open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до Указу

Президента України від 25 травня 1994 року

N 247

Внести зміни і доповнення до Указу Президента України від 25
травня 1994 року N 247 ( 247/94 ) "Про електронний обіг цінних
паперів і Національний депозитарій", виклавши його в такій
редакції:
"Про облік прав власності на іменні цінні папери

та депозитарну діяльність
З метою захисту прав інвесторів та інших учасників фондового
ринку України п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що випуск цінних паперів може здійснюватися як
у паперовій, так і в безпаперовій формі (у вигляді записів в
електронних базах даних). 2. Установити, що облік прав власності на іменні цінні папери
здійснюється в системі реєстру власників іменних цінних паперів у
паперовій та/або безпаперовій формі. Власник іменних цінних паперів визначається на підставі
пред'явлення іменного цінного паперу (сертифіката іменних цінних
паперів) при паперовій формі випуску іменних цінних паперів та на
підставі запису в системі реєстру власників іменних цінних
паперів при безпаперовій формі. 3. Затвердити Положення про діяльність з обліку прав
власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність
(додається). 4. Утворити Депозитарій державних цінних паперів у формі
відкритого акціонерного товариства (далі - Депозитарій),
передбачивши створення у його складі служби захисту державних
цінних паперів, які випущено у вигляді записів в електронних базах
даних. Національному банку України та Кабінету Міністрів України
виступити засновниками Депозитарію з боку держави. При цьому
частка засновників з боку держави в статутному фонді товариства
повинна становити не менш як 51 відсоток. Іншими засновниками і акціонерами можуть бути торговці
цінними паперами, що одержали в установленому порядку дозвіл на
діяльність щодо випуску та обігу цінних паперів. Частка одного акціонера, крім засновників з боку держави, у
статутному фонді Депозитарію не повинна перевищувати прямо або
опосередковано одного відсотка. Клієнтом Депозитарію може бути будь-яка юридична чи фізична
особа, що є власником державних цінних паперів або здійснює
операції з державними цінними паперами. 5. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
затвердити у місячний строк: Положення про порядок ведення реєстру власників іменних
цінних паперів; Порядок видачі дозволу на здійснення діяльності щодо ведення
реєстру власників іменних цінних паперів та Порядок видачі дозволу
на депозитарну діяльність. 6. Кабінету Міністрів України: розглянути у місячний строк питання щодо впорядкування
системи органів державної виконавчої влади, які здійснюють функції
контролю за додержанням законодавства з питань функціонування
фондового ринку та обігу цінних паперів, зокрема передачі таких
функцій Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та
подати відповідні пропозиції Президентові України; вирішити питання щодо передачі до сфери управління Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку Центру технічної
експертизи цінних паперів та документів суворого обліку
Українського науково-дослідного інституту спецвидів друку при
Міністерстві України у справах преси та інформації. 7. Державній службі України з питань технічного захисту
інформації подати у місячний строк Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо запровадження системи технічного захисту
інформації під час операцій з цінними паперами в електронних базах
даних".

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 2 березня 1996 року

N 160/96
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 2 березня 1996 року N 160/96
ПОЛОЖЕННЯ

про діяльність з обліку прав власності на іменні

цінні папери та депозитарну діяльність

Це Положення визначає основні поняття, які використовуються
під час діяльності з обліку прав власності на іменні цінні папери,
порядок здійснення державного контролю за веденням реєстрів
власників іменних цінних паперів та депозитарною діяльністю.
I. Загальні положення
1. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються у
такому значенні: Обіг іменних цінних паперів - укладання цивільно-правових
угод, які ведуть до зміни прав власності на іменні цінні папери. Сертифікат іменних цінних паперів - документ, який видається
емітентом власнику іменних цінних паперів та підтверджує
сукупність прав на вказану в сертифікаті кількість іменних цінних
паперів. Діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних
паперів - збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних,
які складають систему реєстру власників іменних цінних паперів,
щодо іменних цінних паперів, їх емітентів та власників. Система реєстру власників іменних цінних паперів - сукупність
даних, зафіксованих у паперовій та/або безпаперовій формі (у
вигляді записів в електронних базах даних), що забезпечує
ідентифікацію зареєстрованих у цій системі власників, номінальних
утримувачів іменних цінних паперів та іменних цінних паперів,
зареєстрованих на їх ім'я, одержання та надання інформації цим
особам і складання реєстру власників іменних цінних паперів. Реєстр власників іменних цінних паперів (далі - реєстр) -
перелік за станом на певну дату власників іменних цінних паперів,
належних їм іменних цінних паперів, що є складовою частиною
системи реєстру та дає змогу ідентифікувати цих власників,
кількість, номінальну вартість та вид належних їм іменних цінних
паперів. Виписка з реєстру - письмовий документ, що видається
реєстратором і підтверджує запис у реєстрі власників іменних
цінних паперів щодо власника та іменних цінних паперів. Реєстратор - юридична особа, що здійснює діяльність щодо
ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Номінальний утримувач - юридична особа, зареєстрована в
системі реєстру власників іменних цінних паперів, якій цінні
папери передані для здійснення операцій з ними за дорученням і в
інтересах власника. Депозитарій - юридична особа, що здійснює діяльність щодо
зберігання цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) та/або
обліку прав власності на цінні папери.
II. Реєстр власників іменних цінних паперів
2. Діяльність з ведення реєстру здійснює емітент або
реєстратор. Якщо кількість власників іменних цінних паперів
емітента перевищує 500, емітент зобов'язаний ведення реєстру
доручити реєстратору шляхом укладення відповідного договору. Договір на ведення реєстру емітент може укласти лише з одним
реєстратором. При цьому таке доручення емітента не знімає з нього
відповідальності щодо виконання обов'язків з цінних паперів. 3. Реєстратор створюється відповідно до порядку, визначеного
законодавством України для створення суб'єктів підприємницької
діяльності, у формі, передбаченій Законом України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ). Засновниками реєстратора є
юридичні та фізичні особи, за рахунок внесків яких формується
статутний фонд товариства. Частка державної власності у статутному
фонді не повинна перевищувати 20 відсотків. Якщо засновником реєстратора є емітент, його частка у
статутному фонді не повинна бути більшою за 20 відсотків. 4. Для здійснення діяльності з обліку прав власності на
іменні цінні папери реєстратор, створений з додержанням вимог,
визначених пунктом 3 цього Положення, повинен одержати дозвіл на
право ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Дозвіл видається Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку у 30-денний строк з моменту подання всіх належним
чином оформлених документів. 5. Реєстр ведеться реєстратором у паперовій формі та/або у
вигляді записів в електронних базах даних з додержанням вимог,
визначених цим Положенням, та у порядку, що встановлюється
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. При цьому документом, що підтверджує достовірність даних, що
містяться в реєстрі, є реєстр у паперовій формі. Реєстр має бути завірений підписами посадових осіб і печаткою
реєстратора, його сторінки пронумеровані та прошиті. 6. Реєстр обов'язково повинен містити дані: щодо емітента, його засновників, виду, кількості, номінальної
вартості належних їм іменних цінних паперів; реєстратора, що веде реєстр цього емітента; власників та/або номінальних утримувачів іменних цінних
паперів емітента, а також виду, кількості та номінальної вартості
іменних цінних паперів, зареєстрованих у реєстрі на їх ім'я; заставодержателів іменних цінних паперів, внесених до
реєстру; виданих, погашених, загублених іменних цінних паперів
(сертифікатів іменних цінних паперів), випущених у паперовій
формі; внесених змін у реєстр, конкретних дат внесення таких змін і
документів, що були для цього підставою; усіх операцій з іменними цінними паперами та зобов'язань за
ними; нарахувань та виплат доходів за іменними цінними паперами. До реєстру можуть вноситися також інші дані, на основі яких
забезпечується ідентифікація власників, номінальних утримувачів
іменних цінних паперів, фіксація прав на іменні цінні папери
зареєстрованих у реєстрі осіб, одержання зареєстрованими особами
інформації щодо емітента та іменних цінних паперів, що ним
випускаються, нарахування доходів і здійснення виплат за іменними
цінними паперами. 7. Дані до реєстру вносяться на підставі документів, що
відповідно до законодавства України їх підтверджують. Підставою для внесення змін до реєстру є письмове
розпорядження власника або особи, що діє за його дорученням про
передачу іменних цінних паперів, а також інші документи, що
підтверджують, відповідно до законодавства України, зміну права
власності на іменні цінні папери. Якщо іменні цінні папери
випущені у паперовій формі, крім указаних документів подається
також іменний цінний папір (сертифікат цінних паперів). Підставою для внесення до реєстру даних щодо номінального
утримувача є письмове розпорядження власника про передачу іменних
цінних паперів і договір, за яким номінальному утримувачу іменні
цінні папери передані власником для здійснення операцій з ними. Номінальним утримувачем може бути торговець цінними паперами,
депозитарій або довірче товариство. Реєстратор зобов'язаний забезпечити зберігання документів, що
є підставою для внесення даних до реєстру протягом трьох років з
моменту укладення угоди, що підтверджується цими документами. 8. На вимогу власника іменних цінних паперів або особи, що
діє за його дорученням, реєстратор зобов'язаний видати йому у
п'ятиденний строк виписку з реєстру власників іменних цінних
паперів. Виписка з реєстру видається на певну дату і повинна
містити дані щодо власника іменних цінних паперів, виду, кількості
та номінальної вартості належних йому іменних цінних паперів. Виписка з реєстру повинна містити дані про те, що вона не є
іменним цінним папером та її передача не веде до переходу права
власності на іменні цінні папери. Власник чи особа, що діє за його дорученням, не можуть
вимагати від реєстратора включати дані, що не стосуються власника
і належних йому іменних цінних паперів, а також щодо інших
власників іменних цінних паперів і належних їм іменних цінних
паперів. Реєстратор, що видав виписку з реєстру, несе відповідальність
за повноту і достовірність вказаних у ній даних. 9. Контроль за діяльністю реєстратора щодо ведення реєстру
здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
III. Депозитарна діяльність
10. Депозитарна діяльність - це надання послуг щодо
зберігання цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) та/або
обліку прав власності на цінні папери. Депозитарна діяльність може здійснюватися юридичними особами,
утвореними у формі, передбаченій Законом України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), що одержали в установленому порядку
дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на
здійснення депозитарної діяльності. 11. Власник цінних паперів або особа, що діє за його
дорученням, які користуються послугами депозитарію щодо зберігання
цінних паперів та/або обліку прав власності на цінні папери, є
його депонентами (клієнтами). Взаємовідносини між депозитарієм та
депонентом регулюються депозитарним договором, який укладається у
письмовій формі. Укладення депозитарного договору не веде до переходу до
депозитарію прав власності на цінні папери депонента. 12. Депозитарій не має права на розпорядження цінними
паперами депонента, якщо він не уповноважений на це депонентом
відповідним договором на здійснення таких дій. Депозитарій несе цивільно-правову відповідальність за
збереження цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) відповідно
до законодавства України. На цінні папери (сертифікати цінних паперів) не може бути
накладено стягнення за зобов'язаннями депозитарію. 13. Контроль за діяльністю депозитарію здійснює Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку та інші державні
органи, до повноважень яких законодавством України віднесено
здійснення таких функцій.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: