open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про утворення Національної служби

посередництва і примирення
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 1393/2000 ( 1393/2000 ) від 30.12.2000 )

Відповідно до Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національну службу посередництва і примирення у
складі центрального апарату та регіональних відділень. На часткову зміну статті 1 утворити в Автономній Республіці Крим
та областях відділення Національної служби посередництва і
примирення, ліквідувавши Центральне, Західне, Північне, Східне,
Південне регіональні відділення цієї Служби згідно з Указом
Президента N 1393/2000 ( 1393/2000 ) від 30.12.2000 )
2. Затвердити Положення про Національну службу посередництва
і примирення (додається).
3. Прирівняти за умовами оплати праці, матеріально-побутового
забезпечення, медичного та транспортного обслуговування голову
Національної служби посередництва і примирення до голів державних
комітетів, його заступника - до заступника голови державного
комітету, інших працівників - до відповідних категорій працівників
державних комітетів.
4. Кабінету Міністрів України: затвердити у місячний строк граничну чисельність працівників
Національної служби посередництва і примирення та фонд оплати
праці; віднести посади працівників Національної служби посередництва
і примирення до відповідних категорій посад державних службовців; забезпечити створення регіональних відділень Національної
служби посередництва і примирення, які охоплюють своєю діяльністю:
Центральне відділення - Київську, Житомирську, Вінницьку,
Черкаську і Кіровоградську області та місто Київ, Західне
відділення - Закарпатську, Чернівецьку, Івано-Франківську,
Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Рівненську і Волинську
області, Північне відділення - Чернігівську, Сумську, Харківську і
Полтавську області, Східне відділення - Луганську, Донецьку і
Дніпропетровську області, Південне відділення - Автономну
Республіку Крим, Одеську, Миколаївську, Херсонську і Запорізьку
області та місто Севастополь; передбачати у проектах Державного бюджету України на 1999 та
наступні роки асигнування для забезпечення діяльності Національної
служби посередництва і примирення, утримання її центрального
апарату та регіональних відділень; внести в установленому порядку пропозиції щодо фінансування
діяльності Національної служби посередництва і примирення у IV
кварталі 1998 року під час уточнення Державного бюджету України на
1998 рік; вжити заходів щодо матеріально-технічного забезпечення
діяльності Національної служби посередництва і примирення та
надання для її центрального апарату приміщення у місті Києві.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним
державним адміністраціям, де будуть утворені регіональні
відділення, здійснити у IV кварталі 1998 року заходи щодо надання
приміщень для відділень Національної служби посередництва і
примирення.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 листопада 1998 року

N 1258/98

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 17 листопада 1998 року N 1258/98
ПОЛОЖЕННЯ

про Національну службу посередництва і примирення

1. Національна служба посередництва і примирення (далі -
НСПП) є постійно діючим державним органом, створеним Президентом
України для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів
(конфліктів).
2. НСПП у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), іншими законами
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а
також цим Положенням.
3. Основними завданнями НСПП є: сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у
процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що
виникли між ними; прогнозування виникнення колективних трудових спорів
(конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню; здійснення посередництва і примирення під час вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів).
4. НСПП відповідно до покладених на неї завдань: 1) вивчає та узагальнює причини виникнення колективних
трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки на
національному, територіальному і галузевому рівнях, виробляє
пропозиції щодо запобігання виникненню колективних трудових
спорів; 2) здійснює реєстрацію висунутих працівниками вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів); 3) аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку
їх обгрунтування; 4) сприяє встановленню контактів між сторонами колективного
трудового спору (конфлікту); 5) перевіряє в разі необхідності повноваження представників
сторін колективного трудового спору (конфлікту); 6) консультує сторони колективного трудового спору
(конфлікту) з питань: компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є
предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання
яких сприятиме його вирішенню; застосування нормативно-правових актів для вирішення
колективного трудового спору (конфлікту); 7) за зверненням сторін (сторони) колективного трудового
спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового
спору (конфлікту) з метою його вирішення; 8) у випадках, передбачених статтею 24 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" і коли
рекомендації Національної служби посередництва і примирення щодо
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) не враховано,
звертається із заявою про вирішення колективного трудового спору
(конфлікту) відповідно до Верховного Суду Автономної Республіки
Крим, обласного, Київського і Севастопольського міського суду; 9) формує списки незалежних посередників та арбітрів; 10) на прохання сторін колективного трудового спору
(конфлікту) пропонує їм кандидатури незалежних посередників та
членів трудового арбітражу для залучення у примирних процедурах,
координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх
спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;
( Підпункт 10 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 1393/2000 ( 1393/2000 ) від 30.12.2000 ) 11) вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та іноземний
досвід роботи щодо запобігання та врегулювання колективних
трудових спорів (конфліктів); 12) залучає у разі необхідності до участі у примирних
процедурах народних депутатів України, представників державної
влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб; 13) забезпечує підготовку і підвищення кваліфікації
незалежних посередників, арбітрів, які спеціалізуються на розгляді
колективних трудових спорів (конфліктів); 14) узагальнює та вносить в установленому порядку пропозиції
щодо вдосконалення законодавства з питань вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів); 15) у межах своєї компетенції розробляє і затверджує
положення, інструкції та інші нормативні акти щодо діяльності НСПП
та здійснення примирних процедур; 16) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності
регіональних відділень; 17) взаємодіє у межах своєї компетенції з Адміністрацією
Президента України, Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, міністерствами та іншими центральними
і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, об'єднаннями роботодавців, профспілок,
підприємствами, установами і організаціями; 18) координує вирішення сторонами колективного трудового
спору (конфлікту) питань щодо організаційного,
матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи
незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового
арбітражу; 19) інформує громадськість про свою діяльність через засоби
масової інформації, видає Бюлетень Національної служби
посередництва і примирення. Підпункт 19 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 1393/2000 ( 1393/2000 ) від 30.12.2000 )
5. НСПП має право: брати участь у вирішенні колективного трудового спору
(конфлікту) на всіх його стадіях; координувати роботу трудового арбітражу, направляти своїх
спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів; безоплатно отримувати від органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців та їх
об'єднань, сторін колективного трудового спору (конфлікту)
інформацію, необхідну для використання під час проведення
примирних процедур; попереджати сторони про порушення ними вимог чинного
законодавства під час розгляду колективного трудового спору
(конфлікту) та можливі наслідки таких порушень; надсилати органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення
колективного трудового спору (конфлікту), реалізація яких належить
до їх компетенції.
6. НСПП у межах своїх повноважень приймає рішення, які мають
рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами
колективного трудового спору (конфлікту), відповідними
центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування.
7. НСПП очолює голова, який призначається та звільняється з
посади Президентом України. Голова НСПП: затверджує структуру і штатний розпис центрального апарату та
чисельність апарату її відділень; здійснює керівництво діяльністю НСПП, визначає функціональні
обов'язки заступника голови, керівників структурних підрозділів та
інших працівників центрального апарату, затверджує положення про
відділення; ( Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 1393/2000 ( 1393/2000 ) від
30.12.2000 ) представляє НСПП у відносинах з центральними і місцевими
органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
профспілками, об'єднаннями роботодавців, іноземними та
міжнародними організаціями; затверджує кандидатури незалежних посередників та арбітрів
НСПП на громадських засадах; видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження,
організовує та забезпечує контроль їх виконання; розпоряджається у межах своєї компетенції фінансовими та
матеріально-технічними ресурсами НСПП; призначає на посади та звільняє з посад заступника голови
НСПП, інших працівників центрального апарату та керівників
відділень; присвоює працівникам НСПП ранги державних службовців
відповідної категорії; звітує про результати діяльності НСПП перед Президентом
України.
8. Гранична чисельність працівників НСПП, фонд оплати праці
затверджується в установленому порядку. НСПП фінансується за рахунок коштів Державного бюджету
України.
9. НСПП та її відділення є юридичними особами. НСПП має
самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба
України і своїм найменуванням. Пункт 9 в редакції Указу Президента N 1393/2000 ( 1393/2000 )
від 30.12.2000 )

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: