open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 121 від 19.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

26 червня 1996 р.
vd960619 vn121 за N 327/1352

Про зміни та доповнення до наказу Міністерства фінансів

України від 16 грудня 1993 року N 109

Відповідно до Закону України "Про внесення змін і доповнень
до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та
організацій" ( 98/95-ВР ), Н А К А З У Ю:
Затвердити Зміни і доповнення до Порядку відображення в
бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаних з
приватизацією та орендою державних підприємств, затвердженого
наказом Мінфіну від 16 грудня 1993 року N 109 ( z0200-93 )
(додаються).
Заступник Міністра А.В.Литвин
Затверджено

наказом Міністерства фінансів

України від 19 червня 1996 року

N 121
Зміни і доповнення до Порядку відображення в бухгалтерському
обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією та

орендою державних підприємств ( z0200-93 )
1. У пункті 1.1 слова: "Про оренду майна державних
підприємств та організацій ( 2269-12 )" замінити словами "Про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна
державних підприємств та організацій ( 98/95-ВР )", "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР )". 2. Пункт 1.3 доповнити словами "та згідно з Інструкцією по
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України
від 11 серпня 1994 року N 69 ( z0202-94 )". 3. У пункті 2.1 текст "8 вересня 1993 року N 717
( 717-93-п )" замінити текстом "18 січня 1995 року N 36
( 36-95-п ) з урахуванням змін і доповнень, внесених до неї
постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року
N 437 ( 437-95-п )". 4. В абзаці одинадцятому підпункту 2.2.2 слова "Дооцінка
товарно-матеріальних цінностей" замінити словами "Фонд поповнення
власних коштів і дооцінки товарно-матеріальних цінностей". 5. Пункт 3.1 доповнити словами "з урахуванням змін та
доповнень, внесених до нього наказом Фонду державного майна та
Національного банку України від 9 червня 1995 року N 690/63
( z0197-95 )". 6. Абзац четвертий пункту 3.7 викласти в такій редакції: "приватизаційні майнові сертифікати (в безготівковій та
готівковій формах). На суму перерахованих установами Ощадбанку
приватизаційних майнових сертифікатів в безготівковій формі
дебетується рахунок 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 7
"Приватизаційні папери", а одержаних в готівковій формі -
рахунок 56 "Інші грошові документи" субрахунок 4 "Приватизаційні
папери" у кореспонденції з рахунком 95 "Інші позикові кошти"
субрахунок 5 "Приватизаційні папери". Залишки коштів
приватизаційних майнових сертифікатів, що до впровадження цих змін
і доповнень лічаться на позабалансовому рахунку 008
"Приватизаційні майнові сертифікати", переносяться в дебет
рахунку 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 7 "Приватизаційні
папери" у кореспонденції з рахунком 95 "Інші позикові кошти"
субрахунок 5 "Приватизаційні папери" з одночасним закриттям
позабалансового рахунку 008 "Приватизаційні майнові сертифікати". 7. Пункт 4.5 викласти в такій редакції: "4.5. Перевищення розрахункової суми потенційної
прибутковості над вартістю цілісного майнового комплексу,
розраховане відповідно до Положення про визначення вартості
об'єктів приватизації з урахуванням їх потенційної прибутковості,
затвердженого наказом Фонду державного майна, Мінекономіки,
Мінфіну, Мінстату України від 27 лютого 1995 року
N 216/40/30/63 ( z0095-95 ), зараховується до гудвілу в дебет
рахунку 04 "Нематеріальні активи" (без нарахування зносу) у
кореспонденції з рахунком 85 "Статутний фонд". У випадках проведення експертної оцінки державного майна, що
здійснена відповідно до Положення про порядок проведення
експертної оцінки державного майна при приватизації, затвердженого
наказом Фонду державного майна від 2 лютого 1995 року N 100
( z0074-95 ), перевищення його вартості відображається по дебету
рахунку 01 "Основні засоби" у кореспонденції з рахунком 85
"Статутний фонд". 8. Пункт 4.10 викласти в такій редакції: "Кошти від продажу акцій працівникам підприємства, які
підлягають перерахуванню на рахунки позабюджетних фондів,
відображаються по кредиту рахунку 65 "Розрахунки по позабюджетних
платежах" в кореспонденції з дебетом рахунку 88 субрахунок "Кошти,
які надійшли від продажу акцій працівникам підприємства" і
перераховуються з розрахункового рахунку на спеціально відкритий
банківський рахунок з відображенням в обліку по дебету рахунку 55
"Інші рахунки в банках" субрахунок 9 "Приватизаційні кошти
громадян". "Вартість приватизаційних майнових сертифікатів в
готівковій формі, що передані банку, відображається по дебету
рахунку 55 "Інші рахунки в банках" субрахунок 7 "Приватизаційні
папери" в кореспонденції з рахунком 56 "Інші грошові документи"
субрахунок 4 "Приватизаційні папери". Одночасно здійснюється запис
по дебету субрахунку "Визначений статутний фонд (акції органу
приватизації)" і кредиту субрахунку "Оплачений статутний фонд
(акції в обороті)" рахунку 85. 9. Пункт 4.11 доповнити реченням такого змісту: "Одержання
від учасників платежів приватизаційних майнових сертифікатів в
готівковій і безготівковій формах відображається в порядку,
зазначеному в пункті 3.7". 10. У пункті 4.12: перше і друге речення викласти в такій редакції: "Погашення заборгованості органу приватизації по коштах від
продажу акцій здійснюється перерахуванням із спеціально відкритого
рахунку акціонерного товариства грошових коштів, вартості внесених
приватизаційних майнових сертифікатів у строки, установлені
органом приватизації, з відображенням у бухгалтерському обліку
записом по дебету рахунку 65 і кредиту рахунку 55 "Інші рахунки в
банках" субрахунок 9 "Приватизаційні кошти громадян". Одночасно на
вартість внесених приватизаційних майнових сертифікатів
дебетується рахунок 95 "Інші позикові кошти" субрахунок 5
"Приватизаційні папери" в кореспонденції з рахунком 73 "Розрахунки
з робітниками і службовцями по інших операціях"; третє речення доповнити словами "з урахуванням змін та
доповнень, внесених до нього наказом Фонду державного майна та
Національного банку України від 9 червня 1995 року N 690/63
( z0197-95 )". 11. Пункт 5.1.2 викласти в такій редакції: "5.1.2. Перевищення ціни покупки над величиною уточненого
статутного фонду, відображеного у передаточному балансі,
зараховується до гудвілу в дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи"
(без нарахування зносу) у кореспонденції з кредитом рахунку 85
"Статутний фонд".
12. Абзац перший пункту 6.2 доповнити: словами "та згідно з Інструкцією по інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом
Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року N 69
( z0202-94 )"; другим реченням такого змісту: "Оцінка державного майна, що
передається в оренду, здійснюється за Методикою оцінки вартості
об'єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1995 року N 629 ( 629-95-п )". 13. Пункт 6.5 викласти в такій редакції: "6.5. Зазначену в передаточному балансі залишкову вартість
основних фондів, що передані в оренду, орендодавець відображає по
дебету рахунку 11 "Майно в оренді" субрахунок 1 "Майно в оренді" і
кредиту рахунку 99 "Заборгованість за майно в оренді" субрахунок 1
"Заборгованість за майно в оренді". Вартість оборотних матеріальних засобів, які підлягають
викупу відповідно до Порядку викупу орендарем оборотних
матеріальних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1995 року N 629 ( 629-95-п ), орендодавець
відображає по дебету рахунку 11 "Майно в оренді" субрахунок 3
"Оборотні фонди до викупу" і кредиту рахунку 99 "Заборгованість за
майно в оренді" субрахунок такої ж назви. Після письмового
повідомлення державних органів приватизації про одержані кошти за
викуплені оборотні матеріальні засоби їх вартість орендодавець
відображає зворотними записами. Вартість грошових коштів та цінних паперів з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості, які надаються в
кредит відповідно до Порядку надання в кредит орендареві коштів та
цінних паперів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1995 року N 629 ( 629-95-п ), орендодавець
відображає по дебету рахунку 11 "Майно в оренді" субрахунок 4
"Орендний кредит" і кредиту рахунку 99 "Заборгованість за майно в
оренді" субрахунок 3 "Заборгованість за орендний кредит". Нарахування належних до сплати орендарем сум за викуп
оборотних засобів та відсоткових платежів за орендний кредит
орендодавець відображає на позабалансовому рахунку 006
"Забезпечення зобов'язань і платежів" субрахунок 1 "Забезпечення
одержані". На підставі письмових повідомлень державних органів
приватизації та державних податкових інспекцій про сплату
орендарем відповідно сум за викуп оборотних матеріальних засобів
та відсоткових платежів за орендний кредит, орендодавець зменшує
залишок на позабалансовому рахунку 006 "Забезпечення зобов'язань і
платежів" субрахунок 1 "Забезпечення одержані". 14. Пункт 6.7 викласти в такій редакції: "Вартість оборотних матеріальних засобів, що підлягають
викупу, орендар відображає по дебету відповідних рахунків обліку
виробничих запасів і затрат, готової продукції і товарів та
кредиту рахунків обліку 13 "Знос малоцінних та швидкозношуваних
предметів" і 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"
субрахунок 5 "Розрахунки з викупу оборотних фондів". Перерахування плати за придбані оборотні матеріальні засоби
орендарем відображається по дебету рахунку 76 субрахунок 5 і
кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок". Одночасно здійснюється
запис по дебету рахунку 81 "Використання прибутку", 87 "Фонди
економічного стимулювання", 96 "Цільове фінансування і цільові
надходження", 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
минулих років у кореспонденції з рахунком 88 "Фонди спеціального
призначення" субрахунок "Фонд поповнення власних коштів та
дооцінки товарно-матеріальних цінностей". Вартість одержаних в кредит грошових коштів та цінних паперів
з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості орендар
відображає по дебету рахунків обліку грошових коштів та рахунку 58
"Фінансові вкладення" субрахунок 1 "Довгострокові фінансові
вкладення" та субрахунок 2 "Короткострокові фінансові вкладення" у
кореспонденції з рахунком 95 "Інші позикові кошти" субрахунок 6
"Орендний кредит". Якщо сума кредиторської заборгованості перевищує суму залишку
грошових коштів у касі, на розрахунковому та інших рахунках у
банку та дебіторської заборгованості, в кредит надаються лише
цінні папери. Вартість одержаних в кредит цінних паперів
відображається по дебету рахунку 58 "Фінансові вкладення"
субрахунок 1 "Довгострокові фінансові вкладення" та субрахунок 2
"Короткострокові фінансові вкладення" в кореспонденції з
рахунком 95 "Інші позикові кошти" субрахунок 6 "Орендний кредит". Повернення орендодавцю коштів і цінних паперів орендарем
відображається зворотними записами. Нараховані відсоткові платежі за користування наданими у
кредит грошовими коштами орендар щомісячно відображає по дебету
рахунків обліку витрат на виробництво та обігу, а за користування
наданих у кредит цінних паперів - по дебету рахунку 81
"Використання прибутку" у кореспонденції з рахунком 68 "Розрахунки
з бюджетом". 15. В пункті 6.12 слова "рахунку 81 "Використання прибутку"
замінити словами "рахунків обліку витрат виробництва та обігу".
Управління методології

бухгалтерського обліку

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: