open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний

       ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

І Н С Т Р У К Ц І Я

N 252 від 14.07.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

16 жовтня 1998 р.
vd980714 vn252 за N 665/3105

Затверджено

Наказ Держкомстату України

14.07.98 N 252 ( z0664-98 )

Інструкція
щодо заповнення державної статистичної звітності за формою
N 6-нт (ліцензії) "Звіт про продаж ліцензій на об'єкти

інтелектуальної власності"

1. Загальні вказівки

1.1. Обстеження проводиться з метою визначення предмета та
основних характеристик ліцензійних договорів і супроводжувальних
контрактів на будівництво об'єктів, поставку устаткування, надання
інженерно-консультативних послуг та ін.

1.2. Обліку підлягають усі діючі ліцензійні договори про
передачу прав на використання винаходів, корисних моделей,
промислових зразків, знаків для товарів і послуг, сортів рослин,
"ноу-хау" та надання послуг типу "інжиніринг", укладені з
підприємствами, організаціями, фірмами як в Україні, так і за
кордоном.

2. Порядок складання та подання звіту

2.1. Статистичну звітність про продаж ліцензій на об'єкти
інтелектуальної власності за формою N 6-нт (ліцензії) складають
промислові підприємства, науково-дослідні,
проектно-конструкторські та технологічні організації, вищі
навчальні заклади, фірми й організації всіх форм власності та
організаційно-правових форм господарювання, якими було укладено
ліцензійні договори на передачу прав на використання об'єктів
інтелектуальної власності (далі - підприємства (організації).

2.2. До звіту не включаються дані, що є державною таємницею.

2.3. На кожний укладений ліцензійний договір заповнюється
окремий бланк форми звітності.

Звіт подають за адресою і в термін, зазначені на бланку
форми.

Коди, що містяться у верхній частині бланку форми,
підприємство (організація) не заповнює.

2.4. Усі показники форми заповнюються на основі даних
ліцензійного договору, супроводжувального контракту або інших
документів.

2.5. У графі 1 наводиться назва об'єкта, що передається за
ліцензійним договором.

2.6. У графі 2 вказується країна та найменування ліцензіата,
з яким підписано ліцензійний договір, контракт.

2.7. У графах 3-7 проставляють числові коди, що відповідають
певним характеристикам ліцензійного договору і зазначені у
відповідних графах.

При цьому використовуються такі характеристики:

2.7.1. Вид ліцензії (графа 3):

виключна ліцензія - код 1;

невиключна ліцензія - код 2.

Згідно з виключною ліцензією власник охоронного документа
(ліцензіар) надає дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної
власності будь-якій фізичній чи юридичній особі (ліцензіату) в
певному обсязі, в межах визначеної території, на обумовлений
строк, залишаючи за собою право використання об'єкта
інтелектуальної власності в частині, що не передається за
договором, за винятком права надання дозволу на використання
об'єкта інтелектуальної власності іншим особам у тому ж обсязі, на
тій же території.

Згідно з невиключною ліцензією власник охоронного документа
(ліцензіар) надає дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної
власності будь-якій особі (ліцензіату), зберігаючи за собою всі
права, що випливають з охоронного документа, включаючи право
продажу ліцензій іншим особам.

2.7.2. Об'єкти інтелектуальної власності, що передаються за
договором (графа 4):

Винахід - результат творчої діяльності людини в будь-якій
галузі технології - код 1.

Корисна модель - результат творчої діяльності людини в
будь-якій галузі технології стосовно конструктивного виконання
пристрою - код 2.

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в
галузі художнього конструювання - код 3.

Знак для товарів і послуг - позначення, за якими товари та
послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг
інших осіб - код 4.

Сорт рослин - це штучно підібрана сукупність рослин у межах
одного й того ж ботанічного таксону з притаманними їм біологічними
ознаками та властивостями, що характеризують їх спадковість. Ця
сукупність має хоча б одну відмінність від відомих сукупностей
рослин того ж ботанічного таксону і може вважатися єдиною з точки
зору придатності для відтворення сорту - код 5.

"Ноу-хау" - конфіденційна інформація технічного,
економічного, адміністративного, фінансового характеру, що є
власністю продавця і не доступна будь-якій особі при використанні
патенту або в результаті простого виявлення - код 6.

"Інжиніринг" - здійснення за контрактом із замовником ряду
робіт і надання послуг, включаючи складання технічних завдань,
проведення наукових досліджень, складання проектних пропозицій і
техніко-економічних обстежень будівництва об'єктів, розробку
технічної документації, проектування і конструкторське опрацювання
об'єктів, проведення інженерно-розвідувальних робіт для
будівництва об'єкта, розробку технічної документації, проектування
та конструкторське опрацювання об'єктів техніки і технології,
консультації та авторський нагляд при монтажі,
пуско-налагоджувальних роботах, консультації економічного,
фінансового або іншого характеру - код 7.

Коди 1-5 вказуються тільки в тому випадку, коли об'єкт
інтелектуальної власності захищений охоронним документом, чинним в
Україні, або коли до Держпатенту України подано заявку на видачу
відповідного охоронного документа.

Якщо в ліцензійному договорі передаються права на
використання різних об'єктів інтелектуальної власності, то в графі
4 вказуються всі відповідні коди.

2.7.3. Наявність правової охорони (графа 5).

Ліцензійний договір, згідно з яким передається право на
використання об'єкта інтелектуальної власності (винаходу, корисної
моделі, промислового зразка, сорту рослин або знака для товарів і
послуг), захищеного охоронним документом, у країні, на територію
якої поширюється дія ліцензійного договору - код 1. У цьому
випадку в графі 5 проставляються також номер та дата початку дії
охоронного документа.

Ліцензійний договір, згідно з яким передається право на
використання об'єкта інтелектуальної власності, не захищеного
охоронним документом у країні ліцензіата, в тому числі "ноу-хау"
та послуги типу "інжиніринг" - код 2.

2.7.4. Ступінь виробничого освоєння (графа 6).

Розрізняють ліцензії: освоєні у виробництві (налагоджений
технологічний процес) - код 1, дослідні (науково-технічні
розробки) - код 2.

2.7.5. Види ліцензійних платежів (графа 7).

Паушальний (код 1) - одноразовий платіж, не зв'язаний у часі
з фактичним використанням ліцензії.

Роялті (код 2) - періодичні відрахування від прибутку покупця
протягом періоду дії договору.

Комбінований (код 3) - включає елементи паушальних платежів і
роялті.

2.8. У графі 8 проставляють дати початку й закінчення дії
ліцензійного договору (місяць, рік).

2.9. У графі 9 вказуються країни, на території яких діє
ліцензійний договір.

2.10. У графі 10 вказується ставка роялті - періодичні
відрахування згідно з ліцензійним договором, контрактом протягом
періоду дії договору, контракту.

2.11. У графах 11, 12 вказується сума коштів, фактично
одержаних ліцензіаром у звітному році. У тому числі в графі 11 -
від підприємств, організацій, фірм, розташованих на території
України - в гривнях, у графі 12 - від іноземних фірм - у доларах
США.

2.12. Графу 13 підприємство (організація) не заповнює.

Державна статистична звітність

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----+------------+------+------+-------+------+--------------+------------+-------------+--+--|
|форми|організації-|тери- |галузі|виду |форми |організаційно-|міністерства|вищестоящої | |КС|
|доку-|складача - |торії |за |еконо- |влас- |правової форми|(іншого |організації -| | |
|мента|ідентифіка- |за |ЗКГНГ |мічної |ності |господарювання|центрального|ідентифіка- | | |
|за |ційний код |КОАТУУ| |діяль- |за КФВ|за КОПФГ |органу |ційний код | | |
|ДКУД |за ЄДРПОУ | | |ності | | |виконавчої |за ЄДРПОУ | | |
| | | | |за КВЕД| | |влади) | | | |
| | | | | | | |за СПОДУ | | | |
|-----+------------+------+------+-------+------+--------------+------------+-------------+--+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Кому подається _____________________________________________ Форма N 6-нт (ліцензії)

(назва)
____________________________________________________________

(адреса одержувача) Затверджено
____________________________________________________________ Наказ Держкомстату України
Міністерство (інший центральний орган виконавчої влади) ____ від 14.07.98 N 252
____________________________________________________________ ( z0664-98 )
Назва підприємства, організації ____________________________
повна ______________________________________________________ Поштова - річна
____________________________________________________________
скорочена __________________________________________________ Подають підприємства, організації

всіх форм власності та організа-
Адреса _____________________________________________________ ційно-правових форм господарюван-

ня 10 лютого:
Форма власності ____________________________________________
Організаційно-правова 1. Органу державної статистики
форма господарювання _______________________________________ за місцезнаходженням.
Основний вид економічної діяльності ________________________ 2. Своїй вищестоящій організації.

Звіт про продаж ліцензій

на об'єкти інтелектуальної власності за 199_ рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва об'єкта, що передається | Найменування ліцензіата |
| за ліцензійним договором | (вказати країну) |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------------------|
| 1 | 2 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| виду |об'єкта інтелектуальної власності: | наявності | ступеня |виду ліцензійних|
| ліцензії: | винахід - 1; |правової охорони| виробничого | платежів: |
|виключна - 1; | корисна модель - 2; | (патент, | освоєння: | паушальний - 1;|
|невиключна - 2| промисловий зразок - 3; | свідоцтво) - 1;| освоєна у | роялті - 2; |
| | знак для товарів і послуг - 4; | відсутності |виробництві -1;|комбінований - 3|
| | сорт рослин - 5; "ноу-хау" - 6; | охоронного | дослідна - 2 | |
| | "інжиніринг" - 7 | документа - 2 | | |
|--------------+-----------------------------------+----------------+---------------+----------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------+-----------------------------------+----------------+---------------+----------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Строк дії ліцензійного|Територія дії ліцензій- | Ставка | Надходження ліцензіару | КС |
|договору (дата початку|ного договору (вказати | роялті, | в звітному році від | |
|та закінчення) |країну) | % |--------------------------------| |
| | | | підприємств | іноземних | |
| | | | (організацій) | фірм, | |
| | | | України, грн. | дол.США | |
|----------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+-----|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------+------------------------+-------------+------------------+-------------+-----|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------


"___" ____________ 199_ р. __________________________________

(прізвище та N телефону виконавця)

Керівник _________________ Головний бухгалтер _______________


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу