open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент валютного регулювання
Л И С Т
N 13-117/888-3219 від 13.06.96

м.Київ
Уповноваженим комерційним

банкам України
{ Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного

банку N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }
Щодо здійснення моніторингу стану

зовнішнього довгострокового боргу України

У зв'язку із необхідністю здійснення моніторингу стану
зовнішнього довгострокового боргу України та з метою вдосконалення
складання та аналізу платіжного балансу України Національний банк
України постановою Правління від 29.03.96 р. за N 80
( v0080500-96 ) затвердив квартальну звітність за формою N 23
"Звіт про залучення та обслуговування іноземного довгострокового
гарантованого/негарантованого кредиту" та додаток до форми N 23
"Прогнозовані операції з одержання і погашення іноземних
довгострокових гарантованих/негарантованих кредитів"(надається
уповноваженими банками двічі на рік). Звітність за зазначеними
формами надається починаючи зі звіту за 1 півріччя 1996 року. Із
введенням вищевказаної звітності не потребують надання
щоквартальні дані про стан зовнішнього довгострокового боргу за
схемою, доведеною раніше Національним банком України до
уповноважених комерційних банків, що обслуговували довгострокові
іноземні кредити. Продовжує діяти річна звітність за формою N 22 "Стан
заборгованості за іноземними кредитами" та квартальна звітність за
додатком до форми N 22 "Дані про окремий зовнішній державний борг
та про приватний борг, гарантований державою", яка після
узагальнення згідно з Системою звітності боржників надається
Світовому банку. Зразки бланків форм NN 22, 23, додатків до них та
інструкції додаються (на 16 сторінках). При цьому звертаємо увагу на те, що файли f22.xls, f23.xls, в
яких наведені зразки бланків форм, надані в форматі "Exel 5.0",
файли f22-i.doc, f23-i.doc, в яких наведені інструкції по
заповненню цих форм - у форматі "Word 6.0". У разі неспроможності прочитати ці файли, звертайтеся до
управління валютного регулювання Національного банку України, тел.
293 62 39.
Перший заступник Голови Правління В.О.Бондар
Інструкція до форми N 22
Стан заборгованості за іноземними кредитами
Загальні положення
Система звітності боржників (СЗБ) Світового банку передбачає
надання звіту за всією довгостроковою зовнішньою заборгованістю,
тобто за заборгованістю резидентів України перед нерезидентами (у
тому числі країнами СНД) з первісним або продовженим терміном
погашення боргу понад один рік. Інформація має подаватися за всією довгостроковою
заборгованістю незалежно від засобу платежу, включаючи дані за
позиками, які сплачуються у валюті України або товарами чи
послугами за кожним залученим кредитом окремо. Позичальник має подавати звітність за формою N 22 та додатком
до неї уповноваженому банку, який здійснює обслуговування
кредиту. Уповноважений банк перевіряє правильність наданої
інформації щодо проведених за валютним рахунком клієнта операцій
з обслуговування боргу і надає звітність департаменту валютного
регулювання Національного банку України. Якщо уповноважений банк
сам є позичальником іноземного кредиту, він також подає окремий
звіт за цим кредитом до Національного банку України. Зовнішній довгостроковий борг поділяється на: а) державний борг і приватний, гарантований державою борг; б) приватний негарантований державою борг.
Додаток до форми N 22
Звітність за додатком до форми N 22 з інформацією про нові
боргові зобов'язання за кожним індивідуальним державним боргом та
за приватним, гарантованим державою боргом подається позичальником
щоквартально поштою уповноваженому банку, який здійснює
обслуговування вказаного іноземного кредиту, до 7 числа наступного
за звітним кварталом. Уповноважений банк після перевірки
правильності інформації надає звітність депаратменту валютного
регулювання Національного банку України до 15 числа наступного за
звітним кварталом.
Розділ 1
Пункт 2. Заповнюється Національним банком України. Пункт 2а. Вказується номер індивідуального боргового
зобов'язання, наданий при укладенні контракту. Пункт 3. Вказується фактичний позичальник (якщо позика
надана більш ніж одному позичальнику - всі фактичні
позичальники), тобто установа(и), яка(і) несе(уть)
відповідальність за погашення боргу та сплату процентів за ним.
Уряд України слід вказувати тільки в тому разі, якщо борг
погашається за рахунок коштів державного бюджету. Пункт 4. Вказується тип позичальника згідно з наведеною в
цьому пункті класифікацією. Треба звернути увагу на те, що у
пункті 4.7 під "спільними підприємствами" маються на увазі
підприємства із змішаною формою власності, де державі належить
більше ніж 50%, але менше ніж 100% власності. Якщо частка держави
становить 50% або менше, то підприємство вважається приватним, а
якщо 100%, то державним. Пункт 5. Вказується гарант - уряд. Пункт 6. Вказується, чи будуть борг і проценти за ним
погашатись з бюджету або з інших джерел. Пункт 7. Коротко вказується мета позики (наприклад,
фінансування певного проекту, оплата імпорту, рефінансування
всього зовнішнього боргу або його частини). Якщо позика призначена
для фінансування певного проекту, треба назвати цей проект та
галузь, до якої він відноситься. Пункт 8. Вказується тип угоди: 0.Звичайна позика - більшість кредитних угод належить до
звичайних і стосується однієї позики. 1. Рефінансування боргу - до цієї категорії включаються
тільки угоди про добровільне рефінансування боргу, тобто про
надання (на більш вигідних для боржника умовах) нової позики для
погашення невиплаченої частини кредиту, наданого раніше. 2. Реорганізація боргу - метою таких угод є зняття з
позичальника зобов'язання погашати прострочені або майбутні
платежі згідно з первісним графіком. Реорганізація може охоплювати
амортизаційні (тобто платежі за основною сумою боргу) або
процентні платежі; поточні або майбутні платежі в рахунок
обслуговування боргу; короткостроковий борг; приватний
негарантований борг. Звіт про угоду про нове фінансування, яке є
складовою частиною договору про реорганізацію старого боргу, має
складатися в тому ж порядку, що і звіт про звичайну позику. Копії
угод про реорганізацію треба додавати до звітів. Пункт 9. Вказується, яким чином сплачується борг: рівними
частками, щорічними виплатами чи одноразово. В іншому випадку
потрібно заповнити розділ 1а. Якщо амортизаційні платежі здійснюються, виходячи із
загальної суми боргового зобов'язання, підпункт 9.3 не
заповнюється. Якщо ж кредит поділено на кілька частин (траншів) з
різними графіками амортизаційних платежів, потрібно заповнити
обидві частини підпункту 9.3. Пункт 10. Вказуються дати першого і останнього
амортизаційних платежів та кількість платежів на рік. Пункт 11. Вноситься інформація тільки в тому разі, якщо
кредит надано на реорганізацію старого боргу. Необхідно вказати
початкову та кінцеву дати періоду консолідації. Потрібно також
заповнити розділ 1а, вказавши в ньому нові терміни та суми
переглянутих платежів за кожним роком. Пункт 12. Вказується точна назва кредитора. Пункт 12а. Якщо є гарант кредитора, вказати державну
установу країни-кредитора, яка виступає в ролі гаранта. Пункт 13. Вказується країна базування кредитора. Якщо,
наприклад, позика одержана від відділення японського банку в
Англії, потрібно вказати Англію, а не Японію. Якщо позика одержана
від кредиторів із більш ніж однієї країни, потрібно вказати "група
кредиторів". Якщо кредитором є міждержавна організація, необхідно
вказати її, а не країну, в якій знаходиться її штаб-квартира. Пункт 14. Вказується тип кредитора згідно з наведеною в цьому
пункті класифікацією. 1. Експортер - вказується тільки в тому разі, якщо кредит
надано безпосередньо експортером. 2. Комерційний банк або інший фінансовий інститут - до таких
установ відносяться усі комерційні банки, незалежно від того,
належать вони державі чи ні, а також інші фінансові заклади
(фінансові, страхові компанії, торговельні банки та інші). Треба
враховувати асиметрію при розподілі комерційних банків за
категоріями: як боржники комерційні банки, що належать державі,
включаються до державного сектора, а як кредитори усі комерційні
банки вважаються приватними, незалежно від того, чи знаходяться
вони в державній або в приватній власності. У пункті 22 потрібно
вказати: надано кредит однією установою чи декількома. Однак і в
цьому разі звіт за таким кредитом має надаватися як за
індивідуальною позикою. 3. Міжнародні організації - вказуються тільки офіційні
міждержавні організації. Усі позики приватних фінансових закладів
враховуються у підпункті 2. 4. Уряд або державна установа - центральні та місцеві органи
влади, центральні банки (але не комерційні, що є державною
власністю) та державні підприємства. 5. Облігаційна позика - це усі облігаційні випуски. 6. Націоналізація - вказуються облігації або інші боргові
зобов'язання, видані безпосередньо колишнім власникам
націоналізованої власності. Дані про позики, одержані від інших
кредиторів з метою сплати компенсації колишнім власникам
націоналізованої власності, не повинні включатися до цього
підпункту. Пункт 15. Датою прийняття кредитного зобов'язання є день
підписання кредитної угоди; у разі облігаційної позики - день
випуску облігацій. Пункт 16. Вказується сума боргового зобов'язання. У разі
кредитів постачальників сума боргового зобов'язання дорівнює тій
частині суми контракту, яка фінансується кредитом. Як правило, це
буде вартість поставок за мінусом усіх здійснених покупцем
платежів готівкою (авансовим платежем, передоплатою, чеком та
інше). У разі з облігаційною позикою сума боргового зобов'язання
буде дорівнювати номінальній вартості позики, включаючи комісійні
платежі за її розміщення або знижки. До суми зобов'язання не
включаються майбутні процентні платежі. У разі позики на реорганізацію старого боргу в підпунктах
16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 та 16.6 вказати частини загальної
суми реорганізації. У пункті 16, а також в інших пунктах, де подається інформація
про обсяг фінансових ресурсів, їх потрібно вказувати в тисячах
грошових одиниць, за винятком японської ієни та італійської ліри,
якщо обсяги вказуються в мільйонах. Пункт 17. Валюта, в якій надана звітність (як правило, це
валюта платежу за боргом), вказується в підпункті 17.1. Якщо борг
сплачується поставками товарів, вказати це в підпункті 17.2 і в
пункті 22 дати пояснення, яким чином визначається ціна товару.
Якщо кредитне зобов'язання виражене в одній валюті, але угода
передбачає індексацію боргових платежів за курсом іншої валюти або
за ціною товару (з метою захисту кредитора від знецінення валюти
кредитування), умови індексації мають бути описані в пункті 22. Пункт 18. Вказується тип процентних платежів згідно з
наведеною в цьому пункті класифікацією. Пункт 19. Якщо позика одержана з умовою виплати процентів за
однією або двома фіксованими ставками протягом терміну позики,
вказати ставки в підпунктах 19.1 та 19.3. Якщо кількість значень
ставки більше двох, вказати їх у пункті 22. Якщо позика має "плаваючу" процентну ставку з одним або
двома значеннями маржі, вказати їх в підпунктах 19.2 та 19.4.
Якщо кількість значень маржі більше двох, вказати їх в пункті 22. Пункт 20. Вказується місяць та рік першого і останнього
платежів за процентами. При використанні декількох значень
процентної ставки або маржі вказати дату, починаючи з якої
проценти платяться за другою процентною ставкою або
використовується друге значення маржі. Пункт 21. Якщо на невикористану частину кредиту
нараховується збір, вказати його щорічний розмір. Якщо за
кредитом нараховуються інші комісійні збори, вказати їх обсяг, а
в пункті 22 пояснити їх характер. В поняття банківських комісійних
зборів включаються: збір, стягнений з позичальника при оформленні
кредиту; збір, одержаний провідним банком - менеджером
банківського синдикату; збір, одержаний банками - учасниками
синдикату; гонорар за послуги юристів; реєстраційний збір та інші,
що сплачуються боржником.
Розділ 1а
Цей розділ використовується для звіту про багаторічні угоди
щодо реорганізації зовнішнього боргу, якщо загальний обсяг
реорганізації розподілений на суми за роками; для звіту про
майбутні амортизаційні та процентні платежі (колонки 4 і 5) за
всіма кредитами, за якими в розділі 1 заповнені підпункти 9.4 та
18.5. Розділ 1а заповнюється, якщо в графік обслуговування боргу
внесені суттєві зміни. Також розділ 1а надається для звіту за
майбутніми платежами за обслуговування боргу, якщо вони включені
до угоди про реорганізацію заборгованості, відображеної в розділі
1. Пункт 2. Вноситься той же номер, який був наданий цьому
кредиту в підпункті 2а розділу 1. Пункт 3. Валюта має збігатися з тією, що вказана за даним
кредитом в підпункті 17.1 розділу 1. Пункт 4. Якщо графік погашення за розділом 1а надається
вперше, потрібно зробити відмітку "первісний"; якщо цей розділ
замінює раніш наданий, зробити відмітку "повторний". Колонки 1 і 2. Вказуються дати (місяць, рік), коли: - вступає в силу угода про реорганізацію платежів по
обслуговуванню боргу, вказаного в колонці 3; - настає термін внесення амортизаційних і процентних
платежів, вказаних в колонках 4 і 5. Колонка 3. Вказується обсяг майбутніх платежів за
обслуговування боргу, які реорганізовуються в терміни, вказані в
колонках 1 і 2. Сума обсягів в колонці 3 має дорівнювати сумі,
вказаній в пункті 16 розділу 1 "Обсяг боргового зобов'язання". Колонка 4. Заповнюється тільки у разі нерегулярного графіка
платежів за обслуговування боргу, тобто якщо є відмітка в
підпункті 9.4 розділу 1. Потрібно вказати обсяги амортизаційних
платежів, які мають бути здійснені в терміни, вказані в колонках 1
і 2. Сума платежів, вказаних в колонці 4, має дорівнювати сумі,
вказаній в пункті 16 розділу 1. Якщо неможливо вказати окремо
обсяг амортизаційних і процентних платежів (як передбачено в
підпункті 18.2 розділу 1), в цю колонку внести загальну суму
платежів за обслуговування боргу, а колонку 5 не заповнювати. Колонка 5. Цю колонку потрібно заповнювати тільки в тому
випадку, якщо процентні платежі не вирахувані окремо і сплачуються
по залишку заборгованості (тобто, якщо є відмітка у підпункті
18.5) за ставкою (ставками), вказаними в пунктах 18 і 19 розділу
1. Вказати проценти та інші комісійні збори, які підлягають сплаті
у терміни, вказані в колонках 1 і 2.
Форма N 22
У формі N 22 надається інформація про фактичні операції з
обслуговування довгострокового боргу за минулий рік. Звітність за
формою N 22 річна, поштова, надається позичальником уповноваженому
банку, який здійснює обслуговування кредиту, до 15 січня.
Уповноважений банк після перевірки правильності інформації надає
звітність департаменту валютного регулювання Національного банку
України до 31 січня.
Розділ 1
У розділі 1 форми N 22 надаються дані за індивідуальними
зовнішніми державними боргами і приватними боргами, гарантованими
державою. Пункт 02. Заповнюється Національним банком України. Пункт 03. Валюта подання звіту має збігатися з валютою,
вказаною в підпункті 17.1 розділу 1 додатка до форми N 22. Суми
вказуються в тисячах, а якщо йдеться про японські ієни та
італійські ліри - в мільйонах грошових одиниць. Пункт 010. Вказати суму фактичної заборгованості на кінець
звітного періоду (без процентних платежів). За облігаціями вказати
їх номінальну вартість. Ця сума має включати прострочені
амортизаційні платежі, якщо такі є (пункт 200). За винятком позик,
за якими звіт за формою N 22 надається вперше, сума, вказана в
пункті 010, повинна бути таким чином пов'язана з сумою, вказаною в
цьому пункті у звіті за минулий рік:
пункт 010 = пункт 010 попереднього звіту + пункт 500 - пункт
800 - пункт 700.
Якщо інформація про позику надається не в тій валюті, в якій
вона сплачується, арифметичної рівності досягнуто не буде. Пункт 100. Це - частина суми боргового зобов'язання
(вказаного у додатку до форми N 22), яка ще не розподілена
кредитором на кінець звітного року. Залишок буде дорівнювати сумі
боргового зобов'язання за мінусом одержаного за рік кредиту та сум
анулювання боргу. За винятком позик, за якими звіт за формою N 22
надається вперше, сума, що вказана в пункті 100, має бути таким
чином пов'язана з сумою, вказаною в цьому пункті у звіті за
минулий рік:
пункт 100 = пункт 100 попереднього звіту + пункт 400 - пункт
500 - пункт 600. Пункт 200. Вказується сума амортизаційних платежів, яка
підлягала сплаті, але фактично не сплачена на кінець звітного
року. Прострочену суму амортизаційних платежів не слід віднімати
від суми, вказаної в пункті 010. Пункт 300. Вказується сума процентних платежів, яка
підлягала сплаті, але фактично не сплачена на кінець звітного
року, в тому числі процентні платежі на прострочені амортизаційні
платежі. Пункт 400. Вказується сума боргового зобов'язання, яка була
показана в пункті 16 додатка до форми N 22. Крім того, потрібно
вказати будь-які додаткові зобов'язання, прийняті за тими
кредитними угодами, за якими звіти вже надавались. До суми
зобов'язання не включаються майбутні процентні платежі. Пункт 500. Фактично одержана сума кредиту за рік. Якщо (як
це має місце у випадку з облігаційними позиками) ця сума
відрізняється від номінальної суми боргу, потрібно окремо пояснити
причину цієї різниці в примітці. Пункт 600. Анульованим може бути тільки нерозподілений
залишок кредиту. В ряді випадків обсяг кредитного зобов'язання
може бути зменшений кредитором. В цьому разі має місце анулювання
боргу, і тоді потрібно вказати суму, на яку зменшився
нерозподілений залишок кредиту. Пункт 700. Списаним може бути борг за вже розподіленими
кредитами. Списання боргу - це зменшення обсягу накопиченого
боргу, яке проводиться в односторонньому порядку кредитором тільки
в тому разі, якщо боржник втратив платоспроможність і не може
дотримуватися раніш погодженого графіка погашення боргу. Якщо
списання мало місце, треба вказати суму, на яку зменшився борг за
розподіленим, але ще не погашеним кредитом. Пункт 800. Вказується сума платежів за основним боргом (без
процентних платежів) за минулий рік. Якщо викуповуються облігації,
а боргове зобов'язання погашається за ціною, яка відрізняється від
номінальної, необхідно вказати фактично сплачену суму, а в
примітці вказати номінальну суму амортизаційних платежів. Пункт 900. Вказується сума процентних платежів, зборів за
нерозподіленим залишком кредиту, сума фіксованих і комісійних
зборів та інших аналогічних платежів, здійснених боржником
протягом року. До реорганізованих позик відносяться тільки такі пункти. Пункт 20R. Вказується сума прострочених амортизаційних
платежів на кінець року, що передував звітному періоду, та
реорганізована протягом звітного року. Пункт 30R. Вказується сума прострочених процентних платежів
на кінець року, що передував звітному періоду, та реорганізована
протягом звітного року. Пункт 80R. Вказується сума амортизаційних платежів, які
необхідно було здійснити в поточному році, але які були
реорганізовані. Пункт 90R. Вказується сума процентних платежів, які
необхідно було здійснити в поточному році, але які були
реорганізовані.
Розділ 2
У розділі 2 вказуються дані за зовнішнім приватним
негарантованим боргом за звітний рік у тисячах одиниць тієї
валюти, в якій одержано кредит. Частина А. За кожним з трьох типів боржників: комерційними
банками, підприємствами з прямими інвестиціями, іншими (потрібне
підкреслити) - треба надавати окрему форму. Колонка 2. Вказується вся сума приватного негарантованого
боргу на останній день року, що передував звітному періоду. До
цієї суми включаються прострочені амортизаційні платежі, але не
включаються нерозподілений залишок кредиту та майбутні процентні
платежі. Колонка 3. Вказується обсяг одержаних в цьому році
довгострокових кредитів. Колонка 4. Вноситься загальна сума фактично здійснених
амортизаційних платежів за звітний період. Необхідно вказати
тільки фактичні суми погашення; виправлення, анулювання платежів
та інші операції тут не враховуються. Колонка 5. Вказується вся сума процентних платежів за рік.
До цієї суми не слід включати прострочені процентні платежі (вони
включаються до колонки 10). Колонка 6. Вказується обсяг амортизаційних платежів, що були
включені до угоди про їх реорганізацію в поточному році. Колонка 7. Вказується сума процентних платежів та інших
зборів, що включені до угоди про реорганізацію, незалежно від
того, підлягають вони сплаті в поточному році чи мали бути
сплачені в минулому році і на цей момент є простроченими. Колонка 8. Вказується вся сума приватного негарантованого
боргу, що підлягає погашенню, за станом на останній день звітного
періоду (колонки 2+3-4). Сюди потрібно включати прострочені
амортизаційні платежі (колонка 9), але не слід включати суму
прострочених процентних платежів (колонка 10) та суму
реорганізованих амортизаційних платежів (колонка 6).
Колонка 9. Вказується загальна сума амортизаційних платежів,
яку необхідно було сплатити у звітному періоді, але яка була
прострочена і не реорганізована. Колонка 10. Вказується загальна сума процентних платежів,
яку необхідно було сплатити у звітному періоді, але яка була
прострочена і не реорганізована. Частина Б. Вказуються прогнозовані майбутні амортизаційні та
процентні платежі за боргом, що не був погашений на кінець
звітного року. Прогноз дається на 10 років. Амортизаційні та
процентні платежі, що залишилися, вказуються у вигляді загальної
суми в останній колонці. Сума платежів погашення боргу за всі роки
має дорівнювати сумі боргу, який не погашено на кінець звітного
року (колонка 8 частини А).
Інструкція до форми N 23
"Звіт про залучення та обслуговування іноземного довгострокового

гарантованого/негарантованого кредиту"
Звіт за формою N 23 "Звіт про залучення та обслуговування
іноземного довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту"
надається юридичними особами України, які одержали від нерезидента
довгостроковий гарантований або негарантований урядом кредит в
іноземній валюті. Довгостроковим вважається кредит з первісним або
продовженим терміном погашення понад 1 рік. Термін погашення -
період часу між датою підписання кредитної угоди (дата прийняття
боргового зобов'язання) і датою здійснення останнього платежу. Якщо позичальник одержав кілька іноземних довгострокових
кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами
складається за кожним кредитом окремо. Звіт за формою N 23 подається щоквартально позичальником
уповноваженому банку, який здійснює обслуговування іноземного
кредиту, до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом.
Уповноважений банк перевіряє правильність наданої інформації щодо
проведених за валютним рахунком клієнта операцій за обслуговування
боргу і надає звітність департаменту валютного регулювання
Національного банку України до 15 числа місяця, наступного за
звітним періодом. Якщо уповноважений банк сам є позичальником
іноземного кредиту, свій звіт він також надає до 15 числа місяця,
наступного за звітним періодом. При заповненні форми треба вказати статут позичальника:
центральний банк, державний орган управління або бюджетна
установа, банк, інші. Центральним банком є Національний банк України. До державних органів управління відносяться: уряд, державні
органи країни, що функціонують на кожному рівні управління
(центральному, регіональному та місцевому); міністерства,
відомства; фонди соціального страхування; бюджетні установи,
основна частка фінансування і контроль за діяльністю яких
здійснюється органами державного управління. До банку - комерційні, ощадні банки. До інших - державні, акціоновані, приватні підприємства;
страхові компанії, пенсійні фонди, інші фінансові посередники, які
не є депозитними установами. Звіт складається в одиницях тієї валюти, в якій одержано
кредит.
А. Заборгованість за станом на 1.01 поточного року
Пункт 1. Вказується обсяг заборгованості за одержаним, але
ще не погашеним кредитом на початок поточного року. Пункт 1а. Вказується обсяг платежів за основною сумою боргу
(амортизаційних), які підлягали сплаті згідно з графіком платежів,
але фактично не сплачені. Пункт 2. Вказується сума процентних платежів, яка підлягала
сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не сплачена. Пункт 3. Вказується сума комісійних та інших платежів, яка
підлягала сплаті, але фактично не сплачена. Пункт 4. Вказується сума пені (штрафних санкцій) за
прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі,
які підлягали сплаті, але фактично не сплачені. Пункт 5. Вказується загальна сума боргу, яка складається із
заборгованості за основною сумою боргу, за простроченими
процентними, комісійними та іншими платежами і пені за прострочені
амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі (пункти
1+2+3+4). Дані про заборгованість за станом на 1.01 поточного року
залишаються незмінними протягом усього року.
Б. Операції за 1 квартал (півріччя, 9 місяців, рік)
Інформація за наведеними нижче пунктами подається зростаючим
підсумком, тобто за 1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік. Пункт 6. Вказується фактично одержана сума кредиту за звітний
період. Пункт 7. Вказується сума планових платежів в рахунок
погашення основної суми боргу за звітний період. Пункт 8. Вказується сума нарахованих процентів за
користування одержаною сумою кредиту, яку потрібно сплатити у
звітному періоді. Пункт 9. Вказується сума нарахованих комісійних та інших
платежів, яку потрібно сплатити у звітному періоді. Пункт 10. Вказується сума нарахованої пені за прострочені
амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі за звітний
період. Пункт 11. Вказується обсяг фактично здійснених у звітному
періоді платежів за основною сумою боргу. Пункт 12. Вказується сума фактично здійснених у звітному
періоді процентних платежів. Пункт 13. Вказується сума фактично здійснених у звітному
періоді комісійних та інших платежів. Пункт 14. Вказується сума фактично сплаченої у звітному
періоді пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та
інші платежі. Пункт 15. Вказується загальна сума фактично здійснених у
звітному періоді платежів за основною сумою боргу, процентних,
комісійних, пені та інших платежів (пункти 11+12+13+14).
В. Заборгованість за станом на 1.04 поточного року

(1.07 п.р., 1.10 п.р., 1.01 наступного року)
Пункт 16. Вказується обсяг заборгованості за одержаним
кредитом з урахуванням заборгованості за станом на початок року,
суми одержаного кредиту у звітному періоді та здійснених за цей
період амортизаційних платежів, тобто сума фактичної
заборгованості за основною сумою боргу на кінець звітного періоду
(пункти 1+6-11). Пункт 16а. Вказується обсяг платежів за основною сумою боргу,
який підлягав сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не
сплачений в звітному періоді, з урахуванням прострочених платежів
за основною сумою боргу за станом на початок звітного періоду
(пункти 1а+7-11). Пункт 17. Вказується сума процентних платежів, яка підлягала
сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не сплачена в
звітному періоді, з урахуванням прострочених процентних платежів
за станом на початок року (пункти 2+8-12). Пункт 18. Вказується сума комісійних та інших платежів, яка
підлягала сплаті, але фактично не сплачена в звітному періоді, з
урахуванням прострочених комісійних та інших платежів за станом на
початок звітного періоду (пункти 3+9-13). Пункт 19. Вказується сума пені за прострочені амортизаційні,
процентні, комісійні та інші платежі, яка підлягала сплаті, але
фактично не сплачена у звітному періоді, з урахуванням несплаченої
пені за станом на початок року (пункти 4+10-14). Пункт 20. Вказується загальна сума боргу на кінець звітного
періоду, яка складається з основної суми боргу, прострочених
процентних платежів, прострочених комісійних та інших платежів,
несплаченої пені за прострочені амортизаційні, процентні,
комісійні та інші платежі (пункти 16+17+18+19) або (пункти
5+6+8+9+10-15). Усі дані вказуються в одиницях тієї валюти, в якій одержано
кредит.
Додаток до форми N 23

Прогнозовані операції з одержання і погашення іноземних

довгострокових гарантованих/негарантованих кредитів
Інформація за додатком до форми N23 подається двічі на рік.
Попередні дані надаються позичальником уповноваженому банку, який
здійснює обслуговування іноземного кредиту, до 7 січня, а
уповноваженим банком - департаменту валютного регулювання
Національного банку України до 15 січня. Уточнені дані надаються
позичальником уповноваженому банку до 7 жовтня, а уповноваженим
банком - департаменту валютного регулювання Національного банку
України - до 15 жовтня. При одержанні нового кредиту інформація за
цим додатком подається разом із звітом за формою N23 за той
квартал, в якому одержано кредит. Прогнозовані операції з
одержання і погашення кредиту у поточному році та у наступному за
поточним роком вказуються більш детально з розбивкою за
кварталами. Пункт 1. Вказується запланований обсяг одержання кредиту у
зазначені періоди. Пункт 2. Вказується обсяг планових платежів в рахунок
погашення основної суми боргу у зазначені періоди. Пункт 3. Вказується обсяг планових процентних платежів у
зазначені періоди. Дані надаються в тисячах одиниць тієї валюти, в якій одержано
кредит. Якщо інформація у звіті за формою N23 та у додатку до неї за
попередній період з якихось причин була надана помилково, то при
поданні інформації за звітний період потрібно внести необхідні
зміни і подати відповідні пояснення.
Розділ 1 Дані про окремий зовнішній Додаток до форми N 22

борг та про приватний борг, Надається поштою

гарантований державою щоквартально:

-позичальником -

уповноваженому банку до

7 числа після звітного

кварталу;

- уповноваженим банком -

департаменту валютного

регулювання до 15 числа

після звітного кварталу
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Банк, який подає звіт |2. Номер боргу |2а. Номер боргового зобов'язання | ——————————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————| 3. Назва позичальника |12.Найменування кредитора |12а. Гарант кредитора | ——————————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————| 4. Тип позичальника: |13. Країна кредитора | (відмітити потрібне)| | * 1.Центральний уряд |———————————————————————————————————————————————————————————| * 2.Центральний банк |14.Тип кредитора (відмітити потрібне) | * 4.Місцеві органи влади | *1.Експортер | * 6.Державна корпорація | *2.Комерційний банк або інший фінансовий інститут | * 7.Спільне підприємство | *4.Міжнародна організація | * 8.Приватне підприємство | *5.Уряд або державна установа | * 9.Інше | *6.Облігаційна позика | | *8.Націоналізація | ——————————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————| 5.Найменування гаранта |15.Дата прийняття боргового зобов'язання | ——————————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————| 6.Фінансується з бюджету |16.Сума боргового зобов'язання: | так * ні* | ___________________ у тому числі: | ——————————————————————————————| 1.______реорганізація прострочення за аморт.платежами | 7.Сектор економіки та ціль | 2.______реорганізація прострочення за проц.платежами | ——————————————————————————————| 3.______реорганізація амортизаційних платежів | 8.Тип угоди | 4.______реорганізація процентних платежів | (відмітити потрібне) | 5.______реорганізація короткострокового боргу | * 0.Звичайна позика | 6.______реорганізація приватного негарантованого боргу | * 1.Рефінансування боргу |———————————————————————————————————————————————————————————| * 2.Реорганізація боргу |17.Валюта, в якій: 1. Подана звітність_________________ | * 3.Інше(вказати в пункті 22)| 2. Погашається борг_________________ | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 9.Амортизаційні платежі |18.Тип обчислення процентних платежів | 1.Графік платежів: | * 1.Безпроцентна позика | * 1.Рівні суми | * 2.Процентні платежі приписуються до осн.суми| * 2.Щорічні платежі | боргу | * 3.Одноразова плата | * 3.Фіксована процента ставка (ставки) | * 4.Інше (вказати графік | * 4.Плаваюча ставка (ставки) | в розділі 1А) | * 5.Інше (Заповнити в розділі 1А) | 2.Погашення здійснюється |Для плаваючої ставки вказати базу її обчислення: | (відмітити потрібне) | * 6. 1-а база____________ | * В рахунок загальної суми кредит- | * 7. 2-а база____________ | ного зобов'язання |—————————————————————————————————————————————————| * Окремо за кожним траншем |19.Процентна ставка/маржа | 3.Якщо погашення проводиться окремо | 1. 1-а фіксована став.______________% | за кожним траншем: | 2. 1-а маржа _______________% | а)проміжок в місяцях між одержанням | 3. 2-а фіксована став.______________% | кожної частини кредиту та першим | 4. 2-а маржа _______________% | амортизаційним платежем_________; |—————————————————————————————————————————————————| б)число амортизаційних платежів за |20.Термін процентних платежів | кожним траншем одержувача | 1.Перший ___________ | кредиту____________ | 2.Останній ___________ | ————————————————————————————————————————| 3.Число платежів за рік _______________ | 10.Дати амортизаційних платежів | 4.Для пунктів 19.3; 19.4; вказати дати, на які | 1.Перший_________ 2.Останній_________ | вступає в силу друга ставка/маржа_____________ | 3.Число платежів за рік___________ |—————————————————————————————————————————————————| ————————————————————————————————————————|21.Інші збори за зобов'язаннями | 11.Період консолідації | (ставка, %) ______________ | з_______ і до__________ |—————————————————————————————————————————————————| (вказати суми реорганізацій за кожен |22.Примітка | рік в колонці 3 розділу 1А) | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Розділ 1А. Графік розподілення кредиту та амортизаційних і

процентних платежів за окремими зовнішнім державним

боргом і приватним боргом, гарантованим державою
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Банк, який подає звіт |2. Номер боргу | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 3. Валюта подання звітності | 4. Вид подання звіту | |А. Первісний * Б. Повторний * | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Дата | Обсяг реорганізованих | Наступні платежі | ——————————————| боргових платежів |—————————————————————————————————| Місяць | Рік | |Амортизаційні | Процентні | ———————+——————+———————————————————————————————————+————————————————+————————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ———————+——————+———————————————————————————————————+————————————————+————————————————| ———————+——————+———————————————————————————————————+————————————————+————————————————| ———————+——————+———————————————————————————————————+————————————————+————————————————| ———————+——————+———————————————————————————————————+————————————————+————————————————| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка:
"___"________199_р. Керівник ____________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 23 (квартальна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 29 березня 1996 р. N 80

Погоджена з Міністерством

статистики України

Поштова. Надається:

* позичальником - уповноваженому

банку до 7 числа після

звітного кварталу;

* уповноваженим банком -

департаменту валютного регулювання

до 15 числа після звітного кварталу
Звіт про залучення та обслуговування іноземного

довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту

на 1___________________ 199__р.
____________________ Статут позичальника (необхідне
(назва позичальника) підкреслити):

* центральний банк

* державний орган управління

або бюджетна установа

* банк

* інші __________________________ Найменування валюти_________________

(кредитор) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— А. Заборгованість за станом на 1.01 поточного року | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 1.|За основою сумою боргу |————————————————————| |1а. у тому числі: | | | прострочена заборгованість за основною сумою боргу| | ———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 2.|За простроченими процентними платежами | | ———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 3.|За простроченими комісійними та іншими платежами | | ———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 4.|Несплачена пеня за прострочені платежі | | ———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 5.|Загальна сума боргу (1+2+3+4) | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Б. Операції за 1 квартал (півріччя, 9 місяців, рік) | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 6.|Одержано кредиту | | ———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 7.|Планові платежі в рахунок погашення основної суми боргу | ———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 8.|Нараховано процентів | | ———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 9.|Нараховано комісійних та інших платежів | | ———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 10.|Нараховано пені за прострочені платежі | | ———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 11.|Погашено основного боргу | | ———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 12.|Сплачено процентів | | ———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 13.|Сплачено комісійних та інших платежів | | ———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 14.|Сплачено пені за прострочені платежі | | ———|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 15.|Усього сплачено боргу, процентів, комісійних, | | |пені та інших платежів (11+12+13+14) | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— аборгованість за станом на 1.04 поточного року (1.07 п.р., 1.10 п.р., 1.01 наступного року) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 6.|За основною сумою боргу (1+6-11) |———————————————————— | |16а. в тому числі: | | | прострочена заборгованість за основною сумою | | | боргу (1а+7-11) | | ——|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————————— | 7.|За простроченими процентними платежами (2+8-12) | | ——|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————————— | 8.|За простроченими комісійними та іншими платежами | | |(3+9-13) | | ——|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————————— | 9.|Несплачена пеня за прострочені платежі (4+10-14) | | ——|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————————— | 0.|Загальна сума боргу (16+17+18+19) або (5+6+8+9+10-15) | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
"___"___________199 р. Керівник_______________________
_____________________________ Головний бухгалтер_____________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток до форми N 23

Надається двічі на рік:

Попередні дані: * позичальником - уповноваженому банку

до 7 січня;

* уповноваженим банком - департаменту

валютного регулювання до 15 січня;

Уточнені дані: * позичальником - уповноваженому банку

до 7 жовтня;

* уповноваженим банком - департаменту

валютного регулювання до 15 жовтня

При одержанні нового кредиту надається разом із звітом

за формою N 23 за той квартал, в якому одержано кредит
Прогнозовані операції

з одержання і погашення іноземних довгострокових

гарантованих/негарантованих кредитів
____________________________ ____________________________ (позичальник) (кредитор) Найменування валюти - тис._____________ —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Поточний рік | Наступний рік | Інші роки |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————— |Всього|в тому числі за кварталами|Всього|в тому числі за кварталами| | |——————————————————————————| |——————————————————————————| | |1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.| |1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.|1998р.1999р.2000р.2001р.2002р. і т.д. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— . Планове одержання
кредиту —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— . Планові платежі в
рахунок погашення
основної суми боргу —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— . Планові процентні
платежі ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
"___"________199__р. Керівник____________________
____________________________ Головний бухгалтер__________
(прізвище виконавця, телефон)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: