open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 662 від 10.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

26 червня 1996 р.
vd960610 vn662 за N 330/1355

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду Державного

майна N 17 ( z0099-99 ) від 06.01.99 )
Про затвердження змін та доповнень до Тимчасового

положення про порядок приватизації об'єктів

незавершеного будівництва

На виконання Указу Президента україни "Про внесення змін та
доповнень до Указу Президента України від 14 жовтня 1993 року
N 456" N 337/96 від 12.05.96 та з метою вдосконалення механізму
приватизації об'єктів незавершеного будівництва, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення до Тимчасового положення
про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 04.03.96
N 244 ( z0153-96 ) (додаються). 2. Юридичному управлінню (Пукшин І.Г.) у двотижневий термін з
дня підписання цього наказу зареєструвати зміни та доповнення до
Тимчасового положення у Міністерстві юстиції України відповідно до
чинного законодавства. 3. Встановити, що об'єкти незавершеного будівництва, акти
оцінки яких були затверджені до набрання чинності Указу Президента
України N 337/96 від 12.05.96, приватизуються виходячи з їх
відновної вартості та індексу інфляції. 4. Об'єкти незавершеного будівництва, акти оцінки яких були
затверджені до набрання чинності Указу Президента України N 337/96
від 12.05.96 та щодо яких не надійшло жодної заяви на участь у
повторному аукціоні (конкурсі) та не надійшло жодної заяви на
передачу до статутного фонду господарського товариства, підлягають
продажу, враховуючи, що при цьому їх вартість для продажу на
аукціоні (за конкурсом) визначається на підставі даних балансу без
урахування індексу інфляції. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Бабича С.П.
Голова Фонду Ю.Єхануров
Затверджено

наказом Фонду державного майна

України від 10 червня 1996 року

N 662
Зміни та доповнення до Тимчасового положення про

порядок приватизації об'єктів незавершеного

будівництва, затвердженого наказом Фонду

державного майна України від 04.03.96 N 244 ( z0153-96 )
1. Пункт 1.4 розділу I Тимчасового положення після слів "від
2 червня 1995 року N 416/95" доповнити словами "та від 12 травня
1996 року N 337/96". 2. Пункт 2.1 розділу II Тимчасового положення доповнити
словами "з включенням пропозицій щодо збереження первісного
призначення об'єктів". 3. Доповнити розділ II Тимчасового положення пунктами 2.5,
2.6 такого змісту: "2.5. Робота по підготовці об'єкта незавершеного будівництва
до продажу, розробці пропозицій щодо збереження первісного
призначення об'єкта, встановленню вартості об'єктів незавершеного
будівництва для продажу одному покупцеві, визначенню початкової
ціни продажу на аукціоні (за конкурсом), визначенню способу
приватизації об'єкта та вивченню питання щодо віднесення об'єктів
до однієї з груп перспективності покладається на експертну комісію
по приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що утворюється
Центром. Персональний склад комісії затверджується наказом Директора
Центру або керівника філії Центру, в якому зазначається термін
здійснення підготовки об'єкта до продажу. 2.6. До експертної комісії входять представники: - Центру (голова комісії); - системи Державного комітету у справах містобудування та
архітектури; - обласного (міського) управління по земельних ресурсах; - управління архітектури обласної (міської) держадміністрації
або міськвиконкому; - замовника (забудовника); - органу управління (міністерства, відомства); - обласного (міського) управління капітального будівництва. Зазначені особи направляються до складу комісії у 3-денний
термін з часу одержання повідомлення про створення комісії. Якщо у
зазначений термін відповідний орган не направив представника до
складу експертної комісії, остання правомочна здійснювати свої
повноваження без його участі". У зв'язку з цим пункт 2.5 розділу II вважати пунктом 2.7. 4. Пункт 2.7 розділу II Тимчасового Положення доповнити
реченням такого змісту: "Під час прийняття такого рішення органи приватизації
вирішують питання щодо необхідності збереження первісного
призначення відповідного об'єкта незавершеного будівництва".
5. Внести зміни до розділу III Тимчасового положення,
виклавши його у такій редакції:
"III. Підготовка об'єктів незавершеного

будівництва до продажу
3.1. В процесі підготовки об'єкта Центр: - поводить обстеження об'єкта незавершеного будівництва та
земельної ділянки, на якій розташований об'єкт; - координує роботу експертної комісії; - взаємодіє з Державним комітетом по земельних ресурсах та
його органами на місцях, місцевими державними адміністраціями
(виконавчими комітетами Рад народних депутатів) з питань
визначення вартості земельних ділянок або встановлення ставок
орендної плати; - подає органам приватизації на затвердження проекти наказів
про визначення способу приватизації (продаж на аукціоні, за
конкурсом) та акт оцінки об'єкта незавершеного будівництва, а у
разі доцільності проведення приватизації шляхом продажу за
конкурсом - пропозиції щодо персонального складу конкурсної
комісії. 3.2. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу
на аукціоні, за конкурсом визначається на підставі даних балансу
без урахування індексу інфляції та вказується в акті оцінки. 3.3. Визначення вартості об'єкта незавершеного будівництва
для продажу одному покупцеві провадитися виходячи з його
перспективності та відновної вартості з урахуванням індексу
інфляції. Пропозиції щодо віднесення об'єктів до однієї з груп
перспективності об'єктів готуються Центром після проведення
обстеження об'єктів незавершеного будівництва та опрацювання
матеріалів, що характеризують об'єкт. Рішення щодо віднесення
об'єкта незавершеного будівництва до однієї з груп приймається
експертною комісією та затверджується органом приватизації. 3.4. Визначення відновної вартості об'єкта незавершеного
будівництва здійснюється відповідно до Методичних вказівок по
визначенню вартості незавершених будівництвом об'єктів, що
підлягають приватизації, затверджених наказом Фонду державного
майна України та Державного Комітету у справах містобудування та
архітектури від 14.09.95 N 1175/189 ( z0365-95 ). Право на здійснення оцінки мають юридичні особи, що
відповідно до чинного законодавства України мають право на
виконання послуг під час приватизації об'єктів приватизації. 3.5. Всі роботи по визначенню вартості об'єкта незавершеного
будівництва та земельної ділянки проводяться на підставі Договорів
на здійснення оцінки, що укладаються відповідною юридичною особою
з Центром. Матеріали щодо оцінки об'єкта незавершеного будівництва та
земельної ділянки, що підлягає продажу одному покупцеві,
передаються Центру юридичною особою, що здійснювала оцінку, за
актом прийому-передачі. 3.6. Акт оцінки (довідку-розрахунок) вартості об'єкта
незавершеного будівництва підписує експертна комісія. 3.7. Оцінка земельних ділянок здійснюється відповідно до
Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
та населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету по
земельних ресурсах України, Державного комітету України у справах
містобудування та архітектури, Міністерства сільського
господарства та продовольства та Української академії аграрних
наук від 27 листопада 1995 року N 76/230/325/150 ( z0427-95 )
(надалі - Порядок грошової оцінки земель) та Методики грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених
пунктів (тимчасова), затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 31 жовтня 1995 року N 864 ( 864-95-п ). 3.8. Дані грошової оцінки землі, визначені та затверджені
відповідно до Порядку грошової оцінки земель ( z0427-95 ),
передаються до експертної комісії для визначення початкової ціни
продажу об'єкта приватизації. Сума вартості об'єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки є початковою ціною продажу об'єкта незавершеного
будівництва на аукціоні, за конкурсом, ціною продажу об'єкта
незавершеного будівництва одному покупцеві. 3.9. Орган приватизації у 3-денний термін затверджує акт
оцінки об'єкта незавершеного будівництва та видає наказ про
визначення способу приватизації об'єкта незавершеного будівництва
шляхом: - продажу за конкурсом (комерційним або некомерційним); - продажу на аукціоні. Якщо об'єкт незавершеного будівництва приватизується шляхом
продажу за конкурсом, орган приватизації затверджує персональний
склад конкурсної комісії, у разі необхідності укладає угоду з
конкурсною комісією".
6. Пункт 4.3 розділу IV Тимчасового положення після слів
"Проведення аукціону, конкурсу відбувається" доповнити словами "за
наявності двох і більше покупців" і далі по тексту. 7. У пункті 4.4 розділу IV Тимчасового положення слова "за
визначеною початковою ціною" виключити. 8. Пункт 4.5 розділу IV Тимчасового положення викласти в
такій редакції: "4.5. Органи приватизації протягом 5 днів приймають рішення
про продаж об'єкта незавершеного будівництва, щодо якого надійшла
тільки одна заява на участь у аукціоні (конкурсі), безпосередньо
цьому покупцю та доручають Центру та експертній комісії провести
роботу по визначенню відновної вартості відповідного об'єкта
незавершеного будівництва. Після затвердження органом приватизації
довідки-розрахунку вартості цього об'єкта Центр, за згодою
покупця, укладає з цим покупцем Договір купівлі-продажу за
визначеною ціною продажу при забезпеченні покупцем умов, за яких
продається об'єкт".

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: