open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 98 від 30.03.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

8 травня 1996 р.
vd960330 vn98 за N 224/1249
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

освіти і науки

N 1235 ( z1442-14 ) від 28.10.2014 }
Про затвердження Положення про Центр по усиновленню дітей при

Міністерстві освіти і науки України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти

N 80 ( z0231-99 ) від 25.03.99

Наказом Міністерства освіти і науки

N 366 ( z0525-00 ) від 03.08.2000 )
( У назвах наказу та Положення про Центр по усиновленню

дітей, а також у тексті слова "при Міністерстві освіти

України" замінено словами "при Міністерстві освіти і

науки України" згідно з Міністерства освіти і науки

N 366 ( z0525-00 ) від 03.08.2000 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
30 березня 1996 року N 380 ( 380-96-п ) "Питання Центру по
усиновленню дітей при Міністерстві освіти" Н А К А З У Ю:
1. Створити Центр по усиновленню дітей при Міністерстві
освіти і науки України (далі - Центр). 2. Затвердити Положення про Центр по усиновленню дітей при
Міністерстві освіти і науки України (додається).
3. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій: 3.1. Довести дане Положення до управлінь, відділів освіти,
державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських чи районних
у містах Рад, на які покладається безпосереднє ведення справ по
усиновленню дітей, керівників закладів, у яких утримуються,
навчаються або виховуються діти, для використання в практичній
роботі. 3.2. Забезпечити виконання Положення про Центр, чинного
законодавства, нормативних актів з питань усиновлення дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування. ( Пункт 3.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 80 ( z0231-99 )
від 25.03.99
4. Управлінням керівних і науково-педагогічних кадрів
(Погребняк В.П.), шкіл-інтернатів та дитячих садків (Покась В.П.)
у місячний термін здійснити заходи щодо призначення в
установленому порядку директора Центру за контрактом. 5. Управлінню економіки і фінансування (Шматок Л.Г.) вирішити
питання про фінансове забезпечення Центру. До 30 квітня 1996 року
за погодженням з Міністерством праці і Міністерством фінансів
розробити умови оплати праці та розміри окладів його працівників. 6. Першому заступнику Міністра Зайчуку В.О., управлінням
справами і контролю (Сокол В.В.), економіки і фінансування
(Шматок Л.Г.), соціального розвитку (Руденко В.І.), юридичному
відділу (Москаленко Н.Д.) у місячний термін вирішити питання про
розміщення, матеріально-технічне забезпечення Центру, у тому числі
легковим автотранспортом, сучасними засобами оргтехніки,
законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими
матеріалами. 7. Даний наказ з додатками опублікувати в "Інформаційному
збірнику Міністерства освіти України". 8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр М.З.Згуровський
Затверджено

наказом Міністерства освіти України

від 30 березня 1996 року N 98
Положення

про Центр по усиновленню дітей при

Міністерстві освіти і науки України
( У тексті Положення слова "які залишилися без

піклування батьків" замінено словами "позбавлених

батьківського піклування", слова "іноземними

громадянами" замінено словом "іноземці" згідно

з Наказом Міносвіти N 80 ( z0231-99 ) від 25.03.99 )

1. Центр по усиновленню дітей при Міністерстві освіти і науки
України (далі - Центр) є державною установою, яка сприяє
влаштуванню дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, в сім'ї громадян України та іноземців шляхом
усиновлення. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міносвіти N 80 ( z0231-99 ) від 25.03.99 ) 2. Центр у своїй діяльності керується Міжнародною Конвенцією
ООН про права дитини, Конституцією України ( 888-09 ), законами
України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними
документами Міністерства освіти України, а також цим Положенням.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 80
( z0231-99 ) від 25.03.99 ) 3. Головним завданням Центру є: координація діяльності відповідних органів і служб з питань
усиновлення, опіки і піклування, охорони дитинства згідно з чинним
законодавством; формування банку даних про дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також банку даних на осіб, які бажають
усиновити дітей, створення механізму їх централізованого обліку; забезпечення переважного права передачі дітей на усиновлення
громадянам України згідно з чинним законодавством; сприяння виконанню Україною зобов'язань, передбачених
Конвенцією ООН про права дитини та іншими міжнародними договорами
України з питань усиновлення, опіки і піклування, Положеннями і
Правилами, що розробляються з цих питань; підготовка для подання Верховній Раді України, Уряду
інформації про стан додержання законодавства щодо опіки і
піклування, усиновлення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
опіки (піклування) батьків, громадянами України та іноземцями.
( Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міносвіти N 80 ( z0231-99 ) від 25.03.99 )
4. Центр відповідно до покладених на нього функцій: надає громадянам України та іноземцям необхідну інформацію
про дітей, щодо яких виникли підстави для усиновлення; веде облік іноземців, які виявили бажання усиновити дитину,
перевіряє повноту і правильність оформлення поданих ними
документів; організує періодичне друкування інформаційних матеріалів про
дітей, які підлягають усиновленню з додержанням вимог чинного
законодавства; видає громадянам України та іноземцям, які виявили бажання
усиновити дитину, направлення в органи опіки і піклування для
підбору дитини і знайомства з нею за місцем її проживання; надає органам опіки і піклування дозвіл на проведення в
установленому порядку усиновлення дитини іноземцями; веде облік дітей, усиновлених іноземцями; бере участь у розробленні концепцій, проектів актів
законодавства та інших нормативних документів з питань
усиновлення, опіки і піклування; інформує відповідні органи про порушення законодавства
України з питань прав дитини; взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань з
центральними і місцевими органами державної виконавчої влади,
органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування. Подає на розгляд колегії Міністерства освіти
інформацію щодо стану додержання законодавства про опіку і
піклування, усиновлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, громадянами України та іноземцями та
виконання покладених на них повноважень (раз у півріччя); надає методичну допомогу органам опіки і піклування з питань
охорони дитинства; вивчає роботу управлінь освіти обласних, районних, міських
(районних у містах) відділів державних адміністрацій з питань
охорони дитинства; бере участь в організації, у разі необхідності, вивчення на
місці матеріального становища та умов життя сімей або окремих осіб
на території України, які виявили бажання усиновити дітей; сприяє забезпеченню нагляду за умовами виховання, навчання,
лікування усиновлених дітей в державі і за її межами відповідно до
чинного законодавства; підтримує зв'язок з Міністерством закордонних справ та
Міністерством внутрішніх справ з метою отримання інформації про
дітей, усиновлених іноземцями; сприяє вирішенню інших питань, пов'язаних з захистом
інтересів дітей. 5. Центр має право: здійснювати у межах своїх повноважень контроль за дотриманням
законодавства України про усиновлення, опіку і піклування; одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки рим, органів місцевого самоврядування інформацію і документи, а
від Міністерства статистики - безплатно статистичні дані для
виконання покладених на нього завдань; ( Абзац третій пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 80 ( z0231-99 )
від 25.03.99 ) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари і
науково-практичні конференції з питань соціальних, психологічних
та юридичних аспектів усиновлення; організовувати навчання по підвищенню кваліфікації
спеціалістів управлінь освіти обласних, районних, міських
(районних у містах) відділів державних адміністрацій з питань
охорони прав дітей. 6. Центр є юридичною особою, має рахунки в установах банків,
печатку із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням. Центр очолює Директор, якого призначає за контрактом на
посаду та звільняє з посади Міністр освіти за погодженням з
колегією Міністерства. Директор Центру несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Центр завдань, розподіляє обов'язки між
заступниками та працівниками підрозділу. Директор Центру підпорядковується Міністру освіти, виконує
його доручення, бере участь у роботі колегії Міністерства. Структура Центру затверджується Міністерством освіти. Штатний
розклад апарату Центру та положення про його структурні підрозділи
затверджуються Директором Центру. 7. Витрати на утримання Центру проводяться за рахунок
видатків, що передбачаються у державному бюджеті на утримання
закладів освіти. 8. Умови оплати праці та розміри посадових окладів
працівників Центру затверджуються Міністерством праці за
погодженням з Міністерством освіти і Міністерством фінансів. 9. Питання про розміщення, кадрове, матеріально-технічне та
фінансове забезпечення Центру покладається на Міністерство освіти. 10. Реорганізація і ліквідація Центру здійснюється відповідно
до чинного законодавства.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: