open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
N 59 від 01.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

17 квітня 1996 р.

за N 190/1215

Про затвердження Порядку видачі Дозволів на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних

паперів
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням

Держкомціннихпаперів

N 17 ( vr017312-97 ) від 17.07.97 )

На виконання Указу Президента України N 160/96 "Про внесення
змін і доповнень до Указу Президента України від 25 травня
1994 року N 247", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі Дозволу на здійснення діяльності
щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів (додається). 2. Відділу господарського забезпечення забезпечити
виготовлення бланків Дозволів на здійснення діяльності щодо
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. 3. Управлінню нагляду за організаційно оформленими ринками
організувати розгляд документів на видачу Дозволу на здійснення
діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів
та організувати контроль за виконанням вимог цього Порядку. 4. Управлінню нагляду за організаційно оформленими ринками
разом з контрольно-правовим управлінням в місячний термін
розробити Положення про порядок атестації фахівців з питань
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. 5. Управлінню інформатики разом з управлінням нагляду за
організаційно оформленими ринками у двомісячний термін забезпечити
розробку програмного забезпечення для ведення баз даних по виданих
Дозволах. 6. Усім особам, які здійснюють ведення реєстру (реєстрів)
власників іменних цінних паперів в термін не пізніше 6 місяців з
дати набрання чинності Порядку видачі Дозволу на здійснення
діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів,
привести свою діяльність відповідно до вище вказаного Порядку. 7. Встановити, що Центри сертифікатних аукціонів зберігають
інформацію про власників, які придбали іменні акції на
сертифікатних аукціонах в процесі приватизації державних
підприємств, та передають її емітенту в обсязі, передбаченому
Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена
Комісії Головка А.Т.
Голова Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку О.Мозговий
Затверджено

наказом Голови Державної комісії

з цінних паперів та фондового

ринку від 01.04.96 р. N 59
Порядок

видачі Дозволу на здійснення діяльності щодо ведення

реєстру власників іменних цінних паперів
Порядок видачі Дозволу на здійснення діяльності щодо ведення
реєстру власників іменних цінних паперів (далі - Порядок)
розроблено відповідно до Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), Указу Президента України від 2 березня
1996 року N 160/96 "Про внесення змін і доповнень до Указу
Президента України від 25 травня 1994 року N 247".
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Підставою здійснення діяльності по веденню реєстрів
власників іменних цінних паперів є Дозвіл на право ведення реєстру
власників іменних цінних паперів (далі - Дозвіл). 1.2. Дозвіл можуть отримати господарські товариства,
установчі документи яких передбачають здійснення діяльності по
веденню реєстру власників іменних цінних паперів. 1.3. Емітент може отримати Дозвіл з дотриманням вимог,
передбачених в розділі 3 цього Порядку. 1.4. Дозвіл видається Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку або її територіальними відділеннями.
Розділ 2. Умови видачі дозволу
2.1. Для отримання Дозволу господарські товариства (далі -
Реєстратори) повинні відповідати наступним вимогам: 2.1.1. Мінімальний розмір оплаченого статутного фонду
Реєстратора має становити 1250 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, встановлених на момент подачі заяви на отримання
Дозволу. 2.1.2. Якщо засновником Реєстратора є емітент, його частка у
статутному фонді Реєстратора не повинна бути більшою за
20 відсотків. При розрахунку частки емітента в статутному фонді
Реєстратора, враховується частка статутного фонду, якою емітент
володіє безпосередньо, та частка статутного фонду, якою емітент
володіє опосередковано. 2.1.3. Частка державної власності у статутному фонді
Реєстратора не повинна перевищувати 20 відсотків. 2.1.4. У разі формування статутного фонду довгостроковими (не
менше року) державними цінними паперами, їх частка не повинна
перевищувати 50 відсотків. 2.1.5. Формування статутного фонду недержавними цінними
паперами для реєстратора не дозволяється.
2.2. Якщо кількість власників цінних паперів зареєстрованих в
реєстрі одного Реєстратора перевищує 100.000, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до
Реєстратора. 2.3. Реєстратор повинен постійно мати не менше трьох штатних
працівників (емітенти, що ведуть власний реєстр самостійно -
одного), які безпосередньо займаються реєстраторською діяльністю,
атестованих, як фахівці з питань ведення реєстрів власників
іменних цінних паперів, і отримали кваліфікаційні сертифікати
встановленого зразка, що видаються атестаційною комісією, склад та
порядок роботи якої визначається Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку. 2.4. Реєстратор повинен розробити і затвердити порядок
ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, який
подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
разом з заявою про видачу Дозволу. Порядок ведення системи реєстру повинен відповідати вимогам
Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів та містити: а) організаційно-функціональну схему реєстраторської
діяльності; б) перелік та опис основних процедур реєстраторської
діяльності; в) перелік та форми вхідних та вихідних документів; г) перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження
інформації у реєстраторській діяльності; д) перелік та вартість послуг, що надаються емітенту та
зареєстрованим особам; е) порядок інформування зареєстрованих осіб про зміни в
діяльності емітента або самого реєстратора (публікація в пресі,
поштове повідомлення, факсимільне повідомлення, інше); ж) посадові інструкції.
Розділ 3. Ведення емітентом власного реєстру
3.1. Емітент може вести власний Реєстр власників іменних
цінних паперів, якщо кількість власників іменних цінних паперів
емітента не перевищує 500.
3.2. Для отримання Дозволу емітент подає до Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку чи її територіальним
відділенням такі документи: 3.2.1. Нотаріально засвідчену копію Свідоцтва про державну
реєстрацію емітента (крім банків). 3.2.2. Нотаріально засвідчені копії установчих документів
емітента. 3.2.3. Копію Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів. 3.2.4. Порядок ведення системи реєстру власників іменних
цінних паперів, який повинен відповідати вимогам п.2.4. 3.2.5. Список керівного складу юридичної особи (керівник,
його заступники, головний бухгалтер) із зазначенням таких даних:
прізвища, імені та по батькові, займаної посади, освіти,
виробничого стажу, засобів зв'язку (телефону, факсу, телетайпу,
Е-mail). 3.2.6. Список та нотаріально засвідчені копії кваліфікаційних
посвідчень штатних працівників емітента, які атестовані згідно з
п. 2.3. цього Порядку. 3.2.7. Комп'ютерну дискету 3,5" з електронними копіями
вказаних документів, які складаються у форматі, визначеному
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3.3. Ведення Реєстру власників іменних цінних паперів
проводиться емітентом у точній відповідності з вимогами чинного
законодавства та Положення про порядок ведення реєстрів власників
іменних цінних паперів. 3.4. Державний контроль за діяльністю емітента по веденню
власного Реєстру здійснює Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку у відповідності з розділом 7 цього Порядку.
Розділ 4. Порядок подання заяви
4.1. Заява про видачу Дозволу на право ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів подається господарським
товариством до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку або відповідному територіальному відділенню Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з додатком
N 1. Заява та всі документи, що додаються, повинні бути складені
українською мовою (відповідно до статті 11 Закону України "Про
мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).
4.2. До заяви додаються: 4.2.1. Нотаріально засвідчені копії Свідоцтва про державну
реєстрацію реєстратора як суб'єкта підприємницької діяльності та
установчих документів (статуту, установчого договору). 4.2.2. Висновок аудитора (аудиторської фірми) про склад
статутного фонду господарського товариства, форму внесків (грошові
кошти, матеріальні цінності, цінні папери, інтелектуальна
власність й інше) та обсяг сплаченої частини статутного фонду
кожним засновником. 4.2.3 Порядок ведення системи реєстру власників іменних
цінних паперів. 4.2.4. Список керівного складу господарського товариства
(керівник, його заступники, головний бухгалтер) із зазначенням
таких даних: прізвища, імені та по батькові, займаної посади,
освіти, виробничого стажу, засобів зв'язку (телефону, факсу,
телетайпу, Е-mail). 4.2.5. Список та нотаріально засвідчені копії кваліфікаційних
посвідчень штатних працівників реєстратора, які атестовані згідно
з п.2.3. цього Порядку. 4.2.6. Перелік усіх відділень, філій, представництв, які
наділяються повноваженнями щодо здійснення діяльності з ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів та поданням всіх даних
про керівників цих відділень, філій, представництв згідно з
п.п.4.3., коду ЄДРПОУ та місцезнаходження. 4.2.7. Відомості про накладені на господарське товариство
санкції за господарські та фінансові порушення органами державної
влади, судом, арбітражним або третейським судом протягом трьох
останніх років до моменту подання заяви або з моменту створення,
із зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав санкцію,
причин її накладення, виду та розміру санкцій, ступеня виконання
санкції до моменту подання заяви. 4.2.8. Список усіх суб'єктів підприємницької діяльності,
зареєстрованих в Україні, де Реєстратор виступає засновником,
акціонером, учасником з виділенням таких, в яких на нього припадає
понад 5 відсотків статутного фонду. Список повинен містити: код
ЄДРПОУ, повне найменування, місцезнаходження, розмір дольової
участі, виражений в абсолютній сумі та у відсотках по кожному
суб'єкту підприємницької діяльності. 4.2.9. Комп'ютерну дискету 3,5" з електронними копіями
вказаних документів, які складаються у форматі, визначеному
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 4.2.10. Копію платіжного доручення про перерахування плати за
видачу Дозволу.
4.3. Усі списки, переліки, відомості, висновки, що подаються
заявником, не можуть за терміном перевищувати двох місяців
давності з моменту подання документів та повинні бути підписані
його керівником і засвідчені печаткою юридичної особи. 4.4. Заявник несе відповідальність за достовірність
інформації, що вказана у наданих для отримання Дозволу документах.

Розділ 5. Рішення за наслідками розгляду заяви
5.1. За наслідками розгляду заяви приймається рішення: - про видачу Дозволу на право ведення реєстру власників
іменних цінних паперів; - про відмову у видачі Дозволу на право ведення реєстру
власників іменних цінних паперів; - про продовження дії Дозволу на новий термін. 5.2. Підставою для відмови у видачі або продовженні дії
Дозволу може бути: - невідповідність наданих документів вимогам цього Порядку та
чинному законодавству; - наявність в наданих документах недостовірних даних; - наявність обгрунтованих скарг зареєстрованих осіб на
діяльність Реєстратора при продовженні дії Дозволу. 5.3. У рішенні про відмову у видачі або продовженні дії
Дозволу повинні бути вказані підстави відмови. Повідомлення про
відмову у видачі Дозволу з обгрунтуванням причин такої відмови має
бути направлене заявнику в письмовій формі. 5.4. Рішення приймається у термін не пізніше 30 (тридцяти)
календарних днів з дня одержання заяви та необхідних документів. 5.5. Реєстратор не має права самостійно припиняти
реєстраційну діяльність до вирішення питання про передачу реєстру
іншому Реєстратору або до повного виконання умов договору з
емітентом. 5.6 Протягом 2-х місяців з дати отримання Дозволу Реєстратор
повинен вступити до сертифікованого ДКЦПФР об'єднання
реєстраторів. ( Пункт 5.6 вступає в дію з 1.01.98 згідно з
Рішенням Держкомціннихпаперів N 17 ( vr017312-97 ) від 17.07.97 )
( Порядок доповнено пунктом 5.6 згідно з Рішенням
Держкомціннихпаперів N 17 ( vr017312-97 ) від 17.07.97 )
Розділ 6. Дозвіл на здійснення діяльності щодо ведення реєстру

власників іменних цінних паперів
6.1. Дозвіл видається заявникові за формою згідно з додатком
N 2. 6.2. Дозвіл видається терміном на 3 (три) роки і діє на всій
території України. Продовження терміну дії Дозволу здійснюється в
порядку, встановленому для його одержання. 6.3. Реєстраторська діяльність по закінченні терміну дії
Дозволу не допускається. Після ліквідації або реорганізації
Реєстратора наданий Дозвіл втрачає силу. Реєстратор у триденний
термін зобов'язаний повідомити емітентів, реєстри іменних цінних
паперів яких він веде, та Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку або її територіальне відділення, яке видало
Дозвіл, про припинення ним реєстраційної діяльності. 6.4. Дозвіл підписується Головою Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, чи уповноваженою ним посадовою особою
Державної комісії або територіального відділення і засвідчується
печаткою. 6.5. Дозволи реєструються за відповідними номерами у реєстрі
виданих Реєстраторам Дозволів на право ведення реєстрів власників
іменних цінних паперів, який ведеться Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку, згідно з додатком N 3. Після реєстрації Дозвіл вручається Реєстратору або
висилається йому поштою. 6.6. Дозвіл не підлягає передачі для використання іншим
особам. 6.7. За видачу Дозволу вноситься плата у розмірі, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Розділ 7. Державний контроль
7.1. Контроль за діяльністю Реєстраторів та емітентів, що
ведуть власний реєстр, здійснює Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, її територіальні відділення. 7.2. Контроль за дотриманням Реєстратором та емітентом, що
веде власний реєстр, вимог чинного законодавства, Положення про
порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та цього
Порядку покладається на управління Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку та підрозділ територіального
відділення, які мають право: - перевіряти безпосередньо або із залученням спеціалістів
діяльність Реєстратора, пов'язану з веденням реєстрів власників
іменних цінних паперів; - отримувати від Реєстратора звіти, що передбачені Положенням
про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів; - давати Реєстратору рекомендації по веденню системи реєстру
власників іменних цінних паперів; - вимагати пояснень з приводу заяв і скарг зареєстрованих у
реєстрі осіб щодо діяльності по веденню реєстру; - вимагати усунення виявлених порушень; - накладати стягнення на реєстраторів при порушенні ними норм
реєстраційної діяльності. 7.3. У разі порушення Реєстратором або емітентом, що веде
власний реєстр, Положення про порядок ведення реєстрів власників
іменних цінних паперів та цього Порядку, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку чи її територіальне відділення має
право дати обов'язкове для виконання рішення з вказанням термінів
усунення конкретних порушень. Про виконання вимог щодо усунення
порушень Рєстратор інформує Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку або її територіальне відділення. 7.4. При повторному або грубому порушенні Реєстратором вимог
чинного законодавства України, Положення про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів або цього Порядку, а
також інших нормативних актів, що регулюють діяльність
реєстратора, Дозвіл може бути анульований за рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з чинним
законодавством. 7.5. При повторному або грубому порушенні емітентом, що веде
власний реєстр, вимог чинного законодавства, Положення про порядок
ведення реєстру власників іменних цінних паперів або цього
Порядку, а також інших нормативних актів, що регулюють діяльність
по веденню реєстрів власників іменних цінних паперів, Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку має право заборонити
емітенту вести власний реєстр та анулювати Дозвіл. Наявність такої
заборони тягне за собою обов'язкове укладення емітентом
відповідного договору з Реєстратором. 7.6. В разі порушення антимонопольного законодавства в
процесі реєстраційної діяльності Антимонопольний комітет має право
входити з поданням до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про анулювання або зупинення дії Дозволу або
заборону емітенту вести власний реєстр. 7.7. Про анулювання або зупинення дії Дозволу повідомляється
Реєстратору та робиться відмітка у реєстрі виданих Дозволів.
Повідомлення повинно бути у письмовій формі, з обов'язковим
зазначенням підстав анулювання або зупинення дії Дозволу (з
посиланням на конкретні статті і пункти нормативних актів, що
порушені). 7.8. Рішення про анулювання або зупинення дії Дозволу на
право ведення реєстру власників іменних цінних паперів може бути
оскаржене у судовому порядку. 7.9. При анулюванні Дозволу Реєстратора його фахівці повинні
пройти переатестацію згідно з п.2.3. цього Порядку. 7.10. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
подає Ліцензійній палаті при Міністерстві економіки України
щомісяця (до 15 числа місяця, наступного за звітним) відомості про
видані Дозволи та про Реєстраторів за формою, затвердженою
Ліцензійною палатою.
Додаток N 1

до Порядку видачі Дозволу на

здійснення діяльності щодо

ведення реєстру власників

іменних цінних паперів
Державній комісії з цінних

паперів та фондового ринку

(територіальному відділенню)
Заява
Прошу видати Дозвіл на право ведення реєстру власників
іменних цінних паперів ___________________________________________ _________________________________________________________________ _________ повна назва юридичної особи ___________________________
Поштова адреса ___________________________________________________
Телефон _______________________ Телефакс _________________________
Документи, необхідні для видачі Дозволу Реєстратора додаються:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
..............................................
З Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів ознайомлений.
"__" ___________ 199__ року. ____________________________________

(підпис посадової особи заявника)
N реєстрації заяви ________
Додаток N 2

до Порядку видачі Дозволу на

здійснення діяльності щодо

ведення реєстру власників

іменних цінних паперів
Герб України
Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку (територіальне

відділення)
Дозвіл

на право ведення реєстру власників

іменних цінних паперів

"___" _________________ 199__ р.

N _________
Виданий __________________________________________________________

(найменування юридичної особи ) ідомості про особу, якій видано Дозвіл: _________________________ _________________________________________________________________

(місцезнаходження, телефон, факс) Має право здійснювати діяльність по веденню реєстру власників
іменних цінних паперів.
Строк дії дозволу до "___" _______________ 19__ р.
Голова Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
(територіального відділення) _____________________

(підпис)

М.П.
Строк дії Дозволу продовжений до "___" _____________ 199__ р.
Голова Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
(територіального відділення) _____________________

(підпис)

М.П.
Додаток N 3

до Порядку видачі Дозволу

на здійснення діяльності

щодо ведення реєстру

власників іменних цінних

паперів
Реєстр

виданих реєстраторам Дозволів на право ведення

реєстру власників іменних цінних паперів
————————————————————————————————————————————————————————————————— N |N доз-|Реєс-|Повне най-|Місце |Строк|Строк|Відміт- |Відміт-| п/п|волу, |тра- |менування |знаход-|дії |дії |ка про |ка про | |дата |тор |суб'єкта |ження, |доз- |про- |отриман-|анулю- | |видачі|чи |підприєм- |засоби |волу |дов- |ня доз- |вання | | |емі- |ницької |зв'язку| |жено |волу |дозволу| | |тент |діяльності| | | | | | ———+——————+—————+——————————+———————+—————+—————+————————+———————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | —————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: