open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 344 від 17.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

20 червня 1996 р.
vd960617 vn344 за N 320/1345

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МЗЕЗторгу

N 755 ( z0739-98 ) від 13.11.98 )
Про порядок видачі ліцензій на право оптової

торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
13.05.96 N 493 ( 493-96-п ) "Про Тимчасовий порядок видачі
ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами", від 08.02.95 N 108 ( 108-95-п ) "Про порядок зайняття
торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування
населення", директивної вказівки Кабінету Міністрів України від
14.06.96 N 23-1512/20 та за погодженням з Міністерством фінансів
України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасову інструкцію про порядок видачі
ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України (додається). 2. Покласти обов'язки щодо здійснення видачі ліцензій на
право здійснення оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим на управління координації оптової торгівлі
(Лазарович М.В.) разом з управлінням контрактного обліку та
нетарифного регулювання (Андріящук В.В.), головним
договірно-правовим управлінням (Нестер Л.Д.) та валютно-кредитним
управлінням (Кузьмінський Ю.А.). 3. Головному договірно-правовому Управлінню (Нестер Л.Д.)
забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції
України. 4. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр". 5. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі
(Родіонов Ю.Ф.) довести цей наказ до регіональних управлінь з
питань торгівлі. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка М.О. 7. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за
собою.
Міністр С.Осика
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу України

від 17.06.96 р. N 344
Тимчасова інструкція

про порядок видачі ліцензій на право оптової торгівлі

спиртом етиловим, коньячним і плодовим Міністерством

зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
Ця Інструкція визначає процедуру подання документів та видачі
ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим (далі - ліцензії). 1. Прийом документів на видачу ліцензій на право оптової
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим (далі -
документи) здійснюється управлінням контрактного обліку та
нетарифного регулювання МЗЕЗторгу України. 2. Комплект документів для одержання ліцензій подається до
МЗЕЗторгу у встановлений час (за графіком) і приймається у
спеціально визначеному приміщенні Міністерства. 3. Під час прийому документів здійснюється їх перевірка на
комплектність. Дата прийому і вхідний номер ставляться на заяві
суб'єкта підприємницької діяльності (далі - заявник) та заносяться
в журнал обліку вхідних документів. Ці дані повідомляються
заявнику. 4. На право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим видається окрема ліцензія. Для одержання ліцензії заявник подає такі документи: - заяву на одержання ліцензії встановленого зразка
(додається); - нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну
реєстрацію заявника; - довідку державної податкової інспекції про взяття на облік
юридичної особи або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної
особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчене печаткою
державної податкової інспекції; - копію документа, підтверджуючого спеціальні повноваження
заявника здійснювати оптову торгівлю спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, завірену підписом керівника і скріплену печаткою
заявника. 5. Термін розгляду документів не повинен перевищувати 15 днів
з дати вхідної реєстрації заяви. У випадку виявлення порушення форми документів, зазначених у
п.4 цієї Інструкції, вони можуть бути повернені заявнику. У цьому
разі термін розгляду документів переривається на строк до внесення
заявником дооформлених документів. При поверненні заявникові
документів на дооформлення та при їх наступному поданні робляться
відповідні позначки на заяві та в журналі обліку вхідних
документів. 6. Видача ліцензій або мотивована відмова у їх видачі
здійснюється у термін, зазначений у п.5 цієї Інструкції. 7. Видача ліцензії здійснюється тільки за умови фактичного
надходження встановленої річної плати за ліцензію до Державного
бюджету, яке перевіряється на підставі поданої заявником копії
платіжного доручення (з відміткою банку про сплату), а також
довідки відповідного фінансового органу про фактичне надходження
коштів до Державного бюджету. Ці документи додаються до
документів заявника і залишаються в міністерстві. Відмітка про внесення плати за ліцензію на наступний рік
ставиться на оригіналі ліцензії на підставі поданих копій
документів, зазначених у цьому пункті. Плата вноситься щорічно, до
початку наступного року. Ліцензії без відмітки про внесення чергових платежів є
недійсними і не дають права заявникові займатися оптовою торгівлею
спиртом етиловим, коньячним і плодовим. 8. Річна плата за ліцензію на право оптової торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим становить 5000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. 9. Плата за ліцензію вноситься на розділ 12 "Збори та інші
неподаткові доходи" параграф 62 "Плата за ліцензії на право
експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним
і плодовим" символ банку 74 Класифікації доходів і видатків
державного і місцевих бюджетів України. 10. Підписуються ліцензії заступником міністра, якому
безпосередньо підпорядковане управління координації оптової
торгівлі. У разі його відсутності ліцензії підписуються іншим
заступником міністра відповідно до розподілу обов'язків,
встановленому міністром. Лист про відмову у видачі ліцензії з обгрунтуванням причин
відмови підписуються цими ж посадовими особами. 11. Про відмову у видачі ліцензії робиться позначка у заяві,
там же ставиться підпис заявника про отримання поданих документів. 12. Оформлені ліцензії встановленої форми (наказ МЗЕЗторгу
України від 14.05.96 N 260 ( z0234-96 ) видаються терміном на
5 років особисто заявникові при пред'явленні ним документа що
засвідчує особу (для фізичних осіб) або уповноваженому на те
представнику заявника при наявності доручення. 13. Заявник має право оскаржити відмову у видачі ліцензії у
порядку, визначеному чинним законодавством України. 14. При скасуванні державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності видана ліцензія втрачає дію. У разі реорганізації або зміни назви юридичної особи, зміни
паспортних даних фізичної особи, зазначені особи повинні у
15-денний термін подати до МЗЕЗторгу заяву на переоформлення
ліцензії. Переоформлення ліцензії провадиться у порядку, встановленому
цією Інструкцією, без справляння плати. Відмова у переоформленні
ліцензії не допускається. 15. У разі втрати ліцензії дублікат не видається.

Додаток

до Тимчасової інструкції про порядок

видачі ліцензій на право оптової

торгівлі спиртом етиловим,

коньячним і плодовим Міністерством

зовнішніх економічних зв'язків і

торгівлі України, затвердженої

наказом МЗЕЗторгу України

від 17.06.96 N 344
Заява

на одержання ліцензії на право оптової торгівлі

спиртом етиловим, коньячним і плодовим

Заявник _____________________________________________________

(назва юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - _________________________________________________________________

суб'єкта підприємницької діяльності) _________________________________________________________________

(місцезнаходження, телефон, факс, _________________________________________________________________

місце проживання фізичної особи) _________________________________________________________________

(місце реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності)

реєстраційне свідоцтво N __________ від "___" _________ 199__ року
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр
підприємств та організацій України) ______________________________
розрахунковий карбованцевий рахунок N ____________________________
розрахунковий валютний рахунок N _________________________________
в установах банку _____________________ з _______ МФО ____________
в особі __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер паспорта, _________________________________________________________________

коли і ким виданий для фізичної особи - суб'єкта _________________________________________________________________

підприємницької діяльності)
просить видати ліцензію на право оптової торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим.
З умовами і вимогами видачі ліцензій, а також законодавчими
та іншими нормативними актами, які регулюють підприємницьку
діяльність у сфері, щодо якої подається заява, ознайомлений.
Перелік документів, які додаються до заяви*: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Всього документів на ________ сторінках.

Документи прийняв
__________________________ ____________________________
(підпис, посада, прізвище, (підпис, посада, прізвище,
ім'я, по батькові особи, ім'я, по батькові
що подає заяву) уповноваженої особи органу,

що видає ліцензію)

МП Реєстраційний N _______

від "___"________ 199__ року
_____________

* Всі документи подаються заявником підшитими в одну справу.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: