхідності повноваження представників
сторін колективного трудового спору (конфлікту); 6) консультує сторони колективного трудового спору
(конфлікту) з питань: компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є
предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання
яких сприятиме його вирішенню; застосування нормативно-правових актів для вирішення
колективного трудового спору (конфлікту); 7) за зверненням сторін (сторони) колективного трудового
спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового
спору (конфлікту) з метою його вирішення; 8) звертається у випадках, передбачених статтею 24 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ) і коли рекомендації НСПП щодо
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) сторонами
не враховано, в установленому порядку із заявою до суду про
вирішення колективного трудового спору (конфлікту); { Підпункт 8
пункту 4 в редакції Указу Президента N 291/2007 ( 291/2007 ) від
11.04.2007 } 9) формує списки незалежних посередників та арбітрів; 10) на прохання сторін колективного трудового спору
(конфлікту) пропонує їм кандидатури незалежних посередників та
членів трудового арбітражу для залучення у примирних процедурах,
координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх
спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів,
здійснює моніторинг стану виконання рішень примирних органів;
{ Підпункт 10 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 1393/2000 ( 1393/2000 ) від 30.12.2000, N 291/2007
( 291/2007 ) від 11.04.2007 } 11) вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та іноземний
досвід роботи щодо запобігання та врегулювання колективних
трудових спорів (конфліктів); 12) залучає у разі необхідності до участі у примирних
процедурах народних депутатів України, представників державної
влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб; 13) забезпечує підготовку і підвищення кваліфікації
незалежних посередників, арбітрів, які спеціалізуються на розгляді
колективних трудових спорів (конфліктів); 14) узагальнює та вносить в установленому порядку пропозиції
щодо вдосконалення законодавства з питань вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів); 15) у межах своєї компетенції розробляє і затверджує
положення, інструкції та інші нормативні акти щодо діяльності НСПП
та здійснення примирних процедур; 16) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності
регіональних відділень; 17) взаємодіє у межах своєї компетенції з Секретаріатом
Президента України, іншими допоміжними органами і службами,
утвореними Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствами та іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями роботодавців, профспілок,
підприємствами, установами і організаціями; { Підпункт 17 пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 291/2007
( 291/2007 ) від 11.04.2007 } 18) координує вирішення сторонами колективного трудового
спору (конфлікту) питань щодо організаційного,
матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи
незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового
арбітражу; 19) інформує громадськість про свою діяльність через засоби
масової інформації, видає Бюлетень Національної служби
посередництва і примирення; 20) сприяє підвищенню рівня правової культури учасників
соціально-трудових відносин щодо запобігання і вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів). { Пункт 4 доповнено
підпунктом 20 згідно з Указом Президента N 291/2007 ( 291/2007 )
від 11.04.2007 } Підпункт 19 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 1393/2000 ( 1393/2000 ) від 30.12.2000 )
5. НСПП має право: брати участь у вирішенні колективного трудового спору
(конфлікту) на всіх його стадіях; координувати роботу трудового арбітражу, направляти своїх
спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів; одержувати в установленому порядку від державних органів,
органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців
та їх об'єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів)
інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання
покладених на НСПП законом функцій; { Абзац четвертий пункту 5 в
редакції Указу Президента N 291/2007 ( 291/2007 ) від 11.04.2007 } попереджати сторони про порушення ними вимог чинного
законодавства під час розгляду колективного трудового спору
(конфлікту) та можливі наслідки таких порушень; надсилати органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення
колективного трудового спору (конфлікту), реалізація яких належить
до їх компетенції; звертатися до органів прокуратури, правоохоронних органів,
державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю
з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання
законодавства про працю, в тому числі щодо порядку вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів). { Пункт 5 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 291/2007 ( 291/2007 ) від
11.04.2007 }
6. НСПП у межах своїх повноважень приймає рішення, які мають
рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами
колективного трудового спору (конфлікту), відповідними
центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування.
7. НСПП очолює голова, який призначається та звільняється з
посади Президентом України. Голова НСПП має заступників, у тому числі одного першого.
{ Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 291/2007
( 291/2007 ) від 11.04.2007 } Голова НСПП: затверджує структуру і штатний розпис центрального апарату та
чисельність апарату її відділень; здійснює керівництво діяльністю НСПП, визначає функціональні
обов'язки першого заступника, заступників голови, керівників
структурних підрозділів та інших працівників центрального апарату,
затверджує положення про відділення; { Абзац пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 1393/2000 ( 1393/2000 )
від 30.12.2000, N 291/2007 ( 291/2007 ) від 11.04.2007 } представляє НСПП у відносинах з центральними і місцевими
органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
профспілками, об'єднаннями роботодавців, іноземними та
міжнародними організаціями; затверджує кандидатури незалежних посередників та арбітрів
НСПП; { Абзац сьомий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 291/2007 ( 291/2007 ) від 11.04.2007 } видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження,
організовує та забезпечує контроль їх виконання; розпоряджається у межах своєї компетенції фінансовими та
матеріально-технічними ресурсами НСПП; призначає на посади та звільняє з посад першого заступника,
заступників голови НСПП, інших працівників центрального апарату,
керівників відділень НСПП та їх заступників; { Абзац десятий
пункту 7 в редакції Указу Президента N 291/2007 ( 291/2007 ) від
11.04.2007 } присвоює працівникам НСПП ранги державних службовців
відповідної категорії; звітує про результати діяльності НСПП перед Президентом
України.
8. Гранична чисельність працівників НСПП, фонд оплати праці
затверджується в установленому порядку. НСПП фінансується за рахунок коштів Державного бюджету
України.
9. НСПП та її відділення є юридичними особами. НСПП має
самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба
України і своїм найменуванням. Пункт 9 в редакції Указу Президента N 1393/2000 ( 1393/2000 )
від 30.12.2000 )

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: